Prevodi sa norveškog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na bugarski jezik

Za online prevod sa norveškog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na bugarski jezik

Svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje sa norveškog jezika na bugarski mora da zna da ga u Prevodilačkom centru Akademije Oxford i to u bilo kojoj poslovnici ove institucije širom zemlje, očekuje upravo ova usluga i to kako u pisanoj formi, tako isto i usmeni prevod u pomenutoj varijanti.

Uzevš u obzir da naš tim čine najpre prevodioci i sudski tumači, ali i mnogi drugi stručnjaci (lektori i korektori, titleri, stručnjaci za sinhronizovanje i drugi), to klijenti kod nas dobijaju obradu apsolutno bilo koje vrste sadržaja u ovo kombinaciji jezika, ali i mnoge druge usluge.

A tu se najpre misli na prevod sa norveškog jezika na bugarski za dokumenta, stim da klijentima omogućujemo i njihovu overu. Moramo da naglasimo da overu vrše zvanično ovlašćena lica, to jest sudski tumači koji su isto u našem timu, čime prevedenom ličnom ili bilo kom drugom dokumentu daju pravnu, to jest zakonsku važnost.Prevođenje sa norveškog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na norveški

Naši stručnjaci obrađuju sve vrste dokumentacija (građevinska, poslovna, tehnička, medicinska, tenderska i druge), ali i ona dokumenta koja se tiču nauke ili obrazovanja. Isto tako prevode i bilo koju vrstu pravnih akata, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput različitih tipova uverenja, odnosno izjava, ali i saglasnosti i potvrda.

Zahvaljujući tome što sudski tumač mora da pre stavljanja pečata na prevod izvrši njegovo upoređivanje sa originalom, to morate prilikom dostavljanja dokumenata da priložite i originalna, pa se zato i sam postupak slanja razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, kao što su, na primer književna dela, tekstualni sadržaji ili udžbenici, a što takođe obrađuju naši stručnjaci. Naime, takve materijale imate mogućnost da pošaljete i preko mejla, a dokumenta to jest njihove originale šaljete kurirskom službom, preporučenom poštanskom pošiljkom ili donosite lično. A isključivo u slučaju hitnog prevoda, to jest kada imate potrebu da prevedena dokumenta dobijete vrlo brzo, možete prvo da ih šaljete elektronski (preko mejla), a posle da izvršite i dostavljanje originala na uvid.

Vrlo je važno da naglasimo i da se postupak slanja, to jest preuzimanja prevedenih materijala razlikuje u zavisnosti od toga da li su u pitanju prevodi sa norveškog jezika na bugarski za dokumenta ili, recimo za one sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno za članke iz novina ili sadržinu različitih časopisa. Dakle, sve one materijale koji ne spadaju u dokumenta, mi možemo prevedene da vam pošaljemo preko mejla, a dokumenta šaljemo na vašu adresu preko kurirske službe ili vršite njihovo lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice koja vam je fizički najbliža. Bitno je da naglasimo da se dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na vašu adresu poverava našim saradnicima, to jest kurirskoj službi, te da se konkretna usluga mora da naplatiti u skladu sa njenim trenutno važećim cenovnikom, stim da plaćanje vrši klijent direktno kuriru kada preuzima pošiljku.Kod obrade dokumenata postoji jedna vrlo bitna stavka koja se odnosi na overu haškim (Apostille) pečatom. A kako za ovu vrstu overe, prevodioci i sudski tumači ni u kom slučaju nemaju nadležnost, jer su za nju zadužene državne službe koje rade u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, to znači i da vi treba sami da saznate ne samo da li se ovaj pečat zahteva za konkretna dokumenta, nego i kada se on mora na njih staviti. Ovde se radi zapravo o tome da overa haškim pečatom podrazumeva najčešće prvo njihovo prevođenje sa norveškog jezika na bugarski, a potom overavanje pečatom sudskog tumača i tek na kraju treba tako obrađen dokument da odnesete u nadležni sud da bi bio stavljen na njega haški pečat. Ipak, ima i onih dokumenata gde je postupak potpuno drugačiji i podrazumeva prvo overu Apostille pečatom, a zatim prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali u ovom slučaju se obrađuje i dokument, kao i sadržina haškog pečata, pa se tek nakon toga konkretan dokument daje sudskom tumaču koji stavlja svoj pečat na njega, ali nakon što utvrdi da su prevod i original potpuno isti. Upravo saznavanjem ovih informacija maksimalno olakšavate sebi čitav ovaj postupak, jer tačno znate gde treba dokument da odnesete prvo, budući da ćete biti upoznati sa činjenicom kada se na njega stavlja ova vrsta pečata, pa ćete znati i koliko otprilike može da traje njegova obrada.

A uz sve pomenute sadržaje, sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev mogu da izvrše i prevod sa norveškog jezika na bugarski za bilo koju vrstu ne samo video, već i audio materijala (emisije, serije, reklamne poruke, filmovi i ostalo). Osim toga, u sklopu ove usluge vas očekuje i njihovo sinhronizovanje, to jest usluga koja podrazumeva titlovanje prevedenih materijala.

Prevodi građevinske dokumentacije sa norveškog na bugarski jezik

Svako ko ima potrebu, u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford može da dobije i profesionalan prevod građevinske dokumentacije sa norveškog jezika na bugarski. A ovo navodimo zato što su u našem timu sudski tumači i prevodioci, što znači da ćete dobiti kompletno obrađena dokumenta ovog tipa, ali i sva ostala, budući da će ona biti najpre prevedena, a zatim i overena i to od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača za konkretan jezik.

Važno je da znate i da postoje neka dokumenta kod kojih je potrebno izvršiti dodatnu overu, to jest treba na njih staviti haški pečat, ali naši stručnjaci nisu za to nadležni, pa je zato i preporuka da sami potražite sve bitne informacije u vezi sa tom overom, što bi svakako valjalo da učinite pre nego što nama dostavite sadržaje na prevod, jer će pribavljene informacije o Apostille pečatu bitno uticati na utrošak vremena. Takođe je važno je da budete informisani i sa činjenicom da je vaša obaveza da originalna dokumenta dostavite na uvid, a kako bi usluga overe pečatom zvanično ovlašćenog lica mogla da bude izvršena prema aktuelnim pravilima.

Uz sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije, a gde se najpre misli na građevinske projekte, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju i prevođenje sa norveškog jezika na bugarski za ostala dokumenta koja čine pomenuti tip dokumentacije, ali i za sva ona koja su vezana za poslovanje nekog pravnog lica. Tako će oni, osim rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno statuta preduzeća i osnivačkog akta preduzeća, takođe da u konkretnoj kombinaciji prevedu i sve tipove poslovnih izveštaja, ali i fakture, odnosno poslovne odluke. A isto tako mogu da prevedu i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja se svrstavaju najpre u tehničku, a zatim i u dokumentaciju za tendere.

Naglašavamo da sudski tumač i prevodilac svakako u ovoj jezičkoj varijanti obrađuju i bilo koji lični dokument (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, venčani list, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, radna dozvola, vozačka dozvola i druga), te isto tako na zahtev klijenata mogu da prevedu i uverenje o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o visini primanja, kao i uverenje o nekažnjavanju, a zatim i saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama i to u mnogim situacijama.

Prevodi pravnih akata sa norveškog jezika na bugarski se takođe mogu svrstati u jednu od osnovnih usluga koje naši prevodioci i sudski tumači vrše na zahtev klijenata, pa uz tekovine Evropske Unije, oni svakako mogu da obrade i sve tipove ne samo licenci, nego i sertifikata, a zatim i sudske tužbe, rešenja, presude i žalbe, odnosno sudske odluke, punomoćje za zastupanje i druga dokumenta koja su vezana za pravo i sudstvo.

Bilo koji dokument koji se odnosi kako na oblast obrazovanja, takođe i na oblast nauke, pomenuti stručnjaci u najkraćem mogućem roku obrađuju prema pravilima. A oni će uz diplomu i dodatak diplomi, takođe da izvrše i prevod sa norveškog jezika na bugarski za uverenje o položenim ispitima, odnosno za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i za potvrdu o redovnom školovanju, te prepis ocena, ali i za nastavne planove i programe fakulteta. A onda kada je to zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac svakako obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, te naučne patente, ali i seminarske, naučne i diplomske radove i ostala dokumenta koja sada nismo spomenuli, a tiču se ovih oblasti. Podrazumeva se i da stručnjaci u našim poslovnicama mogu da urade prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti za sva dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo medicinske dokumentacije, što uključuje na prvom mestu prevođenje za lekarske nalaze, ali i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta iz oblasti medicine i farmacije.

Prevod popularnih i stručnih tekstova sa norveškog jezika na bugarski

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa norveškog na bugarski jezik za tekstualne sadržaje, svakako nemate razloga za brigu ako je njihova tema možda ne tako uobičajena, odnosno ukoliko je izlaganje u njima vrlo kompleksno, pošto prevodioci i sudski tumači poseduju višegodišnje iskustvo u obradi najrazličitijih tekstualnih sadržaja. Iz tog razloga i napominjemo da oni mogu da izvrše u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevod kako za tekstove čija tema se odnosi na oblast medicine, obrazovanja, filozofije, farmacije i nauke, tako i za one koji su vezani za segment komunikologije, odnosno bankarstva, politike i finansija, te isto tako sa velikim uspehom oni vrše prevod i za sve one tekstove koji se odnose na oblast menadžmenta i komunikologije, a zatim i sociologije i marketinga, te svih ostalih grana bilo društvenih ili prirodnih nauka.

Isto tako, zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i uslugu redakture, a koja se primenjuje na sadržaje za koje je neko prethodno izvršio prevod u konkretno jezičkoj varijanti, ali tom prilikom nije vodio računa o kvalitetu, tako da su prisutne brojne greške. Upravo njih će, sasvim sigurno profesionalni lektori i korektori, članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrlo brzo da isprave.

Kod nas sve klijente očekuju i prevodi sa norveškog na bugarski jezik za različite vrste materijala koji su vezani za reklamiranje, to jest za one koji se tiču oblasti marketinga. A pod tim se primarno misli na obradu kako reklamnih plakata, letaka i PR tekstova, tako i brošura, odnosno flajera. Naravno, onda kada je to potrebno naši stručnjaci vrše i profesionalnu obradu vizit kartica i to u najkraćem mogućem roku. Ovde je vrlo važno da budete informisani da će se prevođenju marketinških sadržaja pristupa uz adekvatnu primenu pravila koja ova oblast navodi, tako da će naši stručnjaci u potpunosti da ispoštuju sve što se odnosi na prenošenje marketinške poruke, a koju će oni oblikovati u skladu sa pravilima bugarskog jezika, te će na taj način da ispune i osnovni cilj prevođenja takvih materijala. Naime, tako će potencijalni klijenti kojima je to maternji jezik imati priliku da se upoznaju sa predmetom reklamiranja i to na apsolutno najbolji mogući način.

Možemo klijentima da ponudimo i prevođenje sa norveškog na bugarski jezik za sve vrste web sadržaja, ali je izuzetno bitno da oni imaju saznanja da sudski tumači i prevodioci koji se angažuju na tim poslovima, poseduju i dovoljno znanja vezanih za optimizovanje prevedenih sadržaja za globalnu pretragu na internetu. A ovo navodimo zato što će se, recimo internet sajtovi za koje naši stručnjaci izvrše prevod, u prilično kratkom roku naći već u samom vrhu globalne pretrage, a čime ćete vi kao njihov vlasnik zaista biti na velikom dobitku. Uz sajtove, oni mogu da obrade i internet prodavnice, ali i web kataloge, te će na zahtev klijenata svakako da izvrše i prevod softvera, to jest različitih programa i aplikacija.

Prevođenje uz pomoć šapata sa norveškog jezika na bugarski

Iako je činjenica da je šapatni prevod sa norveškog na bugarski jezik možda ređe zastupljen u praksi, uzevši u obzir da je naveden i podatak da mali broj stručnjaka na teritoriji naše zemlje poznaje pravila po kojima se ovaj tip prevoda primenjuje, isto tako je i činjenica da prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu poseduju dovoljno znanja da mogu, po potrebi da primene čak i tu vrstu usmenog prevoda, zahvaljujući čemu se oni svrstavaju definitivno među najbolje. Ali, oni mogu da izvrše i konsekutivni, odnosno simulatni prevod onda kada je to potrebno, a isključivo od informacija koje nam klijenti budu dostavili će zavisiti i koji tip ove usluge ćemo primeniti, pošto se sve navedene vrste usmenog prevoda moraju koristiti za tačno određeni događaj. Baš zato i tražimo da nam klijenti prethodno dostave sve potrebne informacije, a kako bismo mogli da izradimo ponudu koja će odgovarati toj vrsti događaja. Svakako, onda kada naš stručni tim proceni da je baš simultano prevođenje sa norveškog na bugarski jezik najbolje primeniti za određeni događaj, mi ćemo klijentima ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to one koja je vrhunskog kvaliteta.

A pored usmenog prevoda, naši stručnjaci u ovoj jezičkoj varijanti obrađuju i romane, odnosno sve vrste književnih dela, poput beletristike, poezije, proze i mnogih drugih. Na zahtev klijenata vršimo i prevod za članke iz novina, te za ilustrovane i stručne, ali i dečije i mnoge druge vrste časopisa.

Neretko se događa i da sa ponosom ističemo činjenicu da prevodioci i sudski tumači, koji su angažovani u našem timu mogu klijentima da omoguće i prevod sa norveškog na bugarski jezik za ma koju je vrstu video i audio sadržaja. A uz serije i reklamne poruke, oni mogu takođe da obrade i emisije zabavnog, odnosno informativnog karaktera, ali i mnoge druge koje će biti emitovane kako na radiju, tako i na televiziji. Vrlo je važno naglasiti i da naši stručnjaci svakako mogu da u konkretnoj kombinaciji jezika obrade i igrane filmove, ali i animirane, dokumentarne, crtane i mnoge druge. Ipak, to nije sve kada je reč o ovoj usluzi, budući da Akademija Oxford zapošljava i vrhunske profesionalce koji su specijalizovani za pružanje usluga sinhronizovanja i titlovanja prevedenih materijala, tako da mi našim klijentima omogućujemo da na jednom mestu dobiju profesionalnu i kompletnu obradu svih pomenutih sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje