Sudski tumač Jajinci

Jajinci su nekadašnje prigradsko selo, a sada naselje beogradske gradske opštine Voždovac. Iako se većina od 10 hiljada stanovnika, koliko zvanično živi u naselju, ne bavi poljoprivredom, Jajinci se službeno tretiraju kao seosko naselje. To je, zapravo, mesto stalne gradnje stambenih objekata, uglavnom porodičnih kuća sa malim okućnicama, tako da se nekadašnje selo koje je izgrađeno u dolini Lipničkog ili Rakovičkog potoka, sa obe strane starog Avalskog druma, danas spojilo sa susednim naseljima i zajedno čine jedinstvenu urbanu celinu. Polazeći od poznatog beogradskog trga Slavije, ulica Bulevar Oslobođenja, dužinom od 5 kilometara, prolazi, teritorijom Vračara, pored Hrama Svetog Save, pa preko Autokomande i pored stadiona fudbalskog kluba „Crvena zvezda“, do Trošarine i do kraja naselja Banjica. Zatim ista ulica menja ime, tačnije, zadržava nekadašnje ime iz perioda posle Drugog svetskog rata, i dužinom od 6 kilometara, kao Bulevar JNA, prolazi kroz Jajince i nekadašnje selo Rakovica, koje je, zajedno sa drugim naseljem pod istim imenom, sadašnjim sedištem opštine Rakovica u podnožju manastirske šume, nastalo duž reke koja je nekada bila veoma čista i puna rakova i po kojima je dobila ime Rakovička reka. Na području sela Rakovica postoji arheološko nalazište sa ostacima naselja iz bakarnog doba, koje potiče iz perioda od pre 3000 godina stare ere. Danas se selo Rakovica retko naziva ovim imenom, jer se, zapravo, utopilo u veće naselje i postalo južni deo Jajinaca. Posle ukrštanja sa polukružnom obilaznicom, kod poznatog motela „1000 ruža“, Bulevar JNA prelazi na teritoriju sledećeg voždovačkog i podavalskog sela Beli potok. Na istočnoj strani Jajinci se spajaju sa Kumadražem, selom izgrađenom na 310 metara visokom Torlačkom brdu, a na zapadu će uskoro da se spoje sa naseljem Miljakovac III. Uzgred, južni, šumadijski deo kružne obilaznice oko Beograda, povezuje pet drumova koji iz Beograda vode na jug, istok i zapad. To su: Smederevski drum, auto - put za Niš, Avalski drum, Ibarska magistrala i Obrenovački put.

U Jajincima se pre Drugog svetskog rata nalazio vojni poligon - strelište koji su za vreme okupacije Nemci koristili za streljanje zatvorenika logora na Banjici. Tako su Jajinci, nažalost, postali mesto poznato po najvećem stratištu u okupiranoj Srbiji, na kojem su okupatori streljali preko 80 hiljada svojih političkih protivnika, kao i žene i decu iz logora na Starom Sajmištu. Dvadeset godina posle oslobođenja Beograda, stratište je pretvoreno u spomen park posvećen žrtvama nacizma.Danas se u Jajincima nalaze mnogobrojni ugostiteljski objekti, proizvodne hale male privrede, sportski tereni, osnovna škola, vrtić, zdravstvena stanica, rasadnik, pa čak i elitno naselje Maksima, koje lokalni stanovnici zovu Novo Dedinje - Jajinačko.

Žitelji ovog dela glavnog grada mogu se obratiti stručnjacima Akademije Oxford za prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, a mogu nas potražiti i ako žele da nauče neki strani jezik, budući da nudimo sertifikovane i odlično osmišljene kurseve. Kod nas se, takođe, mogu obučiti za rad na računarima u skladu sa najnovijim standardima, profesionalno se osposobiti, odnosno, dokvalifikovati i prekvalifikovati, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručnosti i pripremiti se za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Prevodioci i sudski tumači Jajinci

Osobe koje, u okviru Akademije Oxford, profesionalno obrađuju vaše službene materijale sa najvišim ocenama su diplomirale na traženim smerovima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što i te kako utiče na kvalitet prevoda koje mogu da urade i dijapazon usluga koje su kadri da pruže svojim klijentima. Prevodioci i sudski tumači Jajinci su od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad, budući da poseduju izvanredne pisane i govorne sposobnosti koje se odnose na jezik u okviru koga prevode. Oni, takođe, izuzetno dobro poznaju i pravopis, gramatiku i druga pravila, a veoma dobro vladaju i aktuelnim zakonima i propisima, kao i stručnom pravnom terminologijom zastupljenom u službenim spisima, budući da se, osim prevođenjem, bave i legalizacijom novih dokumenata u skladu sa predviđenom procedurom. Prevodioci i sudski tumači Jajinci imaju i bogato profesionalno iskustvo, što im, uz neosporne stručne kvalifikacije, organizacione sposobnosti i prevodilačke veštine, omogućava da klijentima na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po više nego povoljnim cenama, pruže kompletnu uslugu, odnosno da i prevedu i overe traženi materijal, tako da on nakon toga može, bez ograničenja, da se koristi u praksi.

Da bi uopšte mogli da se bave jednim tako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Jajinci prošli su predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, čime su se i zvanično obavezali na delovanje prema aktuelnim zakonima i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni će, budite sigurni, učiniti sve da vaše službene materijale zaštite od bilo kakvog vida zloupotrebe, iznad svega će poštovati vašu privatnost, a podatke koji im se tokom rada otkrivaju čuvati kao poslovnu tajnu. Ako se odlučite da nas angažujete za obradu svojih zvaničnih dokumenata, osim izuzetno preciznog i kvalitetno urađenog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobićete, dakle, i svu potrebnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju.

Prevodioci i sudski tumači Jajinci mogu da prevedu i overe sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford može biti preveden i overen bilo koji tip zvaničnih dokumenata i javnih isprava, budući da prevodioci i sudski tumači Jajinci mogu da odgovore i najvećim profesionalnim izazovima.

Osim standardnih ličnih isprava, to jest, lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prevodilac i sudski tumač Jajinci profesionalno obrađuje i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), kao i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i ostala dokumenta vezana isključivo za jednu osobu.

U pomenutu grupu ličnih službenih materijala mogu se svrstati i različite potvrde, saglasnosti, uverenja, dozvole, zahtevi ili izjave, koje je, prevedene i overene, potrebno predati nadležnim ustanovama u slučaju želje da se ostvare neka lična prava u inostranstvu ili obavi drugi konkretni poslao. Tako prevodioci i sudski tumači Jajinci mogu da izdaju overeni prevod potvrde o mestu boravka, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o o redovnom zaposlenjenju, nasledničke i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, zahteva za dobijanje vize, potvrda o redovnim primanjima, dozvole za boravak, potvrde o neosuđivanosti i, vrlo često tražene i aktuelne, potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

U širem smislu na ličnost jedne osobe odnose se i dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja, a koja, takođe, obrađuju naši stručnjaci, budući da su potrebna ukoliko neko želi da se školuje, usavršava ili zasnuje radni odnos van granica svoje zemlje. Tako prevodioci i sudski tumači Jajinci prevode i overavaju diplomu i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta kojima se može utvrditi nivo školske spreme pojedinca ili koja se odnose na konkretne obrazovne ustanove.

S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi ljudi leče u stranim zemljama ili u tu svrhu upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, postoji izražena potreba za prevodom i overom dokumenata iz oblasti medicine i farmacije, pa prevodilac i sudski tumač Jajinci može kompletno da obradi specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge slične spise.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale koji se tiču tehnike, nauke i građevine, pa tako prevodilac i sudski tumač Jajinci prevodi i overava naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Vrlo često prevodioci i sudski tumači Jajinci dobijaju zadatak da profesionalno obrade dokumenta koja se koriste u međunarodnom poslovanju, odnosno u vođenju firme, poslovnim transakcijama i drugim vrstama biznisa koji obuhvata više država. Tako prevode i overavaju revizorske izveštaje, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja, a uz to i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), sve vrste poslovnih sporazuma, kao što su ugovori o prodaji roba i usluga, kupoprodajni, ugovori o saradnji i slični, kao i osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, različite vrste poslovnih odluka, poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i druga slična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Jajinci može da uradi i overeni prevod dokumenata koja se koriste radi učešća na nekom tenderu, odnosno javnom prikupljanju poslovnih ponuda, koji se često praktikuju u savremenom biznisu. To su, na primer, obrasci, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Oblast rada naših stručnjaka pokriva i spise koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji obuhvataju više država, te prevodilac i sudski tumači Jajinci prevodi i overava sve tipove sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i različite izveštaje, pravilnike, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikate i pravno zasnovane sporazume, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Jajinci prevodi zvanična dokumenta?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji službenih materijala mogu biti prebačeni u okviru više od 40 jezika koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u ostalim delovima sveta. Osim engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog, koji se uvek traže i svuda su aktuelni, prevodioci i sudski tumači Jajinci rade i sa jezicima koji se govore u zemljama u našem neposrednom okruženju ili pak u onima koje su bile u sastavu nekadašnje Jugoslavije. To su, recimo, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski, hrvatski i slovenački. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju portugalski, španski, grčki, italijanski, arapski, turski, poljski, češki, slovački, ali i holandski, ukrajinski, i jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest, danski, finski, norveški i švedski. Prevodilac i sudski tumač Jajinci stručne pisane materijale iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka može da prevede i sa ili na latinski jezik, koji se već vekovima nigde ne govori i smatra se mrtvim, ali se i danas pojavljuje u pomenutim disciplinama. Pored prevođenja u okviru kineskog i japanskog, u prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se i sa jezicima koji se retko nude u sličnim ustanovama na našim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su, na primer estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, romski i persijski jezik. Usluge prevoda i overe službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svom stručnom timu imamo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik koji će klijentima sa ovakvim potrebama omogućiti da brzo i lako dođu do materijala na jeziku koji traže.

Kako je poznato da Akademija Oxford neprestano radi na unapređivanju kvaliteta svojih usluga i prilagođava ih zahtevima savremenog tržišta, u redovne usluge koje pružamo, pored prebacivanja sadržaja zvaničnih materijala sa ili na srpski jezik, spada i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Jajinci sposoban je da materijal, izvorno objavljen na nekom stranom jeziku, direktno, u jednom potezu, prevede na novi, traženi strani jezik, a da pritom ne primenjuje metodu posrednog prevođenja koja se mahom praktikuje u ostalim prevodilačkim agencijama, to jest, da dokumenta sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Ovaj način rada može da primenjuje zahvaljujući visokim stručnim kvalifikacijama, opštim obrazovanju i informisanosti, kao i velikom broju različitih interesovanja i afiniteta i klijentima omogući da za kraće vreme i manje novca dobiju materijal na jeziku koji su tražili, budući da za pomenutu uslugu u našem centru ne moraju biti angažovana dva ili više stručnjaka različitih profila, već se sve obavlja efikasno, ali precizno i kvalitetno i u skladu sa zahtevima i potrebama korisnika.

Prevodioci i sudski tumači Jajinci svaki posao koji im je poveren nastoje da završe u što kraćem roku, međutim, ako klijent nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine, s obzirom na to da mu je materijal na novom jeziku potreban što pre, možemo da ponudimo i takozvani „hitan prevod“ koji je, pored brzine izrade, karakterističan i po tome što će biti završen u roku koji sam klijent odredi. Naši stručnjaci će i tada zadržati uobičajeno visok kvalitet rada i sve zahteve svojih korisnika ispuniti u predviđenom vremenskom periodu, ali će, ipak, cena ove prevodilačke usluge, s obzirom na to da se radi u otežanim okolnostima i pod većim pritiskom nego inače, biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka određuje se prema broju prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Jajinci završe prevod. Što je, naime, taj rok duži, iznos takse će biti niži.

Kako tačno radi prevodilac i sudski tumač Jajinci?

Proces obrade službenih materijala može se, grubo rečeno, podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Ipak, ova dva segmenta obrade su vrlo međusobno povezana i jedan od drugog zavise, budući da bez kvalitetnog i preciznog prevoda materijal ne može biti zvanično overen i, obrnuto, dokument prebačen na novi jezik koji nije legalizovan, sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost. Zbog toga je, dakle, naročito bitno da se sam posao prevođenja obavi u skladu sa predviđenim pravilima, to jest, da se celokupan sadržaj osnovnog dokumenta tačno izrazi na novom jeziku, pri čemu se posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, jer oni moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, budući da utiču i na tumačenje samog službenog spisa. Prevodilac i sudski tumač Jajinci tokom rada se striktno pridržava gramatičkih, pravopisnih i ostalih pravila jezika na koji prevodi, poštujući i njegov duh u opštem smislu, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim materijalima i odlikuje se ustaljenim izrazima, šturom rečeničnom konstrukcijom i izbegavanjem bilo kakve višeznačnosti i dvosmislenosti, kako bi se osiguralo pravilno razumevanje onoga što je rečeno. Uređen prevod prolazi dvostruku kontrolu - prvu će uraditi sami njegovi autori a za drugu su zaduženi lektori, jezički stručnjaci bez premca, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnije greške, nepravilnosti i odstupanja od izvornog dokumenta koje, pri prvoj kontroli, eventualno, nisu uočene i ispravljene.

Sada počinje postupak legalizacije kada će materijal na novom jeziku biti u svim predviđenim pojedinostima vrlo pažljivo i temeljno upoređen sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se sprovodi sa ciljem da se dokaže potpuno poklapanje prevoda i originala, kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu korišćenih stručnih izraza i termina i stila izrade, jer je to, zapravo, uslov koji prevod mora da ispuni kako bi bilo regularno overen. Ako je sve to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Jajinci na prevedeni materijal stavlja svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojim, potpisuje ga i tim činom ga svrstava u pravno validne spise, koji se slobodno mogu koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, budući da se, sa stanovišta zakona, nalazi u istom rangu kao i izvorna dokumenta.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Jajinci?

Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi koje možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford jedni od najkvalitetnijih na ovim prostorima, prihvatićemo da ispunimo i druge vaše zahteve i da, ako je to potrebno, samo overimo dokument čiji prevod nisu uradili prevodioci i sudski tumači Jajinci, već neki drugi kolega. Tada ćemo, takođe, u potpunosti sprovesti preciziranu proceduru overe, koja podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda koji imate sa originalom, koji nam, shodno tome, takođe morate staviti na raspolaganje. Ovaj postupak se primenjuje kod legalizacije svih prevedenih materijala i nije namenjen samo prevodima koje nisu uradili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet. Cilj ovakvog upoređivanja jeste da se, pre samog čina overe, utvrdi da prevedeni materijal može da u zvaničnom pravnom prometu zameni svoj original, jer mu je u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima sasvim jednak, a samo napisan različitim jezikom. Jedino pod tim uslovom, prevod može biti zvanično overen, pa će prevodilac i sudski tumač Jajinci, ako vas materijal na novom jeziku poseduje navedene karakteristike, na njega staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis i na taj način ga uvrstiti u pravno validni materijale koje možete koristiti u zvaničnom pravnom saobraćaju sa dokazanom zakonskom snagom primernog dokumenta.

Ako se, međutim, dogodi da prevodilac i sudski tumač Jajinci ne može da overi prevod koji imate jer nije urađen u skladu sa pravilima, odnosno, u nečemu odstupa od originala ili sadrži druge greške i nepravilnosti, problem će rešiti naši vrhunski jezički stručnjaci, lektori i korektori, koje će uraditi redakturu spornog teksta i pripremiti ga za legalizaciju. Oni će prvo izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne stilske, slovne, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške. Nakon njihove stručne intervencije dobićete materijal na jeziku koji ste tražili sasvim podoban za legalizaciju, pa ćete, nakon što bude overen, moći da ga bez ikakvih ograničenja koriste u praksi i bićete, na taj način, pošteđeni dodatnih većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodioci i sudski tumači Jajinci mogli da ispune sve vaše zahteve, to jest, da nakon prebacivanja sadržaja materijala na ciljani jezik, i overe novi dokument, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije. Spise koje želite da obradimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica, predatih ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Druga varijanta je da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koju odaberete. Jedino u slučaju da tražite „hitan prevod“, službene materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da je tada izuzetno važno da oni što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao započeo na vreme i vaši zahtevi bili ispunjeni u predviđenom roku. Ipak, i tada ste u obavezi da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, dostavite i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Jajinci mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe. Dostava dokumenata elektronskim putem nije moguća u drugim situacijama, s obzirom na to da se tako ne mogu slati originalni spisi.

Overeni prevodi se spajaju sa originalima nakon završenog posla i vraćaju se klijentima na način koji im najviše odgovara. Mi nudimo dve mogućnosti - prva je da dokumenta lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala, a druga da u posebnom zahtevu navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Ako vam mi šaljemo dokumenta, to je usluga koju ćete morati da platite nezavisno od troškova prevoda, overe, redaktura i ostalih poslova koje su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci. Visina cene dostave se obračunava u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje vam nude prevodioci i sudski tumači Jajinci možete pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili, pak, o tome dobiti informacije od nadležnih koordinatora u našim predstavništvima u glavnom gradu. Cena prevoda se, inače, formira shodno broju obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Jajinci poštuju pravilo svoje profesije, koje predviđa da se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve vrste pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova stranica u najvećem broju slučajeva sadrži znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Osim overa prevedenih dokumenata koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, za koju su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Ova formalnost je uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa kojom se u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Predviđeno je, zapravo, da apostilirani materijali mogu, bez ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije potrebno da se naknadno proveravaju ili legalizuju.

Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali se ni ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako je, na primer, kod nekih materijala potrebno prvo njihove sadržaje prevesti na traženi jezik i uraditi overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, a tek onda sprovesti apostiliranje, dok je kod drugih spisa postupak sasvim obrnut, to jest, prvo se radi overa Apostille pečatom, a nakon toga jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Ponekad se čak traži da, osim teksta samog dokumenta, i sadržaj Apostille pečata bude prebačen na ciljani jezik, budući da je on uređen u obliku štambilja u koji su, na predviđen način, upisani odgovarajući podaci. Uglavnom je dovoljno Apostille-om overiti samo prevod, ali ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Overa Apostille-om nije predviđena za sve tipove zvaničnih materijala, pa se tako nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Kako prevodioci i sudski tumači Jajinci nisu zaduženi za ovu vrstu overe, ne moraju ni da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog postupka, te će vam samo o tome dati osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete o svemu moći detaljno da se raspitate. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da koristite date overene prevode, jer ćete na taj način sigurno dobiti prave i upotrebljive informacije. Ako ustanovite da je za vaš konkretni materijal potrebna overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original dokumenta koji želite da overite, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za postupak Apostille overe?

SSva potrebna obaveštenja o postupku apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete potražiti u odgovarajući službi nekog od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. Ipak, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, budući da je on nadležan za opštinu Voždovac, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Jajinci. Ovaj sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenute informacije možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, smeštenom takođe na opštini Vračar, u Timočkoj ulici broj 15. U ovoj pravosudnoj instituciji, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ako postoji bilo šta što biste želeli da pitate, a tiče se načina rada našeg prevodilačkog centra ili, pak, postupka obrade službenih materijala, slobodno nas kontaktirajte mejlom ili telefonom ili dođite lično u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo porazgovarajte sa ovlašćenim službenikom. Mi ćemo se svakako truditi da vam pružimo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Jajinci

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Jajince


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Jajinci

Spisak sudskih tumača za grad JajinciSudski tumači za grad JajinciSpisak sudskih tumača za grad Jajinci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Jajinci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad JajinciSudski tumači za grad JajinciCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Jajinci

Sudski tumači i prevodioci u Jajincima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!