Sudski tumač Dragaš

Dragaš je naselje u južnom delu Kosova i Metohije i pripada Prizrenskom upravnom okrugu. Zauzima oblast između Radeške i Grljeve (Leštanske) reke i sastoji se iz dva dela - sela i varošice, koji su, praktično, spojeni. Selo Dragaš podeljeno je na 4 mahale i predstavlja staro naselje, dok je varošica nastala kasnije, tačnije, tek 1934. godine, kada je sedište Gorskog sreza prebačeno iz Vraništa u Dragaš. Sve do perioda posle Drugog svetskog rata u ovom delu mesta nalazile su se samo dve zgrade izgrađene za potrebe žandarmerije i sreske uprave i nekoliko dućana. Posle toga, Dragaš počinje ubrzano da se razvija, te se danas u njemu nalazi pedesetak zgrada, hotel, brojni restorani, kafići, banke, prodavnice i ostali urbani objekti. Sve više poprima oblike tipičnog gradskog naselja, a posebno postaje živopisan petkom, kada je u Dragašu pijačni dan i kada se tu, osim meštana, steknu i stanovnici okolnih sela.

Mesto Dragaš predstavlja i administrativno sedište istoimene opštine, koja je formirana, pod upravom UNMIK-a, od delova nekadašnjih opština Gora i Opolje. Obuhvata 35 naseljenih mesta.

Dragaš je nekada bio sedište Gorskog sreza, a pretpostavlja se da naziv mesta ima veze sa Dragašem, rodonačelnikom porodice Dragaševac, starosedelaca ovog sela. U okolini naselja postoje mnogi tragovi prohujalih vekova. Nedaleko od sela Dragaš, na mestu pod imenom Čukara, mogu se videti ostaci stare pravoslavne crkve i groblja oko nje. Veruje se da je porušena kada su preci današnjih stanovnika Dragaša prešli u islamsku veru. Na području ispod Gračice nalaze se i ostaci kuća nekog starog naselja, koje nije istraženo ni ispitano.Etnogeografska oblast Gora, smeštena između Opolja i planine Koritnik na severu, Torbeškog mosta na jugu i oblasti Ljuma na zapadu, oduvek je imala neku vrstu samostalnosti. Ona je, naime, naseljena Gorancima, muslimanima koji pripadaju srpskom govornom području. No, po završetku Drugog svetskog rata, Gorancima se ukida svaki vid samouprave, nasilno im se menjaju prezimena i stvara se opština Dragaš, sa većinskim albanskim stanovništvom. Pred kraj osamdesetih godina prošlog veka napravljena je podela na dve gotovo etnički čiste opštine: Goru, sa sedištem u Dragašu, u kojoj su živeli uglavnom Goranci i opštinu Opolje, u kojoj su većinu činili Albanci. Budući da administrativno područje Opolja nije zaživelo 1992. godine pripojeno je opštini Prizren, a dolaskom UNMIK-a, od delova pomenute dve opštine formirana je opština Dragaš u kojoj Albanci čine većinu, a goransko stanovništvo je marginalizovano i minorizovano. Pored toga, javljaju se i pokušaji da se maternji jezik Goranaca podvede pod bošnjački.

Danas u naselju Dragaš živi oko 2000 ljudi. Više od 50 odsto čine Goranci, a zatim slede Albanci, Bošnjaci, Turci i ostali. Na celom području opštine Dragaš ima oko 35 hiljada stanovnika, ali ovde preovlađuju Albanci, a nakon njih najviše ima Goranaca i Bošnjaka. U naselju se nalazi jedna osnovna i jedna srednja škola. Goransko stanovništvo srednje obrazovanje pohađa po planovima i programima Republike Srbije, u srednjoj školi u naselju Mlike.

U opštini Dragaš postoje veliki potencijali za razvoj turizma, budući da je, praktično, smeštena između tri nacionalna parka - Brezovice na Kopaoniku, Mavrova u Makedoniji i Koraba u Albaniji. Prirodna bogatstva, kao i kulturno - istorijski spomenici mogu da privuku brojne posetioce, a područje je pogodno za razvoj zimskog, seoskog, zdravstvenog, ekološkog, rekreativnog i mnogih drugih vidova turizma.

Kulturni život u Dragašu odvija se posredstvom mesnog Doma kulture, u okviru koga radi i Omladinski centar, biblioteka, kao i čitaonica i kompjuterska sala za decu.

Žitelji Dragaša i okolnih naselja imaju priliku i da, ukoliko im je to potrebno, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiju kvalitetan prevod svih vrsta službenih dokumenata i javnih isprava na jezik koji traže, kao i overu prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetima, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, kao i profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Dragaš?

Ekipu pažljivo selektovanih stručnjaka koji su angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford čine diplomirani filolozi, ali i mnogi izvorni govornici, koji prevodilačke poslove obavljaju na vrhunskom nivou. Svi prevodioci i sudski tumači Dragaš perfektno vladaju jezicima za koje su specijalizovani, a pored toga poseduju i potrebne licence za rad odobrene od strane nadležnih državnih organa. Iza njih su godine iskustva u poslovima vezanim za obradu zvanične dokumentacije, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje, i kasnije uvek obraćaju kad god imaju potrebu za prevodom i overom službenih materijala. S obzirom na to da se bave i legalizacijom spisa koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, svi prevodioci i sudski tumači Dragaš su vrlo dobro upoznati sa važećim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, koja je zastupljena u ovakvom tipu pisanih materijala. Stoga smo u prilici da vam ponudimo primamljivu mogućnost da na jednom mestu, uvek u razumno kratkom roku, bez lutanja od jedne do druge službe i po više nego povoljnoj ceni, dobijete kvalitetan prevod, a nakon toga i overu vašeg dokumenta koji, nakon toga, odmah možete da koristite u praksi.

Ukoliko se odlučite da našim stručnjacima poverite obradu svojih dokumenata ili javnih isprava, preciznije rečeno, prevod i overu, možete biti sigurni da ih predajete u ruke vrhunskih profesionalaca. Svi vaši meterijali će, dakle, biti adekvatno i kvalitetno prebačeni na jezik koji tražite, a posebno se vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina koji moraju biti precizno i nedvosmisleno izraženi na novom jeziku, budući da njihovo značenje određuje i smisao samog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Dragaš je vrsni poznavalac svih pravila koja se odnose na jezik u okviru koga prevodi, te ih, tokom rada, bez izuzetka, poštuje.U tekstu prevoda ne sme biti pravopisnih, slovnih ni gramatičkih grešaka, a on se, takođe, u sadržinskom, terminološkom i stilskom pogledu mora apsolutno poklapati sa originalom. Novi dokument se piše takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za službene materijale. Gotov prevod pregledaće najpre sami prevodioci, a potom i lektori, kako bi se osiguralo korigovanje svih grešaka i otklonile eventualne nepodudarnosti sa tekstom izvornika. Ovako doteran dokument na novom jeziku preuzimaju sudski tumači, čiji je primarni zadatak da dobijeni prevod u svim traženim stavkama uporede sa izvornim materijalom, kako bi potvrdili da se ova dva dokumenta u svemu, osim u jeziku kojim su napisana, apsolutno poklapaju. Ako je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Dragaš će overiti prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, i na taj način mu obezbediti plasman na međunarodnu pravnu scenu.

Naime, samo overen prevod ima mogućnost da bude uključen u legalne pravne, administrativne i ostale poslove, s obzirom na to da na sebi ima zvaničnu potvrdu da ga je prekontrolisalo i odobrilo stručno lice. Običan prevod, ma koliko dobro urađen, ne može imati tu privilegiju.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Dragaš?

Zvanična dokumentacija se u prevodilačkom centru Akademije Oxford obrađuje u okviru čak 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima su i oni, retko gde zastupljeni u prevodilačkim centrima, poput estonskog, persijskog, hebrejskog, korejskog, pakistanskog i romskog. Klijentima možemo da ponudimo i prevod u okviru slovenskih jezika: ruskog, ukrajinskog, poljskog, slovačkog, češkog, makedonskog, bugarskog, hrvatskog, slovenačkog, bosanskog i, naravno, srpskog, kao i one koji obuhvataju praktično sve ostale jezike koji se govore na području evropskog kontinenta - engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, grčki, italijanski, ali i albanski, holandski, mađarski, rumunski, turski i jezike iz skandinavske grupe – danski, finski, norveški i švedski. Prevodilac i sudski tumač Dragaš poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa kineskim, japanskim i arapskim jezikom, kao i sa latinskim koji je, iako okarakterisan kao mrtav jezik, i danas zastupljen u mnogim stručnim materijalima koji se tiču farmacije, medicine, pravnih nauka i veterine. Uvažavajući savremene tendencije da se i osobama sa ošećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima omogući aktivno učešće u društvenom životu, u svoju ponudu smo uvrstili i usluge prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Prevodioci i sudski tumači Dragaš, pored visokoškolskih diploma i potrebnih stručnih i praktičnih znanja za obavljanje poslova overe i prevoda, imaju i vrlo široko opšte obrazovanje, kao i raznolika interesovanja i afinitete, pa predstavljamo jednu od retkih, ako ne i jedinu, instituciju na ovim prostorima koja, osim redovnog i uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, može klijentima da ponudi i neposredan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Da bi bilo jasnije, navešćemo jedan primer. Uzmimo, na primer, situaciju da stranka ima dokument izvorno sačinjen na portugalskom jeziku koji, iz nekog razloga, treba da se prevede na, recimo, slovenački. Postupak rada naših stručnjaka će biti direktan i odmah će uključiti prebacivanje sadržaja saportugalskog na slovenački, a ne po sistemu „korak po korak“, kako se obično praktikuje. Reč je o tome da bi se u većini ostalih prevodilačkih centara pomenuti dokument prvo sa osnovnog portugalskog prebacivao na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi slovenački jezik. Imajući u vidu da je za opisani posao potrebno angažovati dva stručnjaka, jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik, usluga će biti i skuplja i dugotrajnija. Naši prevodioci, međutim, svojim načinom rada idu u korist svojih klijenata, štedeći njihovo vrema, ali i novac.

Prevodilac i sudski tumač Dragaš u svakoj situaciji čini sve da posao koji mu je poveren obavi za što kraće vreme, ali dešava se da klijenti nisu u mogućnosti da prihvate ponuđene termine, jer im je overeni prevod materijala potreban zaista brzo. Tada možemo da uradimo takozvani „hitan prevod“ dokumenta, a sama stranka će odrediti rok u kome posao treba da bude završen, koji ćemo, naravno, poštovati. No, i pored otežanih uslova delovanja i rada pod pritiskom, prevodioci i sudski tumači Dragaš će sve obaviti na uobičajeno visokom nivou kvaliteta i učiniti sve što je u njihovoj moći da zadovolje vaše potrebe i zahteve. Jedino što će se u ovakvoj situaciji razlikovati u odnosu na redovne okolnosti jeste cena opisane prevodilačke usluge, koja će biti viša od uobičajene, s obzirom na to da se tada, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisiće kako od broja prevedenih strana, tako i od toga koliko je kratak rok koji nam klijent ostavlja za kompletnu obradu.

Prevodioci i sudski tumači Dragaš prevode i overavaju sledeća dokumenta

Blagodareći visokim stručnim kvalifikacijama, kao i poznavanju svih pravnih i zakonskih termina koji se koriste u prevođenju zvanične dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Dragaš mogu, na vaš zahtev, da obrade sve moguće pisane materijale za koje se, pored prevoda, zahteva i overa stručnog lica.

Tako se u prevodilačkom centru Akademije Oxford, posle precizno urađenog prevoda, pečatom licenciranog sudskog tumača legalizuju sva dokumenta koja se koriste u sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji uključuju više država. To su, na primer, različite vrste pravilnika, licenci, izveštaja, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, a uz to i dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize i sve sudske presude, odluke i rešenja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka. Osim prevoda tekovina, odnosno pravnih akata Evropske Unije, prevodilac i sudski tumač Dragaš izdaje overene prevode i ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i svih ostalih zakonskih sporazuma ovog tipa.

U pojedinim situacijama, radi podnošenja zahteva ili ostvarivanja nekih ličnih prava, nadležnim institucijama se podnose overeni prevodi raznih izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, pa prevodilac i sudski tumač Dragaš najčešće radi sa potvrdom o redovnom zaposlenju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti, svim tipovima zvaničnih izjava pojedinaca, kao i sa saglasnošću o zastupanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, potvrdom o redovnim primanjima, te sa onom o mestu boravka i, veoma često traženom budući da je neophodna za sklapanje braka sa stranim državljaninom ili državljankom, potvrdom o slobodnom bračnom stanju.

Oblast delovanja naših stručnjaka obuhvata i sve vrste zvaničnih spisa koji spadaju u domen obrazovanja, a koje je, radi školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu, potrebno predati nadležim službama, kako bi se utvrdila školska sprema pojedinca ili način rada pojedinih obrazovnih institucija. Ovde, pored ostalog, spada diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrde o redovnom školovaanju ili strudiranju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima i mnoga druga srodna dokumenta.

Predmet overe i prevoda mogu biti i lične isprave, odnosno, pasoš i lična karta, ali i sva ostala dokumenta koja su vezana isključivo za ličnost jedne osobe. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Dragaš profesionalno obrađuje vozačku dozvolu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), potvrdu o prebivalištu, kao i venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i slične pisane materijale.

Poslovna dokumenta koja prevodioci i sudski tumači Dragaš prihvataju da obrade, bez obzira na njihovu kompleksnost, uključuju rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijske izveštaje, sve vrste faktura i poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prometu roba i usluga i slični, zatim bilanse stanja, poreski identifikacioni broj (PIB), osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, kao i potvrde o kvalitetu proizvoda, raznovrsne poslovne odluke, bilanse uspeha, a uz to i revizorske izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), statut preduzeća i tendersku dokumentaciju, koja je zaista nezaobilazna u današnjem poslovanju, a odnosi se na predmere, obrasce, opšte uslove, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

U mnogim situacijama potrebno je prevesti i overiti stručne materijale koji su povezani sa naukom, građevinom ili tehnikom, te prevodioci i sudski tumači Dragaš rade i sa deklaracijama proizvoda, naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i ostalim sličnim spisima.

S obzirom na to da se neposredno odnose na zdravlje i dobrobit klijenata, dokumanta koja se tiču medicinske ili farmaceutske nauke prevodioci i sudski tumači Dragaš obrađuju sa naročitom pažnjom i posvećenošću. Ovakvi materijali se, naime, uglavnom traže radi lečenja u inostranstvu ili tertmana uvoznim lekovima i preparatima, a to su, pored ostalih, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva moguća dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Jedna od najbitnijih profesionalnih obaveza koju imaju prevodioci i sudski tumači Dragaš jeste poštovanje privatnosti svojih klijenata i odgovarajući odnos prema svim dokumentima i podacima koji su im u radu dostupni. Svi oni su prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje ovog odgovornog posla, ali i položili zakletvu pred nadležnim državnim organima koja predviđa da će u svakoj situaciji raditi u skladu sa aktuelnim propisima i na sve načine zaštititi materijale i podatke koji su im povereni od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Budite, dakle, potpuno sigurni da ćemo brižljivo voditi računa o vašim spisima i, uz najveću diskreciju, vam omogućiti da za kratko vreme, na jednom mestu i po izuzetno povoljnoj ceni, dobijete overeni prevod traženog dokumenta, koji ćete moći odmah da koristite u praksi.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudksi tumači Dragaš?

Sve što rade prevodioci i sudski tumači Dragaš, bez sumnje je usmereno na dobrobit korisnika usluga naše kompanije, te oni čine sve što je u njihovoj moći da u svakoj situaciji izađu u susret zahtevima klijenata. Tako će, ako stranka to traži, prihvatiti i da overe neki dokument ili javnu ispravu koji su već, na nekom drugom mestu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford, prebečeni na traženi jezik. Pre toga će, kao i uvek, do krajnosti ispoštovati zakonom definisanu proceduru predviđenu za legalizaciju prevoda, te će, detaljno prekontrolisati postojeći dokument tako što će ga u svim bitnim segmentima uporediti sa originalom. Samo onaj prevod koji ni u čemu ne odstupa od izvornog dokumenta može, naime, biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača, te se ova provera i sprovodi iz tog razloga. Dokument preveden na traženi jezik, koji poseduje pečat sudskog tumača, postaje zakonski validan materijal, primenljiv i upotrebljiv u svim pravnim, administrativnim i drugim poslovima.

Ukoliko se, pak, ispostavi da dokument koji imate nije urađen prema strogim i preciznim pravilima obrade zvaničnih materijala, neće moći da bude regularno overen. Ipak, i u takvoj situaciji imamo stručnjake koji mogu da vam pomognu! Ne mislimo, pri tom, na naše prevodioce i sudske tumače, već na lektore i korektore, iskusne i umešne profesionalce, koji će za vrlo kratko vreme uraditi redakturu postojećeg teksta i, nakon što detaljno pregledaju prevod i original, detektovati i ispraviti sve postojeće gramatičke, pravopisne, slovne i stilske greške, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti prevod sa izvorom, prekontrolisati i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina i u svakom mogućem smislu poboljšati kvalitet materijala na novom jeziku. Na taj način ćete, bez prevelikih troškova i maltretiranja, dobiti dokument koji će moći bez problema da bude overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

Dostava i preuzimanje materijala koje treba prevesti i overiti

U sklopu materijala koje nam dostavljate na obradu neizostavno se moraju nalaziti i originali, budući da, bez njih, prevodilac i sudski tumač Dragaš neće moći da ispuni vaše zahteve, tačnije rečeno da, nakon prevoda, zvanično legalizuje dokumenta na novom jeziku. Spise koje treba da prevedemo i overimo možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom službeniku sa kojim ćete se dogovoriti i oko ostalih pojedinosti naše saradnje. Druga mogućnost je da ih na našu adresu pošaljete u obliku preporučene poštanske pošiljke ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne u vašem mestu. Jedino u slučaju kada treba da uradimo „hitan prevod“, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, ali u svim ostalim slučajevima korišćenje elektronske pošte u za dostavu službenih materijala nije dozvoljeno, s obzirom da se na taj način ne mogu slati izvorna dokumenta. „Hitan prevod“, međutim, predstavlja izuzetak, budući da je tada svaki sekund i te kako važan za ispunjavanje vaših zahteva, a ovo je zaista najbrži način dostave. No, i u opisanoj situaciji imate obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o terminu koji ste odredili za završetak posla, donesete ili na pomenute načine pošaljete i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Dragaš mogao da ih u postupku overe uporedi sa prevodima i na taj način kompletira obradu.

Potpuno obrađene materijale, što će reći, overene prevode, kao i njihove originale, možete lično preuzeti u našoj poslovnici, a možete napomenuti i da želite da vam se ona pošalju na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju koju ćete navesti u zajtevu. Ovu isporuku obaviće kurirska služba koju najčešće angažujemo ili će vam materijali biti dostavljeni kao preporučena poštanska pošiljka. Troškovi slanja dokumentacije idu na račun naručioca, a plaćete ih potpuno nezavisno od cena overe, prevoda i drugih usluga koje ste koristili u okviru našeg prevodilačkog centra. Visina cene ove usluge određuje se prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, a uglavnom dugovanja izmirujete po prijemu dokumenata.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Moramo da napomenemo da se kod prevođenja službenih dokumenata, kao i u slučaju bilo kojih drugih pisanih materijala, primenjuje prevodilački standard koji predviđa da se na jednoj strani prevoda nalazi tačno 1800 karaktera, sa sve ubrojanim razmacima između reči. Cena prevodilačkih usluga se, inače, formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust.

Još neke važne informacije o overi zvanične dokumentacije

Određeni pisani službeni materijali, osim pečata ovlašćenog sudskog tumača, zahtevaju i posebnu vrstu overe, takozvanim haškim Apostille pečatom, kako bi postali validni sa stanovišta zakona. Ova formalnost je uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je 1961. godine u Hagu potpisalo stotinak država. Dokumenta overena Apostille-om ne podležu daljoj kontroli i mogu se, bez ikakvih problema, koristiti u pravnom prometu svih zemalja koje su potpisale pomenutu Konvenciju. Apostiliranje nije posebno komplikovan proces, ali se razlikuje od jednog do drugog dokumenta, a važna informacija je i to da ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača. Kako je Apostille pečat izrađen u formi štambilja u koji su, na tačno određen način, upisani traženi podaci, ponekad se zahteva da i ovaj sadržaj bude prebačen na ciljani jezik. U tom slučaju, prvo se radi apostiliranje materijala, pa ih tek onda prevodilac i sudski tumač Dragaš prevodi i overava. U drugom slučaju, koji je i jednostavniji, prvo će prevodioci i sudski tumači Dragaš uraditi sve što je potrebno, pa će se tek onda u nadležnoj ustanovi izvršiti overa Apostille pečatom. U većini slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod dokumenta, no ponekad se traži da se ovaj pečat nađe i na prevodu i na originalu. Valja i da napomenemo da apostiliranje nije predviđeno za sve tipove zvaničnih materijala, te se, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Shodno Administrativnom uputstvu o Apostille pečatu, koje je usvojila Vlada Kosova, na području Kosova i Metohije apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja deluje pri Ministrastvu Unutrašnjih Poslova. Izdavanje Apostille pečata vrši se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, koji može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će tom prilikom srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom, ili, pak, neko treće lice koje je stranka za pomenuti postupak lično ovlastila. Ukoliko je potrebno apostilirati materijale koji su potrebni za lečenje u inostranstvu, postupak se obavlja za znatno kraće vreme, odnosno završava se u roku od 24 sata od podnošenja zahteva i oslobođen je plaćanja svih taksi. Valja napomenuti i da Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.


Kategorije prevoda za Dragaš

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Dragaš


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Dragaš

Spisak sudskih tumača za grad DragašSudski tumači za grad DragašSpisak sudskih tumača za grad Dragaš

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Dragaš

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad DragašSudski tumači za grad DragašCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Dragaš

Sudski tumači i prevodioci u Dragašu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!