Prevodi sa norveškog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na persijski jezik

Za online prevod sa norveškog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa norveškog na persijski jezik

Kada se uzme u obzir informacija da su i prevodioci i sudski tumači članovi tima predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu, sasvim je jasno zbog čega je klijentima na raspolaganju kako prevođenje dokumenata sa norveškog jezika na persijski, tako isto i usluga njihove overe, a što je sve predviđeno zakonom.

Stvar je u tome da navedeni postupak ima za cilj da obezbedi klijentima kompletno obrađena kako lična dokumenta i ona koja su vezana za oblasti sudstva, prava, nauke i obrazovanja, tako isto i sadržinu bilo koje dokumentacije.

Stavljanjem svog pečata na preveden dokument, ovlašćeni sudski tumač zvanično potvrđuje da je njegova i sadržina originalnog dokumenta potpuno ista. Bitno je da klijent iz tog razloga na uvid priloži i originale, tako da ih može ili poslati preko “Pošte Srbije”, a preporučeno ili preko kurirske službe, te ih svakako može doneti i u samu poslovnicu lično.Prevođenje sa norveškog na persijski
Prevođenje sa persijskog na norveški

Pored već pomenutih dokumenata, biće izvršen i direktan prevod građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije sa norveškog jezika na persijski, ali i onih dokumenata koja ulaze u sastav kako poslovne, tako isto i medicinske. Naravno da će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika kompletno da obrade i dokumenta, koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno sve tipove saglasnosti, potvrda i izjava, kao i uverenja.

Najvažnije je naglasiti da usluga overe takozvanim Haškim pečatom, takođe poznatim i pod nazivom Apostille, nije svrstana u ovlašćenja ovih stručnjaka, pa se zato savetuje svakom klijentu pojedinačno da informacije o tome dobije samostalno. Najbolje je da direktno kontaktira nadležne službe u okviru osnovnih sudova, te da sazna da li Haški pečat treba na njegov dokument da bude stavljen i na koji način, odnosno da li se overa njime vrši pre prevoda i overe sudskog tumača ili tek po završetku kompletne obrade konkretnog dokumenta.

Mogu da budu izvršeni po zahtevu klijenata i hitni prevodi dokumenata sa norveškog jezika na persijski, ali je tada vrlo važno da klijent originale kasnije dostavi na uvid, a da prvo izvrši slanje skeniranih dokumenata na mejl adresu i to one poslovnice ove institucije, koja mu je najbliža.Trebalo bi da vlasnik dokumenata izabere da li će lično doći i preuzeti kompletno obrađenu dokumentaciju ili prethodno dostavljeni pojedinačni dokument ili će zahtevati da mu služba za dostavu donese dokumenta na željenu adresu. Moramo naglasiti da je u pitanju usluga koja podleže dodatnoj naplati, a tom prilikom cenu ima pravo samo kurirska služba da formira, te da prethodno o tome klijenta i obavesti.

Osim dokumenata, sudski tumači i prevodioci mogu u datoj jezičkoj varijanti da obrade i tekstualne materijale, kako stručne, tako i popularne, ali i udžbenike i članke iz novina. Naravno da će biti izvršeno i direktno prevođenje književnih dela sa norveškog jezika na persijski, ali i stručnih, dečijih i ilustrovanih časopisa.

Bilo koji sadržaj koji je vezan za marketing će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije prevesti i to maksimalno profesionalno, a tom prilikom će naročito voditi računa o pravilnom prenošenju reklamne poruke, koja se u većini njih nalazi.

Isto tako će biti izvršeni i profesionalni prevodi filmova i emisija sa norveškog jezika na persijski, odnosno serija i mnogih drugih video i audio materijala. A s obzirom na to da su u timu svake poslovnice ove institucije zaposleni i oni stručnjaci, koji po zahtevu izvršavaju sinhronizaciju ili titlovanje takvih materijala, to na jednom mestu klijenti dobija njihovu kompletnu obradu, tako da audio ili video sadržaje različite vrste mogu vrlo brzo i da prezentuju potencijalnoj publici.

Redaktura je još jedna usluga koja je na raspolaganju klijentima ove institucije, a za njeno izvršenje su isključivo zaduženi korektori i lektori.

Ukoliko neko bude zahtevao prevod za web sadržaje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, prevodilac i sudski tumači će nastojati i da izvrše optimizaciju, uzevši u obzir da u tom slučaju primenjuju i pravila poznata kao SEO (Search Engine Optimisation).

Iako je fokus stavljen na obradu materijala u pisanoj formi, ne treba zaboraviti da ovi stručnjaci vrše i prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog jezika na persijski, ali i ostala dva tipa usmenog prevoda, poznata kao konsekutivno i simultano. Inače se u sklopu svake poslovnice ove institucije zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cene su maksimalno korektne. Bitno je da svaki klijent koji želi da sudski tumač i prevodilac vrše usmeni prevod u toj varijanti jezika, prvo dostavi podatke o događaju, odnosno o njegovoj organizaciji, a u smislu da ih informišu kako o broju učesnika i mestu održavanja, tako isto i o trajanju. Na osnovu svih tih podataka može jedino i da bude kreirana ponuda, to jest da bude izabrana ona vrsta usmenog prevoda, koja će imati najveći mogući učinak i u potpunosti ostvariti zahteve kako svih prisutnih, tako isto i organizatora manifestacije.

Direktan prevod prepisa ocena sa norveškog jezika na persijski

Zainteresovanima za obradu pomenutog, ali i svakog drugog dokumenta je dostupna, pored osnovne i dodatna usluga u vidu overe prevoda. Specijalizovani su zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford i za direktno prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta sa norveškog na persijski jezik, kao i diplome i dodatka diplomi, te će po zahtevu klijenata kompletno da obrade i seminarske radove, zatim potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomske radove, zatim uverenje o položenim ispitima i ostale sadržaje koji su vezani za obrazovanje.

Budući da overa prevedenih dokumenata podrazumeva prvo upoređivanje njihove sadržine sa originalima, vrlo je važno da klijenti ispoštuju pravila o dostavljanju sadržaja na obradu, te da obavezno prilože i originalna dokumenta. Poželjno je i da prethodno samostalno dobiju informacije o postupku poznatom kao nadovera, a kada se Apostille, odnosno takozvani Haški pečat na određena dokumenta mora staviti. Zapravo se to zahteva zato što članovi tima ove specijalizovane institucije nisu zaduženi za stavljanje pomenutog pečata na dokumenta, što znači da i nije njihova obaveza klijente o tome da informišu.

Po zahtevu će biti izvršeni i direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa norveškog na persijski jezik, ali i svih ostalih vrsta saglasnosti, kao i potvrda i izjava, odnosno uverenja (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta koja se različitim nadležnim službama u konkretnim situacijama iz nekog razloga moraju podneti).

Bitno je informisati klijente da sudski tumači i prevodioci izvršavaju po zahtevu i direktan prevod saobraćajne i vozačke dozvole sa norveškog na persijski jezik. Naravno da će i sva ostala lična dokumenta prevesti i overiti, tako da će klijenti dobiti, pored ostalog kompletno obrađeno uverenje o državljanstvu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, potom radnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, zatim ličnu kartu, te izvod iz matične knjige venčanih, ali i dozvolu za boravak i druga lična dokumenta.

Biće izrađeni i prevodi u toj varijanti jezika za celokupnu sadržinu kako poslovne i medicinske dokumentacije (finansijski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, lekarski nalazi, revizorski izveštaji, fakture, specifikacije farmaceutskih proizvoda, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, statut preduzeća, dokumentacija o medicinskim proizvodima, osnivački akt preduzeća i ostala), tako i za tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga koja su uvrštena u jeadn od pomenutih tipova dokumentacija).

Dokumenta koja su na određeni način za oblast nauke vezana, a primarno rezultati naučnih istraživanja, te naučni patenti i radovi će biti u datoj varijanti jezika prevedena, s tim što će prevodilac i sudski tumač obraditi i mnoge druge sadržaje iz te oblasti.

Takođe će biti izvršeno i direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa norveškog na persijski jezik, ali i mnogih drugih pravnih akata, kao što su na primer sudske tužbe i ugovori, punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, te sudske žalbe, sertifikati i tekovine Evropske Unije, zatim licence i sudske odluke, kao i sva ostala dokumenta iz domena prava, odnosno sudstva.

Prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog na persijski jezik

Izuzev pomenute vrste usmenog prevoda, može biti izvršen i simultani, kao i konsekutivni prevod sa norveškog jezika na persijski i to za događaj bilo koje vrste. Sama činjenica da prevodilac i sudski tumač mogu sve tri navedene usluge da izvrše dovodi do toga da je potrebno prvo da se uradi analiza svih podataka o konkretnom događaju, a koje će neposredno pre toga klijent imati obavezu da dostavi. A od njega se očekuje da ih obavesti kako o lokaciji na kojoj bi trebalo manifestacija da bude održana, odnosno o osnovnim karakteristikama tog prostora, tako isto i o broju osoba koje će uzeti učešće, odnosno o trajanju. Bitno je istaći i to da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svim klijentima, a za čiji događaj bude bilo predviđeno da konkretni tip usmenog prevoda bude primenjen. Ponuda za ovu uslugu mora biti formirana isključivo nakon što ovi stručnjaci budu analizirali sve prethodno dostavljene podatke o organizaciji događaja, jer je vrlo važno da bude izabrana ona vrsta usmenog prevoda, koja može na njih propisno da odgovori.

Kada pojedinci već imaju uređene prevode za bilo koje sadržaje, a potrebno je da u njima budu ispravljeni propusti, odnosno greške koje postoje, biće angažovani lektori i korektori ove specijalizovane institucije, koji će tom prilikom izvršiti redakturu bilo koje vrste materijala. Zapravo će oni postojeće greške prvo pronaći, a onda ih u skladu sa pravilima persijskog jezika i ispraviti, kako bi sadržinu tih materijala uskladili sa njihovim originalima i uopšteno, sa pravilima prevodilačke struke.

Prema iznetih zahtevima se mogu izvršiti i direktni prevodi knjiga sa norveškog jezika na persijski, a u kom slučaju se obrađuju kako književna dela, tako isto i udžbenici. Naravno da će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika da prevedu i članke iz novina, zatim dečije i ilustrovane, kao i stručne časopise, odnosno tekstualne materijale bilo koje tematike.

Posebno ćemo istaći činjenicu da su usluge sinhronizovanja audio i video sadržaja različite vrste, odnosno njihovog titlovanja na raspolaganju svim klijentima ove institucije. Naravno da će prvo biti izvršeno direktno prevođenje serija i filmova sa norveškog jezika na persijski, odnosno reklamnih poruka, ali i televizijskih, kao i radijskih emisija, te mnogih drugih sadržaja tog tipa, a onda bi trebalo klijent da se opredeli između dodatnih usluga koje su u ponudi.

A što se tiče prevoda marketinških materijala, moramo naglasiti da zaposleni ove institucije imaju dovoljno i znanja iz oblasti marketinga i iskustva u obradi takvih sadržaja, da se sigurnošću utvrdimo da pružaju profesionalnu uslugu. Stvar je u tome da se radi o specifičnim materijalima, u kojima se većinom nalazi skrivena reklamna poruka, koja je namenjena upravo potencijalnim kupcima konkretnog proizvoda ili korisnicima reklamirane usluge, pa se o tome posebno vodi računa prilikom obrade plakata i PR tekstova, odnosno reklamnih letaka, kataloga i brošura, ali i mnogih drugih reklamnih materijala.

Za kraj smo ostavili vrlo važno informaciju, a koja je vezana za direktan prevod web materijala sa norveškog jezika na persijski. Naime, pošto je njihovo usklađivanje sa pravilima pretrage izuzetno značajno za pozicioniranje kako online kataloga i sajtova, odnosno programa različitih vrsta i aplikacija, tako isto i internet prodavnica i mnogih drugih sadržaja tog tipa, to prevodioci i sudski tumači vrše prilikom njihovog prevođenja i implementaciju alata poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način se usklađuje njihova sadržina sa pravilima, koja su u datom momentu važeća u okviru pretrage, pa vrlo brzo pošto budu postavljeni zvanično na internet, upravo njih pretraživač i pozicionira na prvu stranu rezultata, za prethodno precizno definisane izraze i reči.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje