Prevod sa norveškog jezika na estonski

Besplatni online prevod sa norveškog na estonski jezik

Za online prevod sa norveškog na estonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa norveškog na estonski jezik

Širom Srbije je konkretna usluga dostupna, zato što Prevodilački centar Akademije Oxford svoje poslovnice ima u više od 20 i većih i manjih gradova.

A sama činjenica da su i prevodioci i sudski tumači u svakom predstavništvu te institucije zaposleni je od koristi za sve one klijente, kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa norveškog na estonski jezik. Zapravo će oni na jednom mestu dobiti kompletno obrađen svaki dokument, jer će on biti i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica.

Konkretni postupak je u potpunosti usklađen sa važećim zakonom i omogućuje zainteresovanima da u relativno kratkom roku dobiju kompletno obrađen bilo koji dokument, koji će sa zakonskog aspekta u potpunosti biti validan i priznat.Prevođenje sa norveškog na estonski
Prevođenje sa estonskog na norveški

Na zahtev klijenata može da bude izvršeno direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa norveškog na estonski jezik, ali i svakog dokumenta koji je uvršten kako u tehničku, tako i u građevinsku i poslovnu, odnosno tendersku dokumentaciju.

Isto tako će se na zahtev pojedinaca, prevodilac i sudski tumač pobrinuti da kompletno obrade sva pravna akta, ali i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke.

Kada se za tim bude ukazala potreba, zaposleni ove institucije će prvo izraditi prevod, a onda i overiti dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su na primer saglasnosti svih vrsta, zatim potvrde, izjave i uverenja, te bilo koji drugi lični dokument.Slanje dokumenata na obradu može biti izvršeno na nekoliko načina, ali svaki klijent je u obavezi originale na uvid sudskom tumaču tom prilikom da dostavi. Zato jeste naglašeno da dokumenta mogu biti doneta lično u najbližu poslovnicu pomenute institucije ili poslata preporučeno preko "Pošte Srbije", a omogućeno je i dostavljanje originalnih dokumenata preko kurirske službe.

Nakon što sudski tumači i prevodioci budu izvršili obradu dokumenata, odnosno nakon što urade njihov direktan prevod sa norveškog na estonski jezik, a zatim ih overe, klijenti će imati mogućnost da u predstavništvo navedene institucije dođu lično i preuzmu ih. Takođe će biti ostvaren i njihov zahtev za dostavljanjem kompletno obrađenih dokumenata na željenu adresu, a prema važećem cenovniku kurirske službe će ta usluga biti naplaćena.

Opisani postupak obrade dokumenata je, kao što smo već pomenuli usklađen sa zakonom, ali postoje slučajevi kada se zahteva dodatna usluga, u vidu nadovere. Reč je o stavljanju takozvanog Haškog pečata na određena dokumenta, a koji je poznat i pod nazivom Apostille. Uzevši u obzir da članovi tima ove institucije ne poseduju adekvatna ovlašćenja za sprovođenje postupka nadovere, svim klijentima se savetuje da informacije o tome potpuno samostalno pribave. Nadležnost za izvršenje postupka nadovere imaju osnovni sudovi Republike Srbije, pa bi trebalo tamo klijenti da se raspitaju detaljno o stavljanju pomenutog pečata na njihova dokumenta.

Shodno zahtevima pojedinaca mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa norveškog na estonski jezik, kada se postupak njihovog dostavljanja može razlikovati. Naime, samo u tom slučaju klijentima će biti dozvoljeno da na mejl adresu dostave skenirana dokumenta, ali je njihova obaveza da naknadno pošalju ili donesu originalna dokumenta na uvid pomenutom stručnjaku.

Trebalo bi istaći i to da će sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji profesionalno obraditi i popularne, ali i stručne tekstove, nevezano za to da li se njihova tema odnosi na neku prirodnu ili društvenu nauku.

Mogu biti obrađeni i marketinški materijali, a na zahtev će biti izvršeno i direktno prevođenje novinskih članaka i časopisa sa norveškog na estonski jezik. Isto tako ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i svako književno delo, ali i udžbenik, ma kojom tematikom da se on bavi i bez obzira koliko da je njegova sadržina kompleksna i zahtevna.

Ako to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će obraditi i internet kataloge, ali i web sajtove, kao i online prodavnice i različite tipove aplikacija i programa, te mnoge druge onlajn materijale. Važno je napomenuti i to da oni imaju znanje i iskustvo u implementaciji SEO alata (Search Engine Optimisation), tako da klijentima osim prevoda pomenutih sadržaja omogućuju i njihovu stručnu optimizaciju, to jest usklađivanje sa pravilima koja važe u polju pretrage.

Redaktura sadržaja bilo koje vrste će biti izvršena na zahtev klijenata, a tom prilikom će korektori i lektori da se pobrinu sve greške u nekvalitetno prevedenim materijalima da u skladu sa pravilima struke i pakistanskog jezika isprave.

Prilikom organizacije događaja bilo koje vrste mogu biti angažovani ovi stručnjaci, a ako je potrebno da izvrše usmeno prevođenje sa norveškog na estonski jezik. Ovde je vrlo važno naglasiti da prevodioci i sudski tumači osim simultanog, izvršavaju i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, kao i konsekutivni prevod. Baš zato što su oni osposobljeni za primenu svih tih usluga, a svaka od njih se zna tačno za koju vrstu manifestacije mora biti korišćena, zahteva se da klijent detaljne podatke o samom događaju i o njegovoj organizaciji dostavi. Potrebno je da zaposlene u najbližoj poslovnici ove institucije informiše kako o predviđenom trajanju događaja, tako isto i o broju osoba koje će biti prisutne, te o samoj lokaciji na kojoj će biti održan, jer sve te informacije utiču na definisanje finalne ponude. Inače se u sklopu svake poslovnice ove institucije zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po vrlo pristupačnim uslovima, tako da će i to u konkretnu ponudu po potrebi da bude uneto.

Istakli bismo i to da su usluge titlovanja i sinhronizovanja audio i video materijala dostupne svakome, ko zahteva njihov direktan prevod sa norveškog na estonski jezik. Zato i napominjemo da će najpre prevodioci i sudski tumači obraditi emisije svih vrsta, zatim serije i reklamne poruke, kao i filmove, a nakon toga će klijent sam odabrati da li mu više odgovara da konkretni materijali budu sinhronizovani ili titlovani.

Na najjednostavniji način se pomenuti sadržaji mogu poslati na obradu, ali i preuzeti nakon pruženih usluga, a klijenti kojima elektronski način dostavljanja, odnosno preuzimanja materijala ne bude odgovarao, se mogu konsultovati sa zaposlenima u najbližem predstavništvu ove institucije, kako bi dostavljanje ili preuzimanje izvršili na drugačiji način.

Prevodi tekstova sa norveškog na estonski jezik

Pored toga što će profesionalni prevodioci i sudski tumači u datoj varijanti jezika da obrade popularne tekstove različite tematike, oni će izvršiti i direktno prevođenje stručnih tekstova sa norveškog jezika na estonski. Potpuno je svejedno da li je njihova tematika vezana za neku društvenu disciplinu ili za prirodnu nauku, jer zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju dugogodišnje iskustvo u obradi takvih materijala.

Takođe mogu da obrade profesionalno i sve internet materijale, kao što su na primer online prodavnice i web sajtovi, ali i internet katalozi, zatim programi bilo koje vrste, kao i aplikacije, te uopšteno govoreći svi materijali koji su vidljivi na internetu. Moramo napomenuti da ovi stručnjaci poznaju SEO pravila (Search Engine Optimisation), tako da te alate primenjuju prilikom obrade ovih sadržaja i na taj način ih i optimizuju, odnosno njihovu sadržinu pravilima web pretrage u potpunosti prilagođavaju.

Trebalo bi dodati i to da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše po potrebi kako simultani i konsekutivni prevod sa norveškog jezika na estonski, tako isto i takozvani šapatni. S obzirom na to da se radi o nekoliko tipova ove usluge, vrlo je važno da se za određeni događaj izabere upravo ona vrsta usmenog prevoda, koja će na njegove zahteve moći adekvatno i da odgovori. Samo iz tog razloga se od zainteresovanih zahteva da obaveste zaposlene u izabranom predstavništvu ove institucije kako o tome koliko je organizator predvideo da događaj traje i koliko će mu ljudi prisustvovati, tako isto i o tome na kojoj tačno lokaciji bi on trebalo da bude održan, a u smislu da ih informiše o detaljima koji se tiču osnovnih karakteristika samog mesta. Budući da ova institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, prilikom formiranja zvanične ponude će i konkretna usluga biti uvrštena u nju, a ukoliko bude bilo predviđeno da pomenuti stručnjaci tom prilikom primene upravo simultani prevod u datoj jezičkoj kombinaciji.

Prilikom prevoda filmskih ostvarenja različitih žanrova i vrsta (crtani, dokumentarni, igrani animirani), odnosno svih ostalih tipova video i audio materijala (informativne emisije, serije, zabavne i obrazovne emisije, reklamne poruke i ostalo), klijentima će biti ponuđene usluge njihovog titlovanja, kao i sinhronizacije.

U timu svake poslovnice ove institucije su zaposleni i profesionalni korektori, kao i lektori, a njihova specijalnost jeste usluga redakture. Inače je predviđeno da korektura, odnosno lektura budu primenjene u slučaju da postoji već preveden sadržaj, ali u njemu ima određenih propusta. Tada će ovi stručnjaci u skladu sa pravilima pakistanskog jezika, nastojati da isprave te greške i da usklade te materijale sa njihovim originalima. A na taj način će vlasnicima omogućiti da u optimalnom roku dobiju profesionalno obrađene sadržaje bilo koje vrste, koje će kasnije moći da koriste bez ikakvih poteškoća.

Sve materijale koji se tiču oblasti marketinga će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da obrade, tako da će biti izrađeni direktni prevodi kataloga i brošura sa norveškog jezika na estonski, ali i reklamnih letaka, te vizit kartica, kao i flajera i plakata, zatim PR tekstova i ostalih sadržaja koji su vezani za marketing, odnosno koji se koriste prilikom reklamiranja kako rada različitih firmi, tako isto i određenih proizvoda i usluga, ali i događaja.

A u skladu sa iznetim zahtevima će članovi tima konkretne poslovnice da profesionalno obrade kako romane i dela beletristike, tako isto i bilo koje drugo prozno, ali i poetsko književno delo. Isto tako će se pobrinuti da prevedu i sadržinu bilo ilustrovanih i stručnih, bilo dečijih časopisa, ali i članke iz novina, te udžbenike različite obimnosti i tematike.

Prevođenje lične karte sa norveškog jezika na estonski

Celokupan proces obrade dokumenata, a koji u skladu sa zahtevima izvršavaju prevodilac i sudski tumač podrazumeva najpre njihov direktan prevod sa norveškog na estonski jezik, a potom i uslugu koja se odnosi na zvaničnu overu.

Vrlo je važno da se ispoštuje pravilo o dostavljanju dokumenata na obradu, zato što se zahteva da svaki klijent originale na uvid tom prilikom dostavi, pošto je potrebno da oni budu upoređeni sa prevodima, a kako bi bilo utvrđeno da li su ti sadržaji potpuno isti.

Moramo obavestiti sve klijente, koji su za obradu bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika zainteresovani, da overu Apostille pečatom, koji je inače poznat i kao Haški, zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford ne mogu da izvrše, jer ne poseduju potrebna ovlašćenja za to. Neophodno je da se vlasnik dokumenata o detaljima vezano za postupak nadovere, odnosno za stavljanje pomenutog pečata na njegova dokumenta raspita samostalno i to kod zaposlenih u nadležnim institucijama, a što su u ovom slučaju osnovni sudovi Republike Srbije.

Na zahtev klijenata će osim lične karte, ovi stručnjaci da kompletno obrade i ostala lična dokumenta, a u koja pored ostalih spadaju i uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih i pasoš, kao i dozvola za boravak, te radna i vozačka dozvola, potom izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i saobraćajna dozvola, kao i izvod iz matične knjige rođenih i mnoga druga.

Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će kompletno obraditi i sadržinu medicinske dokumentacije, a kojom prilikom će biti izrađeni direktni prevodi lekarskih nalaza sa norveškog na estonski jezik, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentacije o medicinskim proizvodima, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svih ostalih dokumenata koja u sastav pomenutog tipa dokumentacije ulaze.

Naravno da će biti ostvareni zahtevi i onih klijenata, koji u datoj varijanti jezika prevod zahtevaju za različite tipove saglasnosti i izjava, odnosno uverenja i potvrda (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja i ostala dokumenta koja se podnose nadležnim službama po potrebi).

Prema iznetim zahtevima će biti izvršen i direktan prevod sudskih žalbi i tužbi sa norveškog na estonski jezik, s tim da prevodilac i sudski tumač mogu kompletno obraditi i ostala pravna akta, poput na primer tekovina Evropske Unije, ugovora i sudskih presuda, ali i licenci svih vrsta, zatim sudskih rešenja i punomoćja za zastupanje, kao i sertifikata i sudskih odluka, te svih ostalih dokumenata koja su vezana za oblasti sudstva ili prava.

Osim toga, zaposleni ove institucije su specijalizovani i za kompletnu obradu sadržine kako poslovne dokumentacije (poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća i mnoga druga), tako isto i građevinske, tehničke i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i ostala).

Još bi trebalo naglasiti i to da prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata mogu da obrade i sva ona dokumenta, koje su na određeni način vezana kako za oblast nauke, tako isto i za obrazovanje. Svakako će ispuniti zahteve vezano za prevod rezultata naučnih istraživanja sa norveškog na estonski jezik, ali i diplome i dodatka diplomi, te će kompletno obraditi i seminarske, kao i naučne, ali i diplomske radove. A isto tako će ostvariti zahteve i onih klijenata, koji u pomenutoj varijanti jezika žele da dobiju prevedeno uverenje o položenim ispitima, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te potvrdu o redovnom školovanju i naučne patente, to jest mnoge druge sadržaje koji se na jednu od pomenutih oblasti odnose.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na norveški jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje