Prevod sa norveškog jezika na portugalski

Besplatni online prevod sa norveškog na portugalski jezik

Za online prevod sa norveškog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevođenje sa norveškog na portugalski jezik

Prevodilac i sudski tumači, a koji su stalno zaposleni u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, specijalizovani su i za rad sa mnogim svetskim jezicima, pa pored ostalog i za rad sa norveškim, odnosno portugalskim jezikom. A upravo zahvaljujući njihovim visokim profesionalnim kvalifikacijama, svi naši klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa norveškog jezika na portugalski mogu ovu uslugu da dobiju u svim poslovnicama i to kako u pisanom, tako isto i u usmenom obliku, te mogu očekivati mnogobrojne usluge koje se tretiraju kao dodatne.

Među dodatne usluge, na prvom mestu spada sinhronizovanje i titlovanje, što se vrši nakon što sudski tumači i prevodioci izvrše prevod sa norveškog jezika na portugalski za serije i filmove, odnosno za različite vrste emisija, reklamne poruke i sve ostale video i audio sadržaje, a čime oni na jednom mestu dobijaju njihovu kompletnu obradu, to jest audio i video materijale koje mogu da prikazuju na bilo kom mediju. Isto tako su u našem timu i profesionalni lektori, odnosno korektori, a oni mogu na zahtev klijenata da izvrše sve potrebne ispravke u okviru urađenih prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a koji nisu dovoljno kvalitetni i profesionalni.

Što se tiče usluge koja podrazumeva usmeno prevođenje sa norveškog jezika na portugalski, moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač primenjuju kako simultani, tako i šapatni, odnosno konsekutivni prevod u toj kombinaciji jezika, a zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama.Prevođenje sa norveškog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na norveški

Naši stručnjaci mogu da obrade i sve vrste tekstualnih sadržaja, odnosno književna dela i udžbenike, a po potrebi obrađuju i sve materijale iz oblasti marketinga, poput na primer plakata, kataloga i reklamnih flajera, a potom i brošura i PR tekstova, pa čak prevode i vizit karte i mnoge druge materijale iz domena marketinga. Isto tako, na vaš zahtev će oni da izvrše prevod sa norveškog jezika na portugalski kako za novinske članke, tako i za stručne, ali i za ilustrovane i mnoge druge vrste časopisa, te za web sajtove, softvere i ostale internet materijale.

Moramo da naglasimo i to da klijenti kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na portugalski za dokumenta kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu, koja uključuje i overavanje prevoda, a upravo su zvanično ovlašćeni sudski tumači za konkretan jezik za to zaduženi. Nakon što oni stave svoj pečat na preveden dokument, oni mu automatski pružaju pravnu važnost, jer se taj dokument tretira kao potpuno veran originalu i samim tim i može da bude predat bilo kojoj državnoj instituciji, to jest u bilo kojoj situaciji može da se koristi. A da bi overa mogla da bude urađena u skladu sa zakonskim pravilima, klijenti moraju da prilikom dostavljanja materijala za koje zahtevaju prevođenje sa norveškog jezika na portugalski da prilože i originalna dokumenta na uvid. Tako da oni mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih lično donesu u jednu od naših poslovnica ili da ih pošalju preko kurirske službe, a preuzimanje vrše ili lično ili im se određena dokumenta dostavljaju na konkretnu adresu, što je dodatna usluga i naplaćuje se u skladu sa cenovnikom te kurirske službe.

Inače, sve pomenute sadržaje za koje se ne zahteva overa sudskog tumača, možete i da nam pošaljete preko mejla, ali i da ih na isti način dobijete kada prevodioci i sudski tumači izvrše njihovu profesionalnu obradu.A kada je reč o slanju dokumenata preko mejla, znajte da je to dozvoljeno samo ukoliko zahtevate hitan prevod u ovoj kombinaciji jezika, s tim da tada imate i obavezu da naknadno dostavite originale na uvid i to u propisanom roku, a kako bismo vam omogućili da zaista dobijete brzo urađene prevode.

Važno je naglasiti i to da naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i apsolutno bilo koju vrstu dokumenata i to kako lična (vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, pasoš dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, venčani list, radna dozvola i druga), tako isto i sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, sudske presude, žalbe, odluke i tužbe, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudska rešenja, ugovori, licence i druga). Ali, isto tako mogu i da obrade sve tipove dokumentacija i to kako građevinsku, tako i medicinsku, odnosno tehničku, tendersku i poslovnu dokumentaciju. A to zapravo znači da prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju apsolutno bilo koji dokument koji ulazi u njihov sastav, a isto tako klijentima omogućuju i direktno prevođenje sa norveškog jezika na portugalski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i rezultate naučnih istraživanja, ali i za diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i nastavne planove i programe fakulteta. A po potrebi, vršimo prevod i za diplomske i seminarske, odnosno naučne radove, kao i za naučne patente i za sva ostala dokumenta koja se odnose kako na oblast obrazovanja, tako i na oblast nauke.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest bilo koju vrstu uverenja, kao i potvrde, te izjave i saglasnosti, će prevodilac i sudski tumač takođe da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji, odnosno da prvo izvrše njihov prevod sa norveškog jezika na portugalski, a zatim će taj prevod i da overi sudski tumač i to kako za uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, tako i za potvrdu o stanju računa u banci, odnosno o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, ali i za potvrdu o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Osim što se od klijenta kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta zahteva jeste dostavljanje originala, ali je neophodno i da se on u okviru nadležnih državnih institucija raspita da li se za ta dokumenta mora izvršiti i posebna vrsta overe, to jest da li je na njih neophodno staviti takozvani Apostille ili haški pečat, jer naši stručnjaci nisu nadležni u tom slučaju. A samo zato se preporučuje da klijenti pitaju u okviru posebnih službi pri osnovnom sudu Republike Srbije u njihovom gradu da li je neophodno izvršiti ovu overu za ta dokumenta i da li se haški pečat stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe njegovu obradu ili pre toga.

Prevod dozvole za boravak sa norveškog jezika na portugalski

Uz prevođenje dozvole za boravak sa norveškog na portugalski jezik, svaki zainteresovani klijent ima mogućnost da dobije i overu tog dokumenta pečatom sudskog tumača, čime će zapravo on imati pravno potpuno validan dokument. A naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev da obrade i radnu dozvolu, kao i ličnu kartu, odnosno vozačku dozvolu, a zatim i uverenje o državljanstvu i pasoš, ali i potvrdu o prebivalištu, kao i saobraćajnu i dozvolu radnu, te sva ostala lična dokumenta.

Pored toga, možemo da vam ponudimo i obradu svih tipova dokumentacija, a budući da sudski tumač i prevodilac obrađuju kako tendersku, tako i medicinsku, ali i građevinsku i tehničku dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja u njihov sastav i ulaze. Uz prevod sa norveškog na portugalski jezik za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, nudimo vam i obradu građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje i svih nepomenutih dokumenata koja se smatraju delom pomenutih vrsta dokumentacija.

Uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, kao i sve vrste potvrda, poput one o stalnom zaposlenju, odnosno o stanju računa u banci, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o visini primanja, kao i saglasnost za zastupanje, ali i sve ostale vrste ne samo potvrda i uverenja, nego i saglasnosti i izjava, takođe obrađujemo u pomenutoj kombinaciji jezika.

Lekarske nalaze će sudski tumač i prevodilac da kompletno obrade na vaš zahtev, takođe, ali i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga), ali i sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica (poslovni izveštaji i odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, godišnji, revizorski i finansijski poslovni izveštaji i ostala).

A uz sve što je do sada navedeno, prevodioci i sudski tumači vrše i direktno prevođenje sa norveškog na portugalski jezik za tekovine Evropske Unije, odnosno za sudske presude, odluke, žalbe, tužbe i rešenja, kao i za punomoćja za zastupanje, te za sve vrste ugovora i za ostala pravna akta.

Takođe možemo da vam ponudimo i prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji za prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, ali i za uverenje o položenim ispitima, te za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno za naučne patente i radove, a onda kada je to potrebno prevodimo i seminarske i diplomske radove.

Prevođenje informativnih emisija sa norveškog na portugalski jezik

Uz stručnjake koji klijentima omogućuju da dobiju prevod informativnih radijskih i televizijskih emisija sa norveškog jezika na portugalski, tu su i oni profesionalci koji mogu da pristupe kako njihovom titlovanju, tako i sinhronizovanju. Ne samo informativne, već oni mogu da obrade i dečije, obrazovne i druge vrste emisija, ali i serije, filmove svih žanrova, reklamne poruke i mnoge druge audio i video materijale. A pošto smo u prilici da vam ponudimo i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, možete biti sigurni da ćete u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim uslovima da dobijete potpuno obrađene sadržaje, koje možete da prikazujete odmah gde god želite.

Sem toga, naši stručnjaci mogu da izvrše i prevođenje sa norveškog jezika na portugalski za sve vrste internet sadržaja, pa osim sajtova mogu da prevedu i online kataloge i web prodavnice, ali i sve druge materijale koji su usko vezani za oblast internet. A uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), oni će u potpunosti da primene i ta pravila prilikom obrade sajtova, ali i ostalih internet materijala.

Zahvaljujući činjenici da prevodioci i sudski tumači koje angažujemo imaju dugogodišnje iskustvo u obradi različitih sadržaja, imamo mogućnost i da vam ponudimo direktno prevođenje sa norveškog jezika na portugalski za sve vrste tekstova i to kako za one koji se smatraju popularnim, tako i za stručne tekstove. A tema koju oni obrađuju može da bude vezana za bilo koju oblast, tako da pored onih koji su vezani za segment marketinga, finansija, politike, bankarstva i komunikologije, naši stručnjaci prevode i tekstove koji se tiču oblasti psihologije, ekonomije i medicine, odnosno sociologije, farmacije, politike, filozofije i ostalih društvenih i prirodnih nauka.

Prevodi reklamnih kataloga sa norveškog jezika na portugalski

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i stručnjake koji su posebno usmereni na prevođenje reklamnih kataloga sa norveškog na portugalski jezik. Uz reklamne plakate i kataloge, oni obrađuju i PR tekstove, odnosno vizit karte, brošure i sve druge sadržaje koji su vezani za oblast marketinga.

Sem toga, naši stručnjaci mogu da pristupe i usmenom prevođenju u ovoj kombinaciji jezika, uzevši u obzir da su specijalizovani kako za i simultano, tako i za šapatno i konsekutivno prevođenje. Baš zato što oni klijentima mogu da pruže uslugu vezano za sve vrste prevoda koje su prisutne na tržištu, to svi mogu da budu uvereni da će prevodioci i sudski tumači maksimalno kvalitetno odgovoriti na zahteve događaja koji se organizuje. A ne samo da kod nas možete dobiti tip prevoda koji najviše odgovara tipu konkretnog događaja, nego ćemo vam ponuditi i to po najpovoljnijim cenama da izvršite iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored toga, u našoj zvaničnoj ponudi su i prevodi sa norveškog na portugalski jezik za književna dela različitih žanrova, odnosno za sve vrste časopisa, ali i za novinske članke i ostale slične sadržaje.

Korektori i lektori koji su takođe deo tima našeg centra će, kada god je potrebno da pristupe redakturi obrađenih materijala, to jest izvršiće profesionalnu lekturu i korekturu, a kako bi vam ponudili kvalitetno obrađene materijale bilo koje vrste.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje