Prevođenje sa norveškog na nemački jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na nemački jezik

Za online prevod sa norveškog na nemački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na nemački jezik

U sklopu bilo koje od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford klijente očekuju i usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači, a koje se odnose na direktan prevod sa norveškog jezika na nemački. Usluge za koje su specijalizovani, naši stručnjaci pružaju podjednako kvalitetno i u pisanom i usmenom obliku, tako da izlaze u susret apsolutno svim zahtevima klijenata.

Uz to možemo da ponudimo i neke od dodatnih usluga, a što na prvom mestu podrazumeva uslugu korekture i lekture, koje se primenjuje za one sadržaje koji su loše obrađeni. U tim situacijama, profesionalni lektori i korektori koji su isto u našem timu ispravljaju sve greške u takvim sadržajima, a kako bi tako prevedene materijale bilo koje vrste u potpunosti prilagodili pravilima nemačkog jezika.

Takođe, kod nas klijenti dobijaju i prevođenje sa norveškog jezika na nemački za sve vrste filmova, odnosno za serije, reklamne poruke i emisije i druge audio, ali isto tako i video sadržaje, a potom i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Spremni smo da na zahtev klijenata izvršimo i usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a tada prevodilac i sudski tumač primenjuju ili simultano ili šapatno, a mogu po potrebi da primene i konsekutivno prevođenje i to sve u zavisnosti od toga kakva vrsta događaja se organizuje. A u skladu sa potrebama klijenata, te događaja čiji su oni organizatori, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo pristupačnim uslovima.Prevođenje sa norveškog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na norveški

Pored svega što smo pomenuli, naši stručnjaci mogu da obrade i sve vrste udžbenika, odnosno književnih dela, ali i sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga (reklamni plakati, flajeri, brošure, PR tekstovi, vizit kartice, katalozi i drugi), kao i one koji se tiču interneta (online prodavnice, sajtovi, aplikacije, web katalozi, programi i ostali). Sem toga, prevodimo i članke iz novina, ali isto tako i stručne, kao i popularne časopise i tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, te sve one koji će biti prezentovani određenom krugu stručnjaka za te oblasti.

Sa željom da svim klijentima omogućimo sve ono što zahtevaju, nudimo i direktno prevođenje sa norveškog jezika na nemački za dokumenta, ali isto tako i overu urađenog prevoda, a za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači, koji su u našem timu. Da pojednostavimo, prevodilac i sudski tumač kompletno obrađuju kako ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, tako i ona koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i pravna akta. Naravno obrađujemo i medicinsku dokumentaciju, odnosno poslovna i lična dokumenta, ali isto tako i sva ona dokumenta koja čine tendersku, tehničku kao i građevinsku dokumentaciju. Sve što smo ovom prilikom pomenuli je manji deo ponude dokumenata za koja vam nudimo prevod sa norveškog jezika na nemački, stim da ste vi u obavezi da nam na uvid donesete ili na neki drugi način da dostavite originalna dokumenta. Inače, ovo se zahteva isključivo zato što sudski tumač pre nego što izvrši overu svojim pečatom, to jest potvrdi da je prevod istovetan originalnom dokumentu, mora da ih uporedi.

Zato nam dokumenta možete dostaviti preko kurirske službe ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, a imate mogućnost i da ih lično donesete i to u onu poslovnicu Akademije Oxford koja vam je najbliža. A ostale sadržaje koji ne zahtevaju uslugu sudskog tumača, klijenti imaju mogućnost i da pošalju skenirane elektronskim putem, ali i da ih isto tako dobiju kada prevodioci i sudski tumači završe sa njihovom obradom. Naravno, ovaj način dostave važi pod uslovom da klijentima tako odgovara. Prevedena i overena dokumenta mogu da dobiju ili isporukom na određenu adresu ili da ih lično preuzmu u našim poslovnicama. U slučaju da se klijent odluči da obrađena dokumenta preuzme na određenoj adresi, on mora da zna da tu uslugu vrši kurirska služba, a koja je i naplaćuje u skladu sa svojim cenovnikom. Inače, u tim situacijama klijent mora da izvrši plaćanje direktno kada budete uzimao pošiljku i to kuriru.Što se tiče obrade dokumenata, moramo da naglasimo da postoje i ona dokumenta za koja nije dovoljno izvršiti samo prevođenje sa norveškog jezika na nemački, a zatim ih i overiti pečatom sudskog tumača, jer za njih postoji još i posebna overa, odnosno takozvana nadovera. U pitanju je stavljanje haškog, odnosno takozvanog pečata Apostille, a koji se ne stavlja baš na sva, već samo na ona dokumenta koja navodi zakon. Baš zato što prevodioci i sudski tumači nisu nadležni za izvršenje ove overe, od klijenata zahtevamo da pribave samostalnos sve potrebne informacije o njoj, a za ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na nemački. A kada kažemo informacije, pod tim mislimo ne samo na podatak da li je ovaj pečat obavezan za ta dokumenta, nego i kada se on stavlja na njih. Iako vas možda ovo malo zbunjuje, stvar je zapravo vrlo jednostavna, jer u praksi se haški pečat najčešće stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač ispune svoj deo posla, odnosno nakon što urade njihov prevod, a za tim i overu. Ali, isto tako postoje i dokumenta gde se prvo izvrši overa haškim pečatom, a posle toga se taj dokument donosi u prostorije naše poslovnice, stim što klijenti moraju biti upoznati sa činjenicom da se u tom slučaju radi prevođenje sa norveškog jezika na nemački i za sadržinu dokumenta i za haški pečat, pa se tek onda dokument koji je na taj način obrađen overava od strane sudskog tumača i onda je spreman za upotrebu.

Vrlo je važno da znate da prevodilac i sudski tumač mogu da pristupe i hitnom prevođenju dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, onda kada je to potrebno klijentima, te da je u tim situacijama neophodno da prvo izvrše dostavljanje skeniranih sadržaja na mejl, a posle i da ispoštuju pravilo koje podrazumeva dostavljanje originala na uvid.

Prevod ekonomskih tekstova sa norveškog jezika na nemački

Prevođenje tekstova čija tema je vezana za oblast ekonomije sa norveškog na nemački jezik se odnosi na obradu i popularnih i stručnih tekstova, a nevezano za to kolika je njihova dužina.

Navedena oblasti je tek jedna među mnogobrojnim sa kojima su upoznati prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu, a osim ekonomskih, oni će u pomenutoj jezičkoj kombinacij da obrade i tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast marketinga i politike, odnosno prava, kao i finansija, a zatim i menadžmenta, bankarstva i komunikologija. U toj kombinaciji jezika prevode i sve one sadržaje koji se odnose na oblast ekologije i zaštite životne sredine, odnosno građevinske industrije, ali i tekstove koji su isključivo usmereni na oblast turizma, psihologije, nauke i sociologije, odnosno farmacije, obrazovanja, filozofije i medicine. Pored sve toga, prevode i sve one tekstualne sadržaje čija tema se isključivo odnosi na oblast informacionih tehnologija, ali i bilo koje druge grane kako društvenih, isto tako i prirodnih nauka.

Naglašavamo i da klijenti koji zahtevaju obradu tekstova bilo koje tematike, a budući da se ne vrši overa, kao što je slučaj kod prevođenja dokumenata, imaju mogućnost da proces njihove obrade maksimalno ubrzaju, to jest da nama pošalju sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa norveškog na nemački jezik preko mejla, a nakon što sudski tumač i prevodilac budu završili sa njihovom obradom na isti način i da ih dobiju.

Pored toga, oni prevode i sadržinu bilo koje vrste časopisa, ali isto tako i novinske članke, a po potrebi mogu da prevedu i književna dela različitih žanrova, kao i udžbenike. Vrlo često ističemo da u našem timu nisu samo prevodilac i sudski tumač, nego i mnogi drugi stručnjaci, a čija specijalnost je vezana za obradu sadržaja u ovoj jezičkoj kombinacij. Pa tako možemo da se pohvalimo činjenicom da klijentima omogućujemo i kompletnu obradu različitih video i audio materijala i to prvo vršimo njihovo prevođenje sa norveškog na nemački jezik, a klijenti zatim kod nas dobijaju i njihovo sinhronizovanje, odnosno uslugu koja podrazumeva titlovanje prevedenih materijala. Ne samo da će naši stručnjaci obraditi igrane filmove bilo kog žanra, odnosno crtane i animirane, već prevode u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i dokumentarne filmove, a zatim i reklamne poruke i serije, ali isto tako i emisije zabavnog, kao i obrazovnog, te informativnog karaktera, odnosno one koje su namenjene najmlađoj publici, ali i mnoge druge video i audio sadržaje.

A uz sve pomenute usluge, naši stručnjaci mogu da izvrše i usmeni prevod sa norveškog na nemački jezik kada je to potrebno klijentima. Trebalo bi da znate da prevodilac i sudski tumač čija specijalnost je i pružanje usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika ne vrše samo simultani prevod, koji se u praksi vrlo često primenjuje, nego i da klijentima omogućuju izvršenje šapatnog prevoda, odnosno konsekutivnog. Samim tim će naši stručnjaci u potpunosti da prilagode ovu uslugu zahtevima konkretnog događaja, a kako bi naši klijenti dobili maksimalno profesionalan usmeni prevod. Isto tako, mi im pružamo mogućnost i da po vrlo povoljnim cenama kod nas izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi tekovina Evropske Unije sa norveškog na nemački jezik

Ako znate da su tekovine Evropske Unije vrlo specifični dokumenti sa čijim tumačenjem nije upoznato baš tako mnogo stručnjaka u našoj zemlji, biće vam jasno i zbog čega ističemo činjenicu da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše čak i prevod tekovina Evropske Unije sa norveškog jezika na nemački. Ali, ne samo da će klijenti dobiti prevod ovih dokumenata, već im se omogućuje i overa tako prevedenih dokumenata i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Podrazumeva se da naši stručnjaci obrađuju i sva ostala pravna akta, odnosno različite tipove sertifikata i licenci, kao i punomoćje za zastupanje, a zatim ugovore, ali i presude o razvodu braka, odnosno sve tipove kako sudskih presuda, tako i sudskih odluka, odnosno rešenja, tužbe i žalbe. Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što podrazumeva uverenja i potvrde, kao i saglasnosti, odnosno izjave bilo koje vrste, na vaš zahtev će takođe da prevedu stručnjaci u svakoj našoj poslovnici.

Takođe, svim zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost i da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji dobiju kompletno obrađena lična dokumenta, to jest kako pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu i ličnu kartu, tako i potvrdu o prebivalištu, a zatim i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), ali isto tako i dozvolu za boravak, radnu i saobraćajnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumenta koja se u praksi tretiraju kao lična. Sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju i prevođenje sa norveškog jezika na nemački za lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i za svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali isto tako i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a koja ulaze u ssastav medicinske dokumentacije.

Ukoliko postoji potreba klijenata za tim, tu su i prevodi sa norveškog jezika na nemački za poslovnu, ali i građevinsku i tehničku, odnosno za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere. A to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač između ostalog, u toj jezičkoj kombinaciji da obrade i poslovne odluke, a zatim i finansijske izveštaje, fakture i osnivački akt, te statut preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnih lica, a zatim i godišnje i revizorske izvještaje, kao i deklaracije proizvoda i građevinske projekte, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja sada nisu pomenuta, a koja se tretiraju kao sastavni deo svih tih tipova dokumentacija.

Vrlo je važno naglasiti i da naši stručnjaci na zahtev klijenata mogu da izvrše kompletnu obradu, to jest prevod sa norveškog jezika na nemački, a nakon toga i overu tako uređenog prevoda koja se vrši od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatak diplomi, odnosno za sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali oni po potrebi obrađuju i ona dokumenta koja se isključivo tiču nauke. Ne samo da će na zahtev klijenata da urade prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, nego će da obrade i rezultate naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima i naučne patente, ali isto tako kada je potrebno prevode i naučne radove, kao i diplomske i seminarske, te mnoga druga dokumenta koje su vezana za ove oblasti.

Imajte na umu da morate dostaviti originale na uvid ukoliko želite da dobijete prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji i njihovu overu pečatom sudskog tumača. A uz to, opšta preporuka za klijente kojima je potreban prevod sa norveškog jezika nemački za različita dokumenta glasi da bi trebalo da se u okviru konkretne nadležne institucije raspitaju o svim detaljima koji se odnose na overu Apostille, to jest onim pečatom čiji naziv je i haški, a za dokumenta za koja su im neophpdni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika.

Prevod softvera sa norveškog jezika na nemački

Prevođenje softvera sa norveškog na nemački jezik takođe se nalazi u domenu poslova stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Osim što prevode različite programe i aplikacije, naši stručnjaci takođe u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i web sajtove, odnosno online kataloge, kao i internet prodavnice, ali i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast web - a. Uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac koji su specijalizovani za obradu ove vrste sadržaja poznaju i sva pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje za web pregledače, a koji su poznati kao SEO pravila (Search Engine Optimisation), možete biti sigurni da će prevedeni materijali u prilično kratkom roku da se nađu na mnogo boljoj poziciji u okviru pretrage na internetu. Na taj način će naši stručnjaci da postignu ne samo primarni cilj, koji prevođenje ovih materijala ima, već će i njihovim vlasnicima omogućiti mnogo kvalitetnije poslovanje, jer će potencijalni klijenti mnogo lakše moći da dobiju sve potrebne informacije.

Sudski tumači i prevodioci, po potrebi mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste materijala koji su na neki način vezani za oblast marketinga, a to se na prvom mestu odnosi na prevod sa norveškog na nemački jezik za vizit karte, odnosno PR tekstove, plakate i brošure, mada stručnjaci u našem timu obrađuju i kataloge, a zatim i reklamne flajere, ali i sva ostala sredstva reklamiranja. Trebalo bi da znate da će oni nastojati da ispune sva pravila kvalitetnog marketinga tokom obrade ovih materijala, a prvenstveno kada budu prevodili određenu reklamnu poruku koja mahom za prosečnog posmatrača, odnosa čitaoca nije baš tako lako uočljiva, jer je upravo to način da se stigne do potencijalnih kupaca ili korisnika usluga kojima je ciljani jezik maternji. Iz tog razloga se tokom obrade ovakvih sadržaja posebna pažnja posvećuje pravilnom prevođenju te reklamne poruke, a koju prevodilac i sudski tumač maksimalno prilagođavaju svim pravilima tog jezika, to jest govornicima nemačkog jezika omogućuju da se što bolje upoznaju sa konkretnom uslugom ili proizvodom koji se na taj način reklamira.

Svim zainteresovanim klijentima kojima su prevođenje sa norveškog na nemački jezik i to za ma koju vrstu sadržaja prepustili nekome ko nije ispunio njihova očekivanja, te im je ponudio ne tako kvalitetno urađen prevod, nudimo mogućnost da iskoriste usluge koje pružaju lektori i korektori u okviru našeg rima. A ta usluga podrazumeva redakturu, odnosno lekturu i korekturu, a što je usluga koju naši stručnjaci vrše u skladu sa pravilima koja navodi i nemački jezik i prevodilačka struka, tako da vrlo brzo dobijate sadržaje koji su maksimalno profesionalno obrađeni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje