Prevodi sa norveškog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na mađarski jezik

Za online prevod sa norveškog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na mađarski jezik

Svakome ko ima potrebu, možemo da pružimo uslugu koja podrazumeva prevođenje sa norveškog jezika na mađarski i to direktno, a čime se maksimalno štedi vreme, ali se i troškovi svode na minimum.

Budući da su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, svi klijenti mogu da očekuju kompletno obrađena dokumenta, ali i sve ostale sadržaje, kao što su recimo tekstovi i književna dela, odnosno marketinški materijali, te će oni u konkretnoj kombinaciji jezika da obrade i sve one sadržaje koji se tiču interneta.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo i obradu svih vrsta knjiga i to kako književnih dela, isto tako i od udžbenika. A napomenućemo i to da se u našem timu i visokokvalifikovani stručnjaci koji su zaduženi za usluge sinhronizovanja i titlovanja, tako da nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše prevod sa norveškog jezika na mađarski za različite vrste filmova i emisija, te za serije i druge video i audio sadržaje, pristupiće se ovim uslugama, kako bi ih klijenti dobili kompletno obrađene, tako da mogu da ih prikažu na bilo kom mediju ili u bioskopu.Prevođenje sa norveškog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na norveški

Usmeni prevodi sa norveškog jezika na mađarski su takođe među uslugama koje naši stručnjaci omogućuju svim klijentima, a to podrazumeva i simultano i konsekutivno, te isto tako i prevod uz pomoć šapata u toj jezičkoj varijanti, te im pružamo priliku i da, ukoliko to odgovara uslovima događaja, izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Kada je u pitanju prevod za različita dokumenta, tu ih očekuje prvo sam prevod, a zatim sledi i overa tog prevoda, koju u ovom slučaju vrši sudski tumač. A to smo naglasili zato što mnoge klijente zna da zbuni činjenica da ova overa nije isto što i stavljanje Apostile, odnosno onog pečata koji je poznat još i kao haški na dokumenta, budući da to nije u našoj nadležnosti. Da bi klijenti u velikoj meri uštedeli vreme, valjalo bi da informacije o overi haškim pečatom na vreme potraže u nadležnim državnim institucijama, to jest u okviru osnovnog suda, jer od toga u najvećoj mogućoj meri zavisi i dužina trajanja procesa obrade određenog dokumenta i način na koji se njegovoj obradi mora pristupiti. Tačnije, Apostille pečat se na pojedina dokumenta stavlja pošto se izvrše njihov prevod sa norveškog jezika na mađarski i overa i to od strane sudskog tumača, tako da klijenti prvo konkretan dokument donose nama, a potom ga moraju odneti u osnovni sud. A isto tako, postoje i ona dokumenta za koja se prvo mora izvršiti overa haškim pečatom, pa se onda prevodi i dokument, ali i sadržina samog pečata i na kraju se mora staviti i pečat ovlašćenog sudskog tumača.

Pored obrade svih onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a što se odnosi na prevođenje sa norveškog jezika na mađarski za različite vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade kako dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, lične i tehničke dokumentacije, tako i ona koja se tretiraju kao sastavni deo tenderske, poslovne i građevinske dokumentacije.A kada je potrebno, obrađuju i pravna akta, te bilo koji dokument koji se odnosi na oblast nauke ili obrazovanja, kao i sva ostala dokumenta za koja su klijentima potrebni prevodi u ovoj jezičkoj varijanti.

Vrlo je važno i da svaki klijent koji treba da dobije dokument preveden u ovoj kombinaciji ispoštuje u potpunosti pravilo koje se odnosi na obavezu dostavljanja originalnih dokumenata, što se zahteva zarad izvršenja usluge overe pečatom sudskog tumača, uzevši u obzir da on ima dužnost prvo da uporedi prevedeni i originalni dokument, pa da tek onda stavi svoj pečat. Ali, napominjemo da sudski tumač svoj pečat stavlja samo na ona dokumenta čija sadržina je apsolutno verna originalu, te da ako se čak i dogodi da primeti bilo koju vrstu odstupanja, on tom klijentu predlaže da bude izvršena usluga redakture. Naravno, i tu uslugu mogu da izvrše stručnjaci zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, to jest profesionalni lektori i korektori.

Sva dokumenta za koja su klijentima potrebni prevodi sa norveškog jezika na mađarski se dostavljaju lično u prostorije jedne od naših poslovnica ili se šalju preporučeno, a putem “Pošte Srbije”, to jest preko kurirske službe. Na mejl se mogu poslati isključivo sadržaji za koje se ne mora vršiti overa pečatom sudskog tumača, koji je i zvanično ovlašćen, te se isto tako razlikuje i način dostavljanja obrađenih sadržaja. Zapravo, sve one materijale koji se ne overavaju, klijenti mogu da dobiju preko mejla, a dokumenta mogu da im budu isporučena na adresu ili mogu da dođu u prostorije naše poslovnice i preuzmu ih lično. A onaj klijent koji se odluči da mu prevedena i overena dokumenta budu poslata na adresu će biti obavezan i da kuriru koji donosi pošiljku plati ovu uslugu, a prema aktuelnom cenovniku konkretne kurirske službe.

Isključivo u onim prilikama kada klijenti zahtevaju hitno prevođenje sa norveškog jezika na mađarski i to za bilo koji dokument, njima se dozvoljava da prvo izvrše njegovo slanje elektronskim putem, to jest preko mejla, a posle toga i da dostave originale na uvid. A da bi prevodilac i sudski tumač mogli u potpunosti da izađu u susret ovom zahtevu klijenta, on je dužan da originale dostavi što je pre moguće.

Prevodi dokumentacije za tendere sa norveškog na mađarski jezik

Prevodioci i sudski tumači svima koji su zainteresovani mogu da ponude i prevođenje dokumentacije za tendere sa norveškog jezika na mađarski, te mogu da obrade sva ona dokumenta koja ulaze u njen sastav. A pored toga, oni prevode i tehničku, odnosno građevinsku dokumentaciju tako da vrše obradu kako građevinskih projekata, isto tako i deklaracija proizvoda, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje, kao i svih ostalih dokumenata koja u sastav tih dokumentacija ulaze.

Diplomu i dodatak diplomi, nastavne planove i programe fakulteta i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i uverenje o položenim ispitima, odnosno seminarske i diplomske radove, te prepise ocena i druga dokumenta koja su primarno vezana za obrazovanje, takođe klijenti mogu da dobiju prevedena i overena pečatom sudskog tumača u našim poslovnicama. U obavezi smo da naglasimo da overu koju mi radimo ne treba izjednačiti sa stavljanjem Apostille, to jest takozvanog haškog pečata, jer je reč o dva potpuno različita načina overavanja. Inače, sudski tumači i prevodioci ne mogu da pristupe overi haškim pečatom, uzevši u obzir da to nije njihova obaveza i da nemaju nadležnost za to, pa zato mi zainteresovanim klijentima i govorimo da treba samostalno da zatraže informacije o tom tipu overe za ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na mađarski, a kako bi bili upoznati sa postupkom njihove obrade.

Pored svega pomenutog, možemo da vam ponudimo i prevođenje rezultata naučnih istraživanja, odnosno naučnih radova, ali patenata, te svih ostalih dokumenata koja su vezana za nauku, kao i pravnih akata (sudske odluke i presude, tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, ugovori, sudske žalbe, licence, tužbe, sudska rešenja, sertifikati i ostala).

Specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, po vašem zahtevu takođe naši stručnjaci obrađuju u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Uz to radimo i prevod svih ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, radna dozvola i druga), kao i brojnih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest različitih vrsta izjava i potvrda, te saglasnosti i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga).

Kada je u pitanju prevođenje sa norveškog jezika na mađarski, klijente kod nas očekuje i obrada svih dokumenata koji su usko vezana za poslovanje različitih pravnih lica, tako da sudski tumači i prevodioci uz rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, odnosno statute preduzeća, prevode i sve vrste poslovnih izveštaja, te godišnje, finansijske i revizorske, ali i fakture, kao i osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja se tiču poslovanja neke kompanije.

Prevod političkih tekstova sa norveškog jezika na mađarski

Tekstove čija tema je vezana za politiku možemo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedemo, a klijente očekuju i prevod sa norveškog na mađarski jezik za tekstualne materijale i to kako popularne, takođe i stručne koji obrađuju temu iz različitih grana društvenih i prirodnih nauka, poput na primer komunikologije, menadžmenta, filozofije, marketinga i medicine, ali i finansija, bankarstva i ekonomije i drugih naučnih disciplina.

Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima i uslugu redakture, koja odgovara onim klijentima koji poseduju loše urađene prevode u ovoj varijanti, a tada će stručni lektor i korektor na najbolji mogući način da izvrše sve potrebne ispravke i omoguće im da dobiju maksimalno kvalitetan prevod i to za bilo koju vrstu sadržaja.

Web sajtove, kao i ostale sadržaje koji se tiču oblasti interneta, kao na primer online prodavnice i kataloge, odnosno aplikacije i programe, sudski tumači i prevodioci u skladu sa potrebama klijenata takođe prevode u ovoj varijanti. Ovde je izuzetno važno da naglasimo da su oni u potpunosti ovladali optimizovanjem prevedenih materijala, tako da će zahvaljujući primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation) omogućiti konkretnim web materijalima da budu vidljivi u prvim rezultatima internet pretrage.

Usmeni prevod sa norveškog na mađarski jezik isto tako mogu naši stručnjaci, kada je potrebno da izvrše. A baš zahvaljujući činjenici da oni poznaju primenu kako simultanog, tako i šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, klijenti nemju nikakvog razloga za brigu, jer će za svaki događaj biti primenjen baš onaj tip usmenog prevoda koji u potpunosti njegovim zahtevima i odgovara. Takođe ćemo onima koji su zainteresovani omogućiti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije i to po izuzetno pristupačnim uslovima.

Prevođenje reklamnih sadržaja sa norveškog na mađarski jezik

Pored obrade reklamnih brošura, kataloga i flajera, odnosno letaka, sudski tumači i prevodioci vrše i prevod sa norveškog jezika na mađarski za PR tekstove i vizit karte. A oni ovu uslugu pružaju na najvišem nivou kvaliteta, uzevši u obzir da odlično poznaju pravila koja su vezana za marketing i prevođenje onih materijala čija je osnovna uloga reklamiranje, a bez obzira da li se kroz njih prezentuju neke usluge i proizvodi ili poslovanje određene firme . Poruku koja obično ne bude tako lako uočljiva za običnog posmatrača, a nalazi se u svim materijalima ove vrste, će oni sa norveškog jezika prilikom prevoda i da oblikuju tako da osobe koje su izvorni govornici mađarskog jezika gotovo neće moći da primete razliku, jer će smatrati da je i primarno sadržaj bio napisan na tom jeziku.

Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima može da ponudi i prevođenje sa norveškog jezika na mađarski za knjige svih vrsta, odnosno kako za udžbenike, tako i za dela književnosti, a što znači da prevodilac i sudski tumač, pored romana obrađuju i sva prozna dela, odnosno romane, ali i pesme, to jest dela poezije, te mogu da izvrše i obrađivanje novinskih članaka i svih vrsta časopisa.

Igrane filmove bilo kog žanra, kao i dokumentarne, ali i animirane, te crtane će naši stručnjaci svakako mogu da najpre prevedu, a potom i da sinhronizuju, to jest da izvrše njihovo titlovanje, a ako klijenti to žele, sudski tumač i prevodilac po potrebi rade i prevod sa norveškog jezika na mađarski za serije i reklamne poruke, te za informativne i dečije, odnosno zabavne, obrazovne i druge vrste emisija, to jest za sve vrste i audio i video sadržaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje