Prevodi sa norveškog na danski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na danski jezik

Za online prevod sa norveškog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na danski jezik

Kada je reč o usluzi direktnog prevoda sa norveškog jezika na danski, svako ko ima potrebu za njom je može dobiti od strane stručnjaka zaposlenih u timu bilo koje poslovnice Akademije Oxford u celoj zemlji naime. Samim tim što su u timu te institucije i prevodioci i sudski tumači, to znači i da će svi zainteresovani dobiti najpre kompletno obrađene bilo koje vrste dokumenata, uzevši u obzir da uz njihov prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti omogućujemo i overavanje, to jest stavljanje pečata zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. A to, naravno nije isto što i Apostille, to jest haški pečat, za koji članovi našeg tima svakako nemaju nadležnost, pa samo zato i iznosimo predlog svim klijentima koji su zainteresovani za obradu dokumenata u konkretnoj kombinaciji da svakako samostalno provere u nadležnim institucijama da li se i za te sadržaje zahteva haški pečat ili ne. Iako vam možda ne izgleda da je ova informacija vrlo važna, morate znati da baš od nje zavisi ne samo na koje mesto prvo nosite dokument na obradu, već i koliko će čitav postupak trajati. Kako ima dokumenata na koja je Apostille pečata obavezno nakon što naši stručnjaci ispune svoj deo posla, tako ima i onih gde se haški pečat stavlja pre, naglašavamo da se u drugoj varijanti vrši prevod dokumenta, ali i samoh pečata, što znači da taj tip overe svakako mora da traje duže od onoga koji podrazumeva overu haškim pečatom na kraju procesa obrade.

Naši stručnjaci će, po zahtevu zainteresovanih klijenata, osim svih vrsta potvrda, odnosno izjava, uverenja i saglasnosti, to jest svih dokumenata koja se podnose različitim nadležnim službama, u konkretnoj varijanti da prevedu i poslovnu, ali i ličnu dokumentaciju. Tako ćete kod nas dobiti prevod kako potvrde o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, odnosno potvrde o stanju računa u banci, tako i potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenja o neosuđivanosti, a zatim i uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje i za sva ostala dokumenta ovog tipa. Takođe, sudski tumači i prevodioci obrađuju i uverenje o državljanstvu, kao i pasoš i potvrdu o prebivalištu, odnosno vozačku dozvolu i ličnu kartu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, to jest venčanih i umrlih, te mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim, kao i ona koja su vezana za poslovanje konkretnog pravnog lica.

U mogućnosti smo i da obradimo ne samo diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već i bilo koji drugi dokument koji se tiče kako obrazovanja, isto tako i oblasti nauke.Prevođenje sa norveškog na danski
Prevođenje sa danskog na norveški

Tehničku i građevinsku, ali i tendersku i medicinsku dokumentaciju će po zahtevu klijenata stručnjaci Akademije Oxford da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i da sva ta dokumenta overe pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača i na taj način im pruže priliku da u relativno kratkom roku dobiju dokument koji je primenjiv u praksi, uzevši u obzir da je potpuno isto tretiran kao i svaki drugi pravno važeći dokument.

Dostavljanje dokumenata za koje su klijentima potrebni prevodi sa norveškog jezika na danski može biti izvršeno najpre lično, a zatim i preporučeno i to preko „Pošte Srbije“, odnosno uz angažovanje određene kurirske službe, a bilo koju drugu vrstu sadržaja za koju nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača klijenti imaju pravo da pošalju i preko mejla.

Svakako se razlikuje i način dostavljanja obrađenih sadržaja, pa ona koja pošalju na mejl, klijenti isto tako i dobijaju, a prevedena, te overena dokumenta preuzimaju lično. Ukoliko nekome ne odgovara taj način preuzimanja, on može da zahteva da mu kompletno obrađena dokumenta budu isporučena na određenu adresu, ali će svakako tu uslugu morati da plati kuriru i to prema cenovniku određene službe koja i dostavlja pošiljku.Hitno prevođenje sa norveškog jezika na danski podrazumeva vrlo kratak rok za obradu sadržaja, pa se zato dopušta klijentima da konkretan dokument pošalju prvo na mejl, a svakako su obavezni i da posle toga dostave originalne sadržaje na uvid i to u roku koji mora biti vrlo kratak.

Ne samo dokumenta, već i tekstualne sadržaje različitih dužina, odnos tematike će takođe prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata da obrade u navedenoj varijanti, ali i novinske članke, odnosno udžbenike, te sve vrste književnih dela. Takođe, klijentima možemo da ponudimo i prevod za internet sajtove i mnoge druge sadržaje koji se tiču interneta, ali i usmeno prevođenje sa norveškog na danski jezik. Uzevši u obzir da su prevodilac i sudski tumač podjednako kvalitetno specijalizovani i za simultani, ali i za šapatni, te za konsekutivni prevod, to znači da će oni na osnovu svih pribavljenih informacija o događaju koji klijent organizuje da odluče i koja od tih vrsta usluge može na najkvalitetniji način da ispuni očekivanja određenog događaja. A u ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i obrada različitih vrsta marketinških materijala, odnosno audio i video sadržaja. Posebno moramo da istaknemo podatak da su u timu Akademije Oxford, takođe i oni profesionalci koji mogu klijentima da ponude kako uslugu sinhronizovanja, tako i titlovanje i to ne samo filmova različitih žanrova, nego i reklamnih poruka, a zatim i emisija, serija i ostalih video, to jest audio sadržaja.

A pored svih pomenutih usluga, svi oni klijenti koji imaju urađen prevod i to za različite vrste sadržaja, ali je reč o nekvalitetno obrađenim materijalima, to jest u njima postoje brojne greške koje su uočljive, mogu da kod nas dobiju i njihovu redakturu.

Prevodi udžbenika sa norveškog jezika na danski

Među mnogobrojnim uslugama koje po zahtevu klijenata vrše naši prevodioci i sudski tumači se nalazi i prevođenje udžbenika sa norveškog na danski jezik. A uz to, oni mogu klijentima da ponude i prevod književnih dela različitih vrsta, odnosno mogu da u konkretnoj kombinaciji jezika obrade i novinske članke, kao i sadržinu stručnih, ilustrovanih i drugih vrsta časopisa.

Svakako treba da naglasimo i da su naši stručnjaci specijalizovani za profesionalnu obradu marketinških materijala, uzevši u obzir da poznaju i pravila koja nameće marketing, te da znaju šta se smatra pod terminom dobri marketing. Kada oni budu obrađivali reklamne flajere i letke, odnosno brošure, PR tekstove ili plakate, te katalog i druge reklamne materijale, svakako će da vode računa o pravilima koja su vezana za oblikovanje marketinške poruke. A tu mislimo na činjenicu da će posebno paziti na koji način će konkretnu reklamnu poruku da prilagode pravilima koja navodi danski jezik, kako bi onim potencijalnim klijentima koji se koriste njime pružili mogućnost da što bolje upoznaju konkretnu uslugu ili proizvod koji se tim putem reklamira, a sa ciljem da što pre počnu i da ga kupuju, to jest da postanu korisnici konkretne usluge.

Bitno je da navedemo i podatak da prevodilac i sudski tumač takođe klijentima pružaju i usmeni prevod sa norveškog na danski jezik, te da su oni spremni u svakom trenutku da pristupe kako konsekutivnom, tako i simultanom, ali i šapatnom prevodu. A isključivo od načina organizovanja određenog događaja, to jest njegovog koncepta će i zavisiti koja vrsta ove usluge će tom prilikom biti primenjivana, pošto se svaka od njih navodi kao najbolja za tačno određeni tip događaja. Zato mi i tražimo od klijenata kojima su potrebni usmeni prevodi u toj varijanti da nas prvo informišu o svemu što je bitno za organizovanje konkretnog događaja, jer na osnovu tih informacija tim naših stručnjaka i donosi odluku koja od svih ponuđenih usluga će biti tada primenjena. Onda kada se bude odlučilo da simultano prevođenje bude korišćeno kao najbolja opcija za neki događaj, u ponudi će se naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što našim klijentima možemo da ponudimo po odličnim uslovima.

Prevod aplikacija i programa svih vrsta sa norveškog na danski jezik

Za prevođenje softvera sa norveškog jezika na danski će se pobrinuti profesionalni prevodioci i sudski tumači i to oni koji su zaposleni u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Po potrebi, oni će takođe da obrade internet sajtove, odnosno web kataloge, kao i online prodavnice i sve ostale materijale koji su vezani za internet. Bitno je da klijenti budu informisani da oni stručnjaci koji vrše tu uslugu poseduju dovoljan nivo znanja koja se odnose na pravila SEO (Search Engine Optimisation), a koja oni takođe primenjuju kada obrađuju pomenute sadržaje. Na taj način će oni uspeti da poboljšaju poziciju svih tih internet materijala u okviru pretrage, te upravo zahvaljujući tome će vlasnici sajtova ili online prodavnica, odnosno kataloga i drugih sličnih sadržaja vrlo brzo shvatiti koliko je optimizovanje prevoda važno, jer će imati dvostruku korist od toga.

U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumač i prevodilac rade i prevod sa norveškog jezika na danski za serije i informativne emisije, ali i za filmove različitih žanrova, a zatim i zabavne, obrazovne i druge vrste kako televizijskih, tako i radijskih emisija, te po potrebi obrađuju i reklamne poruke i ostale audio, odnosno video sadržaje. Uzevši u obzir da tim Akademije Oxford ne čine samo ovi, već i mnogi drugi stručnjaci, a među njima su i oni koji su specijalizovani za pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja. Tako će klijenti na jednom mestu da dobiju kompletno obrađene sve pomenute sadržaje, pa će moći da ih puštaju na radiju i u bioskopu, ali i na televiziji, internetu i gde god to žele.

Redaktura onih materijala za koje su prevodi sa norveškog jezika na danski izvršeni pre toga, a na nekom drugom mestu je isto tako usluga koju klijenti mogu da dobiju u našim poslovnicama, uzevši u obzir da su profesionalni korektori, ali i lektori takođe deo našeg tima.

Uz sve što smo do sada pomenuli, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje i obradu kako popularnih tekstualnih sadržaja, tako i onih koji važe za stručne. A kada je reč o njihovoj temi, možemo slobodno da kažemo da sudski tumač i prevodilac podjednako kvalitetno mogu da obrade tekstove bilo koje tematike. A informacione tehnologije, marketing, filozofija, ekonomija, komunikologija, menadžment, bankarstvo, sociologija, farmacija, obrazovanje, politika, finansije i filozofija su neke od naučnih disciplina na koje može da se odnosi tema tekstova za koje zahtevate prevođenje sa norveškog jezika na danski.

Prevod tekovina Evropske Unije sa norveškog na danski jezik

Tekovine Evropske Unije su specifična vrsta dokumenata, te se vrlo često događa da klijenti zahtevaju njihovo prevođenje sa norveškog jezika na danski, a svakako moramo sa velikim ponosom da kažemo i da sudski tumači i prevodioci, koji se smatraju delom našeg tima spadaju u retke stručnjake koji su na teritoriji naše zemlje specijalizovani za obradu ovih dokumenata. Naravno, oni će uz prevod da izvrše i overu i to pečatom sudskog tumača, a koji je zvanično ovlašćen od strane nadležnih državnih institucija, te će tako konkretnom dokumentu da daju zakonsku važnost. A svakako bi trebalo da klijenti pojedinačno saznaju da li se za njihova dokumenta mora izvršiti i overa haškim pečatom, uzevši u obzir da Apostille pečat, kako je njegov drugačiji naziv mogu da stave samo zaposleni u nadležnim institucijama, a ne naši stručnjaci. Uz tekovine Evropske Unije vršimo i prevod sa norveškog jezika na danski za sertifikate i licence, odnosno za punomoćja za zastupanje, kao i presude o razvodu braka, te za ostale vrste sudskih presuda, ali i rešenja, žalbi, tužbi i odluka, a po potrebi prevodimo i sve vrste ugovora, kao i ostala pravna akta.

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na danski za svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno prepise ocena, potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi. Sudski tumači i prevodioci, onda kada je to potrebno, takođe prevode i rezultate naučnih istraživanja, te potvrde o redovnom školovanju, kao i naučne patente i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sve vrste radova (seminarski, diplomski, naučni).

Isto tako možemo klijentima da ponudimo i obradu dokumenata koja čine tendersku dokumentaciju, ali i medicinsku, odnosno poslovnu, građevinsku i tehničku. A naši stručnjaci, osim uputstva za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, takođe obrađuju i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarske nalaze, a zatim i statut i osnivački akt preduzeća, različite tipove poslovnih izveštaja, ali i poslovne odluke, odnosno fakture i ostala nenavedena dokumenta koja svakako mogu da se smatraju delom pomenutih vrsta dokumentacija.

Ličnu kartu, pasoš, krštenicu i uverenje o državljanstvu, ali i potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlicu i sve tipove dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka dozvola, radna dozvola i druge) sudski tumači i prevodioci takođe mogu da prevedu u ovoj kombinaciji jezika.

A bitno je da znate i to da kod nas možete da dobijete prevod sa norveškog jezika na danski i za ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest za različite vrste, najpre potvrda i uverenja, kao i saglasnosti, ali i izjava (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta tog tipa).

Obavezuju se svi oni klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog dokumenta u konkretnoj kombinaciji jezika da na vreme ispune svoju obavezu i da prilože originalna dokumenta, budući da sudski tumač mora pre izvršenja overe da pristupi njihovom adekvatnom upoređivanju sa prevodima.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje