Prevodi sa norveškog jezika na pakistanski

Besplatni online prevod sa norveškog na pakistanski jezik

Za online prevod sa norveškog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa norveškog na pakistanski jezik

U konkretnoj jezičkoj kombinaciji članovi tima poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford će prevesti kako dokumenta i tekstove, tako isto i sve ostale sadržaje u pisanoj formi, a izvršiće i usmeni prevod sa norveškog na pakistanski jezik.

Moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači sva tri tipa usluga usmenog prevoda primenjuju, uzevši u obzir da su oni specijalizovani kako za konsekutivni i šapatni prevod, tako isto i za simultani, pa je samim tim i vrlo važno dobro analizirati podatke o organizaciji manifestacije. Upravo njih klijent mora prethodno dostaviti, kako bi na osnovu informacija o tačnom broju učesnika, zatim o karakteristikama lokacije održavanja događaja, te u skladu sa podacima o njegovom ukupnom trajanju, bilo određeno koja od svih navedenih usluga će očekivanja učesnika i samog organizatora u potpunosti ispuniti. Pomenuti stručnjaci će sve dostavljene informacije analizirati, nakon čega će i definisati ponudu, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u nju uvrstiti, s obzirom na to da je i konkretna usluga u ponudi.

Na zahtev klijenata mogu prevodi u datoj varijanti jezika da budu izrađeni kako za stručne tekstove i to bilo koje tematike, dužine i složenosti, tako isto i za popularne.Prevođenje sa norveškog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na norveški

U ponudi su i direktni prevodi članaka iz novina sa norveškog na pakistanski jezik, a svakako da će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika obraditi i sadržinu kako stručnih i ilustrovanih, tako i dečijih časopisa. Specijalizovani su članovi tima svake poslovnice ove institucije i za obradu kako udžbenika, tako isto i dela beletristike, zatim romana i pesama, odnosno svih ostalih proznih i poetskih književnih dela.

Inače su u timu svakog predstavništva ove institucije zaposleni i oni stručnjaci, koji na zahtev klijenata izvršavaju redakturu materijala bilo koje vrste. Predviđeno je da korektori i lektori u tom slučaju prvo izvrše analizu već prevedenih materijala, a kako bi utvrdili koji propusti su u njima načinjeni, nakon čega će te greške ispraviti i konkretne sadržaje uskladiti sa pravilima pakistanskog jezika, ali i sa originalnim materijalima.

Trebalo bi napomenuti da se ovi sadržaji na obradu dostavljaju vrlo jednostavno, kao što se i preuzimaju nakon izvršenih usluga. Naime, nije neophodno da originalni materijali tada budu dostavljeni, kao što važi pravilo kada se izvršava prevođenje dokumenata sa norveškog na pakistanski jezik, pa zainteresovani na mejl mogu i poslati i dobiti konkretne sadržaje. U ponudi su i nešto drugačiji načini preuzimanje takvih materijala, odnosno njihovog dostavljanja, tako da bi svaki klijent kome ne odgovara elektronska komunikacija, trebalo da kontaktira najbližu poslovnicu ove specijalizovane institucije i sazna na koji način može još dostaviti sadržaje na prevod i preuzeti ih.Podrazumeva se da će u skladu sa iznetim zahtevima prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika obraditi i sve audio i video materijale, počev od reklamnih poruka, preko serija i televizijskih, odnosno informativnih, te emisija zabavnog ili obrazovnog karaktera, pa sve do crtanih i dokumentarnih, kao i animiranih i igranih filmova. Svakom ko je za to zainteresovan će biti ponuđena i usluga titlovanja svih pomenutih materijala, kao i njihovog stručnog sinhronizovanja, što zapravo znači da će klijenti maksimalno uštedeti vreme i u samoj poslovnici te sadržaje dobiti kompletno obrađene i potpuno spremne za plasiranje slušaocima ili gledaocima.

Sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga će članovi tima svakog predstavništva pomenute institucije obraditi, a uz prevod PR tekstova sa norveškog na pakistanski jezik, oni obrađuju i vizit kartice, zatim reklamne flajere i kataloge, kao i plakate i brošure, te mnoge druge marketinške materijale.

Moramo napomenuti da svi klijenti, koji u datoj kombinaciji jezika zahtevaju prevod kako za web sajtove, tako isto i za softvere, odnosno za različite vrste aplikacija i programa, te za internet prodavnice i web kataloge, ali i za mnoge druge onlajn sadržaje, tom prilikom dobijaju i njihovu optimizaciju. Pomenuti stručnjaci, zapravo implementiraju SEO alate (Search Engine Optimisation), te na najbolji mogući način njihovu sadržinu sa pravilima pretrage usklađuju i tako im omogućuju da svoju poziciju u pretraživaču poboljšaju u najkraćem mogućem roku.

Već smo pomenuli da je svaki klijent, kome je potreban prevod dokumenata sa norveškog na pakistanski jezik u obavezi originale da sudskom tumaču na uvid priloži, zato što on pre nego što overi preveden dokument, mora njegovu sadržinu sa originalima da uporedi.

Predviđeno je da preporučenom poštanskom pošiljkom klijent pošalje originalna dokumenta na obradu, a to isto može učiniti i preko odabrane kurirske službe, s tim što je dozvoljeno i da u izabranu poslovnicu navedene specijalizovane institucije dođe lično i tom prilikom originalna dokumenta dostavi na prevod.

Naglasili bismo i to da prevodioci i sudski tumači izuzev svih vrsta pravnih akata i ličnih dokumenata, mogu kompletno i u skladu sa pravilima da obrade i bilo koju vrstu uverenja, izjave ili saglasnosti, te potvrde, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Naravno da će biti izvršen i prevod poslovne dokumentacije sa norveškog na pakistanski jezik, ali i tenderske i medicinske, odnosno tehničke i građevinske. Takođe se podrazumeva da pomenuti stručnjaci mogu, onda kada to klijenti budu zahtevali, kompletno da obrade i svaki dokument, koji je za oblast nauke ili obrazovanja vezan, ali i mnoge druge tipove dokumentacija, odnosno pojedinačna dokumenta.

S obzirom na to da aktuelni zakon navodi pravilo o obavezi overe Apostille pečatom za različita dokumenta, a da stručnjaci koji su u ovoj instituciji zaposleni nemaju pravo i ovlašćenja tu overu da izvrše, trebalo bi da se vlasnik dokumenata o tome raspita. Jednostavnije govoreći, takozvani Haški pečat, što je njegov drugačiji naziv, treba da bude na tačno definisana dokumenta stavljen i to u precizno određenom trenutku, a sa čime su upoznati zaposleni u specijalnim odeljenjima osnovnih sudova Republike Srbije, kojima bi vlasnici dokumenata i trebalo prvo da se obrate, kako bi dobili sve neophodne detalje o nadoveri i na taj način značajno pojednostavili postupak njihove obrade.

Ostalo nam je da napomenemo i to da se po zahtevu klijenata mogu izraditi i hitni prevodi dokumenata sa norveškog na pakistanski jezik. U tom slučaju se prevod i overa dokumenata izvršavaju u izuzetno kratkom vremenskom periodu, pa je iz tog razloga neophodno naročito brzo delovati. Samo zato se dozvoljava vlasnicima dokumenata da originale na uvid donesu ili pošalju naknadno, a bitno je da ih prvo skeniraju i na zvaničnu mejl adresu ove institucije pošalju, kako bi u što kraćem roku sudski tumači i prevodioci mogli konkretne usluge da omoguće klijentima.

Uzevši u obzir da su na obradu dostavili i originalna dokumenta, klijenti mogu nakon izvršenih usluga da dođu lično u samu poslovnicu i da na taj način izvrše njihovo preuzimanje. U slučaju da im takav princip iz bilo kog razloga ne odgovara u potpunosti, mogu izneti zahtev da im kompletno obrađena dokumenta ili celokupna dokumentacija bude dostavljena na adresu. A tom prilikom moraju biti obavešteni da je u pitanju usluga, koja se smatra dodatnom, s obzirom na to da u osnovnu cenu obrade dokumenata nije uračunata, tako da će biti obavezni kuriru u momentu preuzimanja plaćanje usluge da izvrše.

Direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa norveškog na pakistanski jezik

Na osnovu iznetih zahteva će zaposleni u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše i direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa norveškog jezika na pakistanski, ali će izvršiti i overu kako tih, tako isto i svih ostalih prevedenih dokumenata.

Moramo naglasiti da je u pitanju usluga, koja je usklađena sa trenutno važećim zakonskim pravilima, te omogućuje klijentima da dobiju pravno validna dokumenta prevedena u toj jezičkoj kombinaciji. A pored već pomenutog uverenja, sudski tumači i prevodioci kompletnu obradu vrše i za diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i za diplomske radove, te prepis ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno seminarske radove i sve ostale materijale koji su vezani direktno za oblast obrazovanja.

Svaki klijent koji je za konkretne usluge zainteresovan mora prilikom slanja sadržaja na prevod, da originalna dokumenta priloži, to jest ili da ih pošalje na dostupne načine ili da ih u predstavništvo ove institucije lično donese.

A uz to je njegova obaveza i da sve relevantne informacije o postupku nadovere, koji podrazumeva stavljanje Haškog pečata ili takozvanog Apostille na dokumenta, samostalno pribavi u okviru nadležnih institucija naše zemlje, jer pomenuti stručnjaci nemaju pravo tu vrstu overe da izvrše, pa samim tim nisu ni dužni podatke o tome klijentima da daju.

U slučaju da to bude potrebno, izvršavaju se i prevodi saglasnosti za zastupanje sa norveškog jezika na pakistanski, ali i mnogih drugih vrsta kako saglasnosti, tako isto i izjava, odnosno uverenja i potvrda. Zapravo će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata u datoj varijanti jezika kompletno obraditi kako potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o neosuđivanosti, tako isto i potvrdu o stanju računa u banci, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i sva ostala dokumenta koja u određenim situacijama moraju biti predata nadležnim institucijama Republike Srbije.

Trebalo bi istaći i to da se zahtevi klijenata, koji se odnose na prevođenje ličnih dokumenata u konkretnoj varijanti jezika ispunjavaju u najkraćem mogućem roku, tako da oni mogu dobiti kompletno obrađenu svaku dozvolu (vozačka, radna, dozvola za boravak, saobraćajna i ostale), ali i uverenje o državljanstvu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, zatim umrlih i venčanih, odnosno krštenicu, umrlicu i venčani list, kao i ličnu kartu, te potvrdu o prebivalištu i svaki drugi lični dokument, uz uslov da se vlasnik pridržava propisanog pravila, te da originale na uvid tom prilikom priloži.

Naravno da će poslovne odluke biti obrađene na zahtev klijenata, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, a dostupan je i direktan prevod osnivačkog akta preduzeća sa norveškog jezika na pakistanski, kao i faktura, odnosno statuta preduzeća i godišnjih, te revizorskih i finansijskih izveštaja, ali i mnogih drugih dokumenata koja se tiču poslovnog procesa bilo kog pravnog lica, pa su samim tim svrstana u poslovnu dokumentaciju.

Isto tako se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj varijanti jezika kompletno obraditi kako lekarske nalaze, tako isto i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svaki drugi nenavedeni dokument, a koji je u medicinsku dokumentaciju svrstan.

Pomenuti stručnjaci su, isto tako specijalizovani i za direktno prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa norveškog jezika na pakistanski, ali i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke dokumentacije, tako isto i građevinske i tenderske, što se prvenstveno odnosi na uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, te na deklaracije proizvoda i ostala.

Kad god to vlasnik bude zahtevao, članovi tima konkretne poslovnice ove institucije će prema trenutno važećim zakonskim pravilima kompletno da obrade i naučne patente, kao i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, te sve ostale materijale iz oblasti nauke, ali i pravna akta (ugovori, sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i druge sudske presude, licence, sudske tužbe, rešenja, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i sva ostala nepomenuta dokumenta, a koja su za sudstvo ili za oblast prava direktno vezana).

Prevođenje internet prodavnica sa norveškog jezika na pakistanski

Osim toga što će sadržinu web prodavnica u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu, zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford su specijalizovani i za izvršenje usluge optimizacije. Stvar je u tome da će prvo biti izrađeni direktni prevodi web sadržaja sa norveškog na pakistanski jezik, a izuzev internet prodavnica, sudski tumači i prevodioci će obraditi i sajtove, ali i aplikacije bilo koje vrste, kao i programe, odnosno onlajn kataloge i ostale sadržaje dostupne na internetu. A tom prilikom će u skladu sa potrebama primenjivati i smernice koje podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi u skladu sa pravilima pretrage izvršili obradu pomenutih materijala. Jednostavnije govoreći, na prvoj strani pretrage za prethodno određene izraze i reči se nalaze isključivo sadržaji, u okviru kojih su primenjeni pomenuti alati, to jest koji su stručno optimizovani, tako da klijenti dobijaju maksimalno profesionalnu uslugu.

Filmove i to kako animirane i dokumentarne, odnosno crtane i igrane, ali i zabavne emisije, te one koje imaju obrazovni ili informativni karakter, odnosno reklamne poruke, serije i mnoge druge video i audio sadržaje će zaposleni ove institucije, takođe shodno iznetim zahtevima da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji. Ali to nije kraj uslugama, koje ova institucija nudi klijentima, pošto će na njihov zahtev biti izvršeno i sinhronizovanje svih tih sadržaja, odnosno njihovo titlovanje.

Naravno da se ostvaruju zahtevi klijenata, koji se odnose na direktan prevod stručnih i popularnih tekstova sa norveškog na pakistanski jezik, a u kom slučaju oni mogu dostaviti i sadržaje iz domena društvenih nauka, ali i one koji obrađuju temu vezano za bilo koju prirodnu naučnu disciplinu.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i udžbenike, odnosno članke iz novina i sadržinu dečijih, ilustrovanih ili stručnih časopisa, kao i književna dela (pesme, romani, poeme, beletristika i ostala poetska ili prozna dela književnosti).

Kako korekturu, tako isto i lekturu i to sadržaja bilo koje vrste će stručnjaci ove institucije izvršiti, a kojom prilikom će na najbolji mogući način i u optimalnom roku klijentima omogućiti da sve greške u prethodno prevedenim sadržajima dobiju ispravljene. Stvar je u tome da korektori i lektori poštuju pravila redakture materijala, odnosno da maksimalno profesionalno usklađuju sadržinu nekvalitetno prevedenih dokumenata ili knjiga, odnosno tekstova, te mnogih drugih materijala kako sa njihovim originalima, tako isto i sa pravilima koja podrazumeva ciljani jezik.

Prema iznetim zahtevima će biti izvršeni i direktni prevodi PR tekstova sa norveškog na pakistanski jezik, ali i kataloga i reklamnih flajera, odnosno brošura i letaka, kao i vizit kartica, plakata i mnogih drugih marketinških materijala. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac imaju dugogodišnje iskustvo u obradi reklamnih sadržaja bilo koje vrste, te da su sa pravilima reklamiranja odlično upoznati, to podrazumeva da će oni upravo poruku, koju ovakvi materijali nose, oblikovati prema pravilima pakistanskog jezika, a kako bi osobama kojima je on maternji maksimalno približili sadržinu svih pomenutih i mnogih drugih reklamnih materijala.

Ne samo da će klijentima biti ponuđeno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije, nego će isto tako na njihov zahtev zaposleni ove institucije izvršiti kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, ali i konsekutivni prevod sa norveškog na pakistanski jezik. Budući da je pravilima definisano u kom slučaju se primenjuje koja od navedenih usluga, potrebno je razmotriti podatke o organizaciji konkretnog događaja, koje će klijent prethodno da dostavi. Zapravo se zahteva da on članove tima izabranog predstavništva navedene institucije obavesti ne samo o trajanju manifestacije i o tačnom broju učesnika, već i o tome gde je predviđeno da ona bude održana, odnosno koje su osnovne karakteristike tog prostora. Sve to se uzima u obzir prilikom kreiranja ponude, te se odabira upravo onaj tip usmenog prevoda, koji će omogućiti nesmetano odvijanje događaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje