Prevodi sa norveškog na češki jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na češki jezik

Za online prevod sa norveškog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na češki jezik

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i stručnjake koji klijentima mogu da ponude direktan prevod sa norveškog jezika na češki, to znači da oni mogu očekivati i usluge usmenog prevoda, kao i obradu različitih tipova tekstova, a zatim i udžbenika, marketinških materijala, knjiga i časopisa, to jest novinskih članaka. A uz to, naši stručnjaci profesionalno prevode i web sajtove, te prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju u sklopu usluge usmenog prevoda najpre simultano, a potom i konsekutivno i šapatno prevođenje u toj jezičkoj varijanti, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svi zainteresovani klijenti imaju mogućnost i da dobiju obradu najrazličitijih vrsta dokumenata, odnosno da uz njihov prevod u navedenoj varijanti jezika bude izvršena i overa. A ono što ovde moramo da naglasimo jeste da je u pitanju overa pečatom zvaničnog sudskog tumača, te da to ni u kom slučaju nije isto što i overa Apostille (haškim) pečatom, a najpre zato što sudski tumači i prevodioci nemaju u tom slučaju nadležnost. Stvar je u tome da postoje dokumenta za koja se, uz prevod sa norveškog jezika na češki i overu pečatom sudskog tumača, mora izvršiti i nadovera, to jest na njih se mora staviti pomenuti haški pečat, a to čine samo specijalizovane službe koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje. Uzevši u obzir da stručnjaci koji su deo našeg tima ne smeju da vrše ovu overu, to mi klijentima kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na češki za različita dokumenta i iznosimo preporuku da u osnovnom sudu u gradu u kome stanuje potraži ove informacije. A pod tim mislimo prvo da treba da pitaju da li je Apostille pečat obavezujući za njihova dokumenta, pa ako saznaju da jeste, treba da pitaju i kada se on stavlja. Zapravo se na pojedina dokumenta prvo stavlja ovaj pečat, a onda se vrši prevod u ovoj kombinaciji jezika i to i za dokument i za pomenuti pečat, pa se posle toga pristupa i overi od strane sudskog tumača. Ima i onih dokumenata gde je prisutan klasičan način obrade, to jest vrši se prevod i overa sudskog tumača, a na kraju se on mora odneti u osnovni sud kako bi bio overen haškim pečatom. Svaki klijent koji bude dobio navedene informacije će da uštedi svoje vreme, pošto će mu biti sasvim jasno kojim tokom treba da teče obrada tog dokumenta, to jest gde prvo treba da ga odnesu, a znaće i otprilike koliko treba da traje konkretan proces.

Kako sudski tumač, pre nego što izvrši overu mora da uporedi originalni dokument sa prevodom, to je iznet i zahtev pred sve one klijente koji zahtevaju prevođenje sa norveškog jezika na češki za dokumenta, da dostave i originale i to na uvid, pa se zato i razlikuje princip dostavljanja sadržaja, pošto sve ostale sadržaje oni imaju pravo da pošalju preko mejla, odnosno da ih prime po završetku obrade na potpuno isti način.Prevođenje sa norveškog na češki
Prevođenje sa češkog na norveški

A uz mogućnost za dokumenta dostave preko kurirske službe na adresu naše poslovnice i to bilo koje od preko 20 njih, klijenti isto tako mogu lično da ih donesu, te da izvrše slanje poštanskom pošiljkom, ali to mora da bude preporučena pošiljka. Takođe, oni imaju pravo izbora vezano za to da li žele da im prevedena dokumenta budu dostavljena na adresu ili da ih lično preuzmu, ali se prva varijanta mora platiti odvojeno od prevođenja, pošto dostavu vrši kurirska služba koju ćemo mi angažovati, a naplaćuje uslugu po preuzimanju i to u skladu sa tada važećim cenovnikom.

Onaj klijent koji zahteva hitan prevod sa norveškog jezika na češki i to za bilo koji dokument, jedino tada ima pravo da prvo izvrši njegovo slanje preko mejla, a posle toga je, takođe u obavezi da dostavi originale na uvid.

Što se tiče dokumenata, moramo naglasiti da sudski tumač i prevodilac mogu da prevedu zaista bilo koji od njih, a to najpre podrazumeva obradu ličnih dokumenata, odnosno svih onih koji su vezani za poslovanje pravnog subjekta, te onih koji ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija (građevinska, tenderska, medicinska, tehnička i ostale).Bilo koji pravni akt takođe možemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i ostala dokumenta koja su usko vezana najpre za oblast obrazovanja, a zatim i za oblast nauke. Uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te potvrdu o visini primanja, a zatim i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnost za zastupanje, te sve ostale vrste kako uverenja i potvrda, odnosno izjava, tako i saglasnosti, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, takođe prevodilac i sudski tumač u konkretnoj kombinaciji mogu da prevedu, a potom i overe u skladu sa pravilima.

Prevođenje dela proze i poezije sa norveškog na češki jezik

U odnosu na zahteve zainteresovanih klijenata, prevodioci i sudski tumači u poslovnicama Akademije Oxford rade i prevod proznih, odnosno poetskih dela sa norveškog jezika na češki. Isto tako, oni će po potrebi da prevedu i romane, ali i dela beletristike, te mnoga druga književna dela, a takođe mogu da izvrše i obradu članaka iz novina, te sadržine kako ilustrovanih i dečijih, tako i stručnih i drugih vrsta časopisa.

Možemo da ponudimo i prevođenje sa norveškog jezika na češki za one sadržaje koji su isključivo namenjeni reklamiranju različitih kompanija, to jest konkretnih usluga ili proizvoda. A oni klijenti kojima je potrebna baš ova usluga treba da znaju da sudski tumači i prevodioci koje zapošljavamo imaju, na prvom mestu dovoljno profesionalnih znanja i iskustva, a na drugom poseduju i ona znanja koja su usko vezana za oblast marketinga, te će oni maksimalno profesionalno da pristupe obradi kako PR tekstova, kataloga i plakata, odnosno brošura, isto tako i reklamnih letaka i flajera, pa čak i onda kada je potrebno mogu da izvrše prevođenje za vizit karte klijenata. U principu, obrada ovakvih sadržaja se svodi na dobro prilagođavanje marketinške poruke i to svim onim pravilima koja navodi u ovom slučaju češki jezik, a koji je i ciljani, te će tako svi Česi i ljudi koji se konkretnim jezikom koriste dobiti šansu da odlično upoznaju nešto što se kroz pomenute sadržaje reklamira.

Usmeni prevodi sa norveškog jezika na češki su takođe na spisku usluga koje prevodilac i sudski tumač vrše na zahtev klijenata, a trebalo bi da istaknemo i to da naši stručnjaci jednako kvalitetno primenjuju i simultano, kao i prevođenje uz pomoć šapata, te da vrše i konsekutivni prevod u ovoj varijanti jezika. A sve to znači da će bilo koja vrsta događaja koju naši klijenti organizuju biti na najbolji način pokrivena adekvatnom vrstom usmenog prevoda. Da bi ponuda mogla da bude pripremljena onako kako je predviđeno, zahteva se da klijenti izvrše na vreme dostavljanje svih neophodnih podataka o tom događaju, a što na prvom mestu podrazumeva informaciju o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, odnosno o broju učesnika koji se očekuje, a zatim i o trajanju i, uopšteno o načinu na koji je predviđeno da bude organizovan. U slučaju da na osnovu tih podataka naši stručnjaci donesu odluku da bude primenjen baš taj tip ove usluge, tim klijentima ćemo u zvaničnu ponudu uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je svakako usluga koju možemo da ponudimo po izuzetno pristupačnim uslovima.

Pored svih navedenih, specijalizovani smo i za izvršenje usluge redakture, odnosno lekture i korekture, a koju će da urade profesionalni lektori i korektori kada to budu zahtevali klijenti.

Prevod web kataloga sa norveškog jezika na češki

Da bi prevodi internet kataloga sa norveškog na češki jezik mogli da se smatraju kvalitetnim i profesionalnim, stručnjaci Akademije Oxford koji će izvršiti tu uslugu će prilikom njihove obrade da primene i ona pravila koja se odnose na optimizovanje prevedenih sadržaja. A samim tim što će u obradu uključiti i SEO pravila (Search Engine Optimisation), vlasnici konkretnih web kataloga, ali i sajtova, odnosno online prodavnica i drugih sličnih sadržaja će neposredno nakon toga imati prilike da konkretne materijale primete već među prvim rezultatima pretrage, pošto to i jeste primarna uloga njihovog optimizovanja. Izuzev pomenutih materijala, prevodilac i sudski tumač mogu u konkretnoj varijanti jezika takođe da prevedu i softver, to jest različite aplikacije i programe.

Serije, odnosno filmove bilo kog žanra, to jest vrste, ali isto tako i reklamne poruke, te zabavne i informativne, kao i dečije i mnoge druge vrste emisija svakako možemo da obradimo po zahtevu klijenata. A ne samo da će sudski tumači i prevodioci da klijentima ponude prevod sa norveškog na češki jezik za igrane filmove različitih žanrova, nego će takođe da prevedu i crtane i animirane, odnosno dokumentarne i ostale vrste filmova, to jest sve audio i video sadržaje koje oni budu zahtevali. Trebalo bi da imate na umu činjenicu da naša institucija zapošljava i stručnjake koji mogu da vam ponude uslugu sinhronizovanja svih prevedenih sadržaja, a tu su i oni čija je specijalnost njihovo titlovanje.

Naši klijenti mogu da očekuju i obradu stručnih tekstualnih sadržaja, te prevodilac i sudski tumač takođe mogu da izvrše i prevođenje sa norveškog na češki jezik za popularne tekstove i to ma koje tematike. Uz one koji obrađuju temu iz oblasti obrazovanja, odnosno prava i psihologije, oni mogu da prevedu i tekstove koji se tiču komunikologije, farmacije i sociologije, ali i menadžmenta, filozofije i bankarstva, te isto tako i svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka.

Prevodi pravnih akata sa norveškog na češki jezik

U pravna akta, pored ostalog spadaju i sve vrste ugovora, ali i sudske odluke i presude, kao i žalbe, odnosno tužbe i rešenja, a zatim i tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje i različiti tipovi kako licenci, tako i sertifikata. A upravo za njih vrše prevođenje sa norveškog jezika na češki sudski tumači i prevodioci koji su u timu naše institucije, stim da oni ne rade samo prevod pomenutih dokumenata, nego zainteresovanim klijentima omogućuju i da u sklopu te usluge dobiju njihovu kompletnu obradu, koja uključuje i overu od strane zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Svakako klijenti ne bi trebalo da tu vrstu overe pomešaju sa onom koja se tiče stavljanja haškog pečata (Apostille), a koja nije u nadležnosti pomenutih stručnjaka, pa se zato i savetuje klijentima kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na češki i za pravna akta, ali i za ostala dokumenta, da informacije o tom tipu overe zatraže samostalno i to u okviru nadležnih institucija. Oni su isto tako u obavezi da prilikom slanja dokumenata na obradu prilože i originale, a koji se u tom slučaju koriste kako bi sudski tumač mogao da uradi njihovu overu.

Kod nas klijente očekuju i prevodi za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za sve tipove najpre uverenja, odnosno potvrda, ali i saglasnosti, kao i izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i druge), te naši stručnjaci takođe prevode i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav mnogih tipova dokumentacija. A pod tim se misli kako na ličnu (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, radna dozvola, lična karta, vozačka dozvola, dozvola za boravak i ostala), tako i na medicinsku (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga), te isto tako i na poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, poslovne odluke, finansijski izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica).

Sudski tumač i prevodilac, onda kada to zahtevaju klijenti mogu da ponude i obradu dokumentacije za tendere, ali i onih dokumenata koja čine građevinsku i tehničku dokumentaciju. A to se prvenstveno odnosi na deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, te na građevinske projekte, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga dokumenta koja se svrstavaju u pomenute tipove dokumentacija.

Prevodi dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa norveškog jezika na češki su takođe dostupni svim zainteresovanim klijentima. Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač da obrade kako diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i prepis ocena, tako i rezultate naučnih istraživanja iuverenje o položenim ispitima, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te naučne radove, kao i diplomske i seminarske, a zatim i naučne patente i ostala nepomenuta dokumenta koja se odnose na ove dve oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje