Prevodi sa norveškog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na slovenački jezik

Za online prevod sa norveškog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa norveškog na slovenački jezik

Sudski tumači i prevodioci koji su usko specijalizovani za obradu različitih vrsta materijala na norveškom, odnosno slovenačkom jeziku, zainteresovanim klijentima pružaju i direktan prevod sa norveškog jezika na slovenački.

Izuzev usluge koja je vezana za obradu pisanih sadržaja, oni isto tako vrše i usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, tako da primenjuju sve tri dostupne vrste prevoda (šapatno, konsekutivno i simultano). A svi koji imaju potrebu za navedenom uslugom, takođe mogu da dobiju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima. Pored toga, prevodilac i sudski tumači ce da obrade i bilo koji tip audio, ali i video sadržaja (reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i drugo), a zatim će njihovu obradu da prepuste svojim kolegama koji su zaduženi za titlovanje i sinhronizovanje takvih sadržaja.

Različite tipove tekstualnih materijala, odnosno novinske članke, kao i časopise, te internet i marketing materijale, naši stručnjaci takođe obrađuju na zahtev, a možemo da vam ponudimo i uslugu redakture, onda kada imate urađen prevod sa norveškog jezika na slovenački, ali kvalitet tog prevoda nije zadovoljavajući, pa je neophodno da greške budu ispravljene.Prevođenje sa norveškog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na norveški

Svakako moramo da istaknemo da Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima pruža priliku da na jednom mestu dobiju prevod i overu svih vrsta dokumenata, ali ovde je vrlo važno da navedemo da overu radi sudski tumač, te da to nije isto kao i overa haškim, to jest Apostille pečatom. Bitno je da znate da se taj pečat ne stavlja na sva dokumenta, nego isključivo na ona koja navodi zakon, kada je i tačno definisano po kom principu se vrši overa haškim pečatom za koji dokument. A svaki klijent koji zahteva direktno prevođenje sa norveškog jezika na slovenački i to za bilo koji dokument mora i da, potpuno samostalno zatraži informacije u vezi sa pomenutim tipom overe, što bi trebalo da učini u nadležnim institucijama, to jest u osnovnom sudu. Postoje dokumenta na koja se ova vrsta overe stavlja onog trenutka kada prevodioci i sudski tumači izvrše svoj deo posla, stim da postoje i dokumenta gde se prvo mora staviti haški pečat, a zatim se pristupa njihovom prevođenju, ali se tom prilikom prevodi i sam pečat i dokument, a na kraju se vrši overa od strane sudskog tumača. Da biste čitav postupak obrade mogli što pre da završite, savetujemo vam da saznate sve što je potrebno u vezi sa ovom vrstom overe, tako da će vam biti i potpuno jasno da li dokumenta prvo nosite u nadležni sud ili ih donosite na obradu u jednu od naših poslovnica.

Sem prevođenja za sva pravna akta, te poslovnu dokumentaciju, odnosno za ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke, kao i obrazovanja, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve ostale vrste dokumentacija (tenderska, medicinska, lična, poslovna, građevinska i druge). Tačnije rečeno, ma koji dokument da vam je potreban obrađen u ovoj kombinaciji jezika, znajte da će naši stručnjaci to da učine po vrlo povoljnim uslovima i u najkraćem mogućem roku.

Vaša je obaveza da na uvid dostavite originalna dokumenta, a kako bi ovlašćeno lice, to jest sudski tumač mogao da ih uporedi sa prevodima, budući da je to i osnovni uslov koji mora biti ispunjen pre njegove overe. Iz tog razloga i naglašavamo da se način dostavljanja dokumenata razlikuje od dostavljanja ostalih sadržaja za koje se overa ne vrši, uzevši u obzir da njih možete najpre da pošaljete, a zatim i da dobijete obrađene preko mejla. Sa druge strane, sva dokumenta nam dostavljate preporučeno i to preko “Pošte Srbije”, odnosno preko kurirske službe ili donosite lično, a mi vama kada prevodioci i sudski tumači završe njihovu obradu, možemo da uručimo kompletno obrađena dokumenta lično u prostorijama naše poslovnice ili da vam ih pošaljemo na adresu koju navedete i to preko kurirske službe. Uzevši u obzir da tom prilikom angažujemo pomenutu službu, to moramo da naglasimo i da se plaćanje ove usluge svakako vrši prema aktuelnom cenovniku konkretne firme i to direktno onoj osobi koja pošiljku i dostavlja.Oni klijenti kojima su prevodi sa norveškog jezika na slovenački neophodni vrlo brzo, mogu čak i dokumenta da pošalju na mejl, a svakako imaju dužnost da u potpunosti ispoštuju pravilo, to jest da odmah posle toga pristupe slanju originala.

Prevodi PR tekstova sa norveškog jezika na slovenački

Kao specifičan način reklamiranja, PR tekstovi su zastupljeni u savremenom marketingu, to i mnogobrojni klijenti zahtevaju njihov prevod sa norveškog na slovenački jezik. Sudski tumač i prevodilac mogu da im ponude zaista kvalitetnu i profesionalnu uslugu, pošto oni imaju dovoljno znanja iz oblasti marketinga. Uz to, oni prevode i sve ostale sadržaje putem kojih se reklamiraju različite usluge, proizvodi i kompanije, a što uključuje kako obradu plakata i reklamnih letaka, tako i flajera, ali i kataloga, brošura i ostalih materijala.

Kada su u pitanju prevodi sa norveškog na slovenački jezik, zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i obradu udžbenika, ali i književnih dela (romani, poezija, proza, beletristika i ostalo), te isto tako prevodioci i sudski tumači na zahtev naših klijenata obrađuju i ilustrovane časopise, a zatim i članke iz novina, kao i sadržinu stručnih i svih ostalih vrsta časopisa.

Usluga koja se preporučuje onim klijentima koji su prevođenje u konkretnoj varijanti već dobili na nekom drugom mestu i to za bilo koju vrstu sadržaja je redaktura, a ona se primenjuje kada su u pitanju loši prevodi, te je neophodno da lektor i korektor greške koje u njima postoje isprave na što bolji način.

A uz sve sadržaje koje smo prethodno pomenuli, klijenti mogu da angažuju i naše stručnjake koji će na njihov zahtev da izvrše usmeno prevođenje sa norveškog na slovenački jezik, a po potrebi nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci ne vrše samo simultano, već i konsekutivno, ali isto tako i šapatno prevođenje, to su svi klijenti dužni da nas prethodno informišu o principu organizovanja određenog događaja, a kako bismo mogli da izaberemo onaj tip usmenog prevoda koji će da odgovori na zahteve tog događaja i to na najbolji mogući način.

Prevođenje zabavnih emisija sa norveškog na slovenački jezik

Kada su u pitanju prevodi zabavnih emisija sa norveškog jezika na slovenački, moramo napomenuti da naši stručnjaci obrađuju i one koje treba da budu emitovane na televiziji, kao i radijske emisije zabavnog karaktera, ali i informativne, odnosno obrazovne, kao i dečije i sve ostale vrste emisija. Svakako će po zahtevu klijenata da prevedu u toj kombinaciji jezika i serije, kao i reklamne poruke, odnosno dokumentarne i igrane filmove, kao i crtane, ali i animirane, to jest bilo koju vrstu video ili audio materijala. A da bismo upotpunili ovu uslugu, klijentima ćemo pružiti priliku i da u toj našoj poslovnici u kojoj se vrši prevođenje audio i video sadržaja sa norveškog jezika na slovenački dobiju i sinhronizovanje, te će im isto tako biti omogućena i usluga titlovanja.

Sve internet materijale, počev od online prodavnica i kataloga, preko web sajtova, pa do softverskih aplikacija i programa, isto možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. A kako su sudski tumač i prevodilac upoznati i sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), oni će da obrate pažnju na njihovu adekvatnu primenu prilikom obrade ovih materijala, kako bi njihovim vlasnicima pružili mogućnost da dobiju odlično optimizovane sadržaje, koji će ubrzo postati ne samo vidljivi na internet pretraživaču, nego će se naći i u samom njegovom vrhu.

Političke, filozofske, ekonomske i medicinske tekstualne sadržaje, naši stručnjaci mogu takođe da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, te isto tako mogu da obrade i stručne i popularne tekstove koji se odnose na oblast farmacije, građevinske industrije i komunikologije, te informacionih tehnologija i menadžmenta, ali i bankarstva, finansija, politike i ostalih grana najpre društvenih, a potom i prirodnih nauka.

Prevod uverenja o položenim ispitima sa norveškog jezika na slovenački

Uverenje o položenim ispitima ja samo jedan od dokumenata za koje omogućujemo prevođenje sa norveškog na slovenački jezik. Naši klijenti, svakako mogu da dobiju i obradu svih ostalih dokumenata koji se odnose na oblast obrazovanja (prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala).

Naravno, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, te isto tako i naučne patente, ali i druga dokumenta koja spadaju u domen nauke.

Sva pravna akta, počev od sudskih presuda, odluka, žalbi, rešenja i tužbi, preko licenci i sertifikata, te punomoćja za zastupanje, pa do ugovora i tekovina Evropske Unije, naši stručnjaci obrađuju u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A prevodilac i sudski tumač rade i prevod sa norveškog na slovenački jezik za lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, krštenica, dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, pasoš, venčani list, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i druga), te isto tako na zahtev klijenata oni obrađuju i medicinsku dokumentaciju (dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda), ali i poslovnu dokumentaciju (poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski i finansijski izveštaji, fakture, godišnji poslovni izveštaji i ostala dokumenta iz ove grupe).

Građevinske projekte, kao i u druga dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku dokumentaciju, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, te deklaracije proizvoda, kao i mnoga nepomenuta dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske, tako i tehničke dokumentacije će prevodioci i sudski tumači u optimalnom roku da najpre privedu, a nakon toga i overe. A kada je u pitanju overa, naša je obaveza da naglasimo da nju vrši isključivo lice koje je zvanično ovlašćeno, to jest sudski tumač koji je u našem timu, a taj tip overe nije isto što i stavljanje haškog pečata na prevedena dokumenta. Zapravo, stručnjaci Akademije Oxford nisu u mogućnosti da onim klijentima kojima su potrebni prevodi sa norveškog na slovenački jezik za ma koji dokument, a gde se zahteva overa Apostille pečatom pruže tu uslugu, uzevši u obzir da za nju nisu ovlašćeni. Samo zato svako od njih treba pre dostavljanja sadržaja nama na prevod i da se raspita da li je ona potrebna i u kom trenutku se haški pečat na njih stavlja.

A pored svega pomenutog, naši stručnjaci u ovoj varijanti jezika prevode i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno različite vrste ne samo potvrda i uverenja, te saglasnosti, već i izjava (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta iz te grupe).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje