Prevod sa norveškog jezika na italijanski

Besplatni online prevod sa norveškog na italijanski jezik

Za online prevod sa norveškog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na italijanski jezik

Da biste mogli da dobijete direktan prevod sa norveškog jezika na italijanski kada vam je to potrebno, pobrinuće se stručnjaci u svakoj od naših mnogobrojnih poslovnica. A oni će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, na vaš zahtev da obrade sve vrste sadržaja i to kako dokumenta, tako i tekstualne materijale, a zatim i filmove, serije i mnoge druge materijale.

Moramo da naglasimo i to da klijente kod nas, uz prevod sa norveškog jezika na italijanski očekuju i brojne usluge koje se mogu tretirati kao dodatne, a što na prvom mestu podrazumeva lekturu i korekturu za sadržaje koji su prevođeni u toj jezičkoj kombinaciji. Tom prilikom će lektori i korektori da isprave sve greške u urađenim prevodima i da ih u potpunosti obrade u skladu sa pravilima italijanskog jezika, a kako biste imali kvalitetno prevedene bilo koje vrste materijala.

U dodatne usluge spada i titlovanje, odnosno sinhronizovanje svih video i audio sadržaja, a za koje ćete prvo uraditi prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Uz serije i filmove bilo kog žanra, prevodilac i sudski tumač obrađuju i reklamne poruke, odnosno zabavne i obrazovne, ali i informativne, dečije i sve ostale vrste emisija, kao i mnoge druge kako video, tako i audio materijale.Prevođenje sa norveškog na italijanski
Prevođenje sa engleskog na norveški

Možemo da se pohvalimo i činjenicom da naši stručnjaci primenjuju i usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji kada je potrebno, te da usklađuju vrstu usmenog prevoda sa tipom događaja koji organizujete. Tako da će oni, u zavisnosti od zahteva tog događaja, da primene ili konsekutivni ili simultani, to jest prevod uz pomoć šapata sa norveškog jezika na italijanski. Takođe možemo da vam ponudimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i obradu web sadržaja (softveri, sajtovi, online katalozi, prodavnice i drugo), odnosno udžbenika i svih vrsta tekstova. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i književna dela, kao i sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga (flajeri, katalozi, brošure, plakati, PR tekstovi, vizit karte i ostalo), ali i članke iz novina, te različite vrste časopisa.

Stručnjaci koji su u našem timu su posebno usmereni na prevođenje sa norveškog jezika na italijanski za dokumenta, uzevši u obzir da klijentima kojima je potrebna ova usluga omogućujemo i njihovu overu. Naglašavamo da ovu vrstu overe rade zvanično ovlašćena lica, koja su zaposlena u našem timu, to jest sudski tumači, a da to nije isto što i overa Apostille (haškim) pečatom. Kako prevodilac i sudski tumač nisu nadležni za izvršenje overe haškim pečatom, to znači da bi trebalo da se raspitate o svim detaljima vezano za njegovo stavljanje na dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na italijanski. Pod tim se podrazumeva ne samo podatak da li je ova vrsta overe potrebna za ta dokumenta, nego i kada se haški pečat stavlja, jer se on u većini slučajeva stavlja ili tek kada stručnjaci Akademije Oxford završe obradu tog dokumenta ili pre toga, pa od svega toga i zavisi gde najpre treba da odnesete konkretna dokumenta na obradu.

Uzevši u obzir da je postupak overe sudskog tumača određen zakonom, zahteva se da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, te ili da nam ih donesete lično ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno putem kurirske službe. Bilo koju vrstu sadržaja za koji zahtevate prevod u ovoj jezičkoj kombinacija, a da ne podrazumeva overu sudskog tumača, možete da pošaljete i preko mejla, a isto tako i da ih dobijete po završetku prevođenja. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, ono može da bude izvršeno ili lično u prostorijama naše poslovnice ili vam mogu biti isporučena na adresu, stim da je to usluga koja podleže dodatnom naplaćivanju.U mogućnosti smo i da vam ponudimo hitno prevođenje sa norveškog jezika na italijanski za dokumenta i samo tada je dozvoljeno prvo slanje sadržaja preko mejla, a nakon toga i dostavljanje originala na uvid, ali se od klijenta tada zahteva da isključivo odabere najbrži od svih načina koji su navedeni u prethodnom poglavlju.

Uz obradu onih dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a što podrazumeva prevođenje sa norveškog jezika na italijanski za bilo koju vrstu saglasnosti i potvrda, kao i izjava i uverenja, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva ona dokumenta koja imaju veze sa oblašću prava, obrazovanja ili nauke. Sem toga, oni prevode i različite tipove dokumentacija, to jest bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, sva dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga), odnosno tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i ostala).

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na italijanski za poslovnu dokumentaciju, budite uvereni da će naši stručnjaci da ih obrade maksimalno kvalitetno i u najkraćem roku, te da će vam ponuditi ne samo obradu faktura, poslovnih izveštaja i odluka, već i osnivačkih akata, odnosno statuta preduzeća, a zatim i rešenja o osnivanju pravnih lica i svih ostalih dokumenata koja se odnose na poslovanje bilo preduzetnika, bilo pravnog lica.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa norveškog jezika na italijanski

Da bi prevod uverenja o državljanstvu sa norveškog na italijanski jezik koji vam je potreban bio kompletan, mora da bude izvršena i overa sudskog tumača. A upravo na taj način dobijate obrađen dokument u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, jer naš tim čine i prevodioci i sudski tumači, tako da vam omogućuju prvo prevod uverenja u pomenutoj kombinaciji jezika, a posle toga dobijate i uslugu koju pruža sudski tumač, a koji overava tako urađen prevod. Kada je uverenje o državljanstvu obrađeno na taj način, ono se može tretirati kao pravno validan dokument i samim tim znači da ga možete predati u okviru bilo koje institucije, kada postoji potreba za tim.

Naši stručnjaci, takođe obrađuju i sve ostale vrste ličnih dokumenata i to kako pasoš i ličnu kartu, tako i krštenicu, odnosno potvrdu o prebivalištu, ali i sve vrste dozvola, poput na primer vozačke, saobraćajne i radne dozvole, te dozvole za boravak i drugih ličnih dokumenata. Naravno, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što uključuje prevođenje sa norveškog na italijanski jezik kako za različite tipove potvrda, tako i za sve vrste uverenja, odnosno saglasnosti i izjava (potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i druga).

Bilo koju vrstu pravnih akata, to jest sva ona dokumenta koja su vezana za oblast prava ili sudstva, isto kako obrađujemo u navedenoj jezičkoj kombinacija. A to uključuje prevođenje sa norveškog na italijanski jezik ne samo za sve vrste ugovora i sudske presude, već i za sudske odluke, žalbe, rešenja i tužbe, odnosno za tekovine Evropske Unije, ali za različite tipove sertifikata i licenci, te za punomoćje za zastupanje i sva ostala dokumenta ovog tipa. Sudski tumač i prevodilac će na vaš zahtev u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i prepise ocena, a zatim i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne, kao i seminarske i diplomske radove, te naučne patente i sva ostala dokumenta koja se tiču nauke ili obrazovanja.

A pored svega što smo do sada naveli, naši stručnjaci mogu da obrade i sva ona dokumenta koja čine različite tipove dokumentacija, poput na primer dokumentacije za tendere, odnosno medicinske i građevinske, ali i poslovne i tehničke dokumentacije. A to osim građevinskih projekata, uključuje i prevođenje sa norveškog na italijanski jezik za specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, kao i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za uputstva za rukovanje, zatim deklaracije proizvoda, te za sve vrste poslovnih izveštaja, osnivački akte, kao i statut preduzeća i za još mnogo nepomenutih dokumenata koja ulaze u njihov sastav.

Najvažnije što svaki klijent koji zahteva ovu vrstu usluge mora da zna, jeste da je dužan da na uvid dostavi originalna dokumenta i da se raspita u okviru nadležnog suda da li je obavezno na dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa norveškog na italijanski jezik staviti haški, to jest Apostille pečat.

Prevodi crtanih filmova sa norveškog na italijanski jezik

Kada je u pitanju prevođenje crtanih filmova sa norveškog jezika na italijanski, klijent zainteresovani za obradu ovih sadržaja kod nas mogu dobiti i njihovo sinhronizovanje. Naravno, u slučaju da klijent tako želi, naši stručnjaci mogu da izvrše i titlovanje prevedenih crtanih filmova. Sem toga, oni mogu da urade i prevod u ovo jezičkoj kombinaciji za igrane filmove bilo kog žanra, ali isto tako i za dokumentarne, animirane i sve ostale vrste filmova. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i različite tipove emisija i to kako one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, tako istp i one emisije koje su isključivo namenjene televizijskom emitovanju, a što se odnosi ne samo na informativne, već i na emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, ali i na one koje su namenjene najmlađim gledaocima ili slušaocima. Kada je potrebno, oni će da urade i prevod za sve vrste serija, ali i za reklamne poruke, te za bilo koju drugu vrstu što video, što audio materijala.

A na vaš zahtev možemo da izvršimo i prevod sa norveškog jezika na italijanski za bilo koju vrstu sadržaja čija namena je reklamiranje i to kako neke kompanije, tako i različitih proizvoda i usluga. Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenje kataloga i brošura, sudski tumači i prevodioci obrađuju i reklamne plakate, a zatim i letke i flajere, te vizit kartice, ali i PR tekstove, kao i mnoge druge sadržaje koji su isključivo vezani za oblast marketinga.

Isto tako, možemo da obradimo i popularne, ali i stručne tekstove i to nebitno da li je njihova tema vezana za neke opšte poznate teme, kao što su na primer psihologija, turizam, politika ili ekonomija ili se, pak tiču nekih specifičnih grana društvenih i prirodnih nauka, kao što su farmacija, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, te komunikologija, odnosno marketing, informacione tehnologije i menadžment, te filozofija, sociologija ili bilo koja druga nauka. Moramo da naglasimo i to da se kod ovakvih sadržaja postupak slanja materijala za koje su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na italijanski znatno olakšava, jer nije potrebno kao kod dokumenata da nam pošaljete originale, tako da možete i da nam te sadržaje pošaljete preko mejla. Nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili sa njihovom obradom, u slučaju da tako želite i mi vama na isti način možemo da dostavimo prevedene materijale.

Uz sve pomenuto, prevodioci i sudski tumači koji su deo našeg tima mogu da u ovoj jezičkoj kombinaciji obrade i sve vrste internet materijala i to kako web sajtove, tako i online prodavnice, odnosno web kataloge, ali i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. Ovde smo u obavezi da naglasimo da naši stručnjaci poznaju SEO pravila (Search Engine Optimisation) koja će pažljivo implementirati u svoj rad i na taj način omogućiti prevedenim web sadržajima da poboljšaju svoju poziciju u okviru interneta.

Prevođenje dela književnosti sa norveškog jezika na italijanski

Prevodioci i sudski tumači koji čine deo tima svih poslovnica Akademije Oxford su specijalizovani i za obradu svih vrsta književnih dela, tako da klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog na italijanski jezik za romane, te prozna, kao i poetska dela, a naši stručnjaci obrađuju i beletristiku i mnoga druga dela književnosti.

Na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i udžbenike, bez obzira za koju oblast su vezani i koliko su kompleksni i dugi. Naši stručnjaci, takođe mogu da obrade i članke iz novina, ali i sadržinu ne samo ilustrovanih i dečijih, već i svih ostalih vrsta čsopisa.

Pored toga možemo da vam omogućimo i usmeno prevođenje sa norveškog na italijanski jezik. Najpre zahvaljujući činjenici da sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako konsekutivno, tako i simultano prevođenje, odnosno šapatno, to znači da ste u obavezi da nas informišete o svim detaljima koji se odnose na događaj za koji zahtevate ovu uslugu.A pod detaljima se u ovom slučaju misli ne samo na trajanje tog događaja, odnosno na broj ljudi koji bi trebalo da u njemu učestvuju, već i na podatke o njegovoj organizaciji, te na sve one informacije koje se tiču prostora u kome treba da se održi taj događaj. A u skladu sa tim informacijama će naš stručni tim da donese odluku koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda će najbolje odgovoriti njegovim zahtevima. U skladu sa potrebama, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji su posebno povoljni.

Osim prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, možemo da izvršimo i uslugu redakture, to jest kompletne lekture i korekture za one materijale za koje već postoji prevod sa norveškog na italijanski jezik, a koji nisu uradili naši prevodioci i sudski tumači. Naime, radi se o tome da ako klijent nije zadovoljan kvalitetom prevoda koji je dobio na drugom mestu, kod nas može da angažuje lektore i korektore, kako bi oni izvršili sve ispravke koje su neophodne, da bi tako urađen prevod bio u skladu sa pravilima ne samo italijanskog jezika, već i sa pravilima koja nalaže prevodilačka struka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje