Prevodi sa norveškog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na francuski jezik

Za online prevod sa norveškog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na francuski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford spada u red onih institucija koje nastoje da klijentima obezbede usluge koje će retko gde još dobiti, a kako bi uštedeli na prvom mestu i njihovo vreme i novac.

Upravo iz tog razloga smo u prilici da vam ponudimo i direktno prevođenje sa norveškog jezika na francuski za različite vrste dokumenata, a isto tako i uslugu koja podrazumeva overu urađenog prevoda pečatom sudskog tumača, te na taj način ne samo da štedimo vaše vreme, već i novčana sredstva, jer zapravo na jednom mestu dobijate kompletno obrađena dokumenta i to bez obzira da li su u pitanju lična (uverenje o državljanstvu, krštenica, pasoš, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, radna i vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih i druga) ili ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (različite vrste saglasnosti, odnosno izjava, potvrda i uverenja).

Naravno, prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa vašim zahtevima da izvrše i prevod sa norveškog jezika na francuski, a potom i overu i za sva pravna akta (punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske odluke, presude i žalbe, licence, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i tužbe, ugovori i ostala), ali i za poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, revizorski, finansijski i godišnji izveštaji i druga). Sem toga, oni obrađuju i svu medicinsku dokumentaciju i to kako lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju.Prevođenje sa norveškog na francuski
Prevođenje sa francuskog na norveški

Ako je potrebno, prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevode i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i sva ostala dokumenta koja čine ne samo građevinsku i tehničku, već i dokumentaciju za tender. A u skladu sa zahtevima klijenata, stručnjaci u svakoj od mnogobrojnih poslovnica Akademije Oxford mogu da izvrše i direktno prevođenje sa norveškog jezika na francuski kako za diplomu i dodatak diplomi, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, tako i za potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i prepise ocena, a oni takođe u navedenoj kombinaciji prevode i rezultate naučnih istraživanja, diplomske i seminarske, odnosno naučne radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, ali i naučne patente i još mnogo nepomenutih dokumenata koja imaju veze bilo sa oblašću obrazovanja, bilo sa oblašću nauke.

Bez obzira za koja dokumenta su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na francuski, možete biti sigurni da vas u svim našim poslovnicama očekuje kompletna usluga i to u najkraćem mogućem roku. A jedina vaša obaveza jeste da nam na uvid dostavite originalna dokumenta i da sami dobijete informaciju koja se odnosi na stavljanje Apostille, to jest haškog pečata na ta dokumenta, budući da prevodioci i sudski tumači ne mogu da izvrše tu vrstu overe. Kada budete u osnovnom sudu potražili sve informacije o haškom pečatu, neophodno je prvo da pitate da li je on obavezan za vaša dokumenta, ali isto tako i da doznate da li se ova vrsta overe vrši tek kada prevodilac i sudski tumač izvrše svoj deo posla ili se prvo stavlja ovaj pečat, pa se onda dokument donosi nama na obradu, jer od svega toga zavisi i čitav tok obrade tog dokumenta.

Naglašavamo i to da kod nas možete da dobijete i hitan prevod bilo kog dokumenta, te da je samo tada dopušteno da nam prvo pošaljete sadržaje preko mejla, a da zatim izvršite i njihovo dostavljanje lično, odnosno da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, pošto ste dužni da na uvid ostavite originale u svakom slučaju. A što se tiče dostavljanja svih ostalih sadržaja koji ne podrazumevaju overu pečatom sudskog tumača, njih možete ne samo da pošaljete na prevod preko mejla, već i da ih na isti način dobijete kada prevodioci i sudski tumači završe sa njihovim obrađivanjem.Kod dokumenata je postupak preuzimanja nešto drugačiji i podrazumeva ili lično preuzimanje ili dostavljanje dokumenata na adresu klijenta, ali ta usluga podleže dodatnom naplacivanju, uzevši u obzir da nije uračunata u cenu obrade.

Nudimo vam mogućnost i da dobijete po povoljnoj ceni i prevod sa norveškog jezika na francuski za različite vrste video i audio sadržaja (emisije svih vrsta, filmovi, reklamne poruke, serije i ostalo), kao i uslugu njihovog sinhronizovanja ili titlovanja. A sem toga, klijentima omogućujemo i obradu udžbenika, odnosno svih vrsta tekstova, kao i novinskih članaka, te će naši prevodioci i sudski tumači, kada je to potrebno da izvrše i direktno prevođenje sa norveškog jezika na francuski za književna dela, ali i za različite vrste časopisa.

Isto tako, oni obrađuju i reklamne materijale (flajeri, plakati, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, brošure i druga), ali i sve one sadržaje koji se tiču oblasti interneta (softveri, online katalozi, web prodavnice, sajtovi i ostala).

Uz uslugu koja podrazumeva prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji pisanim putem, na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac da izvrše i usmeni prevod sa norveškog jezika na francuski, te da u zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje primene ili šapatno ili simultano ili konsekutivno prevođenje. Svakome ko ima potrebu za tim možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Lektori, odnosno korektori koji su u našem timu vrše redakturu za sve one materijale koji su nekvalitetno prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji. Tada će oni, u skladu sa pravilima prevodilačke struke ispraviti apsolutno sve greške i omogućiti vam da dobijete potpuno profesionalno obrađene materijale bilo koje vrste.

Prevođenje poslovne dokumentacije sa norveškog na francuski jezik

U jednoj od preko 20 poslovnica, koliko ih Akademija Oxford do sada ima u Srbiji, možete da dobijete i uslugu koja se odnosi na prevod poslovne dokumentacije sa norveškog jezika na francuski. Bez obzira da li su u pitanju poslovne odluke, fakture ili poslovni izveštaji ili, pak imate potrebu da dobijete prevod osnivačkog akta preduzeća, odnosno statuta ili ma kog drugog poslovnog dokumenta, možete biti sigurni da vas kod nas očekuje kompletna usluga.

A isto tako, sudski tumači i prevodioci sa norveškog jezika na francuski mogu da prevedu i mnoga druga dokumenta, te će svakako izvršiti i overu prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, tako da ćete na taj način dobiti dokument koji je sa zakonske tačke gledišta u potpunosti validan, a što znači da može da bude predat svakoj nadležna instituciji. Preporučuje se svim zainteresovanim klijentima da neposredno pre nego što nama dostave dokumenta na prevod provere u osnovnom sudu da li se za njih zahteva overa Apostille pečatom, koja inače ne spada u našu nadležnost, te da saznaju i u kom trenutku se konkretan pečat stavlja na taj dokument, ukoliko postoji potreba za tim.

Kod nas vas takođe očekuju i prevodi sa norveškog jezika na francuski za građevinsku dokumentaciju, to jest za sva ona dokumenta koja ulaze u tendersku i tehničku dokumentaciju, a što znači da će stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford na vaš zahtev da obrade ne samo građevinske projekte, već i uputstva za rukovanje, odnosno deklaracije proizvoda, a zatim i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja su svrstana u pomenute tipove dokumentacija.

Uverenje o državljanstvu, kao i potvrdu o prebivalištu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, ali i izvod iz knjige venčanih i umrlih, takođe možemo da obradimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a klijente očekuju i prevodi sa norveškog jezika na francuski za saobraćajnu i dozvolu za boravak, odnosno za ličnu kartu i vozačku dozvolu, te za pasoš, radnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenta.

Uz sve što smo pomenuli, možemo da obradimo i lekarske nalaze, kao i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala nenavedena dokumenta koja su vezana za medicinsku dokumentaciju. U slučaju da vam je potrebno prevođenje sa norveškog jezika na francuski za bilo koji tip saglasnosti, izjave ili potvrde, odnosno uverenja, možete očekivati da će sudski tumač i prevodilac u jednoj od naših poslovnica da izvrše njihovu obradu u najkraćem mogućem roku. A osim potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stanju računa u banci, mi obrađujemo i saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Diplomu i dodatak diplomi, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno prepis ocena, te potvrdu o redovnom školovanju, ali i rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, zatim naučne patente, uverenje o položenim ispitima i naučne, diplomske i seminarske radove isto tako obrađujemo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Vaša je obaveza da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, što možete da učinite ili direktno u našoj poslovnici ili imate mogućnost da ih pošaljete preporučeno preko “Pošte Srbije”, odnosno da to uradite preko kurirske službe. A kada prevodioci i sudski tumači budu izvršili najpre njihovo prevođenje sa norveškog jezika na francuski, a potom i overu za koju su nadležni, vi možete da dođete lično u prostorije naše poslovnice i preuzmete obrađena dokumenta ili imate mogućnost da od nas zahtevate njihovo slanje na adresu, što je zapravo usluga koju morate da platite odvojeno od prevoda i overe pečatom sudskog tumača, a cenu za tu uslugu formira kurirska služba koja vam obrađna dokumenta i donosi.

Usmeni prevod sa norveškog jezika na francuski

Kada se organizuje bilo koji događaj gde će biti prisutni govornici francuskog i norveškog jezika, sasvim je za očekivati da klijenti zahtevaju usmeno prevođenje sa norveškog na francuski jezik, a upravo je to usluga za koju su prevodilac i sudski tumač u okviru Akademije Oxford specijalizovani. U zavisnosti od tipa događaja, oni će primeniti kako simultano i konsekutivno, tako isto i specijalnu vrstu usmenog prevoda, a koja je okarakterisana kao šapatno. A pored toga možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to vrhunskog kvaliteta, a po cenama koje su izrazito pristupačne. Vi svakako imate obavezu da nas informišete o svim detaljima koji su važni za organizovanje konkretnog događaja, a kako bismo što bolje odgovorili na te zahteve i pripremili ponudu koja vas neće ostaviti ravnodušnim.

Takođe smo u mogućnosti i da ponudimo svim zainteresovanim klijentima prevođenje sadržaja iz oblasti marketinga, tako da će sudski tumač i prevodilac uz maksimalno poštovanje svih marketinških pravila, da obrade u pomenutoj kombinaciji ne samo reklamne letke i flajere, odnosno plakate, već i PR tekstove, a zatim i vizit karte, kataloge i sve ostale sadržaje koje sada nismo pomenuli, a koji su vezani usko za segment marketinga.

Kako popularne, tako i stručne tekstove čija tema može biti vezana za bilo koju oblast, takođe obrađujemo po zahtevu klijenata. A ovde je posebno važno istaći da je čitav postupak prevođenja znatno jednostavniji i brži nego kada su u pitanju prevodi sa norveškog na francuski jezik za dokumenta, budući da oni nemaju obavezu da na uvid izvrše dostavljanje originala, već jednostavno mogu sadržaje za koje im je potreban prevod da pošalju preko mejla, pa na isti način i da ih obrađene dobiju. Uz tekstove koji su vezani za oblast medicine, farmacije, obrazovanja, komunikologije i nauke, sudski tumači i prevodioci obrađuju i političke, a zatim i filozofske i ekonomske tekstove, kao i one čija sadržina je usko vezana za oblast menadžmenta, odnosno sociologije, bankarstva, finansija i ostalih nepomenutih grana društvenih i prirodnih nauka.

Zahvaljujući činjenici da stručnjaci koje Akademija Oxford zapošljava u svom timu imaju iskustva u obradi različitih web sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, to slobodno možemo reći da je svako ko zahteva prevod sa norveškog na francuski jezik prvenstveno za web sajtove na velikom dobitku ukoliko angažuje naše stručnjake. A ovo napominjemo zato što će oni prilikom obrade sajtova da primene i pravila SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način će da im pruže mogućnost ne samo da svoju poziciju u okviru globalne pretrage na internetu poboljšaju, već i da vrlo brzo budu prisutni među prvim rezultatima u okviru pretraživača. Izuzev sajtova, možemo da obradimo i online kataloge, ali i sve ostale sadržaje koji isključivo spadaju u domen interneta.

Prevodi knjiga sa norveškog na francuski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford u svim svojim poslovnicama u timu zapošljava i one stručnjake koji su usko specijalizovani za prevođenje književnih dela sa norveškog jezika na francuski. Takođe, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade ne samo romane i prozna dela, to jest dela beletristike, već i vrlo kvalitetno obrađuju i poetska dela, ma koliko ona bila kompleksa.

Pored toga možemo da se pohvalimo činjenicom da obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i sve vrste časopisa, odnosno članke iz novina, a po potrebi možemo da prevedemo i udžbenike koji su vezani za različite naučne discipline.

Isto tako naši stručnjaci su u prilici i da obrade sve vrste audio i video sadržaja, tako da vas kod nas očekuju ne samo prevodi sa norveškog jezika na francuski za filmove i serije, nego i za naučne, obrazovne, dečije, informativne i druge vrste radijskih i televizijskih emisija, odnosno reklamne poruke. Ono što je posebno važno da istaknemo jeste činjenica da u našem timu nisu samo prevodioci i sudski tumači, nego i oni stručnjaci koji će na vaš zahtev da izvrše kako sinhronizovanje prevedenih sadržaja, tako i njihovo titlovanje.

Uz sve do sada pomenuto, Akademija Oxford zainteresovanim klijentima pruža mogućnost da po vrlo povoljnim uslovima i naravno, u najkraćem mogućem roku dobiju uslugu redakture za već prevedene materijale bilo koje vrste, budući da deo našeg tima čine i stručni korektori i lektori.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje