Prevod sa norveškog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na engleski jezik

Za online prevod sa norveškog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na engleski jezik

Uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford nastoji da neprekidno unapređuje svoje usluge, to svim onim zainteresovanim klijentima omogućuje i direktno prevođenje sa norveškog jezika na engleski. Uz to, smatra se jednom od retkih institucija koja je u mogućnosti da na zahtev klijenata izvrši čak i ovu uslugu.

Samim tim što su u pitanju direktni prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji, to znači da svaki klijent maksimalno štedi vreme, a uz to vršimo i mnogobrojne dodatne usluge i to opet sa ciljem olakšavanja obrade različitih sadržaja. Inače, te dodatne usluge u ovom slučaju najpre podrazumevaju direktan prevod sa norveškog jezika na engleski za različite vrste kako video, tako isto i audio materijala, a što podrazumeva obradu ne samo filmova već i emisija svih vrsta, a zatim i serija, reklamnih poruka i svih drugih sličnih sadržaja. Nakon toga klijenti kod nas dobijaju, ako to žele i uslugu titlovanja, to jest sinhronizovanja svih prevedenih tipova sadržaja. Upravo zahvaljujući tome svima njima u velikoj meri olakšavamo obradu ovakvih materijala, jer praktično odmah pošto prevodilac i sudski tumač, odnosno titler i stručnjak koji je zadužen za sinhronizovanje završe obradu dostavljenih materijala, oni mogu da ih prikažu apsolutno na bilo kom mediju, to jest gde god žele.

U dodatne usluge spadaju i lektura, to jest korektura, koju u našem timu pružaju profesionalci (lektori i korektori). Ova usluga se primenjuje u onim situacijama kada već postoje urađeni prevodi sa norveškog jezika na engleski, ali se može posumnjati u njihov kvalitet, te će tada stručnjaci Akademije Oxford koji su za nju psecijalizovani da izvrše sve potrebne isprave, a kako bi na taj način obrađene materijale u potpunosti prilagodili svim pravilima engleskog jezika i klijentima omogućili da dobiju kvalitetan prevod. Uz to možemo da se pohvalimo i činjenicom da sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata vrše i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na engleski, to jest sve vrste ove usluge (simultano, šapatno i konsekutivno), a po potrebi možemo da im omogućimo i po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa norveškog na engleski
Prevođenje sa engleskog na norveški

Takođe, spremni smo da obradimo i sve one materijale koji imaju veze sa oblašću interneta, poput na primer sajtova i softvera, ali i svih ostalih web sadržaja. A obrađujemo i udžbenike, kao i različite vrste književnih dela. Uz sve što smo naveli, naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za različite vrste tekstova i časopisa, odnosno za reklamne materijale i novinske članke, ali i sve ostale sadržaje koje zahtevaju klijenti.

Posebno moramo da se osvrnemo na činjenicu da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, a što je olakšavajuća okolnost za sve one klijente kojima su potrebni direktni prevodi sa norveškog jezika na engleski za različita dokumenta. Ovo je vrlo važan podatak, jer oni kod nas dobijaju kompletno obrađena dokumenta, odnosno ona dokumenta koja su prvo prevedena, a odmah nakon toga i overena pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je u ovom slučaju sudski tumač. Kada on bude stavio pečat na preveden dokument, on će time zapravo potvrditi da je njegova sadržina istovetna originalnom, a što samim tim znači i da može da bude primenjivan u praksi.

Ali, budući da je proces overe sasvim precizno određen zakonom, to znači da se od svakog klijenta kome je potrebna ova usluga zahteva da, kada bude slao dokumenta na prevod obavezno priloži i originale, koji se koriste prilikom overe, to jest tada sudski tumač upoređuje originale i prevode, a pre nego što izvrši overu. Samo iz tog razloga se i razlikuje način slanja materijala na prevod, uzevši u obzir da klijenti kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na engleski za one sadržaje koji ne zahtevaju overu, mogu da ih jednostavno skeniraju i pošalju na naš mejl, a za dokumenta je princip slanja nešto drugačiji. Naime, njih mogu ili da dostave lično ili da ih pošalju preporučeno putem „Pošte Srbije“, ali i da ih pošalju preko kurirske službe.Način dostavljanja prevedenih sadrže se razlikuje i to opet u zavisnosti od toga koja vrsta materijala je u pitanju, pa tako za sve one koji ne podrazumevaju overu, klijent može da dobije prevode i preko mejla. A prevedena i overena dokumenta može da dobije isporukom preko kurirske službe na određenu adresu ili da izvrši njihovo lično preuzimanje. Onaj klijent koji se odluči za prvu opciju, to je za isporuku kompletno obrađenih dokumenata na adresu, mora ovu uslugu da plati u skladu sa cenovnikom kurirske službe, koja će mu i doneti obrađene materijale.

Ukoliko vam je potrebno hitno prevođenje sa norveškog jezika na engleski i to za apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, samo tada možete da nam ih pošaljete prvo skenirane preko mejla, a da posle toga odaberete najbrži od svih pomenutih načina i dostavite nam na uvid originale.

U obavezi smo da naglasimo da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj kombinaciji jezika da obrade zaista bilo koju vrstu dokumenata, a što se odnosi kako na ona koja su vezana za oblast obrazovanja i prava, te nauke i sudstva, tako i na sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama (bilo koja vrsta saglasnosti, odnosno izjava, potvrda i uverenja). Uz sve pomenuto, naši stručnjaci u toj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i dokumenta koja čine građevinsku, poslovnu i tendersku dokumentaciju, ali i ona koja ulaze u sastav tehničke, kao i medicinske dokumentacije, te sva lična dokumenta i mnoga druga nepomenuta.

Prevod potvrde o prebivalištu sa norveškog na engleski jezik

Kada su u pitanju direktni prevodi potvrde o prebivalištu sa norveškog jezika na engleski, svaki klijent kome je potrebna obrada baš tog dokumenta nema apsolutno nije razlog za brigu, jer su tu prevodioci i sudski tumači, koji su članovi tima Akademije Oxford i koji mogu da izvrše ne samo ovu uslugu, već i overu urađenog prevoda i na taj način da klijentima maksimalno uštede vreme i novac.

Da biste bolje razumeli koliko je ova usluga važna kod obrade dokumenata, naglašavamo da isključivo dokument koji je obrađen na taj način, to jest prvo preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, a nakon toga i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, može da se od strane nadležnih državnih službi tretira kao pravno validan. A to, zapravo znači da klijent ima mogućnost da ga primeni u bilo kojoj situaciji, jer se on u tom slučaju smatra apsolutno pravno i zakonski važećim i tretira se potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji je originalan.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu da obrade i uverenje o državljanstvu, odnosno izvode iz matičnih knjiga i to bez obzira da li je u pitanju knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, a zatim i uverenje o državljanstvu, pasoš i ličnu kartu, kao i bilo koju vrstu dozvola (saobraćajna, vozačka, radna, dozvola za boravak).

Osim ličnih dokumenata, naši stručnjaci obrađuju na isti način i sve tipove dokumentacija, a to se najpre odnosi na poslovnu (fakture, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuti preduzeća, poslovni izveštaji svih vrsta, osnivački akti preduzeća i druga), kao i na medicinsku dokumentaciju (dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja ulaze u njen sastav), odnosno na sva ona dokumenta koja se smatraju delom kako tehničke, tako i građevinske, te dokumentacije za tendere (uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga dokumenta ovog tipa).

Isto tako, kada postoji potreba za tim sudski tumači i prevodioci će da izvrše i prevod sa norveškog jezika na engleski za sve vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti. Osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, oni obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci, te uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A prevodimo i ona dokumenta koja se odnose kako na oblast nauke, tako i na oblast obrazovanja, što podrazumeva prevođenje sa norveškog jezika na engleski za rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, te za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena i nastavne planove i programe fakulteta, a zatim i za potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz ove grupe. A po potrebi, prevodilac i sudski tumač obrađuju i naučne, diplomske i seminarske radove, bez obzira za koju oblast da je vezana njihova tema.

Uz sve što smo do sada pomenuli, naglašavamo i da, po vašem zahtevu u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i punomoćje za zastupanje, odnosno sve vrste sudskih rešenja, žalbi i odluka, kao i sudske presude i tužbe, te mnoga druga pravna akta. Prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za direktno prevođenje sa norveškog jezika na engleski za tekovine Evropske Unije, te na vaš zahtev mogu da obrade i različite vrste licenci, ugovora, sertifikata i sva ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana za oblast prava.

Svim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu ne samo pomenutih, već i mnogih drugih dokumenata, a od njih zahtevamo poštovanje pravila o dostavljanju sadržaja na prevod. Pod tim se podrazumeva da treba na uvid da dostave originalna dokumenta, a svakom klijentu koji zahteva ovu uslugu preporučujemo, takođe i da samostalno pokuša da pribavi sve podatke koji su vezani za stavljanje Apostille, to jest onog pečata koji nosi naziv i haški na konkretna dokumenta, a kako bi izbegao nepotrebno gubljenje vremena. Naglašavano i to da prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu ne mogu da izvrše ovu vrstu overe ako je potrebno, a iz prostog razloga što to ne spada u njihovu zvaničnu nadležnost.

Prevođenje PR tekstova sa norveškog jezika na engleski

Samim tim što su PR tekstovi posebebna vrsta sadržaja namenjenih reklamiranju firmi, to znači da prevodioci i sudski tumači koji vrše njihov prevod sa norveškog na engleski jezik moraju da poznaju i pravila marketinga. A zahvaljujući visokom obrazovanju stručnjaka Akademije Oxford, prevodi PR tekstova sa norveškog na engleski jezik se vrše upravo u skladu sa važećim marketinškim pravilima. Jednostavnije rečeno, to znači da će oni prilikom obrade, reklamnu poruku koja se nalazi u sadržajima na norveškom jeziku oblikovati i apsolutno prilagoditi pravilima engleskog jezika, tako da će da obrade ove sadržaje u skladu sa pravilima i ciljanog jezika, ali i prevodilačke struke, te marketinga i omoguće vam da dobijete prevod vrhunskog kvaliteta.

Pored toga, sudski tumač i prevodilac nude svoje usluge i za sve ostale marketinške materijale i to kako za reklamne flajere, vizit kartice i plakate, tako isto i za reklamne letke, kataloge i ostale.

Isto tako, zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje sa norveškog na engleski jezik za članke iz novina, kao i za popularne i stručne, te sve ostale vrste časopisa.

Možemo, onda kada postoji potreba za tim da izvršimo i redakturu prevedenih materijala bilo koje vrste. Usluga redakture podrazumeva kako lekturu, tako i korekturu, a za njih su isključivo zaduženi posebni stručnjaci, koji su isto u našem timu, to jest lektori i korektori. Zato, ukoliko posedujete urađene prevode u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a oni ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta, preporučujemo vam da nam se obratite kako bi naši stručnjaci ispravili greške koje se mogu naći u takvim prevodima, te vam omoguće da dobijete materijale koji su obrađeni u skladu sa pravilima koja navodi prevodilačka struka.

Kada klijenti organizuju bilo koji događaj za koji je potrebno izvršiti usmeno prevođenje sa norveškog na engleski jezik, neophpodno je da nas obaveste o svim detaljima koji su vezani za taj događaj, a kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu. Inače, ovo se zahteva zato što sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako simultani prevod u ovoj kombinaciji, tako i šapatni, odnosno konsekutivni, a ove vrste usluge su namenjene za precizno određenu vrstu događaja. Očekuje se i da nam klijenti dostave informacije kako o broju učesnika, zatim o trajanju samog događaja, tako i da nam daju podatke koji su vezani za njegovu organizaciju, te informacije o prostoru u kome on treba da se održi. Sve navedeno utiče na odabir vrste usluge, a klijentima za čiji događaj se primenjuje upravo simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji, Akademija Oxford pruža mogućnost i da izvrše po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi udžbenika sa norveškog na engleski jezik

Svi oni klijentima kojima je potrebno prevođenje udžbenika sa norveškog jezika na engleski, to omogućuju naši prevodioci i sudski tumači, bez obzira koliko je taj udžbenik kompleksan, ali i nevezano za to na koju oblast se odnosi. A osim udžbenika, naši stručnjaci obrađuju i sve vrste književnih dela, poput na primer beletristike i romana, odnosno dela poezije i proze.

Isto tako, oni klijentima omogućuju i direktan prevod sa norveškog jezika na engleski za stručne, ali i za popularne tekstualne sadržaje. Kada je u pitanju tema tih tekstova, stručnjake Akademije Oxford ne brine ukoliko je ona ređe zastupljena u praksi, jer su oni osposobljeni za obradu tekstova bilo koje tematike. Psihologija, filozofija i sociologija, odnosno obrazovanje, medicina, farmacija i nauka, neke su od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. A svakako treba pomenuti i da prevodilac i sudski tumač obrađuju tekstove iz oblasti turizma, menadžmenta, politike i ekonomije, ali i one čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, prava, bankarstva i komunikologije, kao i finansija, a zatim i informacionih tehnologija, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine i svih ostalih grana nauka, bez obzira da li su u pitanju prirodne ili društvene.

Našim klijentima su dostupni i direktni prevodi sa norveškog jezika na engleski za različite vrste internet sadržaja, kao što su na primer online prodavnice, web sajtovi i katalozi, ali i svi tipovi programa i aplikacija. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci odlično poznaju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te da ih primenjuju tokom prevođenja ovih sadržaja onda kada je potrebno, naši klijenti mogu biti sigurni da će se, recimo sajtovi za koje se izvrši prevod sa norveškog jezika na engleski naći, i to relativno brzo čak među prvim rezultatima web pretrage i to upravo zahvaljujući implementaciji ovih pravila.

Ukoliko postoji potreba za tim, klijentima omogućujemo i da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji dobiju prevod za igrane filmove bilo kog žanra, kao i za serije i animirane, te za crtane filmove. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i reklamne poruke, te obrazovne emisije i dokumentarne filmove, ali i zabavne, dečije i informativne emisije, kao sve ostale vrste audio i video materijala. Ipak, tu nije kraj kada je u pitanju prevođenje sa norveškog jezika na engleski za ovakve sadržaje, jer svim našim klijentima omogućujemo i da po vrlo povoljnim cenama dobiju njihovo sinhronizovanje, a po potrebi pružamo i usluge sinhronizovanja svih obrađenih sadržaja ove vrste.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje