Prevod sa srpskog jezika na norveški

Besplatni online prevod sa srpskog na norveški jezik

Za online prevod sa srpskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na norveški jezik

Svaki klijent koji je zainteresovan za prevođenje sa srpskog na norveški jezik u usmenom ili pisanom obliku će dobiti vrhunsku uslugu u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to po najpovoljnijim cenama i u optimalnom roku.

Upravo zahvaljujući činjenici da su deo našeg tima i prevodioci i sudski tumači, klijentima omogućujemo ne samo uslugu prevoda za dokumenta, nego i njihovu overu, čime im zapravo pružamo mogućnost da maksimalno uštede svoj novac, ali isto tako i da dobiju na vremenu, budući da će u okviru jedne od naših poslovnica da dobiju kompletno obrađena dokumenta, a koja dalje mogu da koriste u svakoj situaciji. Ovde se radi zapravo o tome da sudski tumač stavljanjem svog pečata na prevedena dokumenta daje potvrdu da je njihova sadržina istovetna originalu i samim tim podrazumeva da je u pitanju pravno validan dokument. Iz tog razloga je vrlo važno da klijenti kojima su potrebni prevodi sa srpskog na norveški jezik i to za bilo koji dokument dostave na uvid i originale, a kako bi sudski tumač mogao da pristupi overi u skladu sa pravilima. Naravno, ovo se ne odnosi na sve ostale sadržaje koje takođe prevodilac i sudski tumač obrađuju, jer tada nije neophodno dostaviti originale, pa imaju mogućnost da nam ih na obradu pošalju preko mejla. A za dokumenta važi ili slanje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno dostavljanje lično u prostorije naše poslovnice.

Isto tako se razlikuje i princip preuzimanja, to jest dostavljanja obrađenih sadržaja, jer dokumenta klijenti imaju mogućnost da lično preuzmu u našoj poslovnici ili da ih dobiju isporukom preko kurirske službe na adresu, stim da moramo da naglasimo da je to usluga koja podleže dodatnoj naplati i to isključivo prema cenovniku određene kurirske službe. A za sve ostale sadržaje važi pravilo da mogu, ako žele da ih dobiju prevedene preko mejla.Prevođenje sa srpskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na srpski

Kad je u pitanju hitno prevođenje sa srpskog na norveški jezik kod dokumenata, klijentima je dopušteno da pošalju skenirane sadržaje preko mejla prvo, a posle toga i da ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje originala na uvid, ali da to bude svakako na onaj način od svih koji je za njih najbrži.

Inače, prevodioci sudski tumači obrađuju zaista bilo koji tip dokumenata, a što uključuje najpre prevođenje onih dokumenata poput izjava i uverenja, to jest potvrda i različitih saglasnosti, odnosno onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama. Takođe, oni prevode u ovoj kombinaciji jezika i sve vrste dokumentacija, te sva dokumenta koja čine najpre građevinsku, poslovnu, ličnu i medicinsku, ali isto tako i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku. Ako je potrebno klijentima, vršimo i prevođenje sa srpskog na norveški jezik za bilo koju vrstu pravnih akata, te za dokumenta poput na primer diplome i dodatka diplomi i rezultata naučnih istraživanja, ali i mnogih drugih koji su usko vezani kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke.

Svi oni klijenti koji zahtevaju obradu dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, moraju biti upoznati sa činjenicom da postupak koji primenjuju prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford za većinu dokumenata je sasvim dovoljan da bi ona mogla da se primenjuju kada je to potrebno. Međutim, ima i onih dokumenata za koja se to ne smatra dovoljnom vrstom obrade, jer zakon za njih nalaže stavljanje Apostille, odnosno haškog pečata. A ova vrsta overene ne spada u nadležnost stručnjaka koji su zaposleni u našem timu, pa se zato od svih zainteresovanih klijenata zahteva, tačnije preporučuje im se da potraže ove informacije u okviru državnih nadležnih institucija, a koje za sada funkcionišu u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Valjalo bi da oni prvo saznaju da li je neophodno izvršiti ovu vrstu overe za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa srpskog na norveški jezik, a ako tom prilikom saznaju da je potrebno, onda bi trebalo da pitaju i kada se ovaj pečat stavlja. U suštini, najčešće se haški pečat stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe obradu konkretnog dokumenta ili pre toga, pa je iz tog razloga vrlo važno saznati i ovaj detalj, jer od njega i zavisi gde se određena dokumenta prvo nose.A uz dokumenta, naši stručnjaci obrađuju i sve ostale sadržaje poput onih koji su vezani za oblast marketinga ili interneta, a zatim i novinske članke, časopise, udžbenike i književna dela, ali i sve vrste tekstova i to kako stručne, tako i popularne. Oni mogu da izvrše i usmeni prevod sa srpskog na norveški jezik, te da u skladu sa tipom događaja primene simultano i konsekutivno ili šapatno prevođenje, a zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Dobro je da znate i to da su u našem timu i lektori, odnosno profesionalni korektori, tako da ako imate urađene prevode čijim kvalitetom uopšte niste zadovoljni, to jest smatrate da je neophodno ispraviti greške koje postoje u njima, oni će izvršiti ovu uslugu i to u najkraćem mogućem roku, a po cenama koje su sasvim sigurno i više nego pristupačne.

Posebno smo ponosni na činjenicu da naši klijenti kojima su potrebni prevodi sa srpskog na norveški jezik za različite vrste kako video, tako i audio sadržaja, poput na primer filmova bilo kog žanra i vrste, zatim reklamnih poruka, emisija, serija i drugih, dobijaju i uslugu njihovog sinhronizovanja, ali isto tako možemo da im popunimo i uslugu titlovanja za pomenute materijale.

Prevodi web prezentacija sa srpskog na norveški jezik

Uz uslugu koja se odnosi na prevođenje internet prezentacija sa srpskog jezika na norveški, svaki klijent u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i njihovo optimizovanje za web pregledače. Upravo zahvaljujući tome će se prevedeni web sajt vrlo brzo naći u samom vrhu internet pretrage, a sve to će se izuzetno pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika tog sajta.

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji jezika da obradi web sajtove, već će po vašem zahtevu da prevedu i sve ostale internet sadržaje, a što na prvom mestu uključuje prevod sa srpskog jezika na norveški za internet kataloge, odnosno različite vrste programa i aplikacija, kao i za online prodavnice i druge slične materijale.

Svi naši stručnjaci su, takođe osposobljeni i da izvrše usmeno prevođenje sa srpskog jezika na norveški, te da primene kako konsekutivno i simultano, tako i posebnu vrstu ove usluge, a koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata. A zahvaljujući činjenici da su oni usmereni na primenu svih pomenutih vrsta usmenog prevoda, to znači da će bilo koja vrsta događaja koju organizujete biti obezbeđena adekvatnom uslugom, tako da ćete i vi kao organizator tog događaja, ali i svi koji u njemu budu uzeli učešće, u potpunosti biti zadovoljni uslugom koju pružaju prevodioci i sudski tumači zaposleni u okviru Akademije Oxford. U skladu sa potrebama, odnosno zahtevima događaja koji organizujete, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po izuzetno povoljnim cenama. Naglašavamo da je u pitanju oprema najnovije generacije, koja će u potpunosti odgovoriti na zahteve tog događaja.

Kada su u pitanju prevodi sa srpskog jezika na norveški, klijente kod nas očekuje i usluga obrade stručnih tekstova bilo koje tematike, ali sudski tumač i prevodilac obrađuju i popularne tekstualne sadržaje. Bez obzira da li je njihova tema vezana za politiku, bankarstvo, finansije, pravo ili ekonomiju, odnosno građevinsku industriju, informacione tehnologije, menadžment ili marketing, budite uvereni da ćete kod nas dobiti najkvalitetniji mogući prevod i to po pristupačnoj ceni. Uz to, naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i filozofske tekstove, ali i one koji spadaju u domen sociologije i psihologije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, a zatim prevode i tekstove vezane za oblast obrazovanja, medicine, farmacije, nauke i komunikologije, te turizma i ostalih grana kako prirodnih, isto tako i društvenih nauka koje sada nismo naveli.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa srpskog jezika na norveški

Da biste bili sigurni da su prevodi diploma i dodatka diplomi sa srpskog na norveški jezik koje dobijete izvršeni u skladu sa pravilima, morate da znate da taj prevod mora da poseduje i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a koji prevedenom dokumentu pruža pravnu validnost i omogućuje vlasniku da ga koristi u svakoj situaciji. A uzevši u obzir da su jedino diploma i dodatak diplomi koji su obrađeni na taj način zakonski važeći, naglašavamo da prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford obrađuju ne samo diplomu i dodatak diplomi, već i sva ostala dokumenta upravo na ovaj način, a čime vam u velikoj meri olakšavaju ovaj postupak, te isto tako i štede vreme i novac.

Kod nas možete dobiti i prevod sa srpskog na norveški jezik za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, ali i za nastavne planove i programe fakulteta, a zatim i za potvrde o redovnom školovanju, pa čak i za seminarske i diplomske radove, te za mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. Isto tako, sudski tumač i prevodilac prevode i ona dokumenta koja se tiču domena nauke, kao što su na primer naučni radovi ili patenti, odnosno rezultati naučnih istraživanja i druga dokumenta.

Na vaš zahtev ćemo obraditi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A pod tim se misli prvenstveno na različite vrste potvrda, a zatim i na sve tipove saglasnosti, izjava i uverenja, tako da prevodilac i sudski tumač između ostalog vrše direktno prevođenje sa srpskog na norveški jezik za potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o redovnim primanjima i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno za potvrdu o stalnom zaposlenju, a zatim i za saglasnost za zastupanje, kao i za uverenje o neosuđivanosti, to jest uverenje o nekažnjavanju i za mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Isto tako, oni obrađuju i ličnu dokumentaciju, počev od pasoša, lične karte i uverenja o državljanstvu, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, a mogu da izvrše i prevod u toj kombinaciji jezika za izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, zatim za saobraćajnu i vozačku dozvolu, te za dozvolu za boravak, radnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta. Kada su vam potrebni prevodi sa srpskog na norveški jezik za lekarske nalaze, kod nas dobijate njihovu kompletnu obradu, a sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika prevode i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Naravno, obradiće i sva poslovna dokumenta (fakture, poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga), ali i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav najpre dokumentacije za tendere, a zatim i tehničke, kao i građevinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i druga).

Bilo koji tip pravnih akata će, isto tako prevodilac i sudski tumač da obrade ako je to potrebno klijentima, tako da uz prevod sa srpskog na norveški jezik za sve vrste ugovora i sudskih presuda, možemo da vam omogućimo i prevod tekovina Evropske Unije, ali i da obradimo sudske odluke, kao i za sudska rešenja, tužbe i žalbe, ali i punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast prava.

Ono što svaki klijent kome su potrebni prevodi sa srpskog na norveški jezik za bilo koji dokument mora da zna, jeste da je neophodno da prilikom slanja materijala na obradu dostavi na uvid i originalna dokumenta, kao i da se potpuno samostalno raspita u okviru nadležnih državnih službi, a koje rade pri osnovnom sudu Republike Srbije, da li ste za ta dokumenta mora izvršiti i overa Apostille (haški) pečatom ili ne, te da sazna sve detalje vezano za stavljanje ovog pečata na konkretna dokumenta za koja zahteva obradu.

Prevod filmova sa srpskog na norveški jezik

Kada su u pitanju prevodi filmskih ostvarenja sa srpskog jezika na norveški, klijenti kojima je potrebna ta usluga bi trebalo da znaju da im pružamo i dodatnu uslugu. Najpre zahvaljujući činjenici da u našem timu nisu samo prevodioci i sudski tumači, nego i mnogi drugi stručnjaci, možemo da im ponudimo i sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih filmova bilo kog žanra, a čime će oni da uštede svoje vreme, jer će na jednom mestu, to jest u odabranoj poslovnici Akademije Oxford da dobiju prevedene i kompletno obrađene filmove, a koje mogu da prikazuju kako na internetu, tako i u bioskopu ili na televiziji, to jest upravo tamo gde žele.

Kod nas mogu da dobiju i prevod sa srpskog jezika norveški za informativne emisije, bez obzira da li su u pitanju one koja treba da budu emitovane na radiju ili televiziji, te nevezano za to da li su u pitanju one zabavnog karaktera ili obrazovne, dečije, te sve ostale vrste emisija. Isto tako, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade u ovoj kombinaciji jezika i reklamne poruke, serije i mnoge druge video i audio sadržaje.

Takođe, oni rade i prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za sve sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, a počev od vizit kartica, preko reklamnih letaka, flajera i plakata, pa do PR tekstova, brošura, kataloga i drugih sličnih materijala. A zahvaljujući činjenici da sudski tumači i prevodioci imaju bogatu iskustvo i znanje vezano za obradu baš ovakvih sadržaja, to možete biti sasvim sigurni da će se oni prilikom njihovog prevođenja pridržavati i pravila kvalitetnog marketinga, te da će uskladiti reklamnu poruku iz materijala na našem jeziku sa duhom norveškog jezika, čime će da ispune osnovni cilj prevođenja marketinških materijala, jer će ono što se reklamira da približe potencijalnim kupcima kojima je maternji jezik norveški.

Možemo da izvršimo, kada je to potrebno i redakturu, to jest da ponudimo uslugu koju pružaju profesionalni lektori i korektori, a koji su takođe članovi našeg tima. Ova usluga se odnosi na sve one sadržaje za koje je neko imao prilike da uradi prevod sa srpskog jezika na norveški, ali to nije učinio u skladu sa važećim pravilima prevodilačke struke, odnosno nije prevod uskladio sa pravilima koja navodi norveški jezik.

Sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i udžbenike, kao i bilo koju vrstu književnih dela (poezija, proza, romani, beletristika i druga). Isto tako, ako vam je potrebno, omogućićemo vam i prevođenje sa srpskog jezika na norveški kako za članke iz novina, tako i za ilustrovane, ali i za stručne i za sve ostale vrste časopisa.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje