Sudski tumač Ledine

Ledine su beogradsko prigradsko naselje koje se nalazi na teritoriji opštine Novi Beograd. Od prastarih vremena na tom mestu je bilo pusto polje - ledine, tako da je i naselje dobilo takvo ime. Položaj Ledine je na krajnjem zapadu Novog Beograda, u produžetku Bežanijske kose, između i oko ulica Surčinske i Vinogradske. Te dve ulice povezuju, od istoka ka zapadu, Novi Beograd i Surčin, dok su sa juga Ledine ograničene neuređenim priobaljem reke Save, udaljene oko 2 kilometra od najbližih kuća. Sa severne strane naselja se nalazi beogradski aerodrom „Nikola Tesla“, koji je decenijama nosio ime po obližnjem naselju Surčin, ali su, zapravo, Ledine najbliže naselje čije su prve kuće udaljeno od aerodromske piste manje od 500 metara. Uz mnogobrojne komunalne probleme koji su prisutni i u drugim sličnim, neplanskim i polulegalnim beogradskim naseljima, u Ledinema postoji i problem buke u vreme poletanja i sletanja aviona, a to je na svakih 15 minuta u periodu od 6 do 22 časa, kao i problem legalizacije i opstanka kuća sagrađenih na zemljištu predviđenom za širenje aerodroma i pravljenje budućeg regionalnog kargo centra za avio tranport tereta. Inače, prvi beogradski aerodrom je bilo vojno letilište na Banjici, formirano pred početak Prvog balkanskog rata 1910. godine. Tada je postojalo i malo avionsko balonsko letilište u Donjem gradu kalemegdanske tvrđave. Posle Prvog svetskog rata su napravljeni aerodromi u Pančevu i na Bežaniji, sa travnatim poletno - sletnim stazama i između dva rata su se koristili za putnički aero saobraćaj na relaciji Beograd - Zagreb. Novi aerodrom u Surčinu je otvoren 1962. godine.

Na teritoriji Ledine, na lokaciji zvanoj Trostruki Surduk, nalazi se memorijalno jevrejsko groblje. Na tom mestu su krajem 1941. godine nacisti izvršili prvo masovno streljanje grupe od 250 beogradskih Jevreja i tridesetak Roma.Naselje Ledine, koje danas ima preko 12 hiljada stanovnika, nastalo je u vreme početka izgradnje Novog Beograda i vezuje se za prvu konferenciju Pokreta nesvrstanih koja je održana u Beogradu 1961. Tada su porodice koje su živele na lokaciji Staro sajmište, zbog uređenja grada, privremeno preseljene u barake podignute na pustoj ledini iza Stare Bežanije. Taj najstariji, skromni deo naselja, naziva se Stare Ledine, oko kojih su u poslednjih dvadesetak godina izgrađene hiljade modernih kuća, vrtić, osnovna škola i oko 800 zanatskih, ugostiteljskih i trgovinskih radnji.

Stanovnici Ledina kojima je potreban prevod zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, kao i njihova legalizacija pečatom ovlašćenog stručnjaka, mogu se za tu uslugu obratiti stručnjacima prevodilačkog centra akademije Oxford, gde će dobiti kvalitetnu, brzu i, u finansijskom smislu, povoljnu uslugu. Takođe, organizujemo i kurseve stranih jezika koje vode vrlo iskusni i nadasve kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima u skladu sa savremenim standardima, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, to jest, profesionalno osposobljavanje, za različite poslove III ili IV stepena stručnosti, kao i pripremnu nastavu namenjenu budućim studentima, srednjoškolcima i gimnazijalcima, koji će, na taj način, bez ikakvih problema položiti prijemne ispite u željenim obrazovnim ustanovama.

Ko su i kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Ledine?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford su diplomirani filolozi koji su od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što svakako utiče na kvalitet usluga koje pružaju, a klijentima garantuje da će dobiti precizne prevode, sasvim u skladu sa izvornim materijalom. Prevodioci i sudski tumači Ledine odlično poznaju sva pravopisna, gramatička i ostala pravila jezika za koji su se opredelili, a budući da se pored prevođenja, bave i legalizacijom novih dokumenata prema proceduri koja je utvrđena zakonom, odlično su upoznati i sa svim važećim pravilima i regulativama kao, uostalom, i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u materijalima koje obrađuju. Iza njih su godine uspešne prakse u poslovima obrade zvanične dokumentacije, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata koji, po pravilu, nakon prve uspešne saradnje i kasnije traže usluge našeg stručnog tima, kad god imaju potrebu za prevodom i overom službenih materijala. Prednost korišćenja usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford ogleda se u mogućnosti da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po jednim od najpovoljnijih cena u regionu, dobijete overeni prevod svojih materijala koji odmah možete da plasirate u međunarodni pravni saobraćaj.

Postupak obrade zvanične dokumentacije sastoji se od prebacivanja sadržaja materijala na traženi jezik i overe prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Ova dva procesa su, međutim, veoma međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog, s obzirom na to da dokument ne može biti legalizovan ukoliko nije valjano preveden na traženi jezik i, obrnuto, prevod nekog materijala, ma koliko bio kvalitetno i korektno urađen, sa stanovišta zakona potpuno je bezvredan jer nije regularno overen. Prevođenje službenih materijala je posao koji zahteva punu koncentraciju, s obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Ledine mora sav sadržaj osnovnog dokumenta tačno da izrazi na novom jeziku i da omogući nedvosmisleno tumačenje onoga što je napisano. Posebnu pažnju poklanja stručnim izrazima i terminima koji moraju biti vrlo jasno izraženi, budući da od njihovog značenja zavisi i tumačenje samog zvaničnog materijala. Tokom rada striktno poštuje gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika na koji prevodi, kao i njegov duh u opštem smislu, a novi materijal piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim spisima i odlikuje se jednoobraznim i bezličnim izrazima, formalnim i šablonskim jezikom, bez stilski odlikovanih reči i uz izbegavanje bilo kakvih dvosmislenost. Kada se prevod završi, kontrolišu ga prvo sami njegovi autori, a posle toga i lektori, te se na taj način postiže ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i nepoklapanja sa izvornim dokumentom.

Tako upakovan prevod ulazi u postupak overe, kada će, pre svega, biti detaljno upoređen sa originalnim materijalom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, dostavlja na uvid. Opisani postupak sprovodi se sa ciljem da se dokaže potpuno poklapanje originalnog i osnovnog dokumenta, to jest da se utvrdi njihovo potpuno podudaranje u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim terminima. To, naime, moraju biti dva potpuno jednaka dokumenta koji su samo napisani različitim jezicima, jer jedino pod tim uslugom prevod može biti regularno overen. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Ledine ustanovi za spis na novom jeziku ispunjava pomenute karakteristike, overiće ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Sada ovaj dokument postaje validan sa stanovišta prava i zakona i može zauzeti mesto originala u zvaničnom pravnom prometu.

Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Ledine?

Stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da prevedu i overe bilo koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, budući da su visoko kvalifikovani i iskusni, te su kadri da odgovore i najtežim profesionalnim izazovima.

U oblasti ličnih dokumenata obrađuju pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, ali i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i sve ostale službene materijale vezane za ličnost jedne osobe.

Kako se savremeno poslovanje uglavnom odvija na područjima više država, a ponekad čak i kontinenata, postoji izražena potreba za prevodom i overom takozvane poslovne dokumentacije, to jest, službenih materijala koji se koriste u vođenju firmi ili poslovnim transakcijama na međunarodnom nivou, tako da prevodilac i sudski tumači Ledine radi i sa finansijskim izveštajima, potvrdama o kvalitetu proizvoda, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha, a uz to i sa različitim poslovnim odlukama, izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnjim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, rešenjem o osnivanju privrednog lica, statutom preduzeća, bilansima stanja, revizorskim izveštajima i svim vrstama biznis sporazuma, kao što su ugovori o prodaji roba i usluga, kupoprodajnim, ugovorima o saradnji i mnogim drugim. Naši stručnjaci mogu da prevedu i overe i kompletnu tendersku dokumentaciju, to jest dokumenta potrebna za prijavu i učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Tu, na primer spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Osim svih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, od kojih se, na primer, često obrađuje presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Ledine rade i sa svim službenim materijalima koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji prevazilaze granice jedne države. Ovde se, recimo može ubrojati saglasnost o zastupanju, različiti izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, sertifikati, licence, kao i pravno utemeljeni sporazumi, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih. Prevodioci sudski tumači Ledine profesionalno obrađuju i dozvolu za boravak, zahtev za dobijanje vize, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca i druga pravna akta. U našem centru možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, to jest, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Firme ili pojedinci koji se bave poslovima iz oblasti tehnike i građevine ili oni koji imaju nekih dodira sa naukom često traže overene prevode stručnih pisanih materijala iz ovih oblasti. Tako prevodilac i sudski tumač Ledine obrađuje uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom i druga srodna dokumenta.

U današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć van granica svoje zemlje ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, pa tako naši stručnjaci često imaju zadatak da prevedu i overe specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale iz oblasti farmacije i medicine.

Ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos u stranoj zemlji, morate imati overene prevode predviđene obrazovne dokumentacije kojom možete potvrditi nivo svoje školske spreme ili način rada u institucijama koje ste pohađali. Prevodioci i sudski tumači Ledine će za vas kompletno obraditi prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Svi koji treba da podnesu neki zahtev u stranoj zemlji ili ostvare određena lična prava, moraju imati regularno prevedene i overene tražene potvrde i uverenja, kako bi ove poslove obavili. U našem prevodilačkom centru možete dobiti punu obradu potvrde o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, one o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o mestu boravka, o neosuđivanosti i, vrlo često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Sva dokumenta koje nam dostavljate na prevod i overu biće potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjne upotrebe, budući da su prevodioci i sudski tumači Ledine, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojom su se zvanično obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i materijalima koji im se poveravaju na obradu. Oni će, dakle, bezuslovno poštovati vašu privatnost, a podatke koji im se u radu otkrivaju tretirati kao najstrože čuvanu poslovnu tajnu. Tako ćete, ako se odlučite da nas angažujete za rad sa vašim službenim materijalima, osim veoma kvalitetnog i preciznog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i svu potrebnu bezbednost, ali i zagarantovanu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Ledine kvalifikovan je za rad sa sledećim jezicima

Prevodilački centar Akademije Oxford može da vam obezbedi prebacivanje sadržaja službenih materijala na više od 40 jezika koji su zastupljeni u Evropi, ali i u ostalim delovima sveta. Pored uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Ledine rade i one koji obuhvataju jezike iz našeg neposrednog okruženja, to jest, mađarski, rumunski, bugarski, hrvatski, bosanski, makedonski i albanski. Kvalifikovani smo i za rad sa najrasprostranjenijim i u svim sferama društvenog života aktuelnim jezicima, kao što su ruski, engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, ali i italijanski, grčki, arapski i turski. Prevodioci i sudski tumači Ledine poseduju i potrebne kvalifikacije za prevođenje u okviru slovenačkog, holandskog, ukrajinskog, poljskog, češkog i slovačkog, ali i kineskog i japanskog, kao i jezika iz skandinavske grupe, poput, recimo, norveškog, švedskog, danskog i finskog. Iako je latinski već vekovima svrstan u kategoriju mrtvih jezika, budući da se nigde ne govori, i u naše vreme je zastupljen u stručnim pisanim materijalima iz sfere farmacije, medicine, veterine ili pravnih nauka, pa kod nas možete dobiti i prevodilačke usluge koje obuhvataju ovaj jezik. Vrlo smo ponosni na činjenicu da se u stručnom timu Akademije Oxford nalaze i prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, pakistanski, persijski, romski i hebrejski jezik, budući da su ovakvi profesionalci retki na našim prostorima, pa sa zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prevode sa ili na neki od pomenutih jezika. Želeći da podržimo savremena nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, angažovali smo i poznavaoca znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama biti dragocena pomoć u obavljanju potrebnih poslova.

Podrazumeva se da najčešće dobijemo zahteve da uradimo prevode službenih materijala sa našeg na neki drugi jezik ili, pak, sa nekog stranog jezika na srpski, ali ta sluga i nije nešto posebno, jer se iste praktikuju i u ostalim prevodilačkim centrima na našim prostorima. No, ono po čemu se izdvajamo od ostalih institucija iz ove branše jeste neposredan prevod između dva strana jezika. To znači da je prevodilac i sudski tumač Ledine kadar da materijal originalno sačinjen na nekom stranom jeziku, ako je to klijentu potrebno, u jednom potezu prebaci na drugi, takođe strani, jezik, a da ne praktikuje metod rada koji je u ovakvim situacijama uobičajen u drugim prevodilačkim agencijama, to jest da dokument sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa zatim sa srpskog na traženi strani jezik. Za ovakav način rada neophodna je, svakako, visoka stručnost, opšte obrazovanje, brojna interesovanja i afiniteti, kao i veliko profesionalno iskustvo i prevodilačka veština, što su sve karakteristike naših jezičkih stručnjaka, te stoga klijentima možemo da omogućimo da, u slučaju potrebe za ovakvim tipom prevoda, brzo i lako kod nas obave potrebni posao i dobiju overene prevode svojih materijala u izuzetno kratkom roku, ali i po nižim cenama nego na drugim mestima, budući da u prevodilačkom centru Akademije Oxford za ovu uslugu nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Ledine?

Uprkos tome što verujemo da su prevodilačke usluge naših stručnjaka zaista za svaku preporuku, jer su kvalitetne, precizne i urađene u skladu sa vašim zahtevima, prihvatićemo da, ukoliko to od nas tražite, samo overimo dokument koji ste već na novi jezik već prebacili na nekom drugom mestu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Valjalo bi, ipak, da znate da ćemo i u toj situaciji do kraja sprovesti predviđenu proceduru overe, koja, pre svega, podrazumeva detaljno poređenje prevoda koji imate sa originalnim dokumentom, koji nam, shodno tome, morate dostaviti takođe na uvid. Još je bitno da napomenemo da ovaj postupak nije predviđen samo za prevode koji nisu urađeni u prevodilačkom centru Akademije Oxford, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet, već je to procedura koji smo dužni da sprovodimo u slučaju legalizacije bilo kog prevedenog materijala, kako bi se prevodioci i sudski tumači Ledine uverili u njegovu istovetnost sa izvornim materijalom. To je, naime, uslov koji dokument na novom jeziku mora da ispuni, ukoliko je potrebno da se zvanično overi i uvrsti u pravno validne materijale. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Ledine utvrdi da se vaš prevod u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i izrazima, kao i u stilu izrade, potpuno poklapa sa originalom, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj dokument možete da koristite u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, budući da je zvanično potvrđeno da ima istu zakonsku snagu kao i bilo koji drugi original.

Ako se, međutim, ispostavi da vaš prevod u nečemu odstupa od teksta izvornika ili da sadrži neke druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumač Ledine neće moći da ga overi kako je predviđeno, pa će tada najverovatnije predložiti da lektori i korektori, naši vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta. Oni će, pre svega, izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, korigovati eventualne stilske, slovne, gramatičke, pravopisne i ostale jezičke greške, ali i prekontrolisati i, u slučaju potrebe, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti vrlo jasno i nedvosmisleno izraženi, jer predstavljaju osnovu samog zvaničnog materijala. Posle ovakve stručne intervencije, imaćete spis na jeziku koji ste tražili, uređen u skladu sa svim rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije, te ćete, nakon overe, odmah moći da ga upotrebljavate u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Ledine svaki povereni posao završavaju za vrlo kratko vreme. Međutim, ponekad se desi da klijenti nisu u mogućnosti da prihvate ponuđene rokove, jer im je dokument na novom jeziku potreban zaista brzo. Tada možemo da vam ponudimo takozvani „hitan prevod“ materijala, koji pored brzine izrade, nudi i mogućnost da sami definišete termin koji vam najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da ispoštuju postavljene rokove i maksimalno profesionalno obave ono što od njih očekujete. Ipak, činjenica da u ovoj situaciji rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih, uticaće na cenu opisane prevodilačke usluge, koja će, prema tome, biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka određuje se prema broju prevedenih strana, ali i na osnovu dužine vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je, naime, taj rok kraći, iznos takse će biti viši.

Dostava i preuzimanje materijala

Ako odlučite da stručnjacima Akademije Oxford poverite obradu svoje zvanične dokumentacije, imaćete samo obavezu da nam na odgovarajuće načine dostavite na uvid originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koji ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Dokumenta koja treba da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim se možete dogovoriti i oko drugih detalja naše saradnje. Nudimo vam, takođe, i mogućnost da nam na adresu spise pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje deluju u glavnom gradu. Postoji i varijanta dostave materijala elektronskim putem, ali je ona rezervisana samo za slučaj „hitnog prevoda“ dokumenata, kada je naročito važno da ona što pre stignu do naših stručnjaka, kako bi odmah započeli posao i u predviđenom roku ispunili vaše zahteve. Dakle, jedino tada možete dokumenta skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete imati, svakako, obavezu da nam naknadno, vodeći računa o terminu koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od pomenutih načina donesete ili pošaljete i originalne materijale, jer, u suprotnom, prevodilac i sudski tumač Ledine neće moći da izvrši legalizaciju prevoda.

Preuzimanje i dostava overenih prevoda, kao i originalnih dokumenata, obavlja se prema dogovoru sa vama, kao korisnicima naših usluga, a naravno na način koji vam najviše odgovara. Mi vam nudimo dve varijante. Prva je da materijale lično podignute u nekoj od naših beogradskih filijala, a druga da u posebnom zahtevu navedite kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju gde ćemo vam ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe sa kojom već duže vreme na ovom polju uspešno sarađujemo. Troškove dostave ćete platiti sasvim nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge poslove koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Cena ove usluge biće obračunata prema cenovniku angažovane službe, a platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata, direktno kuriru na ruke.

U cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford navedene su sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih koordinatora u našim predstavništvima u Beogradu. Cena prevodilačke usluge formira se, inače, shodno broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Ledine pridržavaju se standarda svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo je pravilo koje važi za sve tipove pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva sadrži znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Prevedena dokumenta, overena pečatom licenciranog sudskog tumača, postaju validna u pravnom i zakonskom smislu, međutim, postoje i ona koja, da bi dostigla taj status, moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa kojom se u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Predviđeno je, naime, da materijali overeni na ovakav način mogu, bez ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da budu naknadno provereni ili legalizovani.

Postupak overe Apostille pečatom tipičan je, pre svega, po tome što se na sprovodi na isti način kod svih zvaničnih dokumenata, pa tako, na primer, ima onih kod kojih se prvo radi Apostille overa, a potom prevodioci i sudski tumači prevode sadržaj materijala na traženi jezik i vrše overu svojim pečatom. U drugim situacijama, međutim, postupak je obrnut, pa prvo jezički stručnjaci rade obradu, a zatim se sprovodi apostiliranje. Apostille pečat ima oblik štambilja i u njega se, na tačno određen način, unose potrebni podaci, te se ponekad traži da i sadržaj pečata, pored teksta samog dokumenta, bude prebačen na ciljani jezik. Uglavnom je dovoljno Apostille-om overiti samo prevod, no ima slučajeva kada se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

Apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu provodi se i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Budući da prevodioci i sudski tumači Ledine ne obavljaju ovu legalizaciju, ne moraju da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog procesa, te će vam oni dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Ako utvrdite da je za vaš konkretni dokument potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji želite da overite, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Napominjemo da je vrlo važno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno dobiti korisne i validne informacije. Važno je znati i to da Apostille overa nije predviđena za sve vrste zvaničnih materijala, te se tako nikada ne sprovodi kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao.

Gde dobiti obaveštenja o Apostille overi?

Sve informacije o apostiliranju dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu možete potražiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, a najbolje bi bilo da se obratite Trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za područje opštine Novi Beograd, na čijoj se teritoriji nalaze Ledine. Ovaj sud je smešten na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina 16, a ovakva obaveštenja možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepenom građansko odeljenje Višeg suda.

Nemojte se ustručavati da nam se mejlom ili telefonom obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa postupkom obrade zvaničnih dokumenata ili načinom rada naših stručnjaka, a možete i lično doći u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo porazgovarati sa ovlašćenim koordinatorom. Mi ćemo, u svakom slučaju, nastojati da vam pružimo što potpunije informacije, a ako bude bilo potrebe, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Ledine

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ledinu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Ledine

Spisak sudskih tumača za opštinu Ledine Sudski tumači za opštinu Ledine Spisak sudskih tumača za opštinu Ledine

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Ledine

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Ledine Sudski tumači za opštinu Ledine Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Ledine

Sudski tumači i prevodioci u Ledini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!