Sudski tumač Banjica

Banjica je deo Beograda i nalazi se u južnom, šumadijskom delu grada, na teritoriji opština Savski venac i Voždovac, na Banjičkom visu ili brdu. Osim stambenog naselja, na Banjici se nalaze i mnogobrojne državne, sportske i medicinske ustanove. Banjički vis je uzvišenje koje se na zapadu spušta u Lisičji potok i vodi ka Topčideru, na jugu se spaja sa dolinom nekadašnjeg Kaljavog potoka i usponom prema naselju Kanarevo brdo. Sa severne strane ovog dela Beograda nalazi se elitno naselje Dedinje, dok istočnu granicu Banjice predstavlja Banjička šuma. To je dugačka i uska traka hrastove i jasenove šume, koja se pruža pored Bulevara Oslobođenja i deli Banjicu od Voždovca i Trošarine. Šuma, koja je stanište desetak vrsta ptica, ježeva, veverica i malih glodara, nedavno je dobila ime Bajfordova šuma, u čast Timotija Džona Bajforda, autora neprevaziđenih TV emisija za decu.

Banjica je, međutim, nazvana po velikom broju, čak stotinama, toplih izvora koji su se na tom mestu nalazili dok nije počela masovna stambena gradnja, šezdesetih godina prošlog veka. Na ovom terenu su, naime, ljudi živeli još pre 7000 godina, o čemu svedoče brojni arheološki nalazi iz vremena neolita i predmeti od grnčarije koji pripadaju Vinčanskoj kulturi. Arheološko nalazište Usek, locirano na brežuljku iznad Avalskog druma, bilo je poznato u svetskim naučnim krugovima kao veoma značajno za proučavanje neolitskog doba. Nažalost, lokalitet je delimično uništen divljom stambenom gradnjom u poslednjih tridesetak godina. Od 19. veka do Drugog svetskog rata, Banjica je bila neveliko prigradsko selo koje su, u doba kneza Miloša, naselile četiri familije poreklom iz južne Srbije. Između dva rata na Banjici su izgrađene vojne kasarne, a za vreme Drugog svetskog rata, u jednoj kasarni se nalazio zloglasni Banjički logor. Kroz njega je prošlo nekoliko desetina hiljada protivnika nemačkog Rajha: četnika, partizana, simpatizera komunističkog pokreta, pripadnika pokreta Draže Mihajlovića, Jevreja, Roma i svih intelektualaca koji nisu podržavali okupacione vlasti. Nekoliko hiljada logoraša je streljano na stratištu u obližnjim Jajincima.Na području Banjice danas se nalaze neke od veoma značajnih institucija, kao što su: VMA - Vojno Medicinska Akademija, najpoznatija, najveća i nekada najbolja zdravstvena ustanova u Srbiji, zatim Ortopedska bolnica, Policijska akademija i BIA (nekadašnja Služba državne bezbednosti). Od sportskih objekata na Banjici su smešteni Sportsko rekreativni centar “Banjica”, dom šampionskih ekipa vaterpolista i rukometaša sportskog društva “Partizan” i Sportski centar fudbalskog kluba “Rad”

Stambeno naselje Banjica se sastoji od starijeg dela i zelene pijace, na brdu i novijeg, poznatog kao Banjica II, koji, takođe, čine soliteri i gde se nalazi tržni centar, megamarket, škola i okretnice tramvaja i trolejbusa. Udaljenost naselja od centra grada je 6 kilometara, a broj stanovnika Banjice je oko 20 hiljada.

Akademija Oxford i stanovnicima ovog dela glavnog grada omogućuje da, u okviru našeg prevodilačkog centra, dobiju vrlo precizno prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava na željeni jezik, ali i overu prevoda prema proceduri koja je definisana zakonom. Takođe, žiteljima Banjice možemo da ponudimo i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, obuku za korišćenje računara, ali i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručnosti, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o znanju koje su stekli.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Banjica?

Naši jezički stručnjaci imaju zadatak da svojim klijentima omoguće da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po veoma povoljnim cenama, dobiju overene prevode svojih materijala koje mogu, bez ikakvih ograničenja, da koriste u zvaničnom pravnom prometu. Da bi to postigli, prevodioci i sudski tumači Banjica postupak prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na jezik koji se traži obavljaju vrlo pažljivo, sa maksimalnom posvećenošću, bez ikakvih improvizacija ili uplitanja ličnog mišljenja, s obzirom na to da je predviđeno da sve što se nalazi u osnovnom dokumentu mora biti, na odgovarajući način, izraženo na novom jeziku. Tom prilikom se veoma mnogo vodi računa o periciznosti prevoda stručnih izraza i termina, koji čine bazu jednog zvaničnog dokumenta, te moraju biti nedvosmisleno i jasno izraženi i sasvim razumljivi. Prevodilac i sudski tumač Banjica tokom rada izrazito poštuje gramatička, pravopisna i ostala jezička pravila, kao i duh jezika na koji prevodi, uopšte, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u zvaničnim materijalima i karakterističan je po birokratskom, formalnom izražavanju, jasnom i preciznom jeziku, bez elemenata naracije ili estetike, kako bi se isključila svaka mogućnost nesporazuma ili nerazumevanje onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, materijal pregledaju najpre sami prevodioci, a zatim on prolazi i stručnu lektorsku kontrolu, pa se tako osigurava ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka ili nepoklapanja sa originalom, pa prevod u savršenom obliku dolazi do postupka overe.

Legalizacija dokumenata na novom jeziku počinje njihovim detaljnim upoređivanjem sa originalnim spisima, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe, moraju dostaviti na uvid. Cilj ovog postupka jeste potvrđivanje potpunog poklapanje prevedene i izvorne verzije konkretnog materijala, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče stila izrade i korišćenih stručnih izraza i termina. Jedino pod tim uslovima prevodilac i sudski tumač Banjica može da overi prevod svojim ličnim pečatom, na kome se nalazi jedinsveni registracioni broj, i da ga potpiše. Na taj način, postaje zvanični garant da je dotični materijal na novom jeziku potpuno jednak tekstu izvornika i da može zauzeti mesto originala u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Prevodilac i sudski tumač Banjica može da prevede i overi sledeća zvanična dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford obradom vaših zvaničnih materijala bave se vrhunski jezički stručnjaci, koji su, sa najvišim ocenama, diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što nedvosmisleno utiče na kvalitet prevođenja i klijentima omogućava sigurno dobijanje precizno prevedenih službenih materijala, potpuno u skladu sa izvornim spisima. Prevodioci i sudski tumači Banjica poseduju perfektne govorne i pisane sposobnosti, a odlično poznaju i sva gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika za koji su specijalizovani. Takođe su dobro upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u materijalima koje obrađuju, s obzirom na to da se, pored prevođenja sadržaja dokumenata, bave i legalizacijom novih dokumenata, prema zakonom utvrđenoj proceduri. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu i visokim stručnim kvalifikacijama, prevodioci i sudski tumači Banjica uglavnom rade sa dugogodišnjim klijentima, s obzirom na to da im se stranke, nakon prve saradnje, i kasnije uvek obraćaju kada imaju potrebu za obradom zvanične dokumentacije, jer su izuzetno zadovoljni uslugom koju kod nas dobijaju.

Prevodioci i sudski tumači Banjica mogu, na zahtev svojih klijenata, obrade sve vrste zvaničnih materijala, ma koliko da su složeni njihovi sadržaji i na bilo koju sferu privatnog i društvenog života se oni odnose.

Osim standardnih ličnih isprava, kao što su pasoš, lična karta i vozačka dozvola, prevodilac i sudski tumač Banjica prevodi i overava i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoga druga dokumenta koja se tiču isključivo jedne osobe.

U ovu grupu spisa mogu se ubrojati i različite potvrde, uverenja, izjave, zahtevi, dozvole i saglasnosti koje, prevedene i overene, morate predati nadležnoj službi u nekoj stranoj zemlji, ukoliko želite da podnesete zahtev ili ostvarite konkretna lična prava. Stoga će, prevodioci i sudski tumači Banjica za vas kompletno obraditi potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, dozvolu za boravak, potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja se naročito često traži, jer bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

U širem smislu, lična dokumenta obuhvataju i ona koje su na neki način povezana sa obrazovanjem, a koja su potrebna u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanje radnog odnosa van granica svoje zemlje. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Banjica prevodi i overava prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomama, kao i druga pisana dokumenta kojima se može potvrditi nivo obrazovanja pojedinca ili koja se odnose na neki od institucija obrazovnog sistema.

Prevodioci i sudski tumači Banjica rade i sa farmaceutskom i medicinskom dokumentacijom, koja se uglavnom traži radi korišćenja medicinskih usluga u inostranstvu ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima, pa prilikom obrade zahteva posebnu pažnju, budući da je neposredno vezana za zdravlje i živote ljudi. Ovde, recimo, spadaju lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Pored stručnih pisanih materijala koji su vezani za tehniku, nauku ili građevinu, gde, recimo, spadaju deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti i građevinski projekti za propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, prevodioci i sudski tumači Banjica prevode i overavaju i sva dokumenta potrebna za poslovne transakcije koje obuhvataju više država. To su, između ostalog, svi tipovi biznis ugovora, od kojih se, recimo, vrlo često obrađuju kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, revizorski izveštaji, kao i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), različite poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), bilansi uspeha, godišnji izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji i ostala slična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Banjica kvalifikovan je i za obradu takozvane tenderske dokumentacije, odnosno pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Ovde se, na primer, mogu ubrojati obrasci, predmeri, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija za tehničkim specifikacijama.

Oblast rada naših stručnjaka pokriva i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se vode na nivou više država, pa tako prevodioci i sudski tumači Banjica rade sa pravilnicima, izveštajima, punomoćjima, ovlašćenjima, sertifikatima, licencama, te sa svim vrstama pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i sa različitim sudskim presudama, odlukama i rešenjima, poput, na primer, presude o razvodu braka.

Sva dokumenta koje nam dostavite na obradu biće u prevodilačkom centru Akademije Oxford potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjnih upotreba. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Banjica, pre stupanja na odgovornu funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalno zakletvu pred nadležnim državnim organima. Tako su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa aktuelnim zakonima, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja su im poverena na prevod i overu. Oni će, dakle, učiniti sve da potpuno sačuvaju vašu privatnost, a prema podacima koji im se tokom rada otkrivaju odnosiće se kao prema strogo čuvanim poslovnim tajnama. Ukoliko nas, dakle, angažujete za obradu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, možete biti sigurni da ćete, pored kvalitetnog prevoda i legalizacije u skladu sa zakonom, dobiti i svu sigurnost koja je potrebna i bezuslovnu diskreciju.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Banjica može da prevede zvanična dokumenta?

Članovi stručnog tima Akademije Oxford poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore kako na području Evrope, tako i u ostalim delovima sveta. Osim engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog, koji spadaju u red najtraženijih jezika i najrasprostranjenijih po broju govornika, prevodioci i sudski tumači Banjica u radu koriste i jezike koji se govore u zemljama naših suseda, to jest, mađarski, rumunski, bugarski, makedonski, albanski, hrvatski i bosanski. U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji zvaničnih materijala mogu biti prevedeni i u jezičkoj kombinaciji koja uključuje španski, portugalski, grčki, italijanski, turski, arapski, slovenački, kao i poljski, češki i slovački. Prevodilac i sudski tumač Banjica može svojim klijentima da ponudi i prevod na holandski, ukrajinski, kineski, japanski i neki od skandinavskih jezika, kao što su norveški, finski, danski i švedski, ali i, naravno, usluge prevoda u obrnutoj varijanti, to jest, sa pomenutih jezika na neke druge koje stranka traži. Prevodilac i sudski tumač Banjica kvalifikovan je i za rad sa latinskim, koji se već vekovima ne ubraja u žive jezike, s obzirom na to da se nigde ne govori, ali je i danas prisutan u pisanim stručnim materijalima koji se odnose na medicinu, farmaciju, veterinu ili pravne nauke. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem stručnom timu nalaze i prevodioci i sudski tumači za korejski, pakistanski, hebrejski, romski, persijski i estonski jezik, budući da su oni veoma retki na ovim prostorima, te stoga klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od pomenutih jezika. Prevod i overu službenih materijala kod nas mogu da dobiju i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, pošto se u našoj ekipi nalazi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i lako završe konkretni posao.

Kako je već dobro poznato, Akademija Oxford kontinuirano nastoji da poboljšava kvalitet svojih usluga i prilagođava ih zahtevima klijenata, te u redovne usluge koje pružamo spada i direktan prevod sa jednog stranog jezika na drugi. Prevodilac i sudski tumač Banjica je u toj meri opšte obrazovan, stručan, iskusan, vešt u prevođenju i sa mnogobrojnim interesovanjima i afinitetima, da dokument originalno izdat na stranom jeziku može odmah, u jednom potezu, da prebaci na drugi, takođe strani, jezik, ukoliko je to korisniku potrebno. Isti posao se u većini drugih prevodilačkih centara obavlja postupno, prema principu „korak po korak”, to jest, sadržaj datog materijala se prvo sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa tek posle toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Na taj način posao traje duže, a i cena ove usluge je viša nego u Akademiji Oxford, budući da je potrebno angažovanje više stručnjaka, kako bi se uradio traženi prevod. Prevodioci i sudski tumači Banjica su, stoga, pravi izbor ukoliko imate potrebu za opisanim tipom prevoda, jer ćete kod nas najbrže i za najmanje novca dobiti materijal na jeziku koji ste tražili.

Jezički stručnjaci Akademije Oxford čine sve što je u njihovoj moći da svaki posao koji im se poveri završe za što kraće vreme. Ipak, spremni su da, ukoliko klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, urade i takozvani „hitan prevod”, koji je poseban ne samo po brzini izrade, već i po tome što se u toj situaciji korisnik dobija priliku da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak posla. Prevodioci i sudski tumači Banjica će tada, kao i uvek, dati svoj maksimum i sa nesmanjenim kvalitetom prevesti dati materijal, iako u slučaju ovakvog usluge zaista rade pod pritiskom i u izmenjenim i otežanim okolnostima. Cena ovakvog prevoda će se, međutim, razlikovati od regularne, budući da se tada, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost”, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga klijent očekuje da prevodioci i sudski tumači Banjica završe prebacivanje traženog materijala na novi jezik.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Banjica?

Kako je kompletna obrada dokumentacije, koja uključuje prevod i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, usluga koja je najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativije za naše korisnike, najčešće upravo i dobijemo zahteve da na ovaj način obradimo službene materijale, no budući da prevodioci i sudski tumači Banjica uvek nastoje da izađu u susret zahtevima svojih klijenata, spremni smo da, ako se to od nas traži, uradimo i overu dokumenta čiji je prevod poveren nekom drugom stručnjaku, a ne članovima prevodilačkog tima Akademije Oxford. I tada smo, međutim, obavezni da do kraja sprovedemo predviđenu proceduru overe, što znači da ćete na uvid morati da nam dostavite i originalni dokument, koji će prevodilac i sudski tumač Banjica vrlo pažljivo uporediti sa prevodom. Ukoliko utvrdi da se ova dva dokumenta razlikuju jedino po jeziku kojim su pisana, a da su u sadržaju, stilu i korišćenim stručnim terminima sasvim identična, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Tako ovaj spis postaje validan sa stanovišta prava i zakona i može se, u tom obliku, podnositi svim nadležnim ustanovama jednog sistema.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli ne može da se overi jer odudara od teksta izvornika ili sadrži druge greške i nepravilnosti. Tada posao preuzimaju lektori i korektori, uvaženi članovi naše profesionalne ekipe i izvanredni jezički stručnjaci, koji rade redakturu spornog teksta, tako što prvo detaljno pregledaju i prevod i original, izdvajaju i ispravljaju sve pravopisne, gramatičke, slovne, stilske i ostale jezičke greške, u svim predviđenim pojedinostima izjednačavaju ova dva materijala i takođe kontrolišu prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti vrlo precizno prevedeni, jer na njihovom značenju počiva i smisao samog zvaničnog dokumenta. Na taj način ćete, bez gubljenja vremena i dodatnih većih troškova koje bi prouzrokovalo ponovno prevođenje istog materijala, dobiti valjan dokument na jeziku koji ste tražili, te ćete, bez ikakvih problema, moći da ga overite i nakon toga koristite u međunarodnom pravnom prometu.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodioci i sudski tumači Banjica izašli u susret svim vašim zahtevima i na odgovarajući način preveli i overili zvanična dokumenta koja su vam potrebne, morate da nam dostavite na uvid originalne spise ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koji ste pre toga overili u za to nadležnoj službi. Materijale koji želite da prebacimo na novi jezik i regularno overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih drugih detalja naše saradnje. Imate, takođe, mogućnosti da nam ih na adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje deluju na području glavnog grada. Isključivo ukoliko je potrebno da vam uradimo „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, s obzirom na to da je tada veoma bitno da naši prevodioci što pre započnu posao, kako bismo na vreme ispunili vaše zahteve, a elektronska dostava upravo to omogućuje. Ipak, i u opisanoj situaciji ćete imati obavezu da nam naknadno, vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od gore pomenutih načina pošaljete ili donesete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Banjica mogao da ih uporedi sa prevodima u procesu overe.

Gotove prevode, nakon legalizacije, zajedno sa originalima možete lično podići u nekom od naših predstavništava u Beogradu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo ili Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke. Važno je da napomenemo da se vi, kao klijent, smatrate naručiocem ove usluge i da stoga snosite troškove dostave, koji će se obračunavati nezavisno od onih vezanih za prevod, overu, redakturu i ostale poslove koje su za vas obavili stručnjaci našeg prevodilačkog centra. Cena dostave se, dakle, obračunava prema važećem cenovniku angažovane službe i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanje materijala, direktno kuriru na ruke.

Bitno je i da znate da se cena prevoda formira shodno broju obrađenih strana, kao i da se na jednoj od njih, prema prevodilačkom standardu koga se i prevodioci i sudski tumači Banjica pridržavaju, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo primenjuje se kod svih vrsta pisanih materijala, pa, prema tome, i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da se na jednoj strani u ovom slučaju nalazi znatno kraći tekst. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati kod ovlašćenih službenika u našim filijalama u Beogradu. Napominjemo i da je uobičajena praksa da se na veće količine prevedenog materijala odobrava izvesni popust.

Šta je to Apostille overa?

Overa prevedenih materijala takozvanim Apostille pečatom je formalnost uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijm se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji smo pravni sledbenici. Stoga se apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu sprovodi u Republici Srbiji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se na različite načine primenjuje kod pojedinih tipova službenih materijala. Tako je, recimo, u nekim slučajevima potrebno prvo dokument odneti na apostiliranje, a zatim ga ustupiti prevodiocima i sudskim tumačima na prevođenje i overu, dok je kod drugih spisa situacija drugačija, to jest, postupak je obrnut - prvo se materijali prevode i overavaju pečatom ovlašćenog stručnjaka, a potom se nose u osnovni sud na Apostille overu. U nekim slučajevima se traži da, osim sadržaja samog dokumenta, i ono što se nalazi u Apostille pečatu bude prevedeno na ciljani jezik, s obziromna to da on ima oblik štambilja u koji su, na propisan način, uneti odgovarajući podaci. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, međutim dešava se da se zahteva da i prevod i original sadrže ovaj pečat. Važno je i da napomenemo da Apostille overa nije predviđena za sve vrste zvaničnih materijala, te se tako, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao niko od onih administrativni isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Budući da prevodioci i sudski tumači Banjica nisu zaduženi za overu Apostille-om, nemaju ni obavezu da do detalja poznaju način sprovođenja ovog postupka. Stoga će vam oni o tome dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu raspitati. Da biste dobili prava i korisna obaveštenja, od ključne je važnosti da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite konkretni overeni prevod. Ako se ispostavi da je za vaš dokument potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavte, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sve što je potrebno da znate o Apostille-u, možete saznati u odgovarajući službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, kako se Banjica nalazi na teritoriji dve opštine - Voždovca i Savskog venca, bitno je da znate da je za opštinu Savski venac nadležan Prvi osnovni sud, koji se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a, a za Voždovac je nadležan Drugi osnovni sud, smešten na Vračaru, u Katanićevoj broj 15. Obaveštenja ove vrste možete potražiti i u Višem sudu u Beogradu, koji se takođe nalazi na Vračaru, u Timočkoj 15, a u okviru ove institucije, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom dovoljno detaljno pojasnili sve segmente obrade zvanične dokumentacije, kao i način rada naših stručnjaka, no, ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite mejlom ili telefonom ili lično dođete u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo porazgovarajte sa ovlašćenim koordinatorom. Mi ćemo, svakako, nastojati da vam damo što detaljnije odgovore, a ako procenimo da je i to porebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Banjica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Banjicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Banjica

Spisak sudskih tumača za opštinu Banjica Sudski tumači za opštinu Banjica Spisak sudskih tumača za opštinu Banjica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Banjica

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Banjica Sudski tumači za opštinu Banjica Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Banjica

Sudski tumači i prevodioci u Banjici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!