Prevod sa norveškog jezika na španski

Besplatni online prevod sa norveškog na španski jezik

Za online prevod sa norveškog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na španski jezik

Svaki klijent koji organizuje neki događaj na kome će biti prisutni učesnici kojima je maternji jezik norveški, odnosno španski može u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford da angažuje one stručnjake koji su prvenstveno usavršili usmeno prevođenje sa norveškog jezika na španski. Naime, prevodioci i sudski tumači koji su deo tima naših stručnjaka mogu, a u zavisnosti od zahteva klijenta, to jest od zahteva onog događaj za koji je potrebno izvršiti ovu uslugu, da primene kako simultano prevođenje u navedenoj jezičke kombinaciji, tako i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapat. A samim tim što su sve ove usluge namenjene za tačno određenu vrstu događaja, klijenti moraju imati na umu da je neophodno da neposredno pre izrade ponude dostave i informacije o događaju, a u smislu da nas obaveste o broju učesnika, te o tome koliko je predviđeno da traje, gde će se održati i sličnim detaljima, kako bismo mogli da vrstu usmenog prevoda maksimalno prilagodimo zahtevima tog događaja. Svaki klijent za čiji događaj je predviđeno baš simultano prevođenje sa norveškog jezika na španski, ima mogućnost da kod nas izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po najpovoljnijim cenama.

Osim usmenog prevoda, sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju u ovoj jezičkoj kombinaciji i obradu najrazličitijih sadržaja i to kako tekstova različite tematike, namene i dužine, tako isto i časopisa, odnosno novinskih članaka. Oni, takođe obrađuju i reklamne letke, plakate i flajere, ali i brošure, PR tekstove i vizit kartice, te kataloge, kao i mnoge druge reklamne materijale. Prevode i književna dela, kada je potrebno, ali i udžbenike i sve vrste časopisa, odnosno novinske članke.

Isto tako, naši stručnjaci mogu, kada je potrebno da izvrše i direktan prevod sa norveškog jezika na španski i za web sajtove, kao i za sve vrste sadržaja koji se odnose na oblast interneta, bez obzira da li su u pitanju online prodavnice ili katalozi, te aplikacije i programi, odnosno bilo koja druga vrsta materijala. Prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i filmove različitih žanrova i vrsta, odnosno serije, reklamne poruke, emisije i mnoge druge video i audio sadržaje. A kada oni završe sa obradom pomenutih materijala, klijente očekuje njihovo titlovanje, kao i usluga koja se odnosi na njihovo sinhronizovanje, ukoliko im više odgovara, jer su u našem timu i oni stručnjaci čija je to specijalnost.Prevođenje sa norveškog na španski
Prevođenje sa španskog na norveški

Kako deo našeg tima čine i profesionalni lektori, odnosno korektori, tako klijenti nemaju razloga za brigu, a ukoliko imaju urađene prevode u ovoj kombinaciji jezika, ali oni nisu dobri. Ova usluga se primenjuje za bilo koju vrstu sadržaja, kada će naši stručnjaci da izvrše sve neophodne ispravke kako bi maksimalno taj prevod prilagodili pravilima španskog jezika, ali isto tako i pravilima koja navodi prevodilačka struka.

Poseban akcenat moramo da stavimo i na prevođenje sa norveškog jezika na španski za bilo koji tip dokumenata. Oni klijenti kojima je potrebna ta usluga kod nas dobijaju i njihovu overu, a za koju su zaduženi sudski tumači. Imajte na umu da je vrlo važan podatak, te da u velikoj meri olakšava postupak obrade bilo kog dokumenta, budući da se svaki prevedeni dokument koji ima i overu pečatom sudskog tumača, sa zakonske to jest pravne tačke gledišta smatra validnim. A iz tog razloga je neophodno da klijenti kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na španski i to za ma koji dokument, obavezno dostave i originalna dokumenta na uvid, jer njih sudski tumač mora da uporedi sa prevedenim dokumentima, a pre nego što izvrši overu. Zato nam dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na španski možete poslati preko kurirske službe, to jest preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”, a imate mogućnost i da ih donesete lično, dok sve ostale sadržaje za koje su vam potrebni prevodi, ali koji ne spadaju u dokumenta, to jest ne zahtevaju overu pečatom sudskog tumača, možete da pošaljete preko mejla.

A sa druge strane, kada prevodilac i sudski tumač završe obrađivanje dostavljenih materijala, klijenti biraju da li žele da ih preuzmu lično ili žele da im budu isporučena na određenu adresu, stim da sadržaje za koje se ne vrši overa mogu da dobiju i preko mejla. Što se tiče dostavljanja na adresu, to je usluga koja nije uračunata u cenu obrade jednog dokumenta, pa samim tim podrazumeva dodatnu naplatu i to u skladu sa cenovnikom kurirske službe koja i vrši dostavu, a klijent plaća prilikom preuzimanja i to direktno osobi koja donosi pošiljku.Mogućnost da i dokumenta na obradu pošalju preko mejla imaju isključivo oni klijenti kojima su potrebni hitni prevodi sa norveškog jezika na španski, ali tada su dužni da naknadno dostave originalna dokumenta i to na onaj način koji je za njih u tom trenutku najbrži.

Prevodioci i sudski tumači nisu nadležni za stavljanje takozvanog haškog ili Apostille pečata, a dobro je poznato da se on zahteva samo za neka dokumenta, pa se zato i preporučuje da svaki klijent pojedinačno pokuša da dobije ovu informaciju u okviru nadležnih institucija za konkretna dokumenta. Tom prilikom mu se preporučuje da pita najpre da li je haški pečat obavezujući i za konkretna dokumenta, te ukoliko sazna da jeste, mora da pita i u kom trenutku je potrebno staviti Apostille pečat, jer se on u većini slučajeva na dokumenta stavlja ili posle ili pre njihove obrade od strane naših stručnjaka.

Uz sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različite tipove kako izjava i potvrda, tako i saglasnosti, odnosno uverenja (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i druge), sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav poslovne i lične dokumentacije (osnivački akt preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnih lica, finansijski izveštaji, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola, vozačka dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i ostala).

Naravno, oni će obraditi i sve vrste pravnih akata i to kako različite tipove ugovora, odnosno sertifikata i licenci, tako isto i punomoćje za zastupanje, a zatim i presude o razvodu braka, kao i ostale vrste i to ne samo sudskih presuda, nego i tužbi i žalbi, odnosno sudskih rešenja i odluka, kao i tekovine Evropske Unije i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava.

Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke (prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni patenti i ostala), a po potrebi obrađuju i naučne radove, odnosno seminarske i diplomske. Takođe vršimo i prevod sa norveškog jezika na španski za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i za uputstva za rukovanje, te za deklaracije proizvoda i građevinske projekte, odnosno za bilo koji dokument koji ulazi u sastav dokumentacije za tendere, ali i tehničke, odnosno građevinske dokumentacije.

Prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda sa norveškog na španski jezik

Ne samo da klijente u okviru svih poslovnica Akademije Oxford očekuju prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa norveškog jezika na španski, već zahvaljujući činjenici da su deo tima ove institucije i prevodioci sudski tumači, to svi klijenti dobijaju i overen prevod, a od strane ovlašćenog lica, tako da u principu mogu da ga koriste u bilo kojoj prilici. Svakako im se preporučuje i da pre toga provere sve što je vezano za stavljanje posebne vrste overe, to jest Apostille pečata, uzevši u obzir da to nije u nadležnosti naših stručnjaka. A osim pomenutog dokumenta, oni će da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te isto tako mogu da urade i prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza i ostale medicinske dokumentacije.

Svakako možemo da vam ponudimo i prevođenje sa norveškog jezika na španski za lična dokumenta, te da po vašem zahtevu prevedemo kako potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, tako i saobraćajnu, odnosno vozačku dozvolu, a zatim i krštenicu i uverenje o državljanstvu, kao i radnu dozvolu, te izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, odnosno ličnu kartu i pasoš, te mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao lična.

Sudski tumači i prevodioci uvek mogu da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi na različite tipove saglasnosti, potvrda i izjava, te uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga slična dokumenta). Isto tako će oni, na zahtev klijenata da pristupe i obradi faktura, poslovnih odluka i revizorskih, godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, a takođe mogu da prevedu i rešenje o osnivanju pravnog lica, te osnivački akt preduzeća, ali i statut preduzeća i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica ili preduzetnika.

A pored svega što smo do sada pomenuli, sudski tumač i prevodilac obrađuju i različite tipove ugovora, a zatim i tekovine Evropske Unije, odnosno sudske žalbe, odluke i tužbe, kao i punomoćje za zastupanje, te sudske presude i rešenja, ali i sva nenavedena pravna akta. Sva ona dokumenta koja se tiču kako oblasti nauke, tako i obrazovanja, takođe kod nas možete da dobijete prevedena u ovoj kombinaciji jezika, a zatim i overena pečatom sudskog tumača, tako da vas kod nas očekuju prevodi sa norveškog jezika na španski ne samo za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već i diplome i dodatka diplomi, odnosno prepisa ocena. A prevodioci i sudski tumači obrađuju i potvrdu o redovnom školovanju, zatim uverenja o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te rezultate naučnih istraživanja, a prema zahtevima možemo da prevedemo i naučne radove, odnosno seminarske i diplomske.

Građevinske projekte, ma kako oni bili kompletni, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, kao i uputstva za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, odnosno sva ona dokumenta koja ulaze u sastav bilo građevinske, bilo tenderske ili tehničke dokumentacije.

Vaša je obaveza da se u potpunosti pridržavate pravila koje je vezano za potrebu dostavljanja originala na uvid, te možete da ih dostavite ili lično ili preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“.

Prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa norveškog na španski jezik

Najpre popularne, a zatim i stručne tekstove koji su vezani za oblast turizma, će u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, po vašem zahtevu da odrade prevodioci i sudski tumači, koji su u našem timu. A sem toga, oni takođe mogu da prevedu i one tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast bankarstva, finansija i ekonomije ili prava, odnosno politike ali i one koji se odnose na medicinu ili farmaciju. Isto tako vršimo i prevod sa norveškog jezika na španski za tekstove iz oblasti psihologije, marketinga, menadzmenta i komunikologije, odnosno nauke i filozofije, te obrazovanja, sociologije i mnogih drugih naučnih disciplina, bez obzira da li su oni bliže društvenim ili prirodnim naukama.

Zainteresovane klijente kod nas očekuju svakako i prevodi sa norveškog jezika na španski za sve vrste književnih dela, tako da sudski tumač i prevodilac osim beletristike, mogu da obrade i prozna, odnosno poetska dela, romane i druge. Novinske članke, kao i sve tipove časopisa, oni takođe po vašem zahtevu mogu da prevedu, a u prilici smo da vam ponudimo i obradu marketinških materijala. Pod tim se misli na prevođenje PR tekstova i reklamnih flajera, odnosno brošura, a po potrebi obrađujemo i plakate, vizit kartice i reklamne kataloge, ali i mnoge druge sadržaje koji su primarno vezani za oblast marketinga, te se kroz njih reklamiraju konkretne usluge ili proizvodi, odnosno poslovanje neke firme.

Web sajtove isto tako prevodioci i sudski tumači mogu da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika, a zahvaljujući činjenici da su upoznati i sa njihovim optimizovanjem, oni će svakako prilikom obrade primeniti i sva pravila koja navodi SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način ćete dobiti maksimalno kvalitetno obrađene web sajtove, a koji će znatno poboljšati svoju poziciju u okviru internet pretrage. Sem sajtova, naši stručnjaci obrađuju i online prodavnice, odnosno web kataloge i sve ostalo što je vezano za internet, a potrebno je da bude u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevedeno.

Prevodi serija sa norveškog jezika na španski

Ukoliko klijent zahteva prevođenje serija sa norveškog na španski jezik, on mora da zna i da Akademija Oxford u svom timu ima stručnjake koji mogu da izvrše titlovanje, to jest sinhronizovanje prevedenih serija, ali i mnogih drugih audio i video materijala. Baš zahvaljujući toj činjenici, svi zainteresovani klijenti dobijaju kompletno obrađene ne samo serije i filmove različitih žanrova i vrsta (igrani, dokumentarni, animirani, crtani i ostali), ali i emisije, reklamne poruke i mnoge druge slične sadržaje.

Takođe, lektori i korektori su u našem timu, što znači da ako posedujete nekvalitetno obrađene materijale, a koje je neko pre nas pokušao da prevede u ovoj kombinaciji, naši stručnjaci će pristupiti njihovoj obradi i ispraviti sve greške koje su uočene, te vam ponuditi kvalitetan prevod sa norveškog na španski jezik. A imate potrebu da organizujete neki događaj gde će biti prisutni govornici ova dva jezika, ponudićemo vam i usmeno prevođenje sa norveškog na španski jezik, budući da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše kako simultano, tako i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje. Na taj način će oni uspeti da odgovore zahtevima apsolutno bilo kog događaja, a uz samu uslugu Akademija Oxford svima koji su zainteresovani pruža priliku i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, onda kada je baš taj tip prevoda primenjiv na konkretan događaj.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje