Prevodi sa norveškog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na poljski jezik

Za online prevod sa norveškog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na poljski jezik

Budući da Akademija Oxford zainteresovanim klijentima nudi i direktan prevod sa norveškog jezika na poljski, to oni kod nas mogu da dobiju ne samo prevod u pisanoj formi, već naši stručnjaci klijentima omogućuju i usmeni prevod u konkretnoj kombinaciji jezika. A to uključuje kako simultano, odnosno konsekutivno prevođenje, tako oni po potrebi primenjuju i prevod pomoću šapata. Isključivo od koncepta samog događaja će zavisiti i koji tip ove usluge će biti primenjen, a napominjemo i to da klijentima možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što činimo, naravno u onim situacijama kada je ta usluga izabrana kao najbolja za konkretnu vrstu događaja.

Prevodilački centar Akademije Oxford, to jest prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u ovoj instituciji, klijentima omogućuju i obradu kako internet sadržaja, tako i onih koji su primarno vezani za marketing, odnosno mogu da prevedu i sve vrste knjiga, a zatim i časopisa, te po potrebi obrađuju i članke iz novina, kao i tekstualne materijale različite sadržine, dužine i kompleksnosti. A ono što će posebno oduševiti naše klijente jeste činjenica da naši stručnjaci mogu, po potrebi da prevedu i bilo koji tip video, to jest audio sadržaja, što podrazumeva obradu filmova različitih žanrova, ali i serija, odnosno emisija, reklamnih poruka isvih ostalih sličnih sadržaja. Ali, isto tako ćemo im omogućiti i da, po najpovoljnijim uslovima dobiju uslugu ne samo njihove sinhronizacije, nego i titlovanja, uzevši u obzir da su u našem timu stručnjaci koji su posebno za pružanje tih usluga specijalizovani.

Profesioanlno obađujemo i sve vrste dokumenata, pa uz njihovo prevođenje sa norveškog jezika na poljski svima koji su zainteresovani ćemo omogućiti i uslugu overe, koju će da izvrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. Zahvaljujući tome, svaki klijent će da dobije dokumenta koja su sa zakonske, odnosno pravne tačke gledišta apsolutno validna, tako da mogu da budu korišćena u bilo kojoj prilici, jer se tretiraju kao i svaki drugi originalan dokument.Prevođenje sa norveškog na poljski
Prevođenje sa poljskog na norveški

Postupak njihove obrade je drugačiji nego za prethodno pomenute sadržaje, pa zato zahtevamo da naši klijenti vode računa o pravilima koja su ovde navedena, to jest da prilikom slanja materijala na prevod obavezno prilože na uvid i originale. Samo zato se princip slanja razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, uzevši u obzir da njih klijenti mogu da dostave na najjednostavniji način, to jest da ih pošalju na mejl Akademije Oxford. A dokumenta oni mogu da donesu lično u jednu od naših poslovnica ili da ih pošalju preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”, a isto tako imaju mogućnost i da zaduže neku kurirsku službu da konkretna dokumenta za koja su im neophodni prevodi sa norveškog jezika na poljski dostave na adresu jedne od naših poslovnica.

Naglašavamo i to da samo klijenti koji zahtevaju hitan prevod za bilo koji dokument imaju dozvolu da izvrše prvo njihovo dostavljanje na mail, a posle toga i da ispune osnovni zahtev, to jest da pristupe dostavljanju originala, ali je važno naglasiti da se u tim situacijama od klijenata zahteva da izaberu baš onaj od ponuđenih načina koji je najbrži, jer će tako prevodioci i sudski tumači zaista biti u mogućnosti da njihov zahtev za brzom obradom dokumenata u potpunosti i ispune.

Svakako se i način dostavljanja prevedenih materijala mora razlikovati u zavisnosti od toga da li su u pitanju prevodi za dokumenta ili za neke druge materijale, pošto mi klijentima prevedena dokumenta moramo da uručimo lično u jednoj od naših poslovnica ili oni mogu da zahtevaju da im se prevodi pošalju na kućnu adresu. U onim situacijama kada se odluče za tu opciju, moraju imati na umu da će tu uslugu platiti prema cenovniku određene kurirske službe, a koja će i izvršiti dostavu. A plaćanje moraju svakako da izvrše kada preuzimaju pošiljku i to direktno osobi koja je i donosi, to jest kuriru.Moramo klijente da obavestimo i o činjenici da postoje dokumenta za koja način overe koji primenjuju prevodilac i sudski tumač u našem timu nije dovoljan, uzevši u obzir da se za njih zahteva i stavljanje specijalnog tipa overe, to jest za njih se zahteva takozvani Apostille (haški) pečat, te njega smeju jedino da stave specijalizovane državne službe koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji. A budući da prevodilac i sudski tumač, koji su u našem timu ne mogu da stave ovaj pečat na dokumenta, to svaki pojedinačni klijent trebalo da se pre dostavljanja sadržaja nama na prevod idetaljno raspita u nadležnoj instituciji o potrebi za ovom vrstom overe, budući da će tako dosta uštedeti vreme. Radi se o tome da se takozvani haški pečat ne mora staviti na sva dokumenta za koja se radi prevod, nego isključivo na ona koja navodi zakon. Ali, čak i na njih se on stavlja prema jasno utvrđenom principu, što podrazumeva ili da se prvo stavlja taj pečat, a onda se radi prevođenje sa norveškog jezika na poljski i overa sudskog tumača ili da se pristupa uobičajenom načinu obrade, to jest da se radi prevod, pa overa sudskog tumača, a tek onda se stavlja pomenuti pečat. Samim tim što je sve ovo jasno definisano za konkretna dokumenta, očekuje se da klijent pribavi te informacije, jer će biti upoznat sa čitavim postupkom njegove obrade i tačno će znati gde prvo nosi dokument, to jest po kom principu se vrši njegova obrada.

Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa potrebama klijenata da obrade najrazličitije vrste dokumenata i to ne samo ona koja se smatraju ličnim, nego i ona dokumenta koja su vezana za različite vrste dokumentacija (medicinska, građevinska, poslovna, tehnička, tenderska i druge). Oni takođe mogu, po potrebi da obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja različitih vrsta), te i sva pravna akta.

A sem toga, pomenuti stručnjaci ispunjavaju zahteve i onih klijenata kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na poljski kako za diplomu i dodatak diplomi, tako i za potvrdu o redovnom školovanju, odnosno za svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te za mnoga druga dokumenta u oblasti obrazovanja, ali isto tako i za sva ona koja su vezana za nauku.

Prevodi sudskih žalbi i tužbi sa norveškog jezika na poljski

Svi koji su zainteresovani mogu očekivati da u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se sem u Beogradu i Nišu, odnosno Novom Sadu nalaze i u još mnogo drugih gradova, dobiju i prevođenje sa norveškog na poljski jezik za sudske žalbe i tužbe, ali i za mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast sudstva i prava, a zatim i overu urađenih prevoda, koju će tom prilikom da izvrši sudski tumač, inače član tima pomenute institucije.

Svakako možemo klijentima da ponudimo i obradu ostalih pravnih akata, a što uključuje sudske presude i tekovine Evropske Unije, ali i sudske odluke i rešenja, a zatim i sertifikate, sve vrste ugovora, kao i punomoćje za zastupanje, licence i druga dokumenta koja se odnose na oblast sudstva, to jest prava.

Na njihov zahtev, prevodioci i sudski tumači takođe mogu da obrade i uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrdu o prebivalištu i ličnu kartu, ali i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih, te umrlicu i venčani list, kao i sve vrste dozvola (radna dozvola, vozačka i saobraćajna, dozvola za boravak) i ostala lična dokumenta.

Ne samo medicinsku, već i tendersku, odnosno tehničku, ali i građevinsku i poslovnu dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja se mogu smatrati njihovim delom, će naši stručnjaci kompletno da obrade u pomenuto kombinaciji, to jest zainteresovanim klijentima će da omoguće prevod sa norveškog na poljski za sva ta dokumenta, a zatim će da izvrše overu u skladu sa pravilima. A tu je posebno važno istaći da klijenti dobijaju overu koju radi sudski tumač, te da ne bi smeli da je pomešaju sa overom haškim, odnosno Apostille pečatom, jer o tome moraju sami da dobiju potrebne informacije.

Različite tipove izjava i potvrda, kao i saglasnosti i uverenja, takođe sudski tumač i prevodilac mogu da obrade u konkretnoj kombinaciji jezika i da na zahtev klijenata urade prevod za uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, te za saglasnost za zastupanje, ali i za potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, odnosno za potvrdu o visini primanja, kao i o stanju računa u banci i za sva druga nepomenuta dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Kod nas zainteresovane klijente očekuju i prevodi sa norveškog na poljski jezik za rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za naučne radove, te prevodioci i sudski tumači obrađuju i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblasti nauke i obrazovanja. Po zahtevu klijenata, oni prevode svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, kao i naučne patente i druga dokumenta koja nismo ovom prilikom naveli, a svakako imaju veze sa tim oblastima.

Prevođenje knjiga sa norveškog jezika na poljski

Da bi klijenti mogli da dobiju prevod knjiga sa norveškog na poljski jezik, potrebno je da nam ih pošalju preko mejla, a posle toga će sudski tumači i prevodioci da pristupe njihovoj obradi. A uz književnog dela oni mogu, takođe da obrade i udžbenike, a klijentima nudimo priliku i da u navedenoj jezičkoj varijanti dobiju prevod za članke iz novina, te za sve vrste časopisa i ostale sadržaje ovog tipa.

Sem toga možemo i profesionalno da obradimo sadržaje koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i one koji se odnose na internet. Na prvom mestu moramo da pomenemo da prevodioci i sudski tumači poznaju i marketinška, ali i SEO pravila (Search Engine Optimisation), tako da i jedna i druga primenjuju kada obrađuju konkretne materijale. Ppreciznije rečeno, oni stručnjaci koji budu bili zaduženi da obrade reklamne plakate, brošure i flajere, odnosno PR tekstove, kataloge i druge marketinške materijale će svakako da obrate pažnju na pravila koja navodi dobar marketing i samim tim će konkretnu reklamnu poruku u potpunosti adekvatno da prilagode duhu onog jezika koji je ciljani. Tako će Poljacima i svim ostalim osobama koje se koriste poljskim jezikom da prezentuju pomenute sadržaje, a koji će njima izgledati tako kao da su primarno i bili napisani na tom jeziku, pošto naši stručnjaci znaju i na koji način treba izvršiti prilagođavanje reklamne poruke. A sa druge strane, kada sudski tumač i prevodilac budu vršili prevođenje sa norveškog na poljski jezik za internet sadržaje, poput na primer web prodavnica, sajtova i internet kataloga, držaće se pravila vezanih za optimizovanje koje će sasvim logično primenjivati i prilikom njihove obrade, tako da sa znatnom sigurnošću možemo reći da će vlasnici tih sadržaja u relativno kratkom roku imati priliku da primete da je njihova pozicija u okviru globalne pretrage značajno poboljšana, budući da se oni uglavnom nalaze među prvim rezultatima na pretraživačima nakon prevođenja.

Simultani prevod sa norveškog na poljski jezik

Kada je u pitanju simultano prevođenje sa norveškog jezika na poljski, naša je obaveza da naglasimo da se baš ta vrsta usluge najčešće smatra odgovarajućom za različite vrste događaja, ali to svakako ne znači da sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu ne mogu da izađu u susret zahtevima i onih klijenata za čiji događaj je potrebno primeniti konsekutivni ili šapatni prevod, budući da oni vrše podjednako kvalitetno i te usluge. Takođe ćemo im ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to samo onda kada stručnjaci zaposleni u našem timu budu procenili da je upravo taj tip usluge najbolje primeniti za određeni događaj.

A kako su deo tima naše institucije i visokokvalifikovani stručnjaci čija je specijalnost lektura i korektura, to svi klijenti mogu da dobiju i te usluge, a po vrlo pristupačnim cenama.

Stručne, ali i tekstove koji se svrstavaju u popularne, će prevodilac i sudski tumač u skladu sa vašim zahtevima da obrade u ovoj kombinaciji jezika, a njima ne predstavlja nikakav problem ako tekstovi za koje zahtevate prevod sa norveškog jezika na poljski spadaju među one čija tema nije baš tako česta, uzevši u obzir da oni imaju dovoljno i znanja i iskustva da klijentima mogu da ponude obradu i najsloženijih tekstualnih sadržaja. Da bismo malo pojasnili, navešćemo samo neke od tema koje mogu ti tekstovi da obrađuju, to jest napomenućemo oblasti na koje oni mogu da se odnose, a pod tim se misli kako na finansije, ekonomiju, farmaciju i bankarstvo, tako i na nauku, medicinu, filozofiju, komunikologiju i obrazovanje, odnosno na sociologiju, menadžment i sve druge grane prirodnih, ali i društvenih nauka.

Sa ciljem da svaki klijent izađe zadovoljan iz naše institucije, nastojimo da pružimo kompletnu uslugu za mnoge sadržaje, tako da svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na poljski za različite i video i audio materijale dobijaju, uz tu uslugu i njihovu finalizaciju, a koja uključuje titlovanje ili sinhronizovanje i to kako reklamnih poruka i emisija različitog tipa, tako i filmskih ostvarenja bilo kog žanra, odnosno serija i ostalih sadržaja ove vrste.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje