Sudski tumač Boljevci

Boljevci su naselje na ruralnoj beogradskoj periferiji koje pripada opštini Surčin. Nalazi se blizu reke Save, u sremskom delu Beograda i udaljeno je oko 30 kilometara od centra grada. Boljevci se statistički ubrajaju u seoska naselja, iako se danas manje od 10 odsto ovdašnjih stanovnika bavi poljoprivredom kao osnovnom delatnošću. Broj stanovnika se procenjuje na oko 5 hiljada, a zanimljivo je da nešto manje od trećine žitelja Boljevaca pripada slovačkoj nacionalnoj manjini. Slovaci su ovde naseljeni početkom 19. veka u vreme intenzivne kolonizacije koju je sprovodila Austrija, naseljavajući Vojvodinu pripadnicima različitih naroda koji su živeli u tadašnjoj državi Habzburga. U sadašnje vreme, u skoro svim segmentima života, mladi Slovaci iz Boljevaca su usmereni ka Zemunu i Beogradu, tako da njihovi roditelji nisu zainteresovani za školovanje dece na maternjem jeziku koje je nekada postojalo u osnovnoj školi u Boljevcima.

Istorija ranijih naselja na ovom području počinje u dalekoj prošlosti, u vreme neolita, bronzanog i gvozdenog doba, zatim su tu živeli Iliri, Kelti i Skordijci. U srednjem veku Srem je bio u posedu Vizantije, Bugarske, pa Ugarske države, a stanovništvo je bilo slovensko, to jest srpsko. U 16. veku selo potpada pod tursku vlast. Nije poznato staro ime naselja, a sadašnji naziv, Boljevci, se prvi put pominje 1702. godine.

U selu je prva srpska škola počela da radi sredinom 18. veka i danas nosi ime poznatog pesnika Branka Radičevića, čijih je nekoliko generacija predaka živelo u Boljevcima. Parohijska pravoslavna crkva Svete Petke je izgrađena 1799, dok je slovačka evangelistička crkva, klasičani luteranski hram podignut početkom 20. veka. Hrišćanskom karakteru Boljevaca doprinose još i dva protestantska hrama koja se nalaze u selu, Baptistička crkva i Nazarenski molitveni dom.Na području Boljevaca lociran je nekadašnji ribnjak lokalnog ribarskog gazdinstva, jezero Živača, koji je od skoro otvoren za sportski ribolov i nalazi se na vrhu liste omiljenih lokacija beogradskih pecaroša. Od kada je izgrađen most preko Save kod termoelektrane u Obranovcu, Živača i Boljevci su postali lako dostupni i iz pravca Šumadije i Posavine, pa je opština Surčin pokrenula mnogobrojne manifestacije sa ciljem razvoja rekreativnog turizma u Boljevcima. Osim terena za sportski ribolov, unapređuje se i lovni turizam, tu je i etno selo, mogućnost obilaska Bojčinske šume i manastira Fenek i najnovija atrakcija - nautičko selo „Biser“. Nautičko selo je motel sa savremeno opremljenim kućicama na splavovima, marinom za čamce, restoranom, plažom i sportskim terenima. Od glavne ulice i centra Boljevaca obala Save i nautičko selo su udaljeni manje od 500 metara.

Akademija Oxford može i stanovnicima Boljevaca da ponudi usluge svog prevodilačkog centra, koje se odnose na prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, kao i obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika, profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručnosti i pripremu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima.

Prevodioci i sudski tumači Boljevci

Jezički profesionalci koji se u okviru stručnog tima Akademije Oxford bave obradom vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava su sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili predviđenu licencu za rad. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet usluga koje pružaju, svakako, podiže na znatno viši nivo. Prevodioci i sudski tumači Boljevci su odlično upoznati sa gramatičkim, pravopisnim, sintaksičkim i drugim pravilima jezika u okviru koga prevode, a takođe odlično znaju i sve aktuelne propise i zakone, kao i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u pisanim materijalima koje obrađuju, s obzirom na to da u opis njihovog posla, pored prebacivanja datih sadržaja na traženi jezik, spada i overa prevedenih dokumenata prema proceduri koja je utvrđena zakonom. U timu Akademije Oxford nalaze se iskusni profesionalci, vrlo stručni, umešni u poslu kojim se bave i dobri organizatori, tako da klijentima mogu da omoguće kompletnu obradu zvaničnih spisa, na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, što je svakako vrlo važno, jer tako brzo i lako dolaze do overenih prevoda traženih dokumenata i mogu odmah da ih koriste u praksi.

Prema odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Boljevci su, pre imenovanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i, pred nadležnim državnim organima, položili odgovarajuću profesionalnu zakletvu. Tim činom su se i zvanično obavezali da će u svakoj situaciji raditi u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima i na odgovarajući način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na prevod i overu. Oni će, dakle, učiniti sve da vas i vaša dokumenta zaštite od bilo kakve moguće zloupotrebe, maksimalno će poštovati vašu privatnost, a podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju tretirati kao najstrože čuvane poslovne tajne. Tako će vam, osim vrlo kvalitetne usluge prevoda i legalizacije novog dokumenta u skladu sa zakonom, pružiti i svu bezbednost koja je neophodna prilikom obrade zvaničnih spisa, ali i apsolutnu diskreciju.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Boljevci?

Postupak obrade zvanične dokumentacije može se grubo podeliti u dve etape. U prvoj fazi se, dakle, vrši samo prebacivanje sadržaja zvaničnih spisa na traženi jezik, a u drugoj legalizacija prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Ova dva segmenta obrade su, međutim, i te kako međusobno povezana i utiču jedan na drugoga, budući da novi dokument ne može da bude zvanično overen ukoliko nije adekvatno preveden na ciljani jezik i, obrnuto, prevod, ma koliko da je savršeno uređen, sa stanovišta prava i zakona nema baš nikakvu vrednost, ukoliko na sebi ne nosi pečat licenciranog sudskog tumača.

Dakle, prvi zadatak naših jezičkih stručnjaka jeste prebacivanje teksta traženog materijala na ciljani jezik, što je jedan vrlo odgovoran i nimalo lak posao, budući da se očekuje da sve što se nalazi u osnovnom dokumentu bude adekvatno prevedeno. To posebno važi za stručne izraze i termine, reči koje predstavljaju osnovu samog službenog materijala, pa shodno tome na novom jeziku moraju biti izražene sasvim jasno i nedvosmisleno, bez ikakve mogućnosti dvojakog tumačenja ili improvizacija. Tokom rada, prevodioci i sudski tumači Boljevci striktno se pridržavaju pravopisnih, gramatičkih i drugih pravila jezika na koji prevode, a novi spis će biti urađen u takozvanom administrativnom stilu, karakterističnom za službene materijale. Urađen prevod proći će dve stručne kontrole. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, a za drugu lektori, izuzetni jezički poznavaoci, te se tako postiže korekcija i najsitnijih grešaka i nepravilnosti i materijal na novom jeziku u savršenom obliku ulazi u postupak overe.

Legalizacija prevedenog dokumenta počinje, zapravo, njegovim detaljnim i vrlo pažljivim upoređivanjem sa originalnim materijalom, koji se, u tu svrhu, našim stručnjacima takođe mora dostaviti na uvid. Radi se o tome da je neophodno da prevodilac i sudski tumač Boljevci, pre nego što zvanično overi prevedeni material, utvrdi njegovo apsolutno poklapanje sa osnovnim spisom, u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i stila izrade. Jedino pod tim uslovima, naime, može da sprovede zvaničnu legalizaciju dokumenta na novom jeziku, te će, ako je sve to zaista tako, overiti prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručnim potpisom. Nakon toga, dotični materijal može, bez ograničenja, da se upotrebljava u međunarodnom pravnom saobraćaju, s obzirom na to da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i overio stručno lice.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Boljevci?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade stručnjaci kvalifikovani za prevode u okviru više od 40 jezika, koji se govore kako na tlu evropskog kontinenta, tako i u drugim delovima sveta. Podrazumeva se da prevodioci i sudski tumači Boljevci najčešće imaju zadatak da sadržaje službenih spisa prebace sa nekog stranog jezika na srpski ili, u obrnutom smeru, sa našeg na neki drugi jezik, međutim, vrlo često prevode tekstove zvaničnih dokumenata i sa ili na jezike naših suseda, kao što su mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski. Budući da su engleski, nemački, ruski i francuski najrasprostranjeniji u svetu po broju govornika i aktuelni u svim delatnostima, vrlo često se traže i u poslovima prevođenja službenih materijala, pa prevodilac i sudski tumač Boljevci ispunjava i ovakve zahteve svojih klijenata. Možemo, takođe, da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju španski, portugalski, slovenački, italijanski, grčki, turski, arapski, poljski, češki, slovački, kao i kineski, japanski, ukrajinski, holandski ili neki od jezika koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, poput, recimo, švedskog, danskog, finskog i norveškog. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni, te više i ne spada u grupu živih jezika, i u naše vreme je zastupljen u stručnim pisanim materijalima vezanim za oblast veterine, medicine, pravnih nauka ili farmacije, pa prevodilac i sudski tumač Boljevci može da uradi i prevode koji se odnose na ovaj jezik. Uprkos činjenici da su poznavaoci korejskog, estonskog, romskog, pakistanskog, persijskog i hebrejskog jezika vrlo retki na našim prostorima, u stručnom timu Akademije Oxford nalaze se i ovakvi stručnjaci, te klijentima sa velikim zadovoljstvom nudimo i prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od pomenutih jezika. Želeći da damo svoj doprinos savremenim nastojanjima da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju profesionalnu ekipu uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će strankama sa takvim specifičnim potrebama omogućiti brzo i lako obavljanje potrebnog posla. Kako je već dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta svojih usluga i osavremenjivanju ponude, među redovne poslove koje obavljamo za svoje klijente spada i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan jednostavan primer. Uzmimo, recimo, da imate neki ugovor, izvorno sačinjen na nemačkom jeziku, koji, iz određenog razloga, treba da bude prebačen na španski. U većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima ova usluga bi se obavljala postupno, prema principu „korak po korak”, to jest, sadržaj konkretnog ugovora bi se prvo sa nemačkog preveo na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi španski jezik. S druge strane, prevodilac i sudski tumač Boljevci je izuzetno stručan, opšte obrazovan i informisan, vešt u prevođenju i dobar organizator, iskusan i sa velikim brojem različitih interesovanja i afiniteta, da ovu prevodilačku uslugu može da obavi neposredno, u jednom potezu prevodeći tekst dotičnog ugovora sa nemačkog na španski, bez međuprevoda na naš maternji jezik. Jasno je, naravno, da ovakav metod rada omogućava brže obavljanje traženog posla, ali i nižu cenu opisane usluge, budući da na ovakvom prevodu nije nužan rad više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja direktno, efikasno, ali maksimalno kvalitetno i precizno, te nas zbog toga klijenti vrlo često i angažuju za prevodilačke usluge ovakve vrste.

Prevodioci i sudski tumači Boljevci će u svakoj situaciji dati svoj maksimum i posao koji im je poveren završiti u što kraćem roku, međutim, spremni su i da urade „hitan prevod” materijala, ukoliko klijentu ponuđeni termini ne odgovaraju, jer mu je dokument na novom jeziku potreban zaista brzo. Ova usluga nije karakteristična samo po efikasnosti delovanja, već i po tome što tada korisnik dobija mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak konkretnog prevoda. Naši stručnjaci će, svakako, učiniti sve da ispune zahteve stranke u predviđenom roku, a kvalitet njihovog rada će, bez sumnje, ostati isti kao i kada rade prevod u terminima koji su uobičajeni. Ipak, cena ove prevodilačke usluge biće drugačija od redovne, pošto tada klijent, osim regularnih troškova, plaća i takozvanu „taksu za hitnost”. Iznos ovog dodatka utvrđuje se prema broju prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodilac i sudski tumač Boljevci završi dotični prevod. Što je, zapravo, taj rok kraći, iznos pomenute takse biće viši.

Inače, cene prevodilačkih usluga se određuju prema broju obrađenih strana, a običaj je da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci sudski tumači Boljevci pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve tipove pisanih materijala, pa, shodno tome, i za zvanične spise, uprkos tome što jedna strana u ovom slučaju gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine, već, zapravo, znatno kraći.

Prevodilac i sudski tumač Boljevci obrađuje sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih materijala mogu biti prevedene na jezik koji klijent traži, a nakon toga i overene pečatom ovlašćenog stručnog lica i tako uvršćene u zvanični pravni saobraćaj.

Prevodioci i sudski tumači Boljevci vrlo često imaju zadatak da prevedu i overe različite vrste poslovnih dokumenata, to jest, službenih materijala koji se koriste u vođenju firme, poslovnim transakcijama i, uopšte, u biznisu koji ima međunarodni karakter. Tako profesionalno obrađuju različite vrste poslovnih ugovora, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i statut preduzeća, ulazne i izlazne facture, bilanse stanja, revizorske izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre i raznovrsne poslovne odluke. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode rešenja o osnivanju privrednog lica, osnivačkog akta preduzeća, godišnjih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda, poreskog identifikacionog broja, bilansa uspeha, finansijskih izveštaja i ostalih sličnih službenih materijala. Prevodilac i sudski tumač Boljevci može da profesionalno obradi i kompletnu tendersku dokumentaciju, tačnije rečeno, dokumenta koja je potrebno posedovati radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tender, koji se vrlo često organizuju u modernom biznisu. Ovde, recimo, spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Firme ili pojedinci koji obavljaju neke poslove u vezi sa građevinom, naukom ili tehnikom ili, pak, imaju dodirnih tačaka sa ovim oblastima, vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, pa tako prevodilac i sudski tumač Boljevci radi sa naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka i građevinskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom.

Prevodioci i sudski tumači Boljevci mogu da prevedu i overe i sva pravna akta, odnosno materijale koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima ili pravnim poslovima koji se vrši na nivou više država. Tako, recimo, rade sa različitim sudskim presudama, odlukama i rešenjima, poput, na primer, presude o razvodu braka, ali i sa svim vrstama pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja i pravno utemeljenih sporazuma, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Ukoliko želite da u inostranstvu završite neki posao ili ostvarite konkretna lična prava, moraćete nadležnoj službi da podnesete overene prevode traženih uverenja, potvrda, saglasnosti, dozvola, zahteva ili izjava, te će tako prevodilac i sudski tumač Boljevci za vas u potpunosti obraditi potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju bankovnom računu, dozvolu za boravak, kao i potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o mestu boravka, uverenja o nekažnjavanju i, vrlo često traženu i u svim državama aktuelnu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa stranim državljaninom ili državljankom.

Svi koji planiraju da se van granica svoje države školuju, usavršavaju ili zasnuju radni odnos moraju imati kvalitetno prevedene i regularno overene službene materijale koji se tiču obrazovanja, a kojima mogu da potvrde način rada u obrazovnim ustanovama koje su pohađali ili, pak, nivo svoje školske spreme. Tako iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Boljevac prevode i overavaju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, kao i prepise ocean, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i, naravno, diplome i sve dodatke koji se na njih odnose.

Posebno pažljivo i posvećeno prevodioci i sudski tumači Boljevac pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, imajući u vidu da se ovakvi materijali najčešće traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata, te se tako direktno odnose na zdravlje i živote ljudi. Iz ove sfere najčešće obrađujemo lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

U oblasti ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Boljevci najčešće izdaje overene prevode lične karte, pasoša, vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih (krštenice), kao i saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih (venčanog lista), radne dozvole, potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige umrlih (umrlice), ali je kvalifikovan i za profesionalnu obradu svih ostalih dokumenata koja se odnose samo na ličnost jedne osobe.

Prevodilac i sudski tumač Boljevci nudi i sledeće usluge

Kompletna obrada zvaničnih materijala je, svakako, najpovoljnija za naše korisnike, a podrazumeva se, i najisplativija u finansijskom pogledu, budući da tako na jednom mestu, za relativno kratko vreme i po cenama koje se mogu smatrati više nego povoljnim, dobijaju prevedeni dokument koji je zvanično legalizovan i spreman za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju. Međutim, kako Akademija Oxford u svakoj situaciji nastoji da izađe u susret zahtevima svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Boljevci mogu, na vaš zahtev, i samo da overe materijal koji na traženi jezik nije preveden u našem prevodilačkom centru, već je za tu uslugu angažovan stručnjak koji nije član profesionalnog tima Akademije Oxford. U takvoj situaciji ćemo, takođe, u potpunosti sprovesti predviđenu proceduru legalizacije, što znači da imamo obavezu da prevod koji donesete detaljno i vrlo pažljivo uporedimo sa originalnim spisom, koji nam, iz tog razloga, morate staviti na raspolaganje. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak sravnjivanja prevoda i originala primenjuje se prilikom legalizacije bilo kojih dokumenata prebačenih na traženi jezik i nije namenjen samo onim prevodima koje nisu uradili naši stručnjaci, jer sumnjamo u njihov kvalitet, pa želimo da ih prekontrolišemo. Dakle, neophodno je da prevodilac i sudski tumač Boljevci, pre nego što zvanično overi prevedeni material, utvrdi njegovu apsolutnu jednakost sa tekstom izvornika, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče korišćenih stručnih termina i izraza i stila kojim je napisan. Ako se pomenuta dva dokumenta u svim navedenim segmentima poklapaju, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način omogućiti njegovo nesmetano korišćenje u pravnom saobraćaju i potpuno jednak tretman koji imaju i svi ostali originali.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen prema propisanim pravilima obrade službenih spisa, to jest, da u nekim detaljima odstupa od originala ili sadrži druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Boljevci ne može da sprovede zvaničnu overu. No, i u takvoj situaciji naši stručnjaci mogu da vam ponude rešenje. Svakako da nećemo predlagati da prevodioci i sudski tumači Boljevci ponovo prevode vaš material, jer bi to bilo zaista nepotrebno gubljenje vremena i novca, već ćemo angažovati naše lektore i korektore, jezički stručnjake bez mane, koji će vrlo lako i brzo uraditi redakturu spornog teksta i na taj način ga pripremiti za postupak overe. Oni će, zapravo, prvo izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim segmentima izjednačiti ova dva dokumenta, izdvojiti i ispraviti sve slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, izvršiti određene korekcije, budući da ove reči čine bazu zvaničnog dokumenta, te moraju biti vrlo jasno i precizno prevedene, bez ikakve mogućnosti dvojakog tumačenja ili slobodnih interpretacija. Tako ćete brže i za manje novca doći do materijala na jeziku koji ste tražili i nakon zvanične overe odmah ćete moći da ga koristite u pravnim, administrativnim i svim drugim legalnim poslovima.

Dostava i preuzimanje dokumenata

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Boljevci pravi izbor kada je u pitanju obrada vaših službenih materijala, moraćete nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi, jer, u suprotnom, naši stručnjaci neće moći da u potpunosti obrade vaše spise, to jest, da ih, nakon prevoda na traženi jezik, i zvanično overe. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete sami da donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu, gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, dokumenta možete na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na teritoriji glavnog grada. Jedino ako tražite „hitan prevod”, materijale možete da skenirate i pošaljete na naš mejl, jer je to, zapravo, najbrži način dostave, a u ovoj situaciji ne smemo da gubimo ni sekund dragocenog vremena, ukoliko želimo da u traženom roku ispunimo vaše zahteve. Ipak, čak i tada ćete morati da nam naknadno, poštujući, svakako, rok koji ste tražili za završetak prevoda, na neki od navedenih načina, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Boljevci mogao da ih, u postupku overe, sravni sa prevodima.

Kada se materijali prebačeni na novi jezik zvanično overe, spajaju se sa originalima i biće vam vraćeni na način koji vam najviše odgovara. Možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Ovu uslugu izvršiće Pošta Srbije, u vidu preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Bitno je da znate da se troškovi dostave obračunavaju prema zvaničnom cenovniku angažovane službe i platićete ih najverovatnije prilikom preuzimanja materijala i to sasvim nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji je su za vas, u konkretnoj situaciji, obavili naši stručnjaci.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Boljevci mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu.

Šta je to Apostille overa?

Overa prevedenih dokumenata Apostille pečatom je posebna formalnost koja se sprovodi prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država. Predviđeno je, zapravo, da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da budu naknadno proveravana ili legalizovana.

Postupak overe Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi licencirani sudski tumač, međutim, ova vrsta overe je specifična po tome što se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih materijala. Ima, tako, dokumenata kod kojih se prvo radi overa Apostille-om, a potom ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst datog materijala prevodi na traženi jezik i sprovodi overu svojim jedinstvenim pečatom. U drugim situacijama postupak je obrnut, to jest, najpre jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a potom se vrši apostiliranje dokumenta. Apostille ima oblik štambilja u koji je predviđeno da se, na propisan način, unose traženi podaci, tako da ima situacija kada se traži da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadrži Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva, dovoljno je Apostille-om overiti samo prevedeni material, no, ponekad se zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi dotični spis postao pravno validan. Bitno je da napomenemo i to da overa Apostille-om nije predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata, te se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao.

U Republici Srbiji overu Apostille pečatom vrše predsednici ili ovlašćena sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako prevodioci i sudski tumači Boljevci nisu zaduženi za ovu vrstu legalizacije, nemaju ni obavezu da do detalja poznaju pomenuti postupak vezan za svaki konkretni document. Stoga će vam u vezi sa apostiliranjem pružiti samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se sami u svemu detaljno raspitati. Vrlo je bitno da tom prilikom nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokumenti želite da overite Apostille-om, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite dotične overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih relevantnih informacija. Ako utvrdite da je za vaš materijal predviđena Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev, zatim original dokumenta koji želite da apostilirate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille?

Sva obaveštenja koja se tiču apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog u tri osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. Međutim, najbolje će biti da se za ove informacije obratite Trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za područje opštine Surčin, kojoj pripada naselje Boljevci. Ovaj sud je smešten na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina broj 16, a sve podatke u vezi sa Apostille overom mogu vam dati i ovlašćeni službenici Višeg suda u Beogradu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15 i gde, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim tekstom uspeli da razjasnimo sve u vezi sa postupkom obrade zvaničnih spisa i načinom rada naših stručnjaka, no ukoliko u vezi sa tim imate bilo kakvih pitanja možete nas slobodno kontaktirati mejlom ili telefonom ili lično doći u neko od naših predstavništava u Beogradu i tamo porazgovarati sa ovlašćenim koordinatorom. Svakako ćemo se truditi da vam pružimo što detaljnije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Boljevci

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Boljevce


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Boljevci

Spisak sudskih tumača za grad BoljevciSudski tumači za grad BoljevciSpisak sudskih tumača za grad Boljevci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Boljevci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BoljevciSudski tumači za grad BoljevciCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Boljevci

Sudski tumači i prevodioci u Boljevcima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!