Prevodi sa norveškog na albanski jezik

Prevodi sa norveškog na albanski jezik

Kako su članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevodioci i sudski tumači za različite jezike, tako među njima postoje i oni stručnjaci koji su specijalizovani za obradu svih tipova sadržaja najpre na norveškom, a potom i na albanskom jeziku. A ne samo da oni mogu da obrade sadržaje u pisanoj formi, već klijentima omogućuju i usmeno prevođenje sa norveškog jezika na albanski. Tom prilikom će da primene kako simultano, tako isto i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje, te svima koji su zainteresovani i za čiji događaj se bude zahtevala upravo ta usluga ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naši stručnjaci obrađuju i sve one sadržaje koji se odnose na oblast interneta, odnosno tekstualne materijale i književna dela, a takođe u konkretnoj jezičkoj kombinaciji sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu i časopise, odnosno novinske članke, zatim marketinške materijale, ali i video i audio sadržaje. A to podrazumeva kako serije, tako i filmove, odnosno bilo koji tip emisija, kao i reklamne poruke i druge, pa da bi naši klijenti bili u potpunosti zadovoljni kvalitetom usluga, te da bi mogli da dobiju njihovu kompletnu obradu, svakako ćemo im ponuditi i sinhronizovanje, odnosno uslugu titlovanja svih sadržaja za koje uradimo prevod sa norveškog jezika na albanski.

U prilici smo i da na zahtev klijenata ponudimo usluge koje pružaju korektori i lektori, uzevši u obzir da su i oni u našem timu, tako da će oni u najkraćem mogućem roku pristupiti redukturi loše prevedenih sadržaja.Prevođenje sa norveškog na albanski
Prevođenje sa albanskog na norveški

Moramo posebno da se osvrnemo na obradu dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, budući da klijentima pružamo priliku da dobiju prvo njihovo prevođenje, a posle toga i overu tako urađenog prevoda, a za koju je isključivo zadužen ovlašćeni sudski tumač. Međutim, da bi on mogao da izvrši ovu uslugu onako kako nalaže zakon i važeća pravila, svaki klijent ima obavezu da na uvid priloži i originalna dokumenta. Inače, ovo se zahteva pošto ovlašćeni sudski tumač ima obavezu pre nego što stavi svoj pečat na preveden dokument da izvrši njegovo upoređivanje sa originalnom, jer jedino ima pravo da overi onaj dokument čija sadržina je apsolutno istovetna originalnom.

Pored te obaveze, svaki klijent bi trebalo da prethodno proveri da li se za dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa norveškog jezika na albanski vrši nadovera, a to znači da u nadležnoj instituciji mora da pita da li se zahteva stavljanje Apostille pečata, pošto to nije nadležnost stručnjaka koji su deo našeg tima. Tačnije, često se Apostille pečat na neka dokumenta mora staviti neposredno pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu sa njegovom obradom, mada u praksi postoje i dokumenta za koja se prvo vrši overa haškim pečatom, a posle toga se tek pristupa njihovom prevođenju, odnosno overavanju sudskog tumača, stim što se u toj situaciji mora prevesti ne samo sadržina konkretnog dokumenta, nego je isto tako potrebno prevesti i sam Apostille pečat. A sve ove informacije će zainteresovanim klijentima da daju zaposleni u okviru osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije, pošto su samo oni za to i zaduženi.

Naglašavamo da klijente kod nas očekuju prevodi sa norveškog jezika na albanski najpre za pasoš i ličnu kartu, odnosno za uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, a takođe naši stručnjaci prevode i sve vrste dozvola, to jest kako vozačku i saobraćajnu, tako i radnu, ali isto tako i dozvolu za boravak, te oni na zahtev klijenata obrađuju i venčani list, krštenicu, umrlicu i druga lična dokumenta.Naravno, u onim situacijama kada je to potrebno, pomenuti stručnjaci mogu da provedu i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na prevod različitih tipova potvrda, tako i izjava, ali i saglasnosti i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta ove vrste).

Sva ona dokumenta poput diplome i dodatka diplomi, te nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i svedočanstava završenih osnovnih i srednjih škola, ali i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ćemo takođe, onda kada je potrebno da prevedemo u ovoj jezičkoj varijanti. Sudski tumač i prevodilac, isto tako po zahtevu klijenata obrađuju i seminarske, ali i diplomske radove, kao i naučne patente, pa zatim i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, te mnoga druga dokumenta koja sada nismo naveli, a tiču se isključivo oblasti nauke i obrazovanja.

Tekovine Evropske Unije, kao i sva ostala pravna akta, kao na primer punomoćje za zastupanje, sudske odluke i sertifikati, ali i sudske presude, tužbe, rešenja i žalbe, kao i licence i ugovore, takođe možemo u optimalnom roku da prevedemo na vaš zahtev, a zatim i da ih overimo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Svakako, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje i prevod sa norveškog jezika na albanski za poslovnu dokumentaciju, to jest za bilo koji dokument koji se tiče poslovanja ma kog pravnog lica. Obrađujemo po zahtevu i građevinsku, ali i medicinskog, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju (građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala nenavedena dokumenta koja se smatraju delom svih pomenutih vrsta dokumentacija).

Izuzetno je važno da svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na albanski za različita dokumenta moraju da ispoštuju i vrlo važno pravilo, a ono podrazumeva obavezu dostavljanja originala na uvid sudskom tumaču. Tako da svako ko zahteva ovu uslugu ima mogućnost da dokumenta pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili da angažuje bilo koju kurirsku službu koja posluje na teritoriji naše zemlje, odnosno može i lično da nam ih donese. A podrazumeva se i to da one osobe koje zahtevaju prevod bilo kog drugog tipa sadržaja, koji ne zahteva ovu overu, imaju mogućnosti da jednostavno izvrše njihovo slanje putem zvaničnog mejla naše institucije, kako bi u velikoj meri ubrzali čitav postupak njihove obrade.

Kako dostavljanje, tako i slanje prevedenih dokumenata iziskuje ili njihovo lično preuzimanje u prostorijama jedne od naših poslovnica ili klijenti mogu da zahtevaju da im naša institucija dostavi prevedena dokumenta na određenu adresu, a moraju posedovati i informaciju da se ta usluga naplaćuje nezavisno od prevođenja i to u skladu sa cenom koja je u tom trenutku važeća u konkretnoj kurirskoj službi. Oni su obavezni da njeno plaćanje izvrše direktno onoj osobi koja im bude pošiljku i dostavila.

Ipak, postoji samo jedna situacija kada se čak i onim klijentima kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na albanski za neki dokument dozvoljava da izvrše njegovo dostavljanje preko mejla, a to je vezano za hitni prevod. Ali, naravno čak i u tom slučaju oni imaju obavezu da na uvid dostave originale, stim što je izuzetno važno i da vode računa o roku koji je u tom slučaju zadat, uzevši u obzir da je on obično vrlo kratak.

Prevod ilustrovanih časopisa sa norveškog na albanski jezik

Sadržinu ilustrovanih časopisa, ali i stručnih i mnogi drugih će prevodilac i sudski tumač po vašem zahtevu da obrade u pomenutoj varijanti jezika.

A ako je potrebno, oni će da izvrše i prevođenje sa norveškog jezika na albanski za novinske članke, te za sve one materijale koji su vezani za reklamiranje različitih kompanija, odnosno usluga ili proizvoda. Da bi u potpunosti kvalitetno odgovorili na vaše zahteve, pomenuti stručnjaci će primeniti i različita marketinška pravila koja poznaju, te nastojati da što bolje određenu poruku koja se u takvim materijalima nalazi prilagode duhu onog jezika koji je ciljani. Nakon što to budu učinili, sve osobe koje se služe albanskim jezikom će imati priliku da se sa predmetom reklamiranja na najbolji način upoznaju, tako da bi oni vrlo brzo trebalo i da postanu kupci određenog proizvoda ili korisnici usluge koja se kroz reklamne plakate, flajere i letke, ali i kataloge, PR tekstove odnosno, brošure i druge slične sadržaje reklamira. Oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na albanski za vizit karte mogu očekivati da će sudski tumač i prevodilac i njih da obrade i to u prilično kratkom roku.

Sem toga, klijentima koji su prevođenje u ovoj kombinaciji prepustili bilo kome pre nas, a tada nisu dobili kvalitetno obrađene materijale, ćemo svakako pružiti mogućnost za uslugu lekture takvih sadržaja, odnosno za njihovu korekturu, koju će naravno da izvrše oni stručnjaci čija je to specijalnost (lektori i korektori).

Posebno ističemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da primene i usmeni prevod sa norveškog jezika na albanski kad god je to potrebno, a klijentima ne samo da mogu da pruže uslugu konsekutivnog i simultanog prevoda, nego isto tako mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, a kada to zahteva konkretan događaj. Uz to možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naravno u onim slučajevima kada se ta usluga preporučuje kao najbolja za konkretan događaj.

Prevođenje filmova sa norveškog jezika na albanski

Prevodi filmova sa norveškog na albanski jezik predstavljaju jedan segment njihove obrade, pošto su u našem timu i ona lica čije je primarno zaduženje vezano za njihovo titlovanje, odnosno za pružanje usluge sinhronizovanja prevedenih filmova. Zahvaljujući tome, naši klijenti na jednom mestu imaju mogućnost da dobiju kompletnu obradu kako igranih, isto tako i crtanih, odnosno animiranih i dokumentarnih filmova, ali i mnogih drugih video i audio sadržaja (emisije svih vrsta, reklamne poruke, serije i ostalo), što znači da oni gotovo odmah nakon preuzimanja mogu i da ih prikazuju na apsolutno bilo kom mediju.

Moramo da naglasimo i da prevodilac i sudski tumač imaju sasvim dovoljno najpre znanja, a zatim i iskustva da mogu profesionalno da izvrše prevođenje sa norveškog na albanski jezik za internet materijale, što uključuje obradu ne samo sajtova, već i softvera, kao i web prodavnica, a zatim i online kataloga i drugih sličnih sadržaja. A pod pojmom profesionalno, ovde mislimo na činjenicu da oni poznaju sva pravila koja se tiču optimizovanja sadržaja za globalnu pretragu. Upravo zato i napominjemo da će oni smernice SEO (Search Engine Optimisation) svakako da primene prilikom obrade različitih internet materijala, a kako bi njihovim vlasnicima pružili mogućnost da poboljšaju poziciju za sajtove, odnosno za online kataloge, prodavnice i druge slične materijale na internetu.

Pored toga, naši sudski tumači i prevodioci na vaš zahtev mogu da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu i najrazličitije vrste tekstova. A prevodi tekstova sa norveškog na albanski jezik iz oblasti medicine, obrazovanja, komunikologije, filozofije, nauke i farmacije su samo neki koje oni mogu da obrade, a svakako prevode i one tekstualne sadržaje čija tema se direktno tiče bilo koje druge oblasti, što uključuje kako menadžment i bankarstvo, odnosno sociologiju i pravo, tako i finansije i politiku, ali i sve ostale grane i prirodnih i društvenih nauka koje sada nismo pomenuli.

Prevod vozačke dozvole sa norveškog na albanski jezik

Obrada vozačke dozvole u ovoj kombinaciji jezika podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači najpre da urade njeno prevođenje sa norveškog jezika na albanski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača i na taj način će klijentima da omoguće i vrlo brzo da dobiju potpuno obrađen konkretni dokument.

Naravno, oni će da obrade i saobraćajnu, ali i radnu dozvolu, odnosno dozvolu za boravak, te mnoga druga lična dokumenta, a što uključuje na prvom mestu i ličnu kartu i pasoš, zatim potvrdu o prebivalištu, te uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, kao i venčani list, umrlicu i druga dokumenta koja su lična. Isto tako, po potrebi prevode i pravna akta svih vrsta, to jest ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva i prava (tekovine Evropske Unije, licence, presude o razvodu braka, sertifikati, sudske odluke, tužbe i presude, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, ugovori i ostala), a sem toga sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata rade i direktan prevod sa norveškog jezika na albanski za sve vrste dokumentacija. A to se najpre odnosi na poslovnu, a zatim i na tendersku, građevinsku i medicinsku, pa pored rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno revizorskih izveštaja i osnivačkih akata preduzeća, oni u ovoj varijanti obrađuju i fakture, kao i finansijske i godišnje poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća i poslovne odluke, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno lekarske nalaze, a zatim i građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i još mnoga druga dokumenta koja se tiču svih pomenutih tipova dokumentacija.

Ukoliko su klijentima potrebni prevodi sa norveškog jezika na albanski za uverenje o neosuđivanosti ili uverenje o nekažnjavanju, te bilo koji drugi tip uverenja, naši stručnjaci će izaći u susret njihovim zahtevima i ponuditi im njihovu kompletnu obradu, to jest prevod i overu pečatom sudskog tumača. A da bi se obezbedili, savetuje se da svaki klijent prethodno u nadležnom sudu zatraži informacije koje se odnose na overu haškim pečatom, pošto postoje dokumenta za koja je potrebno izvršiti i tu vrstu overe, a sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford nemaju pravo da to učine, jer stavljanje Apostille pečata nije u njihovoj nadležnosti. Izuzev pomenutih uverenja, oni prevode i sve vrste potvrda, odnosno izjava i saglasnosti, poput recimo potvrde o slobodnom bračnom stanju ili potvrde o stanju računa u banci, kao i o stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje i druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Da napomenemo i to da će na zahtev klijenata stručnjaci u svim našim poslovnicama da pristupe obradi potvrda o redovnom školovanju, diplome i dodatka diplomi i uverenja o položenim ispitima, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno rezultata naučnih istraživanja i ostalih dokumenata koja se odnose najpre na oblast obrazovanja, a zatim i ona koja su vezana za nauku.

Osnovna obaveza svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi sa norveškog jezika na albanski i to za bilo koji dokument jeste da u potpunosti ispoštuje vrlo važno pravilo, a koje je vezano za dostavljanje originala, pošto njih mora da koristi sudski tumač prilikom overe, kako bi ih uporedio sa prevodima i uverio se da ne postoje nikakve razlike između ta dva dokumenta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje