Prevodi sa norveškog na slovački jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na slovački jezik

Za online prevod sa norveškog na slovački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na slovački jezik

Prevođenje sa norveškog na slovački jezik je jedna od brojnih usluga koje mogu da dobiju zainteresovani klijenti širom Srbije, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford poslovnic ima u svim skoro gradovima širom naše zemlje. A naglašavamo da će oni izvršiti, sa podjednakim nivoom kvaliteta i usmeni i prevod u pisanom obliku i to za bilo koju vrstu sadržaja koje klijenti budu zahtevali.

Ističemo da su tu sudski tumači i prevodioci, tako da klijente očekuje kompletna obrada dokumenata, a koja uz njihov prevod sa norveškog jezika na slovački uključuje i overu. Ali je ovde važno da informišemo sve klijente da se radi o overi sudskog tumača, te da to ne uključuje stavljanje Apostille pečata, a što je sasvim druga vrsta overe i za koju stručnjaci u našem timu nemaju odobrenje, tako da bi trebalo svaki klijent pojedinačno, a koji zahteva obradu dokumenata da dobije sve relevantne informacije i to u onim institucijama koje su nadležne, to jest u osnovnim sudovima u našoj zemlji. A taj tip overe se ne radi za svaki dokument, nego samo za onaj koji određuje zakon, te bi klijenti trebalo da znaju da se haški pečat stavlja na tačno određeni način, što takođe zavisi od odredbi zakona. Preciznije rečeno, na neka dokumenta se mora staviti Apostille tek kada prevodioci i sudski tumači obrade dokumenta, dok se u pojedinim slučajevima on stavlja pre nego što oni to učine. Sve navedeno znači da klijent koji bude na vreme pribavio ove informacije može da očekuje i značajnu uštedu vremena, kao i novca.

Naši stručnjaci će da obrade kako dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti različitih vrsta), tako i lična, odnosno dokumenta koja čine građevinsku, poslovnu, medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, odnosno sva ona koja se svrstavaju u oblasti prava, obrazovanja, sudstva i nauke. Klijenti mogu da očekuju obradu svih pomenutih, ali i ostalih dokumenata, a od njih se zahteva da prilikom slanja sadržaja za koje su im potrebni prevodi sa norveškog jezika na slovački prilože i originalna dokumenta, a koja zvanično ovlašćeni sudski tumač koristi kada vrši overu. Tačnije, on svoj pečat sme da stavi samo na prevedena dokumenta čija sadržina je potpuno ista kao i kod originala.Prevođenje sa norveškog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na norveški

Dostavljanje se vrši ili preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije” ili ih klijenti donose lično u jednu od naših poslovnica, a takođe mogu da odaberu i opciju koja podrazumeva dostavljanje sadržaja preko kurirske službe.

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da u konkretnoj kombinaciji obrade i mnoge druge vrste sadržaja, a za koje nije potrebno izvršenje overe, to znači da klijenti njih mogu vrlo jednostavno da pošalju, to jest da ih skeniraju i pošalju na zvaničan mail naše institucije.

A kada je reč o dostavljanju prevedenih materijala i tu se postupak razlikuje opet isključivo u zavisnosti od toga koji tip sadržaja je u pitanju, pošto tekstove, književna dela i različite marketinške materijale, klijenti mogu da dobiju preko mejla, a dokumenta bi trebalo da lično preuzmu u našoj poslovnici, odnosno mogu da zahtevaju njihovu dostavu na adresu. Ali je naša obaveza da naglasimo da se ta usluga plaća prema cenovniku kurirske službe koja će i da dostavi dokumenta klijentu, tako da mi na nju ne možemo da imamo apsolutno nikakvog uticaja.Uz već pomenute, sudski tumač i prevodilac obrađuju i internet sadržaje, odnosno novinske članke, a zatim i časopise, ali i filmove i reklamne poruke, te različite tipove emisija, serije i druge video i audio materijale. Tu je bitno da naši klijenti znaju da Akademija Oxford zapošljava i stručnjake koji su specijalizovani za pružanje usluga sinhronizovanja i titlovanja, a što znači da će oni da dobiju kompletnu obradu svih audio, odnosno video sadržaja, tako da će biti u mogućnosti da ih prikažu gde god postoji potreba za tim.

Trebalo bi da vas informišemo i o tome da je dostavljanje dokumenata na mejl isključivo dopušteno onim našim klijentima kojima su njihovi prevodi sa norveškog jezika na slovački neophodni u kratkom roku, ali naglašavamo da oni u svakom slučaju imaju dužnost da ispoštuju pravilo i da dostave na uvid originalna dokumenta, ali se tada zahteva da to bude na onaj način koji je u tom trenutku za njih najbrži u toj situaciji.

Takođe napominjemo i da prevodioci i sudski tumači na vaš klijenata mogu da pruže i usluge usmenog prevoda u ovoj jezičkoj varijanti. Budući da oni sa podjednakim stepenom kvaliteta mogu da primene sva tri tipa ove usluge (konsekutivno, simultano i prevod pomoću šapata), to će samo od principa organizacije konkretnog događaja da zavisi koja tačno usluga će da bude primenjena. Svakako naši klijenti mogu da očekuju da im bude ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a pod uslovom da tim naših stručnjaka proceni da bi ta usluga u potpunosti ispunila zahteve određenog događaja.

Kako su i oni stručnjaci čija specijalnost je pružanje usluga lekture i korekture već prevedenih sadržaja takođe u našem timu, to sve naše klijente očekuje i ova usluga u našim poslovnicama.

Prevod punomoćja za zastupanje sa norveškog jezika na slovački

Punomoćje za zastupanje, kao i sve vrste sudskih akata, odnosno presude, tužbe, odluke, žalbe i rešenja, ali i tekovine Evropske Unije, a zatim licence i ugovore, te sertifikate i druga pravna akta će prevodilac i sudski tumač, onda kada to klijent zahteva da kompletno obrade, to jest da izvrše prvo prevođenje sa norveškog na slovački jezik, a posle toga i da pristupe postupku overe u skladu sa svojom nadležnošću. Posebno ističemo da se za neka dokumenta zahteva stavljanje Apostille pečata, odnosno haškog, a pomenuti stručnjaci nemaju pravo da tu overu izvrše, jer im nisu za to ddata adekvatna ovlašćenja. Zato bi i trebalo da svaki klijent sazna prvo da li je ovo vrsta pečata potrebna i za njegova dokumenta i da li se on stavlja pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka.

Sve klijente kod nas očekuje i prevod sa norveškog na slovački za dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest za saglasnosti, izjave, uverenja i potvrde različitih vrsta (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala slična dokumenta). Isto tako, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju (fakture, osnivački akt preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, statut preduzeća i druga), te sva ona dokumenta koja čine kako građevinsku i tehničku, ali i medicinsku, tako i tendersku dokumentaciju (deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja nisu pomenuta, a koja čine ove tipove dokumentacija).

Najpre diplomu i dodatak diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja i uverenje o položenim ispitima, a zatim i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te isto tako i nastavne planove i programe fakulteta, ali i naučne patente i potvrde o redovnom školovanju, odnosno diplomske i naučne, kao i seminarske radove, će prevodilac i sudski tumač da prevedu u navedenoj kombinaciji jezika. A tu su i prevod sa norveškog na slovački jezik za uverenje o državljanstvu i pasoš, odnosno za izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i ličnu kartu, a kada je potrebno oni obrađuju i venčani list, dozvolu za boravak, umrlicu i radnu dozvolu, te saobraćajnu i vozačku i ostala lična dokumenta.

Prevođenje igranih filmova sa norveškog na slovački jezik

Pored usluge koja se odnosi na prevod igranih filmova različitih žanrova sa norveškog jezika na slovački, sve zainteresovane klijente u okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i njihovo titlovanje, stim da možemo da primenimo i sinhronizovanje ako je potrebno. A sudski tumači i prevodioci mogu, takođe da obrade i emisije i to kako informativne, ali i zabavne, tako i dečije, obrazovne i sve ostale, te reklamne poruke, serije i druge vrste video i audio sadržaja.

Romane i dela beletristike, te prozna i poetska književna dela, ali i udžbenike, odnosno sve vrste časopisa i novinske članke, oni mogu kada to klijenti zahtevaju, takođe da u ovoj jezičkoj varijanti prevedu.

A kada je u pitanju prevođenje sa norveškog jezika na slovački za reklamne sadržaje, tu naglašavamo da naši stručnjaci poznaju sva aktuelna marketinška pravila, tako da će i da ih primene kada budu obrađivali kako reklamne flajere i plakata, odnosno PR tekstove, tako i reklamne kataloge i letke, te druge slične sadržaje. Važno je da pomenemo i to da će oni, na vaš zahtev i to po vrlo povoljnim uslovima, da obrade i vizit karte u toj jezičkoj kombinaciji.

Prevodi ekonomskih tekstova sa norveškog jezika na slovački

Nevezano za to da li vam je potrebno prevođenje stručnih ili popularnih ekonomskih tekstova sa norveškog na slovački jezik, te da li su u pitanju složeniji sadržaji ili ne, možete biti sasvim uvereni da ćete kod nas dobiti maksimalno kvalitetnu obradu. A uz to, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekstove sa političkom tematikom, te sve one koji obrađuju temu iz različitih oblasti, a finansije, menadžmenta i građevinska industrija, kao i bankarstvo, nauka, informacione tehnologije i filozofija, te menadžment i farmacija, kao i marketing, sociologija i komunikologija, su samo neke od naučnih disciplina za koje svakako može tema tih tekstova da bude vezana.

Uslugu redakture će u našim poslovnicama da izvrše profesionalni lektori, to jest kvalifikovani korektori, a koji će ispraviti sve greške u prevodima koje je klijent prethodno pribavio na nekom drugom mestu.

Prevodi sa norveškog na slovački jezik koje mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford uključuju i obradu svih sadržaja koji se odnose na oblast interneta, a to se prvenstveno odnosi na web sajtove, iako oni obrađuju i aplikacije, online prodavnice i programe svih vrsta, ali i web kataloge i druge sadržaje. Posebno ističemo da oni pravila SEO (Search Engine Optimisation) odlično poznaju, ali i primenjuju kada pomenute materijale obrađuju, tako da oni vrlo brzo po završetku prevođenja postaju bolje kotirani na internet pretraživačima.

Da naglasimo i to da zainteresovanim klijentima možemo da pružimo usmeni prevod sa norveškog na slovački jezik, te da sudski tumači i prevodioci na istom nivou kvaliteta primenjuju i šapatno i simultano, kao i konsekutivno prevođenje. Takođe, svi oni klijenti koji zahtevaju tu vrstu usluge, to jest za čiji događaj se na osnovu adekvatne procene naših stručnjaka ona oceni kao najbolja, mogu da očekuju u ponudi da vide i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje