Prevodi sa norveškog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na kineski jezik

Za online prevod sa norveškog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na kineski jezik

Ukoliko ste u potrazi za kvalifikovanim stručnjacima koji mogu da na vaš zahtev izvrše usmeno prevođenje sa norveškog jezika na kineski, moramo priznati da ste došli na pravnom pravo mesto, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford spada među vrlo retke instituciju koje posluju na teritoriji naše zemlje, a koje klijentima omogućuju i direktan prevod upravo u toj jezičkoj kombinaciji. Na taj način oni maksimalno dobijaju na vremenu, jer je i čitav postupak prevođenja u velikoj meri pojednostavljen, pošto on podrazumeva direktan prevod.

Što se tiče pomenute usluge, moramo da napomenemo da prevodioci i sudski tumači uz simultano prevođenje sa norveškog jezika na kineski, a koje se svakako vrlo često primenjuje u praksi, mogu da izvrše i konsekutivno, ali i prevod uz pomoć šapata, te se prema potrebama određenog događaja njima omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Isto tako, kod nas klijenti mogu da dobiju i obradu najrazličitijih sadržaja u ovoj jezičkoj varijanti, tako da sudski tumač i prevodilac osim udžbenika i tekstova bilo koje dužine, sadržine i namene, prevode i prozna književna dela, ali i mnoga druga, odnosno klijenti dobijaju i kompletnu obradu sadržine časopisa, zatim novinskih članaka, te svih onih materijala koji su usko vezani za oblast interneta ili marketinga.Prevođenje sa norveškog na kineski
Prevođenje sa kineskog na norveški

Video i audio sadržaje će, takođe prevodioci i sudski tumači da, po zahtevu klijenata prevedu u ovoj kombinaciji jezika, ali oni kod nas mogu da dobiju i sinhronizovanje, to jest titlovanje kako serija, tako i reklamnih poruka, a zatim i informativnih i ostalih vrsta emisija, kao i filmova svih žanrova, te mnogih drugih audio i video sadržaja.

Pored toga, možemo da im ponudimo i prevod sa norveškog jezika na kineski za najrazličitija dokumenta, počev od ličnih, preko poslovnih, pa do onih koji se nalaze u okviru medicinske i građevinske dokumentacije. Sem toga, naši stručnjaci obrađuju i dokumentaciju za tendere, kao i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, ali i bilo koje druge vrste dokumentacije koju sada nismo pomenuli. Naravno, pravna akta oni takođe mogu da prevedu kada je to neophodno, ali i dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su različite vrste najpre potvrda, a zatim i uverenja, odnosno izjava i saglasnosti.

Napominjemo da svaki klijent kome su potrebni prevodi sa norveškog jezika na kineski zapravo kod nas dobija i tu uslugu, ali isto tako i uslugu overe urađenog prevoda, a to će izvršiti sudski tumač, koji je ujedno i zvanično ovlašćen. A to klijenti ne bi trebalo da pomešaju sa posebnom vrstom overe koju je potrebno staviti na tačno određena dokumenta, a koja se odnosi na haški ili pečat koji je poznat još i kao Apostille. Kako prevodilac i sudski tumač ne mogu da stave taj pečat na određena dokumenta i to samo zato što to ne spada u njihovu nadležnost, to znači da bi klijenti trebalo pre dostavljanja sadržaja na prevod da doznaju da li je ovo vrsta pečata potrebna i za konkretna dokumenta i da li se on stavlja pre, to jest pošto naši stručnjaci budu obavili svoj deo posla, jer samo od toga zavisi čitav tok obrade konkretnog dokumenta.Vaša je obaveza, svakako da prilikom zahteva za obradom bilo kog dokumenta, ispoštujete i vrlo važno pravilo koje se odnosi na pribavljanje originalna, jer njih sudski tumač mora imati pre nego što pristupi overavanju, budući da on ima obavezu da uporedi prevedena i originalna dokumenta. Tačnije, on će svoj pečat isključivo da stavi na dokumenta čija kompletna sadržina je istovetna originalima, a ako u trenutku upoređivanja bude došlo do uočavanja određenih razlika, on je dužan da predloži tom klijentu uslugu redakture. Ali, svakako nemate razloga za brigu, jer i tu uslugu Prevodilački centar Akademije Oxford ima u svojoj ponudi, sobzirom na to da zapošljava i stručnjake koji su zaduženi za lekturu, to jest korekturu.

Kako imate obavezu da na uvid dostavite i originalna dokumenta, to znači da možete da ih pošaljete preko “Pošte Srbije”, ali isključivo putem preporučene pošiljke, odnosno da dođete lično u jednu od poslovnica naše institucije ili da ih pošaljete na obradu preko kurirske službe. Podrazumeva se da sve ostale materijale za koje zahtevate prevođenje sa norveškog jezika na kineski, a koji ne spadaju u dokumenta, imate pravo da nam pošaljete elektronskim putem, to jest da ih skenirate i pošaljete preko mejla, a te materijale možete dobiti takođe na mejl, nakon što stručnjaci u konkretnoj poslovnici budu završili sa njihovim prevođenjem. Međuim, kada je reč o dostavljanju obrađenih dokumenata, tu se situacija malo razlikuje, jer njih klijenti ili preuzimaju lično ili biraju da im budu dostavljena na određenu adresu. A ako je to njihov izbor, moraju znati da se za slanje prevedenih i overenih dokumenata uvek angažuje kurirska služba, a ona će tu uslugu i da naplati prema sopstvenom cenovniku.

Svako ko zahteva hitan prevod u konkretnoj kombinaciji jezika i to za bilo koji dokument, ima dozvolu samo u tom slučaju da prvo pošalje skenirana dokumenta preko mejla, kako bi na taj način maksimalno pomogao našim stručnjacima da izvrše prevod u najkraćem roku. Tako će prevodilac i sudski tumač imati priliku da pristupe obradi određenog dokumenta vrlo brzo pošto ga dobiju, stim da se od klijenta zahteva, naravno i da dostavi na uvid originale. Vrlo je važno da on u toj situaciji, pošto je rok koji je samostalno naveo vrlo kratak, dostavi i originalna dokumenta na uvid i to što je pre moguće.

Prevodi presuda o razvodu braka sa norveškog na kineski jezik

Klijenti kod nas dobijaju i prevod sa norveškog jezika na kineski, ali i overu za presudu o razvodu braka, te bi trebalo da prethodno dobiju informacije koje se odnose na overu Apostille pečatom (haški pečat) za taj ili bilo koji drugi dokument koji zahtevaju da obradimo u navedenoj jezičkoj varijanti.

Inače, klijenti koje interesuje obrada dokumenata svakako treba da dostave i originalne sadržaje na uvid, jer oni uz prevođenje u toj kombinaciji dobijaju i overu, ali ističemo da nju isključivo vrši zvanično ovlašćeno lice, a što je u ovom slučaju sudski tumač.

Naši stručnjaci mogu da prevedu i sve ostale vrste presuda, odnosno sudske odluke i rešenja, kao i tužbe i žalbe, ali isto tako obrađuju i tekovine Evropske Unije i ugovore, odnosno punomoćje za zastupanje i sertifikate, te licence i druga pravna akta.

Sva ona dokumenta koja su isključivo vezana za oblast obrazovanja (potvrda o redovnom školovanju, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplome, prepis ocena i druga) isto tako sudski tumači i prevodioci mogu da u navedenoj kombinacije jezika obrade, ali i seminarske i diplomske radove. A po potrebi će da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, ali i patente, te sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a koja prvenstveno spadaju u domen nauke.

Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ali i pasoš i vozačku dozvolu, odnosno ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, te isto tako i saobraćajnu i dozvolu za boravak, odnosno radnu i ostala lična dokumenta će stručnjaci Akademije Oxford na zahtev zainteresovanog klijenata takođe da obrade u pomenutoj kombinaciji.Različite vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja ćemo u najkraćem mogućem roku da prevedemo, a nakon togaih i overimo i to isključivo pečatom sudskog tumača.

Oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa norveškog jezika na kineski za lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, a što su sve dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, mogu biti sasvim sigurni da će sudski tumači i prevodioci da pristupe njihovoj obradi maksimalno kvalitetno i da mi ponude najpovoljnije uslove.

Zaposleni u našoj instituciji na zahtev klijenata će u ovoj jezičkoj varijanti da prevedu i sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje i to bilo koje kompanije, što uključuje kako sve vrste poslovnih izveštaja (godišnji, finansijski i revizorski), tako isto i fakture, odnosno osnivački akt preduzeća, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, a zatim i statut preduzeća i ostala slična dokumenta.

Potrebno je da naglasimo i to da naši stručnjaci klijentima nude i prevođenje sa norveškog jezika na kineski za građevinske projekte, odnosno za uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te za sva ostala dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo građevinske, ali i tehničke i dokumentacije za tendere.

Prevođenje informativnih emisija sa norveškog jezika na kineski

Iako će klijenti najpre da dobiju prevod televizijskih i radijskih informativnih emisija sa norveškog na kineski jezik, njih u okviru naše institucije očekuju i dodatne usluge, a koje se odnose na titlovanje, to jest na sinhronizaciju tih sadržaja. A naši sudski tumači i prevodioci će da prevedu i one emisije koje imaju zabavni karakter, ali i dečije, te obrazovne i druge, kao i serije i reklamne poruke, odnosno filmska ostvarenja ma koje vrste i žanra (crtani, igrani, dokumentarni, animirani i ostali).

U zavisnosti od potreba klijenata, radimo i prevođenje sa norveškog na kineski jezik za one sadržaje koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju neke firme, te njenih usluga ili proizvoda. Osim reklamnih kataloga, letaka i brošura, prevodilac i sudski tumač takođe mogu da obrade i vizit kartice, ali i PR tekstove, te flajere, plakate i ostale materijale koji su najpre vezani za marketing, to jest putem kojih se nešto reklamira. Posebno ističemo da će reklamnu poruku iz originalnih sadržaja oni da adekvatno prevedu, a kako bi je prilagodili pravilima jezika koji je ciljani, odnosno kako bi svim Kinezima, te onim osobama koje se tim jezik služe pružili priliku da se upoznaju sa onim što jeste predmet konkretnog reklamnog materijala. Na taj način, oni postižu i osnovnu svrhu obrađivanja ovog tipa sadržaja, jer potencijalni klijenti upoznaju konkretnu uslugu ili proizvod na najbolji način.

Prevodi sa norveškog na kineski jezik koje vrše stručnjaci u timu Akademije Oxford uključuju i obradu tekstualnih materijala i to najrazličitije tematike, ali i složenosti, odnosno dužine. Izuzev onih tekstova čija tema se vezuje za politiku, psihologiju, medicinu i marketing, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržaje koji se neke teme iz domena sociologije i komunikologije, ali i ekonomije i politike, bankarstva i prava, te filozofije i komunikologije, odnosno one koji su vezani za bilo koju naučnu disciplinu, kako iz domena prirodnih, tako i društvenih nauka.

Klijenti koji imaju bilo koju vrstu sadržaja, a za koju je prevođenje sa norveškog na kineski jezik uradio neko pre nas, stim da to nije izvršio uopšte profesionalno, pa postoje greške u tim sadržajima, imaju priliku da kod nas angažuju lektore i korektore, a kako bi izvršili redakturu materijala koji su na taj način obrađeni i time će da obezbede kvalitetan prevod.

Prevodi udžbenika sa norveškog na kineski jezik

Klijenti kojima je neophodno prevođenje udžbenika sa norveškog jezika na kineski ne moraju uopšte da imaju brigu ukoliko su u pitanju udžbenici čija sadržina je posebno obimna i kompleksna, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač čija je to specijalnost mogu da pristupe obradi sadržaja iz ma koje oblasti.

Svakako će oni, ako je potrebno, uz udžbenike da prevedu i književna dela različitih vrsta (poezija, romani, beletristika, proza i ostala), a i ilustrovane, odnosno stručne, dečije i druge časopise, te članke iz novina, ako se to zahteva.

Uz to smo specijalizovani i za prevod sa norveškog jezika na kineski za internet sajtove, ali i za softverske programe, odnosno aplikacije, dok sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da prevedu i web kataloge, kao i internet prodavnice, te sve druge sadržaje koji su usko vezani za web. Da bi oni to učinili zaista kvalitetno, primeniće i pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa kojima su vrlo dobro upoznati. Optimizovanjem prevedenih internet materijala za pretragu će svi klijenti da dobiju sadržaje čija pozicija će vremenom postati značajno bolja.

Onda kada budete organizovali neki događaj za koji će vam biti potrebni usmeni prevodi sa norveškog jezika na kineski, sigurno se nećete pokajati ako angažujete vrhunske stručnjake koji su u timu Akademije Oxford. Ne samo da oni mogu da izvrše konsekutivni prevod u toj jezičkoj kombinaciji, nego će po potrebi da primene i simultani, pa čak i onaj koji je znan kao šapatni, a za koji nije tako mnogo stručnjaka u Srbiji specijalizovano. Očekujemo da klijenti koji žele da angažuju naše stručnjake za izvršenje pomenute usluge prethodno dostave potrebne informacije, a prvenstveno one koje navode broj učesnika i trajanje određenog događaja, odnosno da nas informišu i o prostoru u kome on treba da bude održan. Svi ti podaci su izuzetno važni, uzevši u obzir da članovi našeg stručnog tima na osnovu njih i odlučuju koju konkretno vrstu usmenog prevoda treba primeniti, a kako bi svi zahtevi koje taj događaj nameće bili ispunjeni na najbolji mogući način. U slučaju da oni procene da je apsolutno dobro primeniti tu vrstu prevoda, uvrstićemo u zvaničnu ponudu i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultani prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje