becmen

Sudski tumač Bečmen

Bečmen je jedno od sedam prigradskih sela koje čine beogradsku opštinu Surčin. Geografski položaj naselja je u sremskoj ravnici, 8 kilometara od reke Save, u centru opštine, okružen naseljima Jakovo, Boljevci, Progar, Petrovčić i Surčin. Udaljenost od centra Beograda je 25 kilometara, dok broj stanovnika Bečmena iznosi oko 4 hiljade, po nacionalnom sastavu 95 odsto srpske većine. Naselje je statistički kategorisano kao seosko, iako se danas manje od 7 procenata stanovnika bavi poljoprivredom.

Kao i većina sremskih naselja, i područje Bečmena je u dalekoj prošlosti bilo naseljeno Ilirima, Keltima i Rimljanima, a o postojanju naseobine u praistoriji svedoče arheološki nalazi predmeta od bakra. Poreklo i značenje imena Bečmen nije poznato jer je u ranom srednjem veku naselje bilo zabeleženo kao jedan od mnogobrojnih poseda porodice Morović. Ugarski istorijski podaci govore da je osnivač vlastelinske porodice, Stevan Morović, krajem 13. veka, sa svojim vojnicima i 32 srpske porodice, iz Bosne došao u Srem i da su njegovi potomci, vladari sremske županije, ban Jovan i ban Ivan Morović, uspešno ratovali protiv Turaka sve do definitivnog pada Srema pod tursku okupaciju 1529. godine. Početkom 18. veka na mestu Bečmena naselje više ne postoji i to je samo jedna od 11 sremskih lokacija koje se nazivaju pustare. Međutim, nekoliko decenija kasnije osniva se novo selo Srba izbeglih iz Metohije, pod imenom Bogićev Zbeg. Sadašnja bečmenska crkva, posvećena Svetom Savi, je izgrađena 1810. i iz tog vremena je i prva škola koja je otvorena pri crkvi. Slava hrama je Sveti Sava ali seoska se slavi 30. jula na dan Ognjene Marije.

Najveća atrakcija Bečmena je prirodni ribnjak, omiljeno mesto beogradskih sportskih ribolovaca, Bečmenska bara. Ribnjak čine tri povezana jezera, polukružnog oblika koji liči na udicu, ukupne površine od 53 hektara, razdvojena zemljanim nasipom koji omogućava prirodno prelivanje vode iz jednog u drugo jezero. Dno je obrađeno građevinskom mehanizacijom, uklonjen je mulj, uređeno priobalje, napravljen je put za vozila nasipanjem tucanika, zasađeno je drveće. Posle svih građevinskih radova jezera su obogaćena ubacivanjem nekoliko desetina tona ribe, uglavnom šarana, babuške i štuke, kao i manjim količinama soma, tolstolobika i amura. U jezerima ima smuđa i mrene, što najbolje govori o kvalitetu i čistoći Bečmenske bare.Žitelji Bečmena koji imaju potrebu da stručna lica prevedu njihova zvanična dokumenta na novi jezik i sprovedu overu prema zakonom definisanoj proceduri, mogu se obratiti prevodiocima i sudskim tumačima koji čine profesionalnu ekipu Akademije Oxford, gde će dobiti efikasnu i stručnu obradu traženih materijala. Stanovnici ovog dela Beograda kod nas mogu i da nauče neki strani jezik, na kursevima koje vode veoma iskusni i visoko kvalifikovani predavači, nakon kojih, uspešni polaznici dobijaju međunardno priznate sertifikate o stečenom znanju. Takođe organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, obuku za rad na računarima, u skladu sa svim savremenim standardima, i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, što mnogima u ovim kriznim vremenima može pomoći da pronađu odgovarajuće zaposlenje.

Prevodioci i sudski tumači Bečmen mogu da prevedu i overe sledeća dokumenta

Sve vrste zvaničnih materijala mogu u našem prevodilačkom centru da budu prevedene na jezik koji klijent traži, a posle toga i overene pečatom ovlašćenog stručnog lica, tako da, odmah nakon obrade, mogu da budu uključene u pravni promet.

Pored uobičajenih ličnih isprava, poput, lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prevodilac i sudski tumač Bečmen prevodi i overava i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), ali i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i ostala dokumenta koja su vezana samo za ličnost jedne osobe.

Budući da savremeno poslovanje veoma često prevazilazi granice jedne države, javlja se i potreba za prevodom i overom pisanih materijala koji se upotrebljavaju u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i, uopšte, u biznisu koji ima međunarodni karakter. Tako, iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Bečmen rade sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, finansijskim, godišnjim, revizorskim i svim ostalim izveštajima, bilansima stanja i uspeha, kao i sa ulaznim i izlaznim fakturama, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), svim vrstama poslovnih sporazma, poput, na primer, kupoprodajnih ugovora, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih, kao i sa potvrdama o kvalitetu proizvoda, različitim poslovnim odlukama i ostalim dokumenatima ovog tipa. Prevodilac i sudski tumač Bečmen kvalifikovan je i za obradu tenderske dokumentacije, tačnije rečeno, pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nakom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Tu, između ostalog, spada grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri i obrasci.

Jezički stručnjaci Akademije Oxford mogu za svoje klijente da obrade i sva pravna akta, odnosno, spise koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima koji prevazilaze granice jedne zemlje. Tako prevodioci i sudski tumači Bečmen prevode i overavaju sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, poput, na primer, presude o razvodu braka, ali i raznovrsne sertifikate, licence, punomoćja, ovlašćenja, izveštaje, pravilnike i zakonski zasnovane sporazume, kao što su, recimo, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Kod nas možete dobiti i vrlo precizan i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Oblast rada naših eksperata obuhvata i stručne pisane materijale koji se tiču nauke, građevine i tehnike, pa prevodilac i sudski tumač Bečmen profesionalno obrađuje deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, uputstva za rukovanje i ostala srodna dokumenta.

Kako u današnje vreme mnogi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj državi ili da, pak, u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prisutna je i stalna potreba za prevodom i overom raznovrsne medicinske i farmaceutske dokumentacije, koja se u tu svrhu traži. Iz ove oblasti, prevodilac is udski tumač Bečmen najčešće radi sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Ukoliko želite da van svoje zemlje konkurišete za neki posao ili se, pak, školujete i usavršavate u inostranstvu, morate imati overene prevode potrebnih dokumenata koja se tiču obrazovanja ili nekih ustanova obrazovnog sistema, a kojima ćete moći da potvrdite nivo svoje školske spreme. Tako će za vas prevodioci i sudski tumači Bečmen u potpunosti obraditi potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise ocena, diplome i dodatke diplomama, ali i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i mnoge druge slične spise.

Prevodilac i sudski tumač Bečmen može da prevede i overi i različite potvrde, saglasnosti, uverenja, izjave, dozvole i zahteve koji su potrebni pojedincu koji u stranoj zemlji želi, recimo, da ostvari neka lična prava ili završi drugi konkretni posao. Ovde se, recimo, misli na potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, te na potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvdru o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale tipove zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, čiji se overeni prevodi veoma često traže, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane države.

Sva dokumenta koja nam budete poverili na prevod i overu biće, budite sigurni, u našem centru sasvim bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjne upotrebe. Tome u prilog govori i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Bečmen, pre stupanja na dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu, kojom su se zvanično obavezali na rad u skladu sa aktuelnim zakonima, kao i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju.

U okviru kojih jezika prevodioci i sudski tumači Bečmen prevode zvanične materijale?

Članovi stručnog tima Akademije Oxford poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, rasprostranjenih ne samo na području Evrope, već i u mnogim drugim delovima sveta. Prevodioci i sudski tumači Bečmen, kako se i očekuje, najčešće rade prevode zvaničnih materijala sa srpskog na neki strani jezik ili, obrnuto, sa nekog drugog jezika na naš maternji, no, sposobni su i za prebacivanje teksta službenih spisa u okviru jezika koji se retko nude u ovdašnjim prevodilačkim centrima, budući da je njihovih poznavalaca zaista malo na našim prostorima, a to su, na primer, korejski, estonski, persijski, pakistanski, hebrejski i romski. Prevodilac i sudski tumač Bečmen neretko u svom profesionalnom delovanju koristi i svuda zastupljene i, po broju govornika, najrasprostranjenije jezike, poput ruskog, nemačkog, engleskog, francuskog, španskog i portugalskog, a klijentima može da ponudi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju slovenački, grčki, italijanski, turski, arapski, kineski, japanski, poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski ili, pak, neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su, na primer, finski, norveški, danski i švedski. Vrlo često dobijamo zadatke da sadržaje zvaničnih dokumenata prevedemo na neki od jezika zemalja u neposrednom okruženju, poput, recimo, bosanskog, hrvatskog, makedonskog, albanskog, bugarskog, rumunskog ili mađarskog, ali i, podrazumeva se, sa pomenutih jezika na neke druge koji se, u konkretnom slučaju, traže. Iako se latinski već veoma dugo nalazi u grupi mrtvih jezika, budući da se nigde ne upotrebljava u govoru, i u savremeno doba prisutan je u pisanim materijalima, kao jezik prava, medicine, farmacije i veterine, te prevodilac i sudski tumač Bečmen svojim klijentima može da omogući i prevođenje koje se na njega odnosi. Uslugu overe i prevoda zvaničnih spisa u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da dobiju i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, pošto se u našem stručnom timu nalazi i vrhunski poznavalac znakovnog jezika koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da lako i brzo završe posao koji žele.

Usluga po kojoj je Akademija Oxford poznata u prevodilačkim krugovima jeste direktno prebacivanje sadržaja zvaničnih materijala sa jednog na drugi strani jezik. Za ovaj, ni malo jednostavan, posao potrebni su visoko kvalifikovani, opšte obrazovani i informisani i veoma iskusni stručnjaci, koji su, ujedno, odlični organizatori i imaju mnoga i raznovrsna interesovanja i afinitete, što su, zapravo, sve karakteristike naših prevodilaca i sudskih tumača. Zahvaljujući tome, u slučaju da klijent ima dokument izvorno izdat na stranom jeziku koji, iz nekog razloga, treba da bude prebačen na drugi, takođe strani, jezik, mogu ovakav tip prevoda da urade neposredno, u jednom potezu, a ne na dvofazni način, koji se praktikuje u većini ostalih prevodilačkih agencija, gde se, u slučaju zahteva za ovakvom uslugom, osnovni dokument prvo prevodi na srpski, pa tek nakon toga, sa srpskog na traženi strani jezik. Sasvim je očigledno, dakle, da prevodioci i sudski tumači Bečmen rade u korist svojih klijenata, te im omogućuju da brže, ali i jeftinije nego na drugim mestima, dođu do materijala na jeziku koji im je potreban. Radi se o tome da za opisanu prevodilačku uslugu kod nas nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, pa će to direktno umanjiti i iznos troškova koji idu na teret korisnika. Sve će biti obavljeno maksimalno profesionalno, efikasno i u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata.

Prevodioci i sudski tumači Bečmen imaju, dakle, sve potrebne stručne kvalifikacije za rad sa zvaničnim spisima. Svi oni su, sa najvišim ocenama, diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih institucija dobili traženu licencu za rad. Mnogi od naših stručnjaka prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, čime kvalitet njihovog rada postaje postojaniji, a korisnicima nudi garancije da će u našem centru dobiti kvalitetne i precizne prevode, urađene sasvim u skladu sa originalnim materijalima. Prevodioci i sudski tumači Bečmen odlično znaju i sva pravopisna, gramatička, sintaksička i druga pravila jezika za koji su specijalizovani, a, pošto oblast njihovog delovaja, osim prevođenja zvanične dokumentacije na ciljani jezik, obuhvata i overu prevoda u skladu sa propisanom procedurom, izvanredni su poznavaoci i svih aktuelnih zakona i propisa, kao, uostalom, i stručne pravne terminologije koja se koristi u ovakvom tipu pisanih materijala. Blagodareći visokoj stručnosti i neospornom iskustvu, kao i odličnim organizacionim sposobnosima, prevodioci i sudski tumači Bečmen svojim klijentima nude mogućnost da na jednom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, za relativno kratko vreme i po izuzetno povoljnim cenama, dobiju overene prevode svojih materijala, koje, nakon toga, odmah mogu da koriste u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima, budući da se ovako obrađena dokumenta smatraju u potpunosti validnim sa stanovišta prava i zakona.

Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Bečmen?

Osnovni zadatak naših jezičkih stručnjaka jeste da zvanične materijale kvalitetno prevedu na jezik koji korisnik traži i urade overu prevoda na zakonom definisan način, kako bi materijal učinili pravno validnim i podobnim za korišćenje u zvaničnom prometu. Postupak prebacivanja sadržaja službenih spisa na novi jezik nije nimalo jednostavan posao i mora biti urađen u skladu sa strogo propisanim pravilima, što znači da prevodilac i sudski tumač Bečmen mora sve pojedinosti osnovnog dokumenta tačno da prevede na ciljani jezik i da posebnu pažnju pokloni stručnim izrazima i terminima, koji moraju biti jasno i nedvosmisleno izražen, budući da predstavljaju osnovu samog zvaničnog spisa, te tu ne sme biti prostora ni za kakva višestruka tumačenja ili lične interpretacije. Prevodilac i sudski tumač Bečmen se, tokom prevođenja, striktno pridržava gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i ostalih pravila jezika na koji prebacuje tekst konkretnog materijala, a novi dokument će pisati takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za službene spise, kod koga je prisutno objektivno i hladno izražavanje, ukalupljena rečenična konstrukcija i ustaljene reči i izrazi, koje su izrazito jednoznačne i precizne, kako bi se izbeglo bilo kakvo nerazumevanje i provizorno tumačenje onoga što je rečeno. Kada se prevod završi proći će dvostruku stručnu kontrolu - prvu će da urade sami prevodioci, a drugu lektori, izuzetni jezički stručnjaci, pa će se tako postići ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i odstupanja od osnovnog dokumenta i prevod će u savršenom obliku doći do stručnjaka koji će izvršiti njegovu zvaničnu overu.

Postupak legalizacije prevedenog materijala počinje zapravo vrlo pažljivim poređenjem dotičnog teksta sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Pomenuti čin sravnjivanja prevoda i originala obavezan je kako bi se utvrdilo apsolutno poklapanje ova dva dokumenta, u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, kao i stila izrade, budući da jedino pod tim uslovima materijal na novom jeziku može da bude zvanično overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Bečmen utvrdi da prevedeni materijal poseduje pomenute karakteristike, overiće ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Sada ovaj dokument postaje pravno validan, budući da na sebi ima zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice i omogućilo njegovu upotrebu u svim legalnim pravnim poslovima i jednak tretman koji imaju i ostali originali.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Bečmen?

Puna ograda zvaničnih dokumenata i javnih isprava obuhvata prevod dotičnog materijala na traženi jezik i, nakon toga, overu novog dokumenta pečatom licenciranog sudskog tumača. Ova usluga je, svakako, najpovoljnija i, što se finansija tiče, najisplativija za naše klijente, te najčešće upravo i obavljamo poslove ovakve vrste. No, kako prevodioci i sudski tumači Bečmen uvek nastoje da izađu u susret zahtevima i potrebama svojih klijenata, prihvatiće i da urade samo legalizaciju dokumenta koji na traženi jezik nije prebačen u našem prevodilačkom centru, već su u tu svrhu angažovani stručnjaci koji nisu članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. Važno je da naglasimo da smo i u takvoj situaciji dužni da se strogo pridržavamo određene procedure overe, što znači da nam na uvid morate dostaviti originalni spis, kako bismo mogli da ga u postupku overe uporedimo sa datim prevodom. Bitno je i da znate da ovaj postupak nije namenjen samo dokumentima koja ne traženi jezik nisu preveli naši stručnjaci, zato što želimo da proverimo njihov kvalitet, već se on na potpuno isti način sprovodi kod svih materijala prebačenih na novi jezik za koje se zahteva zvanična legalizacija. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Bečmen utvrdi da vaš prevod potpuno odgovora originalnom dokumentu u pogledu sadržajam stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Ovim činom će omogućiti njegovo korišćenje u zvaničnom pravnom prometu i prihvatanje od strane svih nadležnih ustanova jednog sistema.

Ukoliko se, pak, ispostavi da vaš prevod nije urađen u skladu sa strogim pravilima rada sa zvaničnim materijalima, to jest, ako sadrži neke greške i nepravilnosti ili u nečemu odstupa od originalnog spisa, prevodilac i sudski tumač Bečmen neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. Ipak, i u takvoj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje! Naravno da nećemo predložiti da naši stručnjaci ponovo prevode vaš materijal, jer bi to bilo zaista nepotrebno gubljenje i novca i vremena, već ćemo, umesto toga, angažovati lektore i korektore, izuzetne jezičke stručnjake, koji će, za tili čas, uraditi redakturu spornog sadržaja i pripremiti materijal za postupak legalizacije. Oni će, pre svega, izvršiti vrlo detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim traženim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, izdvojiti i ispraviti sve stilske, slovne, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, sprovesti neke korekcije, budući da ove reči moraju biti vrlo jasno i nedvosmisleno izražene, jer od njihovog značenja zavisi i smisao samog službenog spisa. Kada se stručna redaktura završi, dobićete materijal na ciljanom jeziku, potpuno spreman za overu, koji će, bez ikakvih problema, proći strogu kontrolu ovlašćenog sudskog tumača. Tako ćete brže i jeftinije doći do legalizovanog prevoda traženog dokumenta i odmah ćete moći da ga upotrebljavate u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Bečmen uvek nastoje da posao koji im se poveri završe u što kraćem vremenskom periodu, budući da su svesni da živimo u jednom užurbanom dobu i da je vreme upravo ono što nam najčešće najviše nedostaje. No, spremni su da vam ponude i takozvani „hitan prevod“ dokumenata, ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite ponuđene termine, jer imate potrebu da tekst na novom jeziku dobijete što pre. Ova usluga nije posebna samo po efikasnom delovanju, već i po tome što tada dobijate priliku da sami odredite termin za završetak konkretnog posla koji vam, naravno, najviše odgovara. Prevodioci i sudski tumači Bečmen će dati sve od sebe da ono što od njih tražite ostvare u predviđenom roku, a prevod će svakako biti uređen maksimalno profesionalno i kvalitetno. Ipak, činjenica da u ovakvoj situaciji rade pod većim pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih utiče i na cenu pomenute prevodilačke usluge, koja će biti viša od redovne, s obzirom na to da tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka biće određena prema broju prevedenih strana, ali i shodno dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je, zapravo, taj rok duži, iznos pomenute takse biće niži.

Na koji način da ostvarite saradnju sa našim stručnjacima?

Kako bi prevodioci i sudski tumači Bečmen mogli da urade kompletnu obradu vaših službenih materijala, to jest, da ih, nakon prevoda, i zvanično overe, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koji ste pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Zvanične spise koje želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neku od poslovnica Akademije Oxford u Beogradu, predate ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite oko ostalih bitnih detalja naše saradnje. Takođe imate mogućnost da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na teritoriji glavnog grada. Dostava elektronskim putem moguća je jedino u slučaju da vam je potreban „hitan prevod“, pošto u takvoj situaciji ne smemo da gubimo mi sekund dragocenog vremena kako bismo u predviđenom roku ostvarili ono što tražite, a elektronska pošta nam upravo omogućava najbržu dostavu. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, donesete ili na opisane načine pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Bečmen mogao da ih sravni sa prevodima u procesu legalizacije.

Kada se materijali prebačeni na novi jezik zvanično overe, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom duže vreme uspešno sarađujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Bitno da znate da se troškovi ove usluge obračunavaju prema važećem cenovniku firme koja je dostavu obavila i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci i da ste u obavezi da ove troškove izmirite najverovatnije prilikom preuzimanje materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Bečmen mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim poslovnicama u Beogradu. Cena prevoda se, inače, obračunava shodno broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna strana u tom slučaju obuhvata znatno kraći tekst od pomenutog. Bitno je da znate i to da je uobičajeno da se na veće količine materijala koji se prevodi daje i neki popust.

Još neke važne informacije o overi zvaničnih dokumenata

Da bi materijal koji je preveden na traženi jezik postao pravno validan, mora biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, postoje dokumenta koja, da bi dostigla ovaj status, moraju da prođu i takozvanu Apostille overu, formalnost koje se sprovodi prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država, među kojima se nalazila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Prema tome, dakle, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu vrši se i u našoj zemlji, a ovaj postupak obavljaju predsednici ili i ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Overa Apostille pečatom nije namenjena svim zvaničnim dokumentima, pa se tako, na primer, nikada ne vrši kod administrativnih isprava koje su direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Apostiliranje je postupak koji ni u jednom slučaju ne isključuje overu za koji su zaduženi ovlašćeni sudski tumači, međutim, ni ne vrši se na isti način kod svih zvaničnih materijala. Tako, na primer, ima dokumenata kod kojih se prvo radi prevođenje teksta na ciljani jezik i overa pečatom ovlašćenog stručnog lica, a tek nakon toga Apostille overa, dok je, u drugom slučaju, postupak obrnut, to jest, prvo se u osnovnom sudu radi apostiliranje, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Apostille pečat je urađen u formi štambilja i predviđeno je da se u njega, na propisan način, unose traženi podaci, pa tako ima situacija kada se zahteva da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaja Apostille-a bude prebačen na novi jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevedeni dokument, no nekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi materijal bio zvanično priznat.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Bečmen nisu zaduženi za Apostille overu, oni nemaju ni obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak u vezi sa svakim konkretnim dokumentom, te će vam u vezi sa apostiliranjem pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je bitno da tom prilikom ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete u budućnosti koristiti date overene prevode, jer ćete tako dobiti validne i korisne informacije. Ako je za vaš dokument predviđena overa Apostille-om, nadležnoj sudskoj službi predajete odgovarajući zahtev, kao i original spisa koji želite da overite, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille overi?

Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostiliranja dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no najbolje će biti da se, kao stanovnik Bečmena, koji pripada teritoriji opštine Surčin, za ovaj posao obratite Trećem osnovnom sudu, nadležnom za pomenuti deo Beograda. Ovaj sud se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina broj 16, a obaveštenja o postupku Apostille overe možete dobiti i u Višem sudu, lociranom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo dovoljno detaljno objasnili postupak obrade službenih materijala i način rada naše stručne ekipe, no ako u vezi sa tim imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite mejlom ili telefonom ili dođite lično u neko od predstavništava Akademije Oxford u Beogradu i tamo na licu mesta porazgovarajte sa ovlašćenim službenikom. Mi ćemo se potruditi da vam što detaljnije odgovorimo, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Bečmen

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bečmen


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bečmen

Spisak sudskih tumača za grad BečmenSudski tumači za grad BečmenSpisak sudskih tumača za grad Bečmen

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bečmen

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BečmenSudski tumači za grad BečmenCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bečmen

Sudski tumači i prevodioci u Bečmenu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!