Prevodi sa norveškog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na srpski jezik

Za online prevod sa norveškog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa norveškog na srpski jezik

Kako bi svaki klijent kome su potrebni direktni prevod sa norveškog jezika na srpski mogao da dobije maksimalno profesionalnu uslugu, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači koji su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Bez obzira u kojoj poslovnici da želite da dobijete uslugu, oni će vam omogućiti ne samo kvalitetnu, odnosno vrlo povoljnu uslugu prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, već i prevod u najkraćem mogućem roku.

Važno je da naglasimo da naši stručnjaci vrše kako usmeni prevod sa norveškog jezika na srpski, tako isto obrađuju i sve sadržaje koji su vam potrebni u pisanom obliku, Što se tiče usmenog prevoda, sudski tumač i prevodilac su specijalizovani i za konsekutivno i simultano prevođenje, odnosno da prema vašim zahtevima, to jest potrebama konkretnog događaja mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako, imate mogućnost da kod nas po vrlo povoljnim cenama izvršite i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a pod uslovom da se ta vrsta usluge uklapa u zahteve konkretnog događaja.

Pored toga, prevodilac i sudski tumač vrše i kompletno obrađivanje svih dokumenata, a što podrazumeva kako prevođenje sa norveškog jezika na srpski za lična dokumenta, tako i za sva ona koja ulaze u sastav građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije, odnosno medicinske i poslovne. Naravno, naši stručnjaci prevode i sve ostalee tipove dokumentacija, ali i sve vrste pravnih akata, kao i sva ona dokumenta koja su usko povezana sa oblašću obrazovanja ili nauke.Prevođenje sa norveškog na srpski
Prevođenje sa srpskog na norveški

A kada kažemo da vrše njihovu kompletnu obradu, mislimo najpre na prevod bilo kog dokumenta, a zatim i na overu urađenog prevoda pečatom sudskog tumača, čime se tako obrađenom dokumentu daje pravni značaj. Jedina situacija kada ovakav način obrade nije dovoljan, to jest kada je potrebno izvršiti i dodatnu uslugu, ako zakon nalaže, podrazumeva stavljanje Apostille, to jest onog pečata koji se naziva i haški. Da ne bi klijenti došli u zabunu, moramo da naglasimo da sudski tumači i prevodioci ne mogu da stave taj pečat na dokumenta, jer nisu za tu vrstu overe nadležni, pa samo zato preporučujemo da potraže ove podatke u nadležnim institucijama. Inače, u ovom slučaju nadležne institucije funkcionišu u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. A ako klijent sazna da treba staviti haški pečat na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na srpskom, onda treba i da pita kada se ova overa vrši. Radi se o tome da se Apostille pečat na pojedina dokumenta mora staviti tek kada prevodilac i sudski tumač urade svoj posao, to jest urade prevod i overu pečatom sudskog tumača, a na neka je potrebno staviti prvo ovaj pečat, pa ga tek nakon toga doneti našim stručnjacima na obradu.

A budući da proces overe sudskog tumača podrazumeva da on najpre upoređuje originalan dokument sa prevodom, to je neophodno da klijenti koji zahtevaju ovu uslugu izvrše i dostavljanje originala na uvid, a to mogu učiniti na onaj način koji im najviše odgovara. Pored toga što mogu da dokumenta pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, oni isto tako imaju mogućnost i ličnog donošenja dokumenata u prostorije jedne od mnogobrojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ali, isto tako mogu i da zaduže bilo koju kurirsku službu da nam dostavi ta dokumenta.

Kada stručnjaci u odabranoj poslovnici budu završili sa obrađivanjem vašeg dokumenta, možete da ih lično preuzmete ili da vam ona budu poslata na bilo koju adresu. Međutim, važno je da znate da se slanje dokumenata na adresu isključivo poverava onoj kurirskoj službi sa kojom imamo saradnju, a da se ta usluga naplaćuje potpuno odvojeno od prevoda i overe sudskog tumača.Sve ostale sadržaje koji ne spadaju u dokumenta, odnosno koji ne podrazumevaju i overu, a samim tim ni dostavljanje originala na uvid, možete da nam pošaljete preko mejla i to u slučaju da i vama isto tako odgovara. A kada naši stručnjaci budu uradili njihov prevod, možemo da vam dostavimo prevedene materijale na potpuno isti način.

Sudski tumači i prevodioci, pored ostalog obrađuju i novinske članke i časopise, odnosno sve vrste književnih dela (poezija, beletristika, proza, romani i ostala). Takođe, oni rade i prevod sa norveškog jezika na srpski za sve vrste web sadržaja i to počev od sajtova, preko softvera, pa do online prodavnica i kataloga, ali obrađuju i mnoge druge materijale koji su isključivo vezani za oblast interneta. Na vaš zahtev možemo, takođe da prevedemo i sve one materijale koji su isključivo vezani za oblast marketinga, a ponudićemo vam i uslugu koja se odnosi na kompletnu obradu audio i video sadržaja. Inače, pod tim se misli najpre na prevođenje sa norveškog jezika na srpski za različite vrste reklamnih poruka i emisija, odnosno za serije i filmove i mnoge slične sadržaje, a zatim i na njihovo titlovanje, to jest na sinhronizovanje.

Uz sve pomenute usluge, stručnjaci koji su deo našeg tima su u prilici i da zainteresovanim klijentima ponude posebne usluge, a koje podrazumevaju uslugu lektora, to jest korektor. Zato, ako imate urađene prevode u pomenutoj kombinaciji jezika i to za bilo koju vrstu sadržaja, a oni ipak ne zadovoljavaju određeni stepen kvaliteta, naši stručnjaci će u najkraćem roku da isprave sve greške koje se u njima nalaze i da vam pruže kvalitetno obrađenu bilo koju vrstu sadržaja.

Prevod radne dozvole sa norveškog jezika na srpski

Da bi prevođenje radne dozvole sa norveškog na srpski jezik bilo izvršeno u skladu sa slovom zakona, neophodno je da urađen prevod poseduje i pečat zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Radi se o tome da kada je dokument tako preveden, on se ne može smatrati pravno važećim, jer kada poseduje pečat sudskog tumača, njime se ustvari potvrđuje da je sadržina prevoda ista kao i sadržina originalnog dokumenta, tako da se on sa zakonske i pravne tačke gledišta tretira potpuno isto kao i bilo koji drugi originalan dokument.

Budući da tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine i prevodioci i sudski tumači, to kod nas klijenti dobijaju kompletno obrađene radne dozvole, a naši stručnjaci prevode i dozvolu za boravak, saobraćajnu i vozačku dozvolu, ali i mnoga druga lična dokumenta, poput na primer izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, potvrde o prebivalištu i uverenja o državljanstvu, a zatim i izvoda iz matične knjige umrlih, pasoša, venčanog lista i drugih.

Klijentima omogućujemo i obradu svih vrsta pravnih akata (tekovine Evropske Unije, ugovori, punomoćje za zastupanje, sertifikati, presuda o razvodu braka, sudska rešenja i žalbe, licence, sudske presude, tužbe i odluke i ostala). Prevodilac i sudski tumač, po potrebi obrađuju i bilo koji dokument koji se predaje nadležnoj instituciji , a pod tim se misli kako na različite tipove uverenja, tako i na sve vrste potvrda, odnosno izjava i saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju i druga slična dokumenta).

Kada je potrebno, kod nas možete da očekujete i prevođenje sa norveškog na srpski jezik i za sve tipove dokumentacija, odnosno za bilo koji dokument koji ulazi u sastav kako tehničke, odnosno građevinske dokumentacije, tako i dokumentacije za tendere (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala). A sem toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i lekarske nalaze, odnosno svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Za bilo koji dokument iz oblasti poslovanja da su vam potrebni prevodi sa norveškog na srpski jezik, možete očekivati njegovu kompletnu obradu od strane naših stručnjaka, a to pored svih vrsta poslovnih izveštaja, uključuje i obradu statuta i osnivačkih akata preduzeća, te faktura, ali i rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i poslovnih odluka i svih ostalih dokumenata koje se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica.

Svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i potvrde o redovnom školovanju, odnosno uverenje o položenim ispitima i diplomu i dodatak diplomi, takođe će prevodilac i sudski tumač da obrade kada vam je to potrebno, a mogu da vam ponude i prevođenje za sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i za ona koja se tiču nauke (naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i druga).

Da biste dobili kompletnu uslugu u skladu sa pravilima, neophodno je da izvršite dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, kao i da se blagovremeno samostalno raspitate da li se na ta dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa norveškog na srpski jezik stavlja i dodatna vrsta overe, a za koju prevodilac i sudski tumač nisu nadležni, što se odnosi na overu haškim pečatom.

Prevođenje turističkih tekstova sa norveškog na srpski jezik

Ukoliko su vam potrebni prevodi tekstova iz oblasti turizma sa norveškog jezika na srpski, bez obzira da li je reč o stručnim ili o onim sadržajima koji važe za popularne, tu su prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford da izvrše ovu uslugu i to ne samo u najkraćem roku, nego i po izuzetno pristupačnim cenama.

Podrazumeva se da će naši stručnjaci da obrade ne samo tekstove iz oblasti turizma, već i iz bilo koje oblasti, a što uključuje na prvom mestu prevod sa norveškog jezika na srpski za tekstove iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno politike, ekonomije, finansija, bankarstva i prava. Isto tako, oni obrađuju i tekstove vezane za oblast građevinske industrije, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, kao i one koji se tiču farmacije i medicine, te informacionih tehnologija, marketinga, komunikologije i svih ostalih nenavedenih grana prirodnih i društvenih nauka. A za njihovu obradu je potrebno samo da dostavite skenirane sadržaje preko mejla, kako bismo maksimalno pojednostavili čitav ovaj postupak i ubrzali ga, jer kada prevodilac i sudski tumač budu završili sa prevodom dostavljenog teksta i mi vama možemo isto tako da isporučimo obrađene sadržaje.

Trebalo bi da znate i da su naši stručnjaci specijalizovani za obradu svih onih materijala koji se tiču oblasti marketinga, a što uključuje kako prevođenje sa norveškog jezika na srpski za sve vrste kataloga, odnosno brošura, tako i za vizit kartice, PR tekstove i plakate, kao i flajere, a zatim i reklamne letke i slične materijale, čija primarna namena je reklamiranje usluga ili proizvoda. Kažemo da su specijalizovani zato što imaju, na prvom mestu dovoljno iskustva u obradi ovakvih sadržaja u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a uz to su i upoznati sa pravilima kvalitetnog marketinga, tako da će nastojati na što bolji način da oblikuju reklamnu poruku iz originalnih materijala duhu srpskog jezika. Upravo zahvaljujući takvom načinu obrade, sudski tumači i prevodioci i ispunjavaju osnovni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer svim potencijalnim klijentima kojima je upravo srpski jezik maternji pružaju mogućnost da se sa onim što se reklamira upoznaju na najbolji mogući način.

A ukoliko organizujete događaj bilo koje vrste, možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na srpski. Ovom prilikom naglašavamo da naši stručnjaci vrše kako simultani prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako i šapatni, odnosno konsekutivni. Uzevši u obzir da je svaka od tih vrsta usmenog prevoda namenjena tačno određenom tipu događaja, vrlo je važno da nam na vreme date podatke o događaju koji vi organizujete, a kako bismo ponudu mogli da uskladimo sa tim zahtevima. Jednostavnije rečeno, trebalo bi da nas informišete koliko učesnika očekujete, a zatim i gde će konkretan događaj biti održan, te koliko će trajati, kao i da nam prosledite sve detalje koji se tiču njegove organizacije. Nakon što naš stručni tim bude odlučio koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda je najpogodnija za taj događaj, u ponudu ćemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a u slučaju da to odgovara vrsti usluge koja je preporučljiva.

Ne samo da naši stručnjaci pružaju prevod sa norveškog jezika na srpski u pisanom i usmenom obliku, već oni mogu da izvrše i redakturu kada je to potrebno. A za tu uslugu su zaduženi isključivo profesionalni lektori i korektori, koji će na osnovu svog znanja i iskustva da prevedene sadržaje obrade tako da oni budu u potpunosti usklađeni sa pravilima koja navodi srpski jezik, a kako bi vam pružili kvalitetno obrađenu bilo koju vrstu materijala.

Prevod romana sa norveškog jezika na srpski

Ukoliko su vam potrebni prevodi romana sa norveškog na srpski jezik ne postoji bolji način da ga dobijete po povoljnijoj ceni i u kraćem roku, nego da kontaktirate najbližu poslovnicu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i sa zaposlenima u njoj se dogovorite oko svih potrebnih detalja.

Prevodioci i sudski tumači, koji čine deo našeg tima pored romana, u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i dela beletristike, odnosno sve vrste proznih i poetskih književnih dela. Isto tako, ako je potrebno oni će da prevedu i udžbenike, bez obzira koliko da su kompleksni i na koju oblast da se odnose.

A možemo na zahtev klijenata da izvršimo i prevod sa norveškog na srpski jezik za sve vrste internet sadržaja i to kako za programe, odnosno aplikacije bilo kojeg tipa, tako i za online kataloge, te web sajtove, kao i za internet prodavnice i druge slične materijale. Nnaglašavamo da sudski tumači i prevodioci, čija specijalnost su prevodi sa norveškog na srpski jezik web sadržaja poznaju sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a koja i primenjuju onda kada je to potrebno, kako bi obrađeni materijali bili na što boljoj poziciji u okviru internet pretraživača.

Sem toga, klijentima omogućujemo i obradu stručnih časopisa, odnosno ilustrovanih i svih ostalih vrsta časopisa, kao i novinskih članaka.

U okviru usluge koja se odnosi na prevođenje sa norveškog na srpski jezik za audio i video sadržaje, klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje, to jest naši stručnjaci mogu da izvrše sinhronizovanje prevedenih materijala. Osim što će da obrade crtane, igrane i dokumentarne, odnosno animirane filmove, oni će na vaš zahtev da izvrše i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za zabavne, informativne i obrazovne, kao i dečije i sve ostale vrste emisija, ali i za serije, reklamne poruke i sve ostale tipove video i audio materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje