Sudski tumač Kosovo Polje

Kosovo Polje je grad u centralnom delu Kosova i Metohije i predstavlja administrativno, privredno, kulturno, obrazovno i zdravstveno sedište istoimene opštine. Nalazi se na 8 kilometara jugozapadno od Prištine. Kosovo Polje je još od davnih vremena bilo poznato kao železnički čvor ovog dela Srbije i Evrope. Kroz naselje je nekada prolazio stari ilirski put „Via Ignatia“, koji je bio veza između Vizantije i Konstantinopolja. Opština Kosovo Polje formirana je jula 1988. godine, zajedno sa opštinama Obilić i Novo Brdo, a sastoji se od 18 naselja: Donji Grabovac, Ariljača, Ence, Batuse, Bresje, Kuzmin, Velika Slatina, Mala Slatina, Veliki Belaćevac, Mali Belaćevac, Vragolija, Nakarade, Gornje Dobrevo, Donje Dobrevo, Pomazatin, Dobri Dub, Ugljare i, naravno, Kosovo Polje. Ovaj administrativni prostor karakteriše se ravničarskim i brdsko - planinskim reljefom, a u dolinama duž reka Sitnice, Drenice, Prištevke i Gračanke nalazi se veoma plodna zemlja. Opština se graniči sa teritorijama Prištine, Obilića, Gračanice i Glogovca. Na njenom prostoru se ukršta nekoliko važnih puteva, kao što je železnička veza između Kosova Polja, Skoplja i Kosovske Mitrovice i nekoliko bitnih magistralnih puteva. Na teritoriji ove opštine nalazi se i Međunarodni Aerodrom Priština.

Arheološka nalazišta pokazuju da je prostor današnjeg Kosova Polja bio naseljen još u davna vremena. Tu su živeli Iliri, Dardanci, a kasnije i Rimljani i drugi antički narodi. Danas, kako pokazuju podaci sa popisa iz 2011. godine, u naselju Kosovo Polje registovano je oko 13 hiljada stanovnika, dok cela opština broji oko 34 hiljade žitelja. Većinsko stanovništvo čine Albanci, a ostale etničke zajednice su Aškalije, Romi, Srbi, Egipćani, Turci, Bošnjaci i Goranci.

S obzirom na to da oko polovine žitelja živi u ruralnim oblastima, poljoprivreda je, uz proizvodnju hrane, najvažnija privredna delatnost. Najviše se uzgajaju žitarice, ali je zastupljeno i gajenje povrtarskih kultura. Mnogi ljudi iz ovih krajeva bave se i stočarstvom i pčelarstvom. U opštini Kosovo Polje posluje i nekoliko firmi koje rade u domenu građevine i građevinske stolarije, kao i one za proizvodnju mesa i mesnih prarađevina, za preradu žitarica i mleka, proizvodnju farmaceutskih proizvoda i brojne trgovine. Na području opštine nalaze se značajne rezerve uglja lignita koji se koristi na površinskom kopu Gornjeg Belaćevca, a postoje i rezerve nikla i minerala magnezita. Severoistočni deo ove teritorije prekriven je gustim šumama, koje predstavljaju važnu sirovinu za građevinski materijal.

Na ovom prostoru nalazi se nekoliko muzejskih, arheoloških i verskih objekata od izuzetnog kulturno - istorijskog značaja. To su tvrđave u Harilaču i Gornjem Belaćevcu, Gradski muzej, Gradska đžamija, kao i pravoslavna Crkva Svetog Nikole, koja je tokom Martovskog pogroma oskrnavljena i demolirana. Opština Kosovo Polje svake godine organizuje Sajam kosovskih opština, Prodajni sajam za domaće proizvode, kao i Dane kulturne baštine.

U blizini Kosova Polja, na Gazimestanu odigrala se znamenita Kosovska bitka na Vidovdan 1389. godine između srpske i daleko nadmoćnije turske vojske. Danas se na tom mestu nalazi spomenik u obliku srednjovekovne kule, kao i Muratovo i Gazimestan turbe. Na vrhu kule je platforma sa koje se može sagledati prostor na kome se vodila Kosovska bitka. Na južnom delu opštine Kosovo Polje je manastir Gračanica, zadužbina kralja Milutina iz 1315. godine.

Stanovnici Kosova Polja, kao i mnogih drugih mesta, mogu u okviru Akademije Oxford da dobiju kvalitetne prevode i overu svih vrsta službenih materijala. Takođe se mogu obučiti za rad na računarima, naučiti neki strani jezik, profesionalno se osposobiti, odnosno, prekvalifikovati ili dokvalifikovati, za različita zanimanja III ili IV stepana stručnoasti i pripremiti se za polaganje prijemnih ispitima u obrazovnim institucijama.Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje?

Jezički stručnjaci angažovani u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford poseduju sve potrebne kvalifikacije za profesionalnu obradu službenih materijala. Svi su, naime, diplomirali na traženim smerovima Filoloških fakulteta i poseduju licencu za rad odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Mnogi među njima rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što još više doprinosi kvalitetu i verodostojnosti prevoda. Prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje posebno vode računa o gramatičkoj i pravopisnoj korektnosti teksta koji prebacuju na novi jezik, a s obzirom na to da u opis posla naših stručnjaka ulazi i overa dokumenata koja će biti uključena u zvanični pravni promet, oni izuzetno dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i odgovarajuću stručnu pravnu terminologiju, te postupak legalizacije prevoda sprovode u skladu sa strogo definisanom procedurom. Stoga predstavljaju pravi izbor za obradu svih vrsta službenih materijala, te se zasigurno nećete pokajati ukoliko nas u tu svrhu budete angažovali.

Da bi materijal na naovom jeziku postao pravno validan, on mora da bude urađen u skladu sa rigidnim zakonitostima obrade zvanične dokumentacije. To znači da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti adekvatno prebačen na traženi jezik, a da stručni izrazi i termini treba da budu precizno i nedvosmisleno izraženi, budući da na njihovom značenju počiva i smisao jednog takvog spisa. Prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje je vrsni poznavalac gramatike, pravopisa i ostalih segmenata jezika sa kojima radi, te se tokom prevođenja strogo pridržava ovih normativa, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom koji je vrlo specifičan i zastupljen u pisanim materijalima ovog tipa. Kada se prevod završi, pregledaće ga prvo sami njegovi autori, a potom i lektori, koji će, zahvaljujući svom iskustvu i neospornoj jezičkoj stručnosti, novi dokument „očistiti“ i od najsitnijih grešaka i nepravilnosti i u savršenom obliku ga uvesti u postupak overe.

Osnovni uslov koji mora biti ispunjen u cilju legalizacije prevoda jeste njegovo apsolutno poklapanje sa tekstom izvornika. Upravo će iz tog razloga, na samom početku procesa overe, prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje uraditi detaljno upoređivanje prevedenog teksta sa njegovim originalom. Ukoliko se utvrdi da novi dokument u sadržaju, ali i u korišćenim stručnim terminima i izrazima, kao i u stilu izrade u potpunosti odgovara svom izvoru, biće overen pečatom ovlašćenog stručnog lica, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, i njegovim svojeručnim potpisom. Na taj način izdata je zvanična potvrda da prevod ne odstupa od originala, te da može u međunarodnom pravnom saobraćaju zauzeti njegovo mesto.

Prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje radi u okviru sledećih jezika

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevode svih vrsta službenih materijala sa ili na više od 40 jezika, koji su zastupljeni u celom svetu. Osim onih koji spadaju u red najrasprostranjenijih po broju govornika, kao što su engleski, ruski, francuski, nemački, španski, portugalski i kineski, prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje u svom radu koristi i italijanski, grčki, turski, arapski, ukrajinski, holandski, ali i jezike iz skandinavske grupe - finski, norveški, švedski i danski. Na našim prostorima se, osim prevoda koji na jednoj strani uključuje srpski jezik, rade i oni na albanski, makedonski, bugarski, rumunski, mađarski, hrvatski i bosanski, ali i sa pomenutih na bilo koji drugi jezik. Kvalifikovani smo i za prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije u okviru slovenačkog, poljskog, češkog, slovačkog, ali i japanskog i jezika koji se ne nude često u drugim prevodilačkin centrima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retko kod nas mogu pronaći, a to su persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje može, na zahtev klijenata, da prevede medicinsku, veterinarsku, pravnu i farmaceutsku dokumentaciju, ali i druge spise sa ili na latinski jezik, koji je i danas prisutan u ovim naučnim oblastima, a usluge overe i prevoda može da pruži i osobama sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da perfektno vlada i znakovnim jezikom.

Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge, osim visokog kvaliteta usluge i više nego pristupačnih cena, sasvim sigurno je i prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Ovaj posao se, naime, u većini drugih prevodilačkih centara obavlja postupno, tačnije rečeno, sadržaji službenih materijala se najpre sa izvornog stranog jezika prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi jezik. No, prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje je u toj meri vešt u prevođenju, stručan i opšte obrazovan, sa širokim interesovanjima i brojnim afinitetima, da klijentima koji imaju potrebu za ovakvim tipom prevoda može da omogući direktno prebacivanje teksta da osnovnog na ciljani jezik i da tako uštedi vreme potrebno za obavljanje posla, ali i novac svojih stranaka, budući da u našem prevodilačkom centru za pomenutu uslugu nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti.

Svaki posao koji im je poveren prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje završavaju u što kraćem roku, jer iznad svega cene vreme svojih klijenata, a živimo u vremenima kada se sve obavlja izuzetno brzo. No, prihvatiće i da urade takozvani „hitan prevod“, ukoliko korisniku, iz nekog razloga, ne odgovaraju termini koji se nude. Ova usluga se, osim po kraćem vremenu u kome treba završiti prevod, razlikuje i po tome što sama stranka određuje rok za kompletiranje posla, a naši stručnjaci čine sve da ono što se od njih traži i ispune i, bez obzira na nove okolnosti, zadržavaju redovni kvalitet i preciznost prebacivanja sadržaja na traženi jezik. Ono što će se, takođe, razlikovati u odnosu na regularnu situaciju, biće i cena ove prevodilačke usluge, pošto je tada potrebno, uz osnovne troškove, platiti i takozvanu „taksu za hitnost“, čiji se iznos obračunava na osnovu broja prevedenih strana, ali i toga koliko je kratak period koji nam je ostavljen za ispunjavanje zahteva klijenta.

Prevodioci i sudksi tumači Kosovo Polje prevode i overavaju sledeća dokumenta

Zahvaljujući svojoj visokoj stručnosti i bogatom profesionalnom iskustvu, naši jezički eksperti kadri su da obrade i najkomplikovanije sadržaje i da prevedu i overe sve službene materijale, bez obzira na koju se sferu društvenog ili privatnog života odnose.

Prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje prevode i overavaju sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu, koji se često sprovode u modernom poslovanju. Tu spadaju obrasci, opšti uslovi, predmeri, upustva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Pored toga, rade i sa svim službenim materijalima koji se koriste za vođenje poslova na nivou više država, a to su, između ostalog, sve vrste biznis ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, a uz to i rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, revizorski izveštaji, statut i osnivački akt preduzeća i izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a). Prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje profesionalno obrađuje i godišnje izveštaje, bilanse stanja i uspeha, raznovrsne poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda i mnoga druga srodna dokumenta. Za sve koji rade ili imaju veze sa oblašću građevine, nauke i tehnike obezbeđujemo overene prevode stručnih materijala, budući da je prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje kvalifikovan i za rad sa građevinskim projektima i propratnom građevinsom dokumentacijom, kao i sa uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima i mnogim drugim materijalima iz domena pomenutih delatnosti.

Osim presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje prevode i overavaju i ostale sudske presude, odluke i rešenja, ali i druga pravna akta, tačnije rečeno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim pravnim i sudskim poslovima. To su, između ostalog, raznorazni pravilnici, izveštaji, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikati i zakonski utemeljeni sporazumi, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Obrađujemo i saglasnost o zastupanju, sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca, zahteve za dobijanje vize, dozvole boravka i ostale materijale ovog tipa. Jedna smo od retkih institucija gde možete dobiti precizan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice država.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford obrađuju se i sve vrste potvrda i uverenja koje je, u različitim situacijama, potrebno predati nadležnim institucijama, u cilju ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja nekih zahteva. Tako prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje prevode i overavaju potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o neosuđivanosti, ali i posebno često traženu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nikako nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Od ličnih isprava obrađujemo pasoš i ličnu kartu, ali radimo i sa svim ostalim dokumentima koja su vezana isključivo za ličnost jedne osobe. To su, recimo, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i radna dozvola.

U slučaju da želite da aplicirate za posao,školujete se ili usavršavate u nekoj stranoj zemlji, biće vam potrebni overeni prevodi raznih dokumenata kojima ćete potvrditi svoju školsku spremu ili način rada institucija u kojima ste sticali obrazovanje. Tako, prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje za vas mogu da prevedu i overe nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da se neposredno odnose na zdravlje i dobrobit ljudi. Ovi materijali se, naime, uglavnom traže u cilju lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Tu se, na primer, mogu ubrojati specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proivodima i ostali slični spisi.

Prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje posebno vode računa o sigirnosti svojih klijenata i dokumenata koja im se poveravaju na obradu. U našem prevodilačkom centru se izuzetno poštuje privatnost korisnika, a podaci do kojih naši stručnjaci, tokom rada, dolaze tretiraju se kao poslovna tajna. Tome u prilog ide i činjenica da su svi koji se bave obradom službenih materijala u okviru Akademije Oxford, pre stupanja na tu odgovornu dužnost, položili predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će uvek slediti aktuelne zakone i propise i adekvatno se odnositi prema svojim strankama. Tako možete biti uvereni da će, dok su kod nas na obradi, vaši materijali biti zaštićeni od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a vi ćete, osim vrlo kvalitetne i efikasne usluge, dobiti i potrebnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje?

S obzirom na to da je kompletna obrada dokumenata i javnih isprava, koja uključuje i prebacivanje na traženi jezik i overu pečatom ovlašćenog lica, najpovoljnija i, u finansijskom smislu, najisplativija za naše klijente, najčešće i dobijamo zahteve za ovakvom vrstom usluge. Međutim, prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje će prihvatiti, ukoliko stranka to od njega zahteva, da uradi i samo overu materijala koji je preveden negde van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Valjalo bi da napomenemo da smo i u ovakvoj situaciji obavezni da poštujemo zakonom određenu proceduru i da je do tančina sprovedemo. To znači da će prevod koji donesete morati da se pažljivo prekontroliše tako što će se u svim segmentima pažljivo uporediti sa originalom, koji nam se, takođe, mora dostaviti na uvid iz tog razloga. Da se ne bismo pogrešno razumeli, naglašavamo da ovu kontrolu ne sprovodimo samo kod prevoda koje nisu uradili naši stručnjaci, jer sumnjamo u njihov kvalitet, već je to, prosto, procedura koju smo u svakoj situaciji dužni da poštujemo. Dakle, ukoliko se ustanovi da vaš prevod odgovara tekstu izvornika u sadržaju, stilu i upotrebljenim stručnim izrazima i terminima, prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje ga overava svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom, te ga, tim činom, svrstava u pravno validna i upotrebljiva dokumenta.

U slučaju da se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije identičan izvornom dokumentu ili prilikom njegove izrade nisu poštovana rigidna pravila rada sa službenim materijalima, neće moći da bude regularno overen. Tada će prevodilac i sudski tumač Kosovo Polje predložiti redakturu spornog sadržaja, koju će uraditi lektori i korektori, visoko stručni i veoma iskusni jezički stručnjaci i važni članovi naše profesionalne ekipe. Oni će najpre detaljno i pažljivo pregledati dokument na novom jeziku i njegov original, u svim pojedinostima izjednačiti ova dva meterijala, proveriti i, ako ima potrebe, ispraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati gramatičke, pravopisne i stilske greške, ukoliko se pojavljuju u tekstu prevoda. Na taj način ćete brzo, ali i po znatno nižoj ceni od one koju bi iziskivalo ponovno prevođenje, dobiti spis na traženom jeziku koji će, bez ikakvih problema, moći da se overi i postane deo međunarodnog pravnog prometa.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko odlučite da su prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje prave osobe za obradu vaših službenih materijala, jedina vaša obaveza biće da nam na odgovarajuće načine dostavite dokumenta, među kojima se, neizostavno, moraju nalaziti originali. Možete ih lično doneti u naše predstavništvo i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, a imate i mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Jedino ukoliko tražite „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, budući da u opisanoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena, ako želimo da ispunimo vaše zahteve, a ovo je, svakako, najbrži način dostave. No, kako se elektronskom poštom ne mogu slati originali, imaćete obavezu da nam ih naknadno, što pre budete u mogućnosti, donesete ili na pomenute načine pošaljete, kako bi prevodioci i sudski tumači Kosovo Polje mogli da overe prevode koje su uradili.

Gotova dokumenta, zajedno sa originalima, možete lično podići u našoj poslovnici ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže vreme na tom polju sarađujemo ili će vam materijali biti dostavljeni u obliku preporučene poštanske pošiljke. Ako vam mi šaljemo dokumenta, troškovi ove usluge će ići na vaš račun, a obračunavaju se potpuno nezavisno od onih koji se tiču prevoda, overe, redakture i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste u datoj situaciji koristili. Najverovatnije ćete ih platiti prilikom preuzimanja materijala i to u visini određenoj važećim cenovnikom angažovane dostavne službe. Cene svih usluga koje nudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može informisati i ovlašćeni službenik u poslovnici. Visina cene prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, dok se na veće količine materijala uglavnom odobrava neki popust. U skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevedenog teksta obuhvata 1800 slovnih mesta, sa uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Kod većine dokumenata dovoljna je overa pečatom licenciranog sudskog tumača da bi postala validna i uključena u pravni promet. Međutim, postoje i ona kod kojih je potrebno sprovesti i legalizaciju višeg nivoa, odnosno, overu takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon što je oko sto država u Hagu 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Dotična potvrda omogućuje upotrebu službenih materijala u svim zemljama potpisnicama, a apostilirana dokumenta ne zahtevaju nikakve dalje provere ni overe.

Dakle, apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, a ni ne sprovodi se kod svih službenih materijala. Tako su, recimo, od nje uvek izuzete administrativne isprave neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Pored toga, Apostille overa se ne vrši uvek na isti način. Ponekad je, na primer, dovoljno na ovaj način legalizovati samo prevod, a nekada se Apostille pečat mora naći i na prevodu i na originalu. Takođe, ima slučajeva kada se traži da i sam Apostille pečat bude preveden na ciljani jezik, s obzirom na to da je urađen u formi štambilja u koga su, na tačno određen način, upisani traženi podaci.

Shodno Administrativnom uputstu koje je izdala Vlada Kosova, legalizaciju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za apostiliranje može da podnese stranka lično, neko od članova porodice, koji srodstvo dokazuje odgovarajućim ličnim dokumentom ili, pak, osoba koju je stranka za to ovlastila. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a ova legalizacija se, inače, sprovodi u roku od 5 dana od podnošenja zahteva. Jedino u slučaju overe dokumenata koja su potrebna za lečenje u inostranstvu, postupak može biti završen u roku od 24 sata i tada se apostiliranje ni ne naplaćuje.

Molimo vas da nam se na neki način obratite ukoliko postoji išta što biste želeli da pitate, a tiče se našeg načina rada ili postupka obrade zvanične dokuemntacije. Daćemo sve od sebe da vam što potpunije odgovorimo, a ako bude potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kosovo Polje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kosovo Polje


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kosovo Polje

Spisak sudskih tumača za grad Kosovo PoljeSudski tumači za grad Kosovo PoljeSpisak sudskih tumača za grad Kosovo Polje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovo Polje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovo PoljeSudski tumači za grad Kosovo PoljeCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovo Polje

Sudski tumači i prevodioci u Kosovu Polju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!