Prevodi sa norveškog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na hrvatski jezik

Za online prevod sa norveškog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na hrvatski jezik

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford i zadužen je za obradu sadržaja na norveškom, ali i hrvatskom jeziku, zainteresovanim klijentima može da omogući isto tako i prevod sa norveškog jezika na hrvatski.

Inače, pomenutu uslugu naši stručnjaci vrše ne samo u svim poslovnicama, već i u svim oblicima, a što podrazumeva kako obradu sadržaja u pisanoj formi, tako i usmeno prevođenje. Zainteresovani klijenti bi svakako trebalo da znaju i da su oni osposobljeni i za prevod uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali i za simultano, odnosno konsekutivno prevođenje, tako da će oni, praktično rečeno pokriti bilo koju vrstu događaja odgovarajućom uslugom usmenog prevoda. A na osnovu informacija koje dobijemo od klijenata, odlučićemo i koji tip usluge će maksimalno zadovoljiti zahteve konkretnog događaja, te ćemo im ponuditi i onda kada to odgovara, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste sadržaja vezanih za oblast interneta, odnosno književna dela, zatim one materijale koji su vezani za oblast marketinga. Kod nas vas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na hrvatski za udžbenike, ali i za stručne, kao i za popularne tekstualne sadržaje, odnosno za časopise svih vrsta i novinske članke.Prevođenje sa norveškog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na norveški

Takođe možete dobiti i ne samo prevpod u toj varijanti jezika i to za bilo koji tip dokumenata, nego i njihovu overu, ali naglašavamo da u ovom slučaju overu vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači koji su u našem timu, te da to nije isto što i overa haškim ili Apostille pečatom. Naime, tu vrstu overe ne mogu da vrše naši stručnjaci, jer to ne spada u njihovu nadležnost, već isključivo ovlašćene državne institucije. Upravo zato što se haški pečat ne stavlja na sva dokumenta, a za ona na koja je potrebno staviti ga se tačno zna u kom trenutku tokom procesa njegove obrade se vrši taj tip overe, od svakog klijenta ponaosob se zahteva da pribavi ove informacije. A to znači da klijent treba da ode ili na drugi način kontaktira specijalne službe pri osnovnom sudu koje su zadužene za stavljanje haškog pečata i da pita, prvo da li ste na dokumenta za koja on zahteva prevođenje sa norveškog jezika na hrvatski stavlja ovaj pečat, te ako bude dobio potvrdan odgovor, mora da pita i kada se vrši taj tip overe. Stvar je vrlo jednostavna, zapravo jer se u praksi najčešće može sresti onaj način obrade koji podrazumeva prvo stavljanje haškog pečata, a zatim njegovo prevođenje u ovoj kombinaciji, pa i overu sudskog tumača, ali postoji i onaj postupak koji podrazumeva prvo prevod dokumenta sa norveškog jezika na hrvatski, potom overu sudskog tumača i na kraju overu Apostille pečatom. Međutim, moramo da naglasimo i to da prvi postupak koji je ovom prilikom naveden podrazumeva da se prevodi i dokument i haški pečat, pa iz tog razloga on traje nešto duže nego drugi koji je naveden.

Izuzev dokumenata koja se smatraju ličnim, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ona koja čine medicinsku i poslovnu dokumentaciju, ali i pravna akta. A oni obrađuju i dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, kao i tendersku i tehničku, odnosno građevinsku dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja se podnose različitim nadležnim institucijama kada je to potrebno, a što zapravo podrazumeva prevođenje različitih tipova izjava i uverenja, te potvrda, ali i saglasnosti.

Princip obrade dokumenata je vrlo jednostavan i podrazumeva da se prvo radi njihov prevod, a zatim sudski tumač upoređuje prevod i original, kako bi bio siguran da su u pitanju potpuno isti sadržaji, jer on overava isključivo ona dokumenta koja su istovetna originalima. Ako prilikom upoređivanja on primeti da ima odstupanja među njima, predložiće klijentu da se izvrši usluga redakture, a koju pružaju takođe stručnjaci zaposleni u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to jest stručni lektori i korektori. A da bi sudski tumač mogao da izvrši svoju uslugu u skladu sa važećim pravilima, od vas se zahteva da nam na uvid dostavite i originale, što svakako možete učiniti na nekoliko načina. Tako, recimo imate mogućnost da ih lično donesete u prostorije naše poslovnice koja se nalazi u vašem mestu stanovanja, to jest u onu koja vam je najbliža, ali isto tako možete i da ih pošaljete preko “Pošte Srbije”, stim da to mora biti preporučena pošiljka, uzevši u obzir da dostavljate dokumenta. Takođe, imate mogućnost i da angažujete bilo koju kurirsku službu da nam ih dostavi, a mi vama dokumenta ili uručujemo lično u prostorijama odabrane poslovnice ili ih isporučujemo na vašu adresu. O ovde morate da znate da isporuka na adresu prepušta kurirskoj službi sa kojom mi ostvarujemo dugogodišnju saradnju, tako da ona ovu uslugu naplaćuje u skladu sa sopstvenim cenovnikom, a klijenti su dužni da plate uslugu kuriru kada preuzimaju pošiljku.Samo u slučaju hitnog prevoda je dozvoljeno slanje skeniranih dokumenata na mejl, a posle toga i dostavljanje originala na uvid, ali se u tim prilikama zahteva da klijent odabere onaj način koji je od svih pomenutih za njega najbrži.

Prevodi dokumentarnih filmova sa norveškog na hrvatski jezik

Naši prevodioci i sudski tumači u svakom trenutku mogu da na zahtev klijenata urade prevod dokumentarnih filmova sa norveškog jezika na hrvatski, ali uzevši u obzir da su deo našeg tima i one osobe koje su prvenstveno specijalizovane za postupak sinhronizovanja i titlovanja, svako ko želi može da dobije i ove usluge, tako da će dokumentarni filmovi biti spremni za plasiranje čim naši stručnjaci završe sa njihovom obradom. Naravno, možemo klijentima da ponudimo i obradu igranih filmova različitih žanrova, a zatim i animiranih, crtanih i drugih, te po potrebi radimo i prevod za serije i reklamne poruke, odnosno za emisije i to kako one koje bi trebalo da budu emitovane na televiziji, tako i one za koje je predviđeno radijsko emitovanje, bez obzira koji je njihov sadržaj (informativne, dečije, zabavne, obrazovne i druge).

Naglašavamo i vrlo važnu informaciju, da Prevodilački centar Akademije Oxford svakako okuplja brojne stručnjake, tako da nisu samo sudski tumač i prevodilac u našem timu, nego i profesionalni lektori, odnosno korektori, a što znači da oni, po zahtevu mogu da izvrše i usluge lekture, to jest korekture. Zahvaljujući činjenici da oni profesionalno vrše redakturu određenih sadržaja koji su pre toga bili prevedeni, ne sumnjamo da će svi klijenti biti potpuno zadovoljni visokim kvalitetom obrađenih materijala.

A u ponudi su i prevodi sa norveškog jezika na hrvatski za književna dela, bez obzira kojoj vrsti da pripadaju, tako da možemo da obradimo kako beletristiku, tako i romane, ali i dela proze i poezije. Sem toga, u našem timu su i oni stručnjaci koji su primarno usmereni na obradu svih sadržaja koji se tiču oblasti interneta, ali je vrlo važno i da svaki klijent, koji zahteva ovu uslugu zna da neće dobiti samo njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, već i maksimalno optimizovane sadržaje za globalnu pretragu. Naime, pravilna primena smernica SEO (Search Engine Optimisation) će najbolje biti uočljiva da bude kod obrade internet sajtova, uzevši u obzir da će oni, uglavnom u relativno kratkom roku da budu vidljivi već na prvoj strani internet pretrage, tako da će i njihovi vlasnici svakako biti na velikom dobitku, uzevši u obzir da će potencijalni klijenti znatno lakše da dođu do svih potrebnih informacija koje konkretan sajt nudi.

Prevod tekstova iz oblasti psihologije sa norveškog na hrvatski jezik

Prevođenje tekstova sa norveškog jezika na hrvatski čija tema se odnosi na oblast psihologije je tek jedna u nizu oblasti za koje su specijalizovani sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu. Sasvim jasno, oni mogu da obrade i tekstualne sadržaje iz mnogih drugih oblasti i kako popularne, tako isto i stručne tekstove. A uzevši u obzir da je spisak oblasti zaista dugačak, ovom prilikom ćemo da pomenemo isključivo one na koje se najčešće nailazi u praksi, to jest za koje klijenti i najčešće zahtevaju prevod u toj jezičkoj varijanti. Izuzev oblasti sociologije, filozofije i medicine, naši stručnjaci obrađuju i tekstove čija tema se odnosi na komunikologiju, farmaciju, bankarstvo, pravo i finansije, odnosno sve one koji se tiču marketinga, zatim menadžmenta, politike i ostalih naučnih disciplina.

Iako su sudski tumači i prevodioci prvenstveno usmereni na obrađivanje materijala u pisanoj formi, oni mogu i da klijentima ponude usmeno prevođenje sa norveškog jezika na hrvatski. A samim tim što su specijalizovani kako za pružanje usluge simultanog, tako i konsekutivnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata, to automatski znači i da svi klijenti mogu biti potpuno uvereni da će oni maksimalno kvalitetno da odgovore zahtevima bilo kog događaja koji se organizuje. Najvažnije je svakako da neko ko je zainteresovan za ovu uslugu ispuni obavezu koja podrazumeva da treba da dostavi sve relevantne podatke o konkretnom događaju, kako bi na osnovu njih stručni tim Akademije Oxford mogao i da odluči koja tačno vrsta usmenog prevoda može da u potpunosti ispuni sve zahteve konkretnog događaja. U onim trenucima kada se predloži upravo simultano prevođenje primeniti za neki događaj, mi ćemo u zvaničnu ponudu da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što naši klijenti dobijaju po izuzetno pristupačnim cenama.

Takođe smo u mogućnosti da se pohvalimo i da sudski tumači i prevodioci imaju visok nivo znanja vezanih za oblast marketinga, čime će omogućiti klijentima da dobiju i kvalitetne prevode svih reklamnih materijala. Osim reklamnih letaka, odnosno plakata i flajera, u ovoj kombinaciji će da prevedu i vizit kartice, zatim PR tekstove i brošure, ali i ostale sadržaje koji su vezani za reklamiranje različitih usluga i proizvoda. Kada je reč o kvalitetnom prevodu ovakvih materijala, to znači da se maksimalno vodi računa o prilagođavanju konkretne marketinške poruke duhu ciljanog jezika, a čime se u potpunosti rukovode i prevodilac i sudski tumač koji se angažuju na izvršenju njihove obrade. A zahvaljujući poštovanja tih pravila, oni svim klijentima koji se služe hrvatskim jezikom pružaju mogućnost da se adekvatno upoznaju sa onim što se reklamira, to jest da ubrzo nakon toga počnu i da koriste određenu uslugu, te da kupuju proizvod koji se kroz bilo koju vrstu sadržaja ovog tipa reklamira.

Prevođenje saglasnosti za zastupanje sa norveškog na hrvatski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje i prevod saglasnosti za zastupanje sa norveškog jezika na hrvatski, ali i obradu mnogih drugih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a što se odnosi kako na različite tipove saglasnosti, tako i uverenja, odnosno izjava i potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala). Klijente kod nas očekuje najpre prevođenje sa norveškog jezika na hrvatski za pomenuta, ali i za mnoga druga dokumenta, a posle toga se pristupa overi za koju su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumači. Svakako, na taj način klijent će dobiti pravno važeći dokument, osim ukoliko se ne zahteva i stavljanje haškog pečata na njega, ali o tome je on dužan da se sam raspitao u nadležnim državnim institucijama.

Pored toga, naši stručnjaci mogu da obrade i sva lična, odnosno poslovna dokumenta, te na zahtev klijenata oni vrše prevod pasoša, krštenice i uverenja o državljanstvu, ali i svih tipova poslovnih izveštaja i odluka. Takođe prevode i potvrde o prebivalištu, a zatim i sve vrste dozvola, počev od vozačke i saobraćajne, pa do radne i dozvole za boravak, ali obrađuju i osnivačke akte, odnosno statute preduzeća i ostala što lična, što poslovna dokumenta.

Svakako ćemo na zahtev klijenata da obradimo i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), kao i sva dokumenta koja čine kako dokumentaciju za tendere, isto tako i tehničku i građevinsku (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta iz ove grupe).

Svi koji imaju potrebu, mogu očekivati da kod nas dobiju i prevod sa norveškog jezika na hrvatski za različite vrste pravnih akata, tako da prevodilac i sudski tumač uz presude o razvodu braka, svakako obrađuju i sve ostale tipove sudskih presuda, ali i odluka i žalbi, odnosno sudskih rešenja i tužbe. Oni su, takođe su fokusirani i na obradu tekovina Evropske Unije, a zatim i različitih tipova sertifikata i licenci, te punomoćja za zastupanje i ostalih dokumenata koja se tiču kako oblasti prava, tako i oblasti sudstva.

A pored svega što je do sada pomenuto, važno je da klijenti budu informisani da kod nas mogu da dobiju i u konkretnoj jezičkoj varijanti prevod najpre diplome i dodatka diplomi, a potom i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno uverenja o položenim ispitima i potvrda o redovnom školovanju, te nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, odnosno svih vrsta radova (seminarski, naučni i diplomski).

Očekuje se da svaki klijent koji zahteva prevođenje sa norveškog jezika na hrvatski na vreme dostavi na uvid originalna dokumenta, ali i da zatraži potrebne informacije koje se tiču overe haškim pečatom za određena dokumenta, a kako ne bi bez potrebe gubio vreme, uzevši u obzir da sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford za taj tip overe nemaju nadležnost.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje