Prevod sa norveškog jezika na švedski

Besplatni online prevod sa norveškog na švedski jezik

Za online prevod sa norveškog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na švedski jezik

Najverovatnije zbog blizine dve zemlje, tek vrlo često nam se klijenti obraćaju sa zahtevom da izvršimo prevod sa norveškog jezika na švedski za različite vrste dokumenata. A uzvši u obzir da su u našem timu i sudski tumači i prevodioci, to oni u optimalnom roku i po odličnim cenama mogu da dobiju kompletno obrađene sve tipove dokumenata, što uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj varijanti takođe podrazumeva i overu prevoda, a koju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumača. Kada budete dobili dokumenta koja su obrađena na taj način, vi možete biti sigurni da su ona spremna za korišćenje u praksi, budući da su sa pravne, ali i zakonske tačke gledišta u potpunosti ispravna. Ovde se radi o tome da pečat sudskog tumača ima za cilj da potvrdi verodostojnost originalnih sadržaja, pa se samo zato i zahteva da nam prilikom slanja materijala za koje su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na švedski priložite i originalna dokumenta na uvid. Uz mogućnost da ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno putem “Pošte Srbije” i to preporučeno, imate i mogućnost da ih lično donesete i to u prostorije bilo koje poslovnice Akademije Oxford, a ako vam tako više odgovara.

Prevodilac i sudski tumač, na vaš zahtev mogu da izvrše kompletnu obradu ne samo dokumenata koja se smatraju ličnim, već i pravnih akata, a zatim i dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama (izjave, uverenja, potvrde i saglasnosti ma koje vrste). Uz to, oni će na vaš zahtev da izvrše prevod sa norveškog jezika na švedski i za sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, te za ona koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja, a prevešće i građevinsku, tendersku, poslovnu i tehničku dokumentaciju, kao i mnoga druga dokumenta.

Naglašavamo da klijentima omogućujemo i hitan prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za dokumenta, kada je jedino i dozvoljeno da prvo izvrše slanje sadržaja na prevod preko mejla, pa da posle toga dostave originale na uvid i to u najkraćem mogućem roku.Prevođenje sa norveškog na švedski
Prevođenje sa švedskog na norveški

Da biste izbegli gubljenje vremena, koje je u principu nepotrebno, preporučujemo vam da se samostalno u okviru nadležnih državnih institucija raspitate da li se za dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa norveškog jezika na švedski mora izvršiti i dodatna overa, a što podrazumeva stavljanje haškog, to jest Apostille pečata na njih. A tom prilikom je najvažnije da pitate prvo da li je ova vrsta overe obavezujuća za vaša dokumenta, a posle toga svakako i da saznate kada se ovaj pečat na njih stavlja (pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka).

Pored obrade dokumenata, sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da izvrše i obradu internet materijala (aplikacije, web sajtovi, online katalozi, programi web prodavnice i drugo), ali i svih onih sadržaja koji se tiču segmenta marketinga (vizit kartice, flajeri, katalozi, plakati, brošure, PR tekstovi i ostalo). Naravno, obradiće i romane, kada je potrebno, ali i druga književna dela, odnosno novinske članke i udžbenike, a zatim i tekstove (stručne i popularne), odnosno sve vrste časopisa.

Ukoliko vam je potreban usmeni prevod sa norveškog jezika na švedski, znajte da će i tu uslugu pružiti prevodilac i sudski tumač i to se odnosi najpre na simultani, a zatim i na šapatni, te konsekutivni prevod, a sve u zavisnosti od tipa događaja za koji vam je potrebna ova usluga. Uz samu uslugu, zainteresovanim klijentima možemo i da po vrlo pristupačnim cenama ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Zahvaljujući činjenici da su u našem timu i mnogobrojni drugi stručnjaci, to možemo da vam uz prevod sa norveškog jezika na švedski za audio i video sadržaje svih vrsta (emisije, reklamne poruke, filmovi, serije i drugo) ponudimo i uslugu njihovog sinhronizovanja, te da po vašem zahtevu izvršimo njihovo titlovanje.

A pored svega pomenutog, u slučaju da klijenti poseduju urađene prevode u navedenoj kombinaciji jezika, nudimo im i uslugu redakture, ako je potrebno ispraviti određene greške u tako obrađenim materijalima, koju će izvršiti profesionalni korektor i lektor.

Inače, sve one sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na švedski, a koji ne spadaju u dokumenta, to jest ne podrazumevaju overu pečatom sudskog tumača, možete da nam i pošaljete, te isto tako i da primite obrađene na najjednostavniji mogući način, to jest preko mejla.

Usmeni prevod sa norveškog jezika na švedski

Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa norveškog na švedski jezik, sa sigurnošću tvrdimo da prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu mogu da pruže uslugu koja se odnose na sve tipove usmenog prevoda, uzevši u obzir da su oni specijalizovani kako za konsekutivno i simultano, isto tako i za prevođenje pomoću šapata. A svim zainteresovanim klijentima pružamo mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako, od njih zahtevamo da nam prethodno dostave sve informacije koje se odnose na događaj za koji im je neophodna ova usluga, pošto je vrlo važno da članovi našeg tima budu podrobno upoznati sa svim detaljima, a kako bi mogli da odrede koja vrsta usmenog prevoda će na najbolji mogući način da odgovori svim zahtevima koje taj događaj podrazumeva.

Pored toga, u ponudi imamo imamo i prevod sa norveškog na švedski jezik kako za književna dela svih vrsta i to ne samo beletristiku, već i za romane, odnosno poetska i prozna dela, tako i za novinske članke, te za različite tipove časopisa (stručni, dečiji, ilustrovani i drugi).

A budući da sudski tumač i prevodilac, uz sva neophodna profesionalna znanja, imaju i visok nivo poznavanja pravila vezanih za optimizovanje sadržaja za internet pretragu, to jest upoznati su sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), to znači da će oni prilikom obrade različitih internet materijala omogućiti svim klijentima da dobiju kvalitetno prevedene i optimizovane sadržaje. A to podrazumeva da će se, recimo web sajt koji oni prevode u ovoj kombinaciji jezika u optimalnom roku naći već među prvim rezultatima globalne pretrage u okviru interneta. Uz sajtove, naši stručnjaci obrađuju i različite vrste programa i aplikacija, to jest softver, kao i online prodavnice, a zatim i web kataloge, te mnoge druge slične materijale koji su u vezi sa oblašću interneta.

Prevođenje emisija sa norveškog na švedski jezik

Nevezano za to da li su klijentima potrebni prevodi televizijskih ili radijskih emisija sa norveškog jezika na švedski, oni mogu da budu potpuno uvereni da će naši sudski tumači i prevodioci da odgovore maksimalno kvalitetno na njihove zahteve, te da će im omogućiti da dobiju profesionalan prevod kako informativnih, tako i obrazovnih, ali i zabavnih i mnogih drugih vrsta emisija.

Svakako je važno da znate i to da su deo našeg tima i one stručne osobe koje mogu da pristupe postupku sinhronizovanja ili titlovanja, tako da ćete imati u optimalnom roku potpuno obrađenu emisiju bilo koje vrste.

Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da vam ponude i u konkretnoj jezičkoj varijanti obradu kako animiranih i crtanih, tako i dokumentarnih, odnosno igranih filmova bilo kog žanra, a po oni prevode i reklamne poruke, serije i sve druge vrste video i audio sadržaja.

Na zahtev klijenata možemo da obradimo i popularne tekstualne sadržaje, ali isto tako i one koji se smatraju stručnim. Ovde je važno da klijenti budu upoznati sa činjenicom da prevodioci i sudski tumači mogu da prevedu i najkompleksnije tekstove koji su vezani za neke ustaljene teme, kao što su na primer politika, ekonomija, marketing ili pravo, ali i one koji se odnose na oblast specifičnih nauka, poput komunikologije, filozofije ili farmacije, te sociologije, medicine i psihologije, ali i sve one čija tema se tiče mnogo drugih grana i društvenih i prirodnih nauka. Naša je dužnost da one klijente kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na švedski upravo za ovakve sadržaje, obavestimo da oni imaju mogućnost da ih dostave na obradu preko mejla, a pošto se od njih ne zahteva u tom slučaju da prilože i originale, kao što je to običaj kod obrade dokumenata. Upravo na taj način oni u velikoj meri imaju mogućnost ne samo da uštede svoje vreme, nego i značajna novčana sredstva.

Uzevši u obzir da uz pomenute stručnjake, deo našeg tima čine i korektori, to jest profesionalni lektori, to oni svakome kome je potrebno pružaju mogućnost da u vrlo kratkom roku dobije kvalitetno obrađene materijale, budući da će ovi stručnjaci primeniti sva pravila koja su potrebna kako bi ispravili greške koje su u konkretnim prevodima prisutne.

Prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa norveškog jezika na švedski

Najpre prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa norveškog na švedski jezik, a zatim i overu i to isključivo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, dobijaju svi koji su zainteresovani i to u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford.

Svakako, prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu, osim već pomenutog dokumenta mogu da obrade i deklaracije proizvoda, odnosno uputstvo za rukovanje, kao i građevinske projekte i ostala dokumenta koja su svrstana kako u tehničku, tako i u tendersku, ali i građevinsku dokumentaciju.

Oni, naravno u pomenutoj kombinaciji prevode i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je to neophodno, a što se odnosi kako na različite tipove izjava i saglasnosti, tako i na sve vrste potvrda, te uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta tog tipa).

Sem toga, naši sudski tumači i prevodioci su u prilici i da klijentima omoguće prevođenje svih ličnih dokumenata sa norveškog na švedski jezik, a što osim pasoša, krštenice, lične karte i uverenja o državljanstvu, podrazumeva i prevod vozačke dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, a zatim i radne dozvole, kao i izvoda iz matične knjige venčanih, te dozvole za boravak i umrlice, te obrađuju i mnoga druga dokumenta koja se mogu odrediti kao lična.

Takođe klijentima omogućujemo i obradu bilo kog dokumenta koji je usko vezan za oblast obrazovanja ili nauke, te na njihov zahtev obrađujemo kako presude o razvodu braka, tako i tekovine Evropske Unije, odnosno sudske žalbe i rešenja, ali i licence, sudske presude i tužbe, kao i sve vrste sertifikata, ugovore, sudske odluke i druga nepomenuta dokumenta koja su u tesnoj vezi sa oblašću sudstva, odnosno prava.

Prevodi medicinske dokumentacije sa norveškog na švedski jezik isto spadaju u domen rada stručnjaka koji su sastavni deo tima Akademije Oxford. A prevodioci i sudski tumači, uz lekarske nalaze u konkretnoj kombinaciji jezika obrađuju i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja sada nismo naveli, a svrstavaju se u medicinsku dokumentaciju.

Podrazumeva se i da ćemo na zahtev klijenata da prevedemo sve vrste faktura i poslovnih odluka, te sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja bilo kog pravnog lica (revizorski izveštaji, statut preduzeća, finansijski i poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i druga).

Svaki klijent koji ima potrebu da dobije prevod sa norveškog na švedski jezik za ma koji dokument mora biti upoznat sa činjenicom da je njegova obaveza da dostavi originale na uvid, a kako bi moglo da se pristupi overi prevoda pečatom sudskog tumača i to prema predviđenim pravilima, te da mu preporučujemo i da pre svega toga samostalno zatraži informacije koje se tiču overe haškim pečatom za konkretna dokumenta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje