Sudski tumač Bežanija

Bežanija je urbano predgrađe Beograda i administrativno pripada opštini Novi Beograd, iako istorija Bežanije počinje u 16, a istorija Novog Beograda u 20. veku. Bežanija je osnovana na mestu na kojem je, pre 7 hiljada godina, postojalo neolitsko naselje, a novo je podignuto 1512. kada je 35 srpskih porodica, posle propasti srednjevekovne Srbije, pobeglo u sremski deo Ugarske i svoje novo mesto nazvalo po begstvu od Turaka, Bežanija. Nekoliko najstarijih bežanijskih porodica, koje još žive u naselju, pominju se u austrijskim popisima iz 18. veka, dok je većina današnjih stanovnika doseljena posle Drugog svetskog rata, u vreme izgradnje Novog Beograda i aerodroma u Surčinu.

Bežanija se nalazi u Sremu, između novobeogradskih blokova, izgrađenih pored reke Save, a trasom auto - puta je odvojena od Zemuna. Nekadašnje selo nazvano je Stara Bežanija i još uvek ima veliki broj kuća karakterističnih za austro - ugarski tip ušorenih vojvođanskih naselja. Novoizgrađeni stambeni kvartovi su: Bežanijski blokovi i Bežanijska Kosa. Blokovi pod brojevima od 61 do 65 su do skoro bili poznati kao „spavaonica“, sa socrealističkim betonskim soliterima od 15 spratova, bez dovoljno prodavnica, parkova i bilo kakvih sadržaja. Poslednjih godina se to prilično izmenilo, pa su i popularni „blokovi“ postali mnogo privlačnije mesto za život. Sa druge strane, naselje Bežanijska Kosa, izgrađeno na uzvišenju – kosi, iznad nekadašnjeg sela Bežanija, po kojoj je i dobilo ime, projektovano je i izgrađeno kao mnogo humanije mesto za stanovanje. Bez previsokih zgrada, sa mnoštvom tipskih individualnih kuća koje su, zbog lepog izgleda, velikih stanova na dva nivoa i lepo uređenih dvorišta, lokalno poznate kao „Karingtonke“, ovo novo naselje je veoma popularno kod bogatijih Beograđana. Mnoga poznata lica iz sveta sporta, estrade, kulture ili šou - biznisa su žitelji Bežanijske Kose. Nekadašnje predratno naselje poljoprivrednika, pa posleratno radničko, sa industrijskim gigantom bivše SFRJ, fabrikom traktora IMT, Bežanija je zbog svog novog naselja postala jedan od najcenjenijih krajeva Beograda. Nekada slavni IMT, poznat po kvalitetu proizvedenih traktora i visokim platama radnika, konačno je 2015. potpuno ugašen.Na Bežanijskoj Kosi se nalaze mega marketi, tržni centri, savremeno projektovane škole, sportski centar, kliničko - bolnički centar i najveće groblje na području Beograda. Posebna arhitektonska atrakcija je nova crkva. Stara crkva na Bežaniji, posvećena Sv.Georgiju, napravljena je 1733. godine, a na njenom mestu je 1878. sazidana nova u klasicističko - baroknom stilu, koja postoji i danas. U blizini crkve se nalazi fudbalski stadion kluba „Bežanija“, koji je jedne sezone igrao u prvoj ligi i čak se plasirao na Evropski kup. Nažalost, ispao je u prvom kolu kvalifikacija. Nova crkva na Bežanijskoj Kosi je završena 2001. godine i projektovana je u stilu prastarih, okruglih hrišćanskih hramova - rotondi, sa niskim dodatnim prostorijama i visokim zvonikom. Posvećena je Svetom Vasiliju Ostroškom, poznatom hrišćenskom čudotvorcu.

Akademija Oxford je u mogućnosti da i žiteljima Bežanije ponudi kvalitetne usluge koje podarzumevaju prevod i overu službenih materijala, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita na fakultetima, ali i u gimnazijama, srednjim i višim školama.

Prevodioci i sudski tumači Bežanija

Jezički stručnjaci koji se, u okviru Akademije Oxford, bave profesionalnom obradom vaše zvanične dokumentacije su sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i od nadležnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih su izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevoda uređenih u našem centru podiže na još viši nivo, a klijentima obezbeđuje potrebnu sigurnost da će dobiti tačne prevode, potpuno verne tekstu originala. Prevodioci i sudski tumači Bežanija savršeno poznaju gramatiku, pravopis, leksiku i ostale segmente jezika za koji su specijalizovani, kao i važeće zakone i propise, ali i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u dokumentima koja obrađuju, budući da se, pored prevoda, bave i legalizacijom materijala na novom jeziku u svrhu njihovog uključivanja u zvanični pravni promet. Iza njih je bogato profesionalno iskustvo i mnogobrojni zadovoljni klijenti koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje i kasnije uvek obraćaju kada imaju potrebu za obradom zvaničnih dokumenata ili javnih isprava. Prevodioci i sudski tumači Bežanija će vam, dakle, omogućiti da na istom mestu, u relativno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na našim prostorima, dobijete overene prevode traženih dokumenata koje ćete, u tom obliku, moći da koristite u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Da bi se bavili jednim ovako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Bežanija su prošli sve predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu kojom su se, osim na rad u skladu sa zakonom, obavezali i na uvažavanje privatnosti svojih klijenata i profesionalan odnos prema dokumentima koji im se poveravaju na obradu. Oni će, dakle, podatke do kojih u radu dolaze čuvati kao najveću poslovnu tajnu, a materijale koje prevode i overavaju na svaki način zaštititi od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Ukoliko odlučite da za obradu službenih materijala angažujte naše stručnjake, budite sigurni da ćete, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i svu sigurnost koja vam je potrebna, ali i zagarantovanu diskreciju.

Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Bežanija?

Obrada zvanične dokumentacije se, moglo bi se reći, sastoji iz dve faze. U prvoj se vrši prevođenje materijala na novi jezik, a u drugoj overa prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ova dva procesa su, međutim, i te kako međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog, budući da, bez kvalitetnog prevoda, overa ne može biti izvršena i, obrnuto, ukoliko nije overen, materijal na novom jeziku, ma koliko da je savršeno uređen, sa stanovišta prava i zakona potpuno je bezvredan. Dakle, da bi svojim klijentima mogli da ponude overene prevode dokumenata, prevodioci i sudski tumači Bežanija najpre sam proces prebacivanja sadržaja dokumenata na novi jezik obavljaju vrlo pažljivo i koncentrisano, pošto se od njih očekuje da kompletan sadržaj osnovnog dokumenta tačno izraze na novom jeziku, te da posebnu pažnju obrate prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasni i nedvosmisleni. Takođe treba da voditi računa i o načinu izražavanja u zvaničnoj dokumentaciji, koji mora biti formalan i bez estetskih elemenata, dvosmislenosti i reči čije značenje može biti dvojako protumačeno. Prevodioci i sudski tumači Bežanija novi dokument prilagođavaju duhu ciljanog jezika, poštujući pravopisna, gramatička i ostala pravila. Prevod pišu takozvanim administrativnim stilom izražavanja, koji odlikuje šablonsko pisanje, potpuno izbegavanje dvosmislenih i stilski oblikovanih reči i izraza, kao i ustaljena i ukalupljena leksika i sintaksa. Kada je prevod završen, proći će dve stručne kontrole. Prvu će obaviti sami njegovi autori, a drugu lektori, kao vrhunski jezički stručnjaci, te će se tako omogućiti ispravljanje i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalom i savršeno upakovan prevod će ući u proces overe.

Prvi deo postupka legalizacije sastoji se od detaljnog poredjenja prevedenog i originalnog dokumenta, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ukoliko se utvrdi da materijal na novom jeziku u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade apsolutno odgovara tekstu izvornika, prevodilac i sudski tumač Bežanija ga overava svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, i svojeručnim potpisom. Na taj način daje zvaničnu garanciju da je dotični dokument pregledala i odobrila stručna osoba i da može zameniti original u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Koja dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Bežanija?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti profesionalnu obradu svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ma koliko da su složeni njihovi sadržaji i na bilo koju oblast društvenog i privatnog života se odnosili.

Čest predmet rada naših stručnjaka je opsežna i, ponekad komplikovana, poslovna dokumentacija, to jest službeni materijali koji se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju preduzeća i drugim poslovnim aktivnostima na nivou više država. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Bežanija prevode i overavaju sve tipove biznis ugovora, poput kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, a uz to i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, revizorske izveštaje, kao i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), ulazne i izlazne fakture, različite poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, te godišnje izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i ostala slična dokumenta. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih dokumenata koja su potrebna za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, kao što su, na primer, opšti uslovi, obrasci, uputstva za ponuđače, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Oblast poslovnih dokumenata, u širem smislu, obuhvata i stručne pisane materijale koji su povezani sa tehnikom, naukom i građevinom, te prevodilac i sudski tumač Bežanija profesionalno obrađuje i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, ali i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Osim svih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, od kojih se, recimo, posebno često traži obrada presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Bežanija prevodi i overava i druga pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više zemalja. Tu, na primer, spadaju različiti izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati i zakonski zasnovani sporazumi, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Sa posebnom pažnjom i posvećenošću prevodilac i sudski tumač Bežanija obrađuje medicinska I farmaceutska dokumenta, budući da su ona neposredno vezana za zdravlje i živote ljudi, jer se mahom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Iz ove sfere najčešće radi sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Osim za standardne lične isprave, odnosno, ličnu kartu i pasoš, prevodilac i sudski tumač Bežanija može da izda overene prevode i vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih (krštenice), uverenja o državljanstvu, kao i saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih (venčanog lista), potvrde o prebivalištu, radne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih (umrlice) i ostalih službenih materijala vezanih samo za ličnost jedne osobe. Takvima se, takođe, mogu smatrati i različite saglasnosti, potvrde, dozvole, zahtevi, uverenja i izjave koje je, prevedene i overene, potrebno predati nadležnoj službi u inostranstvu, ukoliko neka osoba želi da podnese konkretan zahtev ili ostvari odgovarajuća lična prava. Tako prevodioci i sudski tumači Bežanija rade i sa potvrdom o redovnim primanjima, nasledničkom i drugim tipovima zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, kao i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, zahtevom za dobijanje vize, potvrdom o neosuđivanosti, dozvolom za boravak, potvrdom o mestu boravka, saglasnošću o zastupanju i, vrlo često traženom, potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Za ličnost jedne osobe vezana je i većina dokumenata koja su na neki način povezana sa obrazovanjem i koja se moraju, kvalitetno prevedena i regularno overena, predati nadležnim službama u inostranstvu, ukoliko neko želi da se školuje, usavršava ili zaposli van granica svoje zemlje. Tako prevodilac i sudski tumač Bežanija profesionalno obrađuje prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i sva ostala dokumenta kojima se može dokazati nivo obrazovanja neke osobe ili, pak, dokumentovati način rada u odgovarajućim obrazovnim ustanovama.

Prevodioci i sudski tumači Bežanija u radu koriste sledeće jezike

Naši eksperti kvalifikovani su za rad u domenu više od 40 jezika koji se govore na tlu evropskog kontinenta, ali i u drugim delovima sveta. Osim prebacivanje sadržaja zvaničnih materijala sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Bežanija mogu klijentima da ponude i prevode koji obuhvataju uvek aktuelne i tražene jezike, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, španski, portugalski, italijanski i grčki. Radimo i prevode koji se tiču turskog, arapskog, poljskog, češkog, slovačkog, ukrajinskog, holandskog, kineskog i japanskog, ali i jezika koji pripadaju skandinavskoj grupi, poput, recimo, norveškog, švedskog, finskog i danskog. Teritorijalna bliskost i nekadašnji život u zajedničkoj državi doveo je do toga da se na našim prostorima često traži prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije u okviru mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, kao i makedonskog, hrvatskog, bosanskog i slovenačkog jezika. Prevodilac i sudski tumač Bežanija kvalifikovani je i za rad sa latinskim, koji se više ne smatra živim jezikom, budući da se već vekovima nigde ne govori, ali se i danas vrlo često upotrebljava u pisanim stručnim dokumentima vezanim za oblast pravnih nauka, farmacije, veterine i medicine. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevode službenih materijala koji podrazumevaju neki od jezika retko gde zastupljenih u ovdašnjim prevodilačkim agencija, kao što su estonski, korejski, romski, pakistanski, persijski ili hebrejski. Usluge prevoda i overe dokumentacije kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da će sve njihove specifične potrebe zadovoljiti prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji je, takođe, deo naše profesionalne ekipe.

Kako Akademija Oxford neprestano nastoji da unapređuje usluge koje pruža i da sledi savremene tendencije na svetskoj prevodilačkoj sceni, u redovne usluge koje pružamo uvrstili smo i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, to znači da će prevodilac i sudski tumač Bežanija materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji odmah, u jednom potezu, prebaciti na traženi strani jezik, a neće koristiti metod rada koji se uglavnom praktikuje u drugim prevodilačkim centrima, a koji podrazumeva posredno prevođenje, u skladu sa principom „korak po korak”, to jest, prebacivanje sadržaja osnovnog dokumenta prvo na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Zahvaljujući svojoj stručnosti, opštem obrazovanju, velikom profesionalnom iskustvu i neospornoj prevodilačkoj veštini, prevodilac i sudski tumač Bežanija klijentima kojima je potrebna ovakva vrsta prevodilačke usluge omogućava da brže i za manje novca dođu do prevoda koje žele, budući da za ovakvu vrstu posla kod nas neće morati da bude angažovano više stručnjaka različitih profila, već će se sve obaviti efikasno, na korist klijenata i u skladu sa predviđenim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom.

Prevodilac i sudski tumač Bežanija svaki posao koji mu je poveren završava u što kraćem mogućem roku, no, ukoliko klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, jer mu je materijal na novom jeziku potreban još ranije, može da uradi „hitan prevod” dokumenata, kada će sama stranka imati mogućnost da odredi vremenski period u okviru koga želi da se prevod završi. Uprkos radu pod pritiskom i u otežanim okolnostima, naši stručnjaci će i tada postavljene zadatke uspešno izvršiti i strankama ponuditi kvalitetan materijal na novom jeziku, potpuno veran originalu. Ipak, cena ove prevodilačke usluge biće drugačija od uobičajene, s obzirom na to da korisnik tada, pored osnovnih troškova, plaća i „taksu za hitnost”, čija je visina uslovljena kako brojim prevedenih strana, tako i dužinom roka koji je postavljen našim stručnjacima za završetak celog prevodilačkog posla.

Koje još usluge nude prevodioci i sudski tumači Bežanija?

Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi uređeni u našem prevodilačkom centru jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatićemo i vašu odluku da ovaj posao poverite nekim drugim stručnjacima, a od nas tražite da samo legalizujemo materijal na novom jeziku. Treba da znate da ćemo i tada sprovesti kompletnu zakonom definisanu proceduru overe, koja podrazumeva detaljno poređenje prevedenih materijala sa njihovim originalnim verzijama, koje nam se, stoga, takođe stavljaju na raspolaganje. Ovaj postupak se ne primenjuje zato što smatramo da su prevodi uređeni izvan našeg centra manje kvalitetni, već zato što je potrebno da prevodilac i sudski tumač Bežanija potvrdi da su privredni i originalni materijal u svemu, osim u jeziku kojim su napisani, identični, to jest, da se potpuno poklapaju u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina i stila izrade. Ako su svi navedeni uslovi ispunjeni, overiće vaš prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis, te ćete, posle toga, materijal preveden na novi jezik moći slobodno da koristite u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije sasvim urađen u skladu sa originalom ili, pak, u njemu postoje i neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Bežanija neće moći da ga regularno overi, već će predložiti da lektori i korektori urade redakturu spornog teksta, kako bi ga doveli u oblik pogodan za korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju. Oni će, dakle, prvo uraditi temeljan jezički pregled prevoda i izvornog dokumenta, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva materijala, pregledati i, ukoliko je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasno i nedvosmisleno izraženi na novom jeziku i korigovati eventualne stilske, slovne, gramatičke i pravopisne greške. Kvalitet vaših prevoda će tako biti poboljšan na svim nivoima i bez ikakvih problema će proći strogu kontrolu ovlašćenog sudskog tumača i biti zvanično overen.

Dostava i preuzimanje materijala

nam na odgovarajuće načinne dostavite originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Bežanija neće moći da u potpunosti ispuni vaše zahteve, odnosno da, nakon prevoda, i overi nova dokumenta. Materijale koje treba da obradimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti i oko ostalih detalja naše saradnje. Takođe imate mogućnost da nam dokumenta pošaljete na adresu preko Pošte Srbije, u vidu preporučene pošiljke, ili posredstvom neke od kurirskih službi. Postoji i varijanta slanja spisa elektronskim putem, no ona je rezervisana isključivo za potrebu „hitnog prevoda” dokumenata, kada je naročito bitno da ona što pre stignu do naših stručnjaka, kako bi vaši zahtevi bili ispunjeni u predviđenom roku. Dakle, jedino tada možete dokumenta skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete imati obavezu da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, na vreme donesete ili pošaljite originalne materijale, koje će prevodioci i sudski tumači Bežanija u postupku overe uporediti sa prevodom.

Potpuno određene materijale, odnosno, overene prevode i originalna dokumenta, možete lično podići u nekoj od naših filijala u glavnom gradu ili tražiti da vam ih, na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju, pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom već duže vreme sarađujemo. Cenu dostave određuje angažovana služba, na osnovu svog važećeg cenovnika, a platićete je sasvim nezavisnom od troškova koji se odnose na usluge naših stručnjaka, odnosno, prevod, overu, redakturu i ostale. Troškove koji se tiču dostavljanja materijala na adresu platićete najverovatnije prilikom preuzimanja istih, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Cena prevoda se, inače, formira shodno broju obrađenih strana, a u skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, na jednoj od njih se nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos tome što jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekst. Valja napomenuti i da je uobičajeno da se na veće količine materijala koji se prevode odobrava i neki popust.

Overa Apostille pečatom

Prevedena dokumenta, overena pečatom licenciranog sudskog tumača, mogu se slobodno koristiti u međunarodnom pravnom prometu, međutim, postoje i ona koja, u tu svrhu, moraju biti overena u takozvanim Apostille pečatom, koji, u neku ruku, predstavlja legalizaciju višeg nivoa. Apostiliranje dokumenata sprovodi se na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država.

Apostil overa se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata, pa je, tako, nekada potrebno prvo tekst materijala prevesti na novi jezik i overiti ga pečatom ovlašćenog stručnjaka, pa tek onda raditi apostiliranje, dok je u drugim slučajevima čitav postupak obrnut, to jest, prvo se radi apostiliranje, a onda obradu nastavljaju licencirani jezički stručnjaci. Kako je Apostille pečat urrađen u obliku štambilja, ponekad se traži da i podaci koji se u njemu nalaze budu prebačeni na novi jezik, a ne samo tekst konkretnog dokumenta. Uglavnom je dovoljno Apostille-om overiti samo prevod, no ima slučajeva kada se zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, ali nije ni predviđena za sve tipove zvaničnih materijala, te se tako, recimo, nikada ne primenjuje kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Overu Apostille pečatom na području Republike Srbije vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, pa kako prevodioci i sudski tumači Bežanija nisu zaduženi za ovaj postupak, nemaju ni obavezu da poznaju sve njegove pojedinosti. Oni će vam samo dati osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete moći o svemu da se detaljno raspitate. Vrlo je važno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedite koji dokument želite da overite, kao i u koji ćete svrhu koristiti overeni prevod, jer je to način da osigurate dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Ako utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebna Apostille overa, nadležnom sudu predajete odgovarajući zahtev, original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koje će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde pitati za overu Apostille pečatom?

Informacije o overi Apostille-om, namenjenoj dokumentima koji će se koristiti van granica naše zemlje, možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda na području Beograda. Nije, međutim, na odmet da znate da je za teritoriju opštine Novi Beograd, kojoj Bežanija pripada, nadležan Treći osnovni sud, koji je, zajedno sa Drugim osnovnim sudom, smešten u zgradu na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina 16. Potrebne informacije možete dobiti i u Višem sudu na području beogradske opštine Vračar, u Timočkoj ulici broj 15.

Ukoliko postoji nešto što se tiče obrade zvanične dokumentacije ili načina rada naših stručnjaka što u gornjem tekstu nije dovoljno detaljno razjašnjeno, molimo vas da nas kontaktirate mejlom ili telefonom ili lično dođete u neku od naših beogradskih filijala. Ovlašćeni koordinatori će nastojati da vam pruže sva potrebna obaveštenja, a ako procene da je i to potrebno, zakazaće vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Bežanija

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bežaniju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Bežanija

Spisak sudskih tumača za opštinu Bežanija Sudski tumači za opštinu Bežanija Spisak sudskih tumača za opštinu Bežanija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Bežanija

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Bežanija Sudski tumači za opštinu Bežanija Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Bežanija

Sudski tumači i prevodioci u Bežaniji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!