Sudski tumač Kalvarija

Kalvarija je deo starog jezgra beogradske opštine Zemun. Igrađena je na bregu, na nadmorskoj visini od 116 metara, što znači da je na uzvišenju od 35 metara u odnosu na centar Zemuna, koji se nalazi na 81 metar nadmorske visine. Druga dva brda na kojima je podignut stari deo Zemuna su Ćukovac i Gardoš, a u ravnici ispod njih je, na mestu sadašnjeg Donjeg zemunskog grada, u rimsko vreme nastalo naselje Taurunum. Kalvarija je izgrađena posle Prvog i, najvećim delom, nakon Drugog svetskog rata, na prostoru gde su ranije bili letnjikovci i vinogradi bogatih Zemunaca, nešto kao što je Dedinje bilo za stari Beograd.

Pod Kalvarijom se danas podrazumeva kraj ograničen Prvomajskom i Železničkom ulicom, kao i Tošinim bunarom i Bežanijskom kosom, dok je nekada taj kraj obuhvatao samo stari deo Kalvarije, na bregu iznad Tošinog bunara i Zlatiborske ulice. Starom kraju, karakterističnom po porodičnim, jednospratnim ili prizemnim kućama i mirnim ulicama sa dosta zelenila, kasnije je priključeno i novo solitersko naselje u Ulici Marije Bursać, zatim park Jelovac, industrijski objekti i magacini „Navipa“, „Simpa“ i drugih preduzeća, sve do naselja Železnička kolonija. Do Kalvarije se vozilom dolazi iz Gornjeg Grada, dok prilaz iz Donjeg Grada vodi starim, popločanim stepeništima. Jedno stepenište je od parkića Kalvarija prema ulici Prilaz, a druga dva su prema Tošinom bunaru.Posebna atrakcija Kalvarije je veliki park Jelovac, koji je dobio ime po prezimenu predratnih vlasnika zemunske ciglane i zemljišta na kome je podignut park. U njemu je, na površini od 4 hektara, pored sportskih terena i igrališta za malu decu, povezanih pešačkim stazama, zasađeno i preko 400 stabala, pa ovo mesto predstavlja pravu zelenu oazu Zemuna.

Samo ime naselja Kalvarija potiče iz vremena austrijske vladavine i zadržalo se od 18. veka do danas. To je, zapravo, latinski naziv za „put krsta“ ili brdo u blizini Jerusalima, čije je ime na aramejskom jeziku Golgota. Danas na zemunskoj Kalvariji živi oko 12 hiljada stanovnika i naselje ima tri dečija vrtića i osnovnu školu „Rade Končar“.

Stanovnici Kalvarije, kao, uostalom, i svih drugih delova Beograda, mogu, ukoliko im je to potrebno, da u prevodilačkom centru Akademije Oxford urade prevode svojih zvaničnih dokumenata ili javnih isprava u okviru više od 40 jezika, ali i da dobiju overu prevoda prema zakonski definisanoj proceduri. Takođe se kod nas mogu obučiti za rad na računarima, naučiti neki strani jezik na sertifikovanim kursevima koje organizujemo, ali se i prekvalifikovati i dokvalifikovati, odnosno, profesionalno osposobiti, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme i kvalitetno se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Prevodioci i sudski tumači Kalvarija prevode i overavaju sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, tako da nam se možete obratiti u vezi sa bilo kojim službenim materijalom za koji vam je potreban prevod i legalizacija prevoda, u skladu sa procedurom koju propisuje zakon.

Prevodioci i sudski tumači Kalvarija kvalifikovani su za obradu svekolike poslovne dokumentacije, to jest, spisa koji se upotrebljavaju u biznisu na međunarodnom nivou. Tu su, na primer, raznovrsni tipovi poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, bilansi stanja, revizorski izveštaji, ulazne i izlazne fakture i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a). Prevodilac i sudski tumač Kalvarija izdaje overene prevode i različitih poslovnih odluka, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), finansijskih izveštaja, kao i osnivačkog akta preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansa uspeha, godišnjih izveštaja i ostalih materijala ovog tipa. Budući da se u modernom biznisu vrlo često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prisutna je i potreba za prevodom i overom dokumenata koji se u tu svrhu koriste. Tako prevodilac i sudski tumač Kalvarija obrađuje i predmere, obrasce, opšte uslove, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

Poslovna dokumentacijase, u širem smislu, odnosi i na različite stručne materijale koji imaju veze sa tehnikom, naukom ili građevinom, pa iz ovih oblasti prevodioci i sudski tumači Kalvarija rade sa naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje i građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i pisani materijali koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tako prevodioci i sudski tumači Kalvarija prevode i overavaju presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao i druga pravna akta, u koja, recimo, spadaju različiti pravilnici, izveštaji, licence, sertifikati, punomoćja, ovlašćenja i pravno utemeljeni sporazumi, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

S obzirom na to da se danas mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne preparate i lekove, vrlo često dobijemo zahteve da prevedemo i overimo različita dokumenta iz oblasti medicine i farmacije. Iz pomenutih oblasti prevodioci i sudski tumači Kalvarija rade sa dokumentacijom o medicinskim proizvodima, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i mnogim drugim sličnim pisanim materijalima.

Od ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Kalvarija prevode i overavaju pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), ali i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. U takvu grupu dokumenata mogu se svrstati i različite vrste potvrda, uverenja, dozvola, zahteva, saglasnosti i izjava koje je, prevedene i overene, potrebno predati nadležnoj službi u inostranstvu ukoliko se podnosi neki zahtev ili ostvaruju konkretna lična prava. Tako prevodioci i sudski tumači Kalvarija profesionalno obrađuju potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, dozvolu za boravak, a uz to i potvrdu o stanju na bankovnom računu, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koje se vrlo često traži, s obzirom na to da je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

U širem smislu moglo bi se reći da se na ličnost jedne osobe odnosi i takozvana obrazovna dokumentacija, tačnije rečeno, pisani materijali kojima se, u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu, može potvrditi nivo školske spreme pojedinca ili koji su na neki način povezani sa konkretnim obrazovnim institucijama. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Kalvarija radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjima o položenim ispitima, zatim sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i, naravno, sa diplomama i svim dodacima koji se na njih odnose.

Budite uvereni da će sva vaša dokumenta koja nam dostavite na prevod i overu biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste zloupotrebe. Naime, prevodioci i sudski tumači Kalvarija su, pre stupanja na dužnost, sve prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednom tako odgovornim poslom i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Time su se zvanično obavezali kako na rad prema važećim zakonima, tako i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju na prevod i overu. Oni će, dakle, kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji im se tokom rada otkrivaju i maksimalno poštovati vašu privatnost. Tako ćete, ako odlučite da nas angažujete za obradu svojih zvaničnih materijala, osim vrlo kvalitetnog prevoda i overe prema standardnoj proceduri, dobiti i bezuslovnu diskreciju i svu sigurnost koja je potrebna prilikom rada sa službenim materijalima.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Kalvarija?

Stručnjaci koji se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave obradom vaših zvaničnih materijala stekli su potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika, kako evropskih, tako i onih koji se govore u drugim delovima sveta. Osim uvek aktuelnih i, po broju govornika, najrasprostranjenijih jezika, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, portugalski i španski, kod nas se radi i sa onima koji nisu često u ponudi prevodilačkih centara na ovim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su, na primer, estonski, korejski, pakistanski, hebrejski, romski i persijski jezik. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija mogu da urade i prevode koji na jednoj strani uključuju grčki, italijanski, arapski, turski, češki, poljski, slovački ali i holandski, ukrajinski ili neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su danski, finski, norveški i švedski. Klijentima možemo da ponudimo i obradu dokumentacije u okviru jezika koji se govore u našim susednim zemljama ili u onima sa kojima smo nekada delili zajedničku državu, kao što su slovenački, hrvatski, bosanski, makedonski, albanski, bugarski, rumunski i mađarski. Osim kineskog i japanskog, prevodilac i sudski tumač Kalvarija poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa latinskim jezikom, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori, ali je i u naše vreme zastupljen u stručnim pisanim materijalima vezanim za farmaciju, veterinu, medicinu ili pravne nauke. U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevod i overu zvaničnih materijala mogu dobiti i osobe sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da se u našoj profesionalnoj ekipi nalazi i izvanredno dobar poznavalac znakovnog jezika, koji će im pružiti svu potrebnu pomoć.

S obzirom na to da Akademija Oxford neprekidno nastoji da poboljšava kvalitet usluga koje može da ponudi svojim klijentima, ali i da svoj rad prilagođava zahtevima savremenog tržišta, osim uobičajenog prevoda sa nekog stranog jezika na srpski i, obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, prevodilac i sudski tumač Kalvarija može da uradi i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Reč je o tome da su naši jezički stručnjaci u toj meri profesionalni, stručni, iskusni u prevođenju, kao i da poseduje brojna i raznovrsna interesovanja i afinitete, da mogu dati materijal izvorno sačinjen na stranom jeziku, ukoliko je to potrebno korisniku, u jednom potezu da prebace na drugi traženi strani jezik, a da pri tom uopšte sadržaj dokumenta ne prevode na srpski. Isti posao se u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, prema principu „korak po korak“, to jest, spisi se prvo se sa osnovnog jezika prevode na srpski, a posle toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Neposrednom metodom rada prevodioci i sudski tumači Kalvarija omogućavaju klijentima da znatno brže i po nižoj ceni dođu do materijala na jeziku koji im je potreban, s obzirom na to da ovaj posao obavljamo vrlo efikasno, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, jer nije potrebno da za to angažujemo više stručnjaka različitih profila.

Da bi kvalitetno mogli da obave sav posao koji njihovo zvanje podrazumeva, prevodioci i sudski tumači Kalvarija morali su da steknu sve potrebne kvalifikacije koje su za to potrebne. Oni su, naime, sa najvišim ocenama diplomirali na traženim smerovima Filoloških fakulteta i od državnih organa dobili validnu licencu za rad. Mnogi među njima su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što svakako utiče na kvalitet usluga koje mogu da ponude svojim klijentima. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija izvanredno dobro poznaju sve segmente jezika za koje su specijalizovani, kao što su pravopis, gramatika, sintaksa i ostalo, a kako, pored prebacivanje sadržaja na novi jezik, obavljaju i legalizaciju prevoda, prema zakonski utvrđenoj proceduri, savršeno dobro znaju i sve vladajuće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, koja se koristi u ovom tipu pisanih materijala. S obzirom na to da imaju bogato profesionalno iskustvo, obrazovanje na zavidnom nivou, organizacione sposobnosti i neosporne stručne kvalifikacije, prevodioci i sudski tumači Kalvarija mogu klijentima da omoguće da na jednom mestu, u relativno kratkom roku i po više nego povoljnim cenama, dobiju punu obradu svojih zvaničnih materijala, preciznije rečeno, prevod na željeni jezik i overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog stručnjaka. Nakon toga ovako obrađene spise možete slobodno koristiti u pravnom prometu, jer, sa zakonske tačke gledišta, imaju istu vrednost kao i bilo koji drugi original.

Prevodilac i sudski tumač Kalvarija radi na sledeći način

Proces obrade zvanične dokumentacije može se podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na novi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ova dva segmenta obrade, međutim, uslovljavaju jedan drugog, jer, bez kvalitetnog prevoda, materijal ne može biti regularno overen i, obrnuto, dokument prebačen na novi jezik koji nije legalizovan sa stanovišta prava i zakona nema nikakvu vrednost. Posao prevođenja službenih materijala je vrlo odgovoran i zahtevan, s obzirom na to da se očekuje da prevodioci i sudski tumači Kalvarija celokupan sadržaj osnovnog materijala tačno izraze na novom jeziku i omoguće potpuno razumevanje onoga što je napisano. Posebnu pažnju poklanjaju prevođenju stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasni i nedvosmisleni, jer njihovo značenje utiče na smisao celog zvaničnog dokumenta. Prilikom prebacivanja sadržaja na traženi jezik, prevodilac i sudski tumač Kalvarija strogo poštuje gramatičke, pravopisne i ostale normative jezika na koji prevodi, kao i njegov duh, u opštem smislu, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim materijalima i vrlo je karakterističan i prepoznatljiv po šablonskom pisanju, formalnom izražavanju, ukalupljenoj leksici i sintaksi i odsustvu elemenata naracije ili emotivnosti. Kada se prevod završi, prolazi dve stručne kontrole - prvu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori, vrhunski jezički stručnjaci, nezaobilazni u našem profesionalnom radu, koji će korigovati i one greške, nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalom koje, pri prvoj kontroli, eventualno, nisu bile uočene.

Tako doteran materijal na novom jeziku ulazi u postupak overe, kada će biti vrlo pažljivo i detaljno upoređen sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Cilj ovog postupka je da prevodilac i sudski tumač Kalvarija potvrdi potpuno poklapanje prevedene i izvorne verzije dotičnog materijala, kako prema sadržaju, tako i prema stručnim izrazima i terminima i stilu izrade. Ako je to zaista tako, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, potpisati ga i na taj način ga uvrstiti u pravno važeće materijale, koji imaju istu vrednost kao i bilo koji drugi original i mogu se slobodno koristiti u zvaničnom pravnom prometu.

Prevodioci i sudski tumači Kalvarija mogu da vam ponude i ove usluge

Kako je kompletna obrada službenih materijala najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za naše stranke, najčešće upravo i dobijemo zahteve da uradimo prevod konkretnog dokumenta, ali i overu prevoda prema proceduri definisanoj zakonom. Međutim, budući da prevodioci i sudski tumači Kalvarija uvek nastoje da izađu u susret svim zahtevima svojih klijenata, prihvatićemo i da samo overimo materijale koje je na traženi jezik već preveo neki stručnjak, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Morate, ipak, znati da smo, i u slučaju ovakve profesionalne usluge, obavezni da do kraja sprovedemo proceduru koju propisuje zakon, a koja podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim spisom, koji nam, u tu svrhu, takođe možete dostaviti na uvid. Važno je i da naglasimo da ovaj postupak nije rezervisan samo za prevode koje nisu uradili prevodioci i sudski tumači Kalvarija, već je to uobičajena procedura prilikom legalizacije bilo kojih materijala na novom jeziku. Ukoliko, dakle, prevodilac i sudski tumač Kalvarija ustanovi i da se vaš prevod u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima, kao i u stilu izrade potpuno poklapa sa izvornim dokumentom, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Sada ovaj materijal možete, bez ikakvih ograničenja, da koristite u međunarodnom pravnom prometu, budući da je, sa stanovišta zakona, on u istom rangu kao i bilo koji drugi original.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom ili, pak, u njemu postoje neka odstupanja od teksta izvornika, prevodilac i sudski tumač Kalvarija neće moći da uradi zvaničnu overu i tada će, najverovatnije, predložiti da lektoir i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i veoma važni članovi naše profesionalne ekipe, urede redakturu spornog teksta, koje se, pre svega, sastoji u temeljnom jezičkom pregledu prevoda i originala, izjednačavanju ova dva dokumenta u svim predviđenim pojedinostima, ali i u ispravljanju svih gramatičkih, pravopisnih, slovnih, stilskih i drugih jezičkih grešaka, kao i u kontroli i korigovanju prevoda stručnih izraza i termina, koji, svakako, moraju biti krajnje jasni i nedvosmisleni, jer utiču na tumačenje samog zvaničnog materijala. Zahvaljujući intervenciji naših stručnjaka, bićete pošteđeni dodatnih većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta i, za znatno kraće vreme i manje novca, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima.

Prevodioci i sudski tumači Kalvarija izuzetno poštuju vreme svojih klijenata i čine sve što je u njihovoj moći da posao koji mi je poveren završe u što kraćem roku. Ipak, ponekad se desi da korisnik nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine budući da što pre mora da dođe do materijala na jeziku koji mu je potreban, pa tada možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod“ dokumenata, koji je karakterističan kako po brzini izrade, tako i po mogućnosti koju klijent dobija da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija će se maksimalno angažovati da zahteve svojih korisnika ostvare u predviđenom roku, uz nesmanjen nivo kvaliteta prevoda. Cena ove prevodilačke usluge će, usled povećanog pritiska i rada u otežanim okolnostima, biti viša od regularne, jer se tada, pored osnovnih troškova, naplaćuje i takozvana „taksa za hitnost“. Iznos ovog dodatka uslovljen je kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak posla. Što je taj vremenski period duži, iznos takse će biti niži.

Na koji način ostvariti saradnju sa stručnjacima Akademije Oxford?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Kalvarija prave osobe za obradu vaših službenih materijala, imaćete samo obavezu da nam, na odgovarajući način, dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Spise možete lično doneti u neku od naših beogradskih filijala i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, koji će vam pojasniti i ostale detalje naše buduće saradnje. Druga mogućnost je da na materijale pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na području glavnog grada. Jedino u slučaju da tražite da uradimo „hitan prevod“, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, jer je to najbrži put do naših prevodilaca, a u ovoj situaciji nam je svaki trenutak dragocen za ispunjenje vaših zahteva u predviđenom roku. No, i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, što pre budete mogli, donesete ili pošaljete originalne spise, jer bez njih prevodilac i sudski tumač Kalvarija ne može da izvrši zvaničnu overu. Ovakav princip dostave u svim drugim situacijama nije predviđen, prosto zato što se na taj način ne mogu dostavljati originalni materijali.

Kada se prevodi overe, spajaju se sa originalima i možete ih, ako vam tako odgovara, lično podići u nekoj od naših poslovnica u Beogradu ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo. Morate znati da cenu dostave sami plaćate i to potpuno nezavisno od troškova prevoda, overe, redakture i ostalih poslova koje su za vas, u konkretnoj prilici, obavili naši stručnjaci. Ova dugovanja najverovatnije ćete izmiriti plaćajući direktno kuriru, prilikom preuzimanja materijala, a sama cena opisane usluge biće, naravno, obračunata prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete informisati i kod ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Bitno je i da naglasimo da se cena prevoda formira shodno broju obrađenih strana, ali i da se na veće količine materijala uglavnom daje neki popust. Prevodioci i sudski tumači Kalvarija pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako se u najvećem broju slučajeva na jednoj njihovoj strani nalazi znatno kraći tekst.

Dodatne informacije o overi zvanične dokumentacije

Osim overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i legalizacija takozvanim Apostille pečatom, koja je uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik, pa se apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Apostille overa nije predviđena za sve tipove zvaničnih spisa, te se tako, recimo, nikada ne primenjuje kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod onih koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Postupak overe Apostille-om nije isti za sve tipove službenih materijala, mada on ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju vrši ovlašćeni sudski tumač. Tako je kod nekih dokumenata potrebno da prvo prevodioci i sudski tumači urade prevod sadržaja na traženi jezik i overu prevoda svojim zvaničnim pečatom, a nakon toga se materijal nosi u osnovni sud na apostiliranje. U drugim prilikama se, međutim, prvo radi Apostille overa, a onda prevodioci i sudski tumači završavaju svoj deo posla. Uz to se često dešava da se traži da, osim teksta samog dokumenta, i sadržaj Apostille pečata bude preveden na ciljani jezik, jer je on uređen u obliku štambilja, u koji su, na tačno propisan način, uneti odgovarajući podaci. U najvećem broju slučajeva, dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod dokumenta, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Kalvarija nisu zaduženi za sprovođenje apostiliranja, oni nemaju ni profesionalnu obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog postupka, te će vam o tome dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj ćete se o svemu podrobno raspitati. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete ga koristiti u budućnosti, jer na taj način osiguravate dobijanje valjanih i upotrebljivih informacija. Ako ustanovite da je za vaš konkretni dokument potrebna overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev, ali i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sva obaveštenja o apostiliranju materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete potražiti u odgovarajućoj službi nekog od 3 osnovna suda u Beogradu, a najbolje bi bilo da se, kao stanovnici Kalvarije, koja se nalazi na području opštine Zemun, obratite Trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za ovaj deo glavnog grada. Dotični sud se nalazi u Bulevaru Mihajla Pupina broj 16, na Novom Beogradu, a pomenute informacije možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji je smešten na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 16. U okviru ove pravosudne ustanove, osim službeovere, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da vam pojasnimo sve detalje obrade zvanične dokumentacije, kao i naš način rada, ali ukoliko imate bilo kakvih pitanja nemojte oklevati da nam se obratite telefonom ili mejlom ili dođite lično u neku od naših poslovnica u Beogradu. Svakako ćemo se truditi da vam damo što potpunija objašnjenja, a ako i to bude potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kalvarija

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kalvariju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Kalvarija

Spisak sudskih tumača za opštinu Kalvarija Sudski tumači za opštinu Kalvarija Spisak sudskih tumača za opštinu Kalvarija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Kalvarija

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Kalvarija Sudski tumači za opštinu Kalvarija Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Kalvarija

Sudski tumači i prevodioci u Kalvariji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!