Prevodi sa norveškog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa norveškog na ruski jezik

Za online prevod sa norveškog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa norveškog na ruski jezik

Sa osnovnim ciljem da svakom klijentu omogućimo uslugu vrhunskog kvaliteta, a najpre zahvaljujući tome što su u našem timu, pored ostalih stručnjaka i prevodioci i sudski tumači za norveški i ruski jezik, možemo da ponudimo i direktno prevođenje sa norveškog jezika na ruski i to ne samo za bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, nego i uslugu koja se odnosi na usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Svi zainteresovani klijenti pored ostalog, kod nas mogu da očekuju obradu web sadržaja, a što podrazumeva prevod sa norveškog na ruski jezik kako za internet sajtove, tako i za online prodavnice, zatim softvere (programe i aplikacije), te web kataloge i mnoge druge materijale. A naši stručnjaci će da obrade, po potrebi i romane, te dela proze, odnosno poezije, beletristiku i mnoga druga književna dela.

Prevodilac i sudski tumač, pored toga na zahtev klijenata u pomenutoj kombinaciji prevode i sve tipove udžbenika, kao i popularne, ali i stručne tekstove, zatim novinske članke. A ako postoji potreba, izvršiće i prevod za stručne, ilustrovane i sve ostale vrste časopisa, te možemo da se pohvalimo i činjenicom da klijenti kod nas dobijaju kompletnu obradu za sve video, kao i audio materijale. Pod tim podrazumevamo, na prvom mestu da ih kod nas očekuju prevodi sa norveškog jezika na ruski kako za igrane, tako i za animirane, odnosno dokumentarne, ali i crtane i sve ostale vrste filmskih ostvarenja, potom i za reklamne poruke, informativne emisije i serije, odnosno za televizijske i radijske emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, te za sve ostale nepomenute materijale ovog tipa. U sklopu ove usluge, uz prevod bilo kog sadržaja, oni mogu da dobiju i uslugu sinhronizovanja prevedenih materijala, kao i njihovo titlovanje, a što znači da će u optimalnom roku da dobiju potpuno obrađene video i audio sadržaje koje mogu gotovo odmah po preuzimanju i da puštaju na televiziji, radiju ili u bioskopu, na internetu, to jest na bilo kom drugom mediju.Prevođenje sa norveškog na ruski
Prevođenje sa ruskog na norveški

Kada je u pitanju usmeno prevođenje u konkretnoj kombinaciji jezika, naglašavamo da sudski tumači i prevodioci koji pružaju ovu uslugu vrše podjednako kvalitetno i konsekutivno, kao i simultano prevođenje, ali da u skladu sa potrebama događaja mogu da ponude i šapatno prevođenje sa norveškog jezika na ruski. Svim onim klijentima za čiji događaj je predviđena upravo ta vrsta usluge ćemo pružiti priliku i da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ne samo korektori, već i lektori, a koji su isto u našem timu mogu da izvrše redakturu materijala kada postoji potreba za tim.

Svim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, stim da u ovom slučaju kompletna obrada podrazumeva njihovo prevođenje sa norveškog jezika na ruski i overu prevoda, a koju u ovom slučaju vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač. A nakon što on bude stavio svoj pečat na prevo, klijent će tako obrađen dokument smeti da koristi gde god je to potrebno, jer je on sa zakonske tačke gledišta apsolutno validan.Ipak, da bismo mogli da pristupimo postupku overe onako kako nalaže zakon, vi ste u obavezi da na uvid dostavite originalna dokumenta, a preporučuje se i da samostalno zatražite informacije o stavljanju haškog, to jest onog pečata koji je poznat kao Apostille na dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa norveškog jezika na ruski. Sve ove podatke ćete dobiti u nadležnim državnim institucijama, to jest u onim službama koje rade u sklopu osnovnih sudova Republike Srbije. A u slučaju da saznate da je neophodno staviti haški pečat na taj dokument, morate da pitate i da li se on stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe sa njegovom obradom ili se, ipak prvo stavlja haški pečat, pa tek onda donosite dokument nama na dalju obradu. Samo na osnovu tih informacija ćete znati ne samo gde treba da odnesete određeni dokument prvo, već i koliko bi otprilike trebalo da traje njegova obrada, uzevši u obzir da ako se prvo na dokument stavlja haški pečat, onda se vrši prevod i tog pečata i samog sadržaja dokumenta, pa taj postupak može da traje nešto duže nego onaj kada se vrši prvo prevod sa norveškog na ruski jezik, a potom i overa sudskog tumača, a tek onda se na tako obrađen dokument stavlja i haški pečat.

Samim tim što morate da nam dostavite originalna dokumenta na uvid kako bi sudski tumač mogao da se uveri u njihovu istovetnost sa prevodima, postupak slanja se razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa, uzevši u obzir da tada niste u obavezi da dostavite originale, pa možete da nam ih pošaljete preko mejla i na isti način i da ih dobijete po završetku obrade. Međutim, za dokumenta važi drugi princip slanja, te imate mogućnost da ih donesete lično i to u prostorije bilo koje naše poslovnice ili da ih pošaljete putem „Pošte Srbije“ i to preporučeno, to jest putem kurirske službe.

Sasvim očekivano i postupak dostavljanja obrađenih dokumenata se razlikuje u odnosu na one sadržaje koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, tako da postoji mogućnost ili da vam ih pošaljemo na adresu ili da ih lično preuzmete, stim da se prva opcija dodatno naplaćuje, jer vam prevedena i overena dokumenta dostavlja kurirska služba, a ona ovu uslugu naplaćuje u skladu sa svojim cenovnikom.

Jedino onda kada su vam prevodi sa norveškog jezika na ruski potrebni u posebnom kratkom roku, a da bi prevodilac i sudski tumač bili u mogućnosti da ispune ovaj vaš zahtev, smete da ih prvo pošaljete skenirane preko mejla, ali da obavezno posle toga izvršite dostavljanje originala na uvid, stim da se u ovom slučaju zahteva da to bude najbrži od svih navedenih načina.

Uz sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, krštenica izvod iz matične knjige venčanih, umrlica, radna dozvola, saobraćajna i dozvola za boravak i druga), naši stručnjaci obrađuju i građevinske projekte, odnosno sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije.

Isto tako oni prevode i poslovna dokumenta (rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, fakture, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski, finansijski i ostali poslovni izveštaji i ostala), kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama (svi tipovi uverenja i izjava, kao i potvrda i saglasnosti).

Klijente kod nas očekuju takođe i prevodi sa norveškog jezika na ruski za tehničku i tendersku dokumentaciju, kao i za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga). A sudski tumači i prevodioci mogu da obrade kada je to potrebno i sve vrste pravnih akata, što podrazumeva ne samo prevođenje ugovora i punomoćja za zastupanje, nego i tekovina Evropske Unije, licenci i sertifikata, a zatim i sudskih rešenja i odluka, odnosno presuda i tužbi, kao i sudskih žalbi.

Svima koji su zainteresovani nudimo i prevod za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, a obrađujemo i potvrde o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, kao i sva ostala dokumenta koja imaju veze sa oblašću obrazovanja. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač obraditi i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, ali i sva ostala nepomenuta dokumenta koja se tiču oblasti nauke. Zapravo, bilo koji dokument da vam je potreban preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, možete biti sasvim uvereni da kod nas dobijate njegovu kompletnu obradu, to jest prvo prevod sa norveškog jezika na ruski, a nakon toga i overu pečatom sudskog tumača, tako da ćete vrlo brzo moći da ga koristite u praksi.

Prevod reklamnih poruka sa norveškog jezika na ruski

Uz prevođenje reklamnih poruka sa norveškog na ruski jezik, svi klijenti koji su zainteresovani, kod nas mogu da dobiju njihovo sinhronizovanje, a ukoliko su u pitanju audio, odnosno titlovanje, ako je reč o video reklamnim porukama. Takođe, prevodilac i sudski tumač obrađuju i igrane i animirane, ali i crtane i dokumentarne filmove i serije, odnosno obrazovne, zabavne, dečije i sve ostale vrste emisija.

U mogućnosti smo i da vam ponudimo da angažujete naše stručnjake ukoliko vam je potreban usmeni prevod sa norveškog na ruski jezik, budući da naši sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako simultano prevođenje, tako i konsekutivno, ali i šapatno. Svakako bi trebalo da nas svaki klijent kome je potrebna ova usluga prethodno obavesti o svim detaljima koji su vezani za tok događaja za koji zahteva pomenutu uslugu, a kako bi naši stručnjaci mogli da pristupe izradi adekvatne ponude. A u ponudu ćemo, onda kada to bude u potpunosti odgovaralo zahtevima određenog događaja uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što ćemo klijentima ponuditi po vrlo pristupačnim uslovima.

Pored svih usluga koje smo do sada pomenuli, Akademija Oxford, to jest sudski tumač i prevodilac koji su u njenom timu, mogu takođe da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade i tekstualne sadržaje i to kako one koji se smatraju popularnim, isto tako i one koji su usko vezani za određenu oblast, te se mogu svrstati u stručne, to jest naučne tekstove. Kako one koji obrađuju temu iz oblasti obrazovanja, komunikologije i finansija, odnosno nauke i bankarstva, tako naši stručnjaci mogu da prevedu i one tekstove koji su vezani za oblast filozofije i menadžmenta, a zatim i politike, psihologije, marketinga i sociologije, te farmacije i ostalih naučnih disciplina, nevezano za to da li se one odnose na društvene ili, pak na prirodne nauke.

Prevođenje web sadržaja sa norveškog na ruski jezik

U sklopu usluge koja se odnosi na obradu internet sadržaja, prevodilac i sudski tumač će da izvrše prevođenje sa norveškog jezika na ruski za internet sajtove, ali i za softvere, to jest različite aplikacije i programe, te online kataloge i web prodavnice, odnosno sve ostale slične materijale. Bitno je da naglasimo i da naši stručnjaci u potpunosti vladaju pravilima SEO (Search Engine Optimisation), a što znači da oni maksimalno prilagođavaju prevedene sadržaje internet pretraživačima, to jest vrše i njihovu optimizaciju. Upravo zato i naglašavamo da će svaki klijent koji prevod u konkretnoj kombinaciji jezika za te materijale prepusti našim stručnjacima imati dvostruku uslugu, pošto će dobiti i prevedene i optimizovane internet sadržaje.

Takođee, napominjemo i da su deo našeg tima profesionalni korektor i lektor, tako da svim klijentima omogućujemo i korišćenje njihovih usluga, a ukoliko postoji potreba za tim. Naime, redaktura sadržaja se vrši u onim slučajevima kada urađeni prevodi sa norveškog jezika na ruski nisu kvalitetni, odnosno kada postoje određene greške koje stručnjaci moraju da isprave.

A uz sve što smo pomenuli do sada, sudski tumači i prevodioci u svim našim poslovnicama vrše i obradu književnih dela u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali oni isto tako obrađuju i novinske članke, zatim ilustrovane, stručne i mnoge druge vrste časopisa. Možemo da se pohvalimo i činjenicom da naši stručnjaci odlično poznaju pravila marketinga, te da svakako primenjuju i prilikom obrađivanja marketinških materijala. Ne samo da će oni u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedu vizit kartice i brošure, odnosno plakate, nego isto tako obrađuju i PR tekstove, kataloge i mnoge druge materijale koji se isključivo vezani za oblast marketinga, a sve to čine uz maksimalno poštovanje pravila koja ova grana nameće.

Prevodi diplome i dodatka diplomi sa norveškog na ruski jezik

Ukoliko je i vama potrebno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa norveškog jezika na ruski, trebalo bi da znate i da Prevodilački centar Akademije Oxford svima koji su zainteresovani pruža mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu. A pod tim mislimo na činjenicu da su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, tako da će oni izvršiti prvo prevod ovog dokumenta, a potom i overu i to pečatom sudskog tumača, čime će mu dati zakonsku važnost.

Naši stručnjaci, takođe obrađuju i ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i ona koja imaju veze sa naukom. Tako da, osim za već pomenuti dokument, klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na ruski za prepise ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju, ali i za uverenje o položenim ispitima, kao i za nastavne planove i programe fakulteta. Isto tako, sudski tumač i prevodilac, po potrebi obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, te sve vrste radova i to kako naučne, tako i diplomske i seminarske.

U mogućnosti smo i da svima koji imaju potrebu za tim, ponudimo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obradu lekarskih nalaza, to jest svih onih dokumenata koja ulaze u medicinsku dokumentaciju (dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), te po zahtevu možemo da prevedemo i građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju (uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga).

Uz sve to, sudski tumači i prevodioci, naravno klijentima omogućuju i prevođenje sa norveškog jezika na ruski za pasoš, odnosno za potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, te ličnu kartu, ali i za mnoga druga dokumenta koja sada nisu navedena, a koja se smatraju ličnim (vozačka dozvola, krštenica, radna dozvola, venčani list, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i ostala). Takođe, u ovoj kombinaciji jezika mi možemo da obradimo i ne samo uverenje o nekažnjavanju, to jest uverenje o neosuđivanosti, već i sve vrste potvrda, saglasnosti i izjava. Tako naši stručnjaci pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrde o visini primanja, vrše prevod i saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, te prevode i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama.

Punomoćje za zastupanje, kao i presude o razvodu braka, odnosno sve vrste ne samo sudskih presuda, već i odluka, ali i sudske žalbe i tužbe, te rešenja isto tako možemo da u pomenutoj jezičkoj varijanti prevedemo, kao i različite tipove ugovora i licence, zatim tekovine Evropske unije, sertifikate i ostala pravna akta.

Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima omogućuje i da dobiju prevod sa norveškog jezika na ruski za sva dokumenta koja su vezana za poslovanje njihove firme, tako da osim rešenja o osnivanju pravnog lica, prevodilac i sudski tumač obrađuju i godišnje i poslovne izveštaje, odnosno statute preduzeća, kao i finansijske i revizorske izveštaje, zatim fakture, poslovne odluke, osnivačke akte preduzeća i druga dokumenta koja se tiču poslovanja bilo koje kompanije.

Važno je da znate da za neka dokumenta nije dovoljna izvršiti prevod i overu pečatom sudskog tumača, uzevši u obzir da se za njih zahteva i stavljanje posebne vrste pečata, a koji nosi naziv haški ili Apostille. A stručnjaci koji su u našem timu u tom slučaju nemaju apsolutno nikakvu nadležnost, pa mi iz tog razloga preporučujemo da svaki pojedinačni klijent najpre zatraži informacije u nadležnim institucijama o ovoj vrsti overe, kako ne bi bez potrebe gubio vreme, pošto se haški pečat nekada stavlja tek kada naši stručnjaci završe obradu tog dokumenta, a nekada neposredno pre toga.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje