Sudski tumač Mamuša

Opština Mamuša je jedna od novih opština, uspostavljenih pod UNMIK upravom na Kosovu i Metohiji. Ona je najmanja po površini od svih kosmetskih opština i sastoji se od samo jednog naseljenog mesta, sela Mamuša. Procenjuje se da u naselju i, ujedno, opštini Mamuša živi oko 6 hiljada ljudi, od kojih je velika većina turske nacionalne pripadnosti. Broj stanovnika se u poslednjih 30 godina utrostručio, mada mnoge osobe, formalno prijavljene u Mamuši, faktički rade i žive u inostranstvu. Desetak procenata stanovnika čine Albanci, a ostaliko nekoliko procenata odlazi na Rome, Aškalije, Egipćane i Bošnjake. Srba u Mamuši nikada nije bilo. Ova administrativna teritorija smeštena je, inače, u jugoistočnom delu Metohije, u trouglu Prizren - Suva Reka - Orahovac, na nadmorskoj visini od oko 400 metara, a u blizini novog auto - puta Priština - Tirana. Kroz Mamušu protiče rečica Topluha, koja se 8 kilometara daljeod naselja uliva u Beli Drim.

Opštinsko središte, nekadašnje selo orijentalnog tipa, sada je varošica od nekoliko stotina modernih kuća koje su, na dužini od 3 kilometra, raspoređene oko lokalnog puta Prizren - Suva Reka i okružene hiljadama savremenih plastenika za uzgajanje povrća. Nekada siromašno selo, udaljeno 19 kilometara od opštinskog središta u Prizrenu, sa neasfaltiranim putevima, blatnjavim ulicama, bez vodovoda i kanalizacije, danas je modernizovano ulaganjem više od 5 milona evra, koje je Republika Turska investirala u 52 realizovana opštinska projekta, u infrastrukturu, kulturu i privredu. Između ostalog, izgrađena je nova zgrada osnovne i srednje škole, zgrada opštine, nova džamija, ambulanta, vodovod i kanalizacija, a uvedena je i ulična rasveta.

Glavno zanimanje stanovnika Mamuše je poljoprivreda. Kako se u tom delu Metohije oseća povoljan uticaj mešanja kontinentalne i mediteranske klime, uz plodno zemljište koje se i veštački navodnjava , naročito uspeva proizvodnja ranog paradajza. Nekih godina, recimo 2012, godišnji rod paradajza prelazi 90 hiljada tona na relativno maloj površini. Naime, cela opština ima površinu od samo 23 kvadratna kilometra.U mestu je registrovano 70 preduzeća i trgovinskih radnji, među kojima su naročito brojne trgovine auto - delovima, mazivima i auto - kozmetikom. Osnovna škola “Anadolija” ima oko 900 učenika koji slušaju nastavu na turskom ili albanskom, dok srednja škola “Ataturk”, sa oko 200 učenika, radi samo na turskom jeziku. U Mamuši postoji i radio - stanica sa programom na turskom jeziku. Tradicionalna manifestacija u opštini je Festival paradajza, koji se održava svake godine, 23. jula.

S obzirom na to da je već dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta usluga koje pruža, kao i na širenju mreže svojih klijenata, i stanovnicima naselja Mamuša možemo da ponudimo prevod svih vrsta javnih isprava i ostalih zvaničnih dokumenata na jezik koji im je potreban, a nakon toga i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, koja se sprovodi u skladu sa propisanom procedurom. Pored pomenutog, možemo da omogućimo i prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, to jest, profesionalno osposobljavanje, za različite poslove za koje je potreban III ili IV stepen stručne spreme, kao i obuku za rad na računarima, osmišljenu prema najnovijim svetskim tendencijama u ovoj oblasti. U mogućnosti smo da ponudimo i učenje stranih jezika na našim sertifikovanim kursevima, koje vode visoko kvalifikovani i nadasve iskusni predavači, te pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi, kao i na fakultetima.

Ko su i na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Mamuša?

Profesionalna ekipa Akademije Oxford sačinjena je od vrhunskih jezičkih stručnjaka koji poseduju najviše kvalifikacije za posao kojim se bave. Svi prevodioci i sudski tumači Mamuša su, naime, diplomirali na tražim odsecima Filoloških fakulteta i stekli licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Pored izvanrednih pisanih i govornih sposobnosti, oni perfektno poznaju i gramatička, pravopisna i sva ostala pravila jezika sa kojima rade, a nije na odmet spomenuti i činjenicu da su mnogi od naših stručnjaka i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što kvalitetu njihovog rada daje još dublju dimenziju. Imajući u vidu da se oblast njihovog delovanja prostire i na legalizaciju prevedenih dokumenata, sa ciljem njihovog uključivanja u zvaničnih pravni promet, prevodioci i sudski tumači Mamuša vrlo dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i odgovarajuću stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u dotičnom tipu pisanih materijala. Njihovo dugogodišnje iskustvo, kao i kontinuiran rad sa zvaničnim materijalima, čini ih dostojnim preporuke za poslove prevoda i overe bilo koje vrste dokumenata i javnih isprava, budući da nude mogućnost da na jednom mestu, u dogovorenom roku i po više nego povoljnoj ceni, dobijete overene prevode svojih materijala koje ćete, odmah nakon toga, moći da koristite za obavljanje potrebnih pravnih, administrativnih i drugih poslova. O kvalitetu rada naših stručnjaka govore i mnogobrojni zadovoljni klijenti, koji nam se, po pravilu, nakon prve uspešne saradnje i kasnije uvek obraćaju, kad god imaju potrebu za obradom nekog zvaničnog dokumenta.

Prevod službenog materijala, ma koliko kvalitetno da je urađen, sa stanovišta zakona je sasvim bezvredan ukoliko nije overen prema definisanoj proceduri. S druge strane, da bi prevod bio legalizovan, mora biti urađen u skladu sa pravilima obrade zvanične dokumentacije i potpuno veran tekstu izvornika, budući da je osnovni zadatak naših jezičkih stručnjaka da klijentima omoguće dobijanje overenih materijala na jeziku koji su tražili. Sam čin prevođenja mora biti sproveden vrlo pažljivo, pošto sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno izražene na novom jeziku. Posebna pažnja poklanja se stručnim izrazima i terminima, s obzirom na to da na njima počiva i smisao samog zvaničnog dokumenta. Podrazumeva se da u tekstu prevoda ne sme biti slovnih, pravopisnih, gramatičkih, niti bilo kakvih drugih jezičkih grešaka, a prevodilac i sudski tumač Mamuša novi dokument prilagođava duhu ciljanog jezika i piše ga takozvanim administrativnim stilom koji je karakterističan za zvanične materijale. Kada se prevod završi, proći će dvostruku kontrolu. Prvu će izvršiti sami prevodioci, a drugu lektori, te će se tako postići korigovanje i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i nepodudarnosti sa izvornim dokumentom.

Zatim sledi postupak overe koji se grubo može podeliti u dve etape. Prvu čini upoređivanje prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, a drugu sam čin stavljanja pečata ovlašćenog sudskog tumača na konkretni dokument. Poređenje prevoda i originala vrši se sa ciljem da se utvrdi da su ova dva dokumenta potpuno identična u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina, jer je to uslov koji mora biti ispunjen kako bi prevod bio legalizovan. Ako se, dakle, ispostavi da prevod zadovoljava postavljene kriterijume, prevodilac i sudski tumač Mamuša će ga overiti svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Ovim postupkom daje zvaničnu garanciju da je novi dokument u svemu jednak originalu, te u tom obliku može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Dokumenta koja može da obradi prevodilac i sudski tumač Mamuša

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode bilo kojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava u jezičkoj kombinaciji koja vam je potrebna. Prevodioci i sudski tumači Mamuša će uvek nastojati da ispune vaše zahteve i omoguće vam da, pod najpovoljnijim uslovima, dođete do konačnog oblika svojih službenih materijala.

U sferi ličnih dokumenata izdajemo overene prevode lične karte, pasoša, krštenice (izvoda iz matične knjige rođenih), vozačke dozvole, kao i uverenja o državljanstvu, venčanog lista (izvoda iz matične knjige venčanih), saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, umrlice (izvoda iz matične knjige umrlih), kao i mnogih drugih zvaničnih materijala koji se tiču isključivo jedne osobe. Takvima se, doduše, mogu smatrati i dokumenta koja klijenti, u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u nekoj stranoj zemlji, moraju da predaju nadležnim ustanovama kako bi potvrdili nivo svoje školske spreme ili, pak, dokumentovali način rada u odgovarajućim obrazovnim institucijama. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Mamuša prevodi i overava nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, podrazumeva se, diplomu i sve dodatke koji uz nju idu. Na ličnost jedne osobe odnose se i različite vrste potvrda, uverenja, saglasnosti, dozvola, zahteva ili izjava koje pojedinac mora da preda nadležnoj ustanovi u inostranstvu ukoliko želi da podnese neki zahtev ili, pak, da ostvari odgovarajuća lična prava. Tako prevodioci i sudski tumači Mamuša u domenu svoje profesije obrađuju potvrdu o mestu boravka, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, potvrdu o neosuđivanosti, zahtev za dobijanje vize, a uz to i potvrdu o redovnom zaposlenju, dozvolu za boravak, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i, uvek aktuelnu i često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može zasnovati bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Za poslovne transakcije, rukovođenje firmom i, uopšte, za biznis na međunarodnom nivou potrebni su overeni prevodi različitih dokumenata čiji sadržaji često mogu da budu složeni i komplikovani. Prevodilac i sudski tumač Mamuša će za vas uraditi kompletnu obradu svih tipova poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i bilansa uspeha, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća, godišnjih izveštaja, ulaznih i izlaznih faktura, kao i izvoda iz Agencije za privredne registre, finansijskih izveštaja, raznovrsnih poslovnih odluka, potvrda o kvalitetu proizvoda i poreskog identifikacionog broja (PIB-a). U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode statuta preduzeća, revizorskih izveštaja, bilansa stanja, kao i kompletne tenderske dokumentacije. U širem smislu, poslovni materijali obuhvataju i različita stručna dokumenta is oblasti nauke, tehnike i građevine, pa prevodioci i sudski tumači Mamuša prevode i overavaju i deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i mnoga druga slična dokumenta vezana za pomenute discipline.

Pored različitih sudskih presuda, odluka i rešenja, prevodilac i sudski tumač Mamuša kvalifikovan je i za obradu ostalih pravnih akata, to jest, svih vrsta pravilnika, licenci, izveštaja, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja i zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci će uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Sa posebnom pažnjom i posvećenošću pristupamo obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovi materijali mahom traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. U ovoj oblasti prevodilac i sudski tumač Mamuša najčešće radi sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i mnogim drugim sličnim spisima.

Sva vaša dokumenta će, dok se obrađuju u našem prevodilačkom centru, biti potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakvog vida zloupotrebe, budući da su se svi prevodioci i sudski tumači Mamuša, pre stupanja na dužnost, polaganjem profesionalne zakletve pred nadležnim državnim organima, obavezali na rad prema važećim zakonima, ali i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i materijalima koje prevode i overavaju. Možete, dakle, biti sigurni da svoje podatke i zvaničnu dokumentaciju stavljate u ruke odgovornih i maksimalno profesionalnih osoba, koje će čuvati vašu privatnost i omogućiti vam da, pored kvalitetne obrade materijala, dobijete i apsolutnog diskreciju i svu potrebnu sigurnost.

Prevodilac i sudski tumač Mamuša radi sa sledećim jezicima

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod dokumenata u okviru gotovo svih jezika koji se traže u procesu obrade ovakvih materijala. Pored uvek aktuelnih jezika, kao što su engleski, francuski, ruski i nemački, prevodilac i sudski tumač Mamuša svojim klijentima može da ponudi i prevode koji uključuju estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski ili persijski jezik, što je zaista vredno pomena, budući da su stručnjaci za pomenute jezike vrlo retki na ovim prostorima, te se ove usluge uglavnom ne nude u prevodilačkim agencijama. Možemo da uradimo i prevode u okviru jezika naših suseda, odnosno albanskog, bosanskog, hrvatskog, makedonskog, bugarskog, rumunskog i mađarskog, a sadržaje službenih materijala prebacujemo i na španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike koje stranka u datoj situaciji traži. Prevodilac i sudski tumač Mamuša kvalifikovan je i za rad sa slovenačkim, holandskim, ukrajinskim, kineskim, japanskim, poljskim, češkim i slovačkim, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest, švedskim, danskim, finskim i norveškim. Sadržaje stručnih materijala iz oblasti medicine, prava, veterine ili farmacije možemo, takođe, da prebacimo sa ili na latinski jezik. Nastojeći da podržimo savremene težnje da se osobe oštećenog sluha i smanjeni govornih sposobnosti aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će strankama sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da lako i brzo dođu do overenih prevoda dokumenata koja su im potrebna.

U okviru redovnih usluga koje pružamo nalazi se i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Ovaj posao se, naime, u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, preciznije rečeno, sadržaj konkretnog dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Prevodilac i sudski tumač Mamuša, međutim, radi na drugačiji način. Naime, on je u toj meri stručan, opšte obrazovan, iskusan i vešt u prevođenju, da može dokument izvorno izdat na nekom stranom jeziku odmah, u jednom potezu, da prevede na novi strani jezik koji se u datoj situaciji traži. Na taj način štedi i vreme i novac svojih korisnika, budući da im omogućava da brže i po nižoj ceni nego na drugim mestima dođu do materijala na jeziku koji im je potreban.

Iako nastojimo da u svakoj situaciji posao koji nam je poveren završimo za što kraće vreme, događa se da klijentima ponuđeni rokovi ne odgovaraju, pa traže takozvani „hitan prevod” i dobijaju mogućnost da sami definišu termin koji im najviše odgovara za završetak posla. Prevodioci i sudski tumači Mamuša će i tada materijale prevesti kvalitetno i precizno i ispuniti sve što klijenti od njega traže. Međutim, s obziromna to da u opisanoj situaciji radi pod pritiskom i u znatno težim uslovima od uobičajenih, cena ove prevodilačke usluge biće viša nego regularna, budući da tada klijent mora, uz osnovne troškove, da plati i takozvanu „taksu za hitnost”, čija je visina uslovljena kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom vremenskog perioda u kome se očekuje da prevodioci i sudski tumači Mamuša završe prevod traženog dokumenta.

Šta još za vas mogu da urade naši stručnjaci?

Kako je puna obrada zvanične dokumentacije, koja podrazumeva prevod materijala na željeni jezik, a nakon toga i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za vas, kao korisnike naših usluga, najčešće upravo i dobijemo zahteve da na ovaj način obradimo dokumenta. Međutim, to ne znači da ste u svakoj situaciji obavezni da koristite oba segmenta obrade, te nam se, na primer, možete obratiti i ukoliko vam je potrebna samo overa dokumenta koji je na novi jezik već prebacio neki drugi stručnjak, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Treba da znate da smo i u ovoj situaciji obavezni da se pridržavamo zakonom definisane procedure overe zvaničnih materijala, to jest, da moramo vaš prevod vrlo temeljno da uporedimo sa njegovim originalom, koji nam, iz tog razloga, takođe morate dostaviti na uvid. Ovaj postupak se ne sprovodi zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji nisu uradili prevodioci i sudski tumači Mamuša, već smo jednostavno u svakoj situaciji, pa i u slučaju dokumenata koja su uređena u našem centru, obavezni da sprovodimo dotičnu proceduru, kako bi se utvrdilo da se materijal na novom jeziku u potpunosti poklapa sa svojim izvorom, jer je to uslov koji mora biti ispunjen da bi bio zvanično overen. Ukoliko, dakle, vaš prevod poseduje sve navedene karakteristike, odnosno, ako je u pogledu sadržaja, stručnih izraza i termina, kao i stila izrade veran originalu, prevodilac i sudski tumač Mamuša će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Sada se ovaj materijal, bez smetnji, može koristiti u pravnom prometu, budući da na sebi ima zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo ovlašćeno stručno lice.

Prevod, međutim, neće moći da bude overen ako se ispostavi da nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili da u nečemu odstupa od svog primarnog dokumenta. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač Mamuša predložiti da se uradi redaktura spornog teksta, za koju su zaduženi naši lektori i korektori, prekaljeni jezički stručnjaci, koji će prvo obaviti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, te prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, ispraviti neke od njih, budući da oni moraju biti jasni i nedvosmisleni jer predstavljaju osnovu datog zvaničnog dokumenta. Oni će, takođe, korigovati i eventualne slovne, stilske, gramatičke i ostale jezičke greške i na svim nivoima poboljšati kvalitet vašeg materijala na novom jeziku. Tako ćete biti pošteđeni dodatnih većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta i za kraće vreme i manje novca doći do materijala na jeziku koji vam je potreban, koji će, nakon što bude regularno overen, moći da se koristi u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Dostava i pruzimanje materijala

Kako bi prevodioci i sudski tumači Mamuša ispunili vaše zahteve, odnosno, nakon prebacivanja dokumenata na novi jezik, overili prevode prema zakonski utvrđenom postupku, morate nam, na odgovarajuće načine, dostaviti originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koji ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Ako vam to odgovara, dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih važnih detalja naše buduće saradnje. Druga mogućnost je da nam dokumenta pošaljete na adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja vrši dostavu na području vašeg mesta. Postoji i varijanta slanja dokumentacije elektronskim putem, međutim, ona je rezervisana samo za slučaj „hitnog prevoda”, s obzirom na to da se on sprovodi pod vanrednim okolnostima kada je naročito važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, jer je svaki minut dragocen za ispunjenje vaših zahteva. Ipak, i kada nam skenirana dokumenta pošaljete na mail, imaćete obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a poštujući rok koji ste sami odredili za završetak prevoda, dostavite originalna dokumenta kako bi prevodilac i sudski tumač Mamuša mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima. U svim ostalim situacijama slanje materijala elektronskom poštom nije dozvoljeno, s obzirom na to da se na ovaj način ne mogu dostavljati originalna dokumenta.

Kada se prevodi overe, oni se, zajedno sa originalima, vraćaju klijentima i možete ih lično podići u našoj filijali ili, pak, u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam dokumenta pošaljemo posredstvom kurirske službe sa kojom već godinama na ovom polju sarađujemo ili u vidu preporučene poštanske pošiljke. Moramo, međutim, da napomenemo da se cena dostave obračunava prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, potpuno nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge naših stručnjaka koji ste, u konkretnoj situaciji, koristili. Uslugu dostave materijala ćete najverovatnije platiti direktno kuriru na ruke, prilikom preuzimanja dokumentacije.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenih službenika u našoj filijali. Treba da znate da se cena prevoda obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a u skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevedenog materijala nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata i javnih isprava, iako se na jednoj njihovoj strani gotovo uvek nalazi znatno kraći tekst. Valjalo bi da napomenemo i da je uobičajeno da se na veće količine prevedenog materijala odobrava neki popust.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Kada se prevedena dokumenta overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, ona se smatraju pravno validnim i mogu postati deo zvaničnog pravnog prometa. No, postoje i oni službeni materijali koji ovaj status ne mogu dostići ukoliko nisu overeni u takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost sprovodi se na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je da se materijali overeni Apostille pečatom mogu, bez ikakvih ograničenja, upotrebljavati u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne prolaze nikakve naknadne kontrole niti overe.

Apostiliranje dokumenata ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se, međutim, ne vrši na isti način kod svih vrsta zvaničnih dokumenata. Tako ima onih kod kojih je potrebno prvo uraditi Apostille overu, pa tek onda materijal ustupiti prevodiocima i sudskim tumačima na dalju obradu, dok je u slučaju drugih spisa postupak obrnut, te prvo ovlašćeni jezički stručnjaci prevode tekst dokumenta na novi jezik i overavaju prevod svojim pečatom, a nakon toga se radi apostiliranje. S obzirom na to da je Apostille pečat urađen u formi štambilja, u koji su, na tačno određen način, uneti odgovarajući podaci, ima situacija kada se traži da i sam sadržaj pečata bude prebačen na novi jezik, a ne samo tekst konkretnog dokumenta. U najvećem broju slučajeva, dovoljno je apostilirati samo prevod, no ponekad se zahteva da Apustille-om bude overen i prevod i original. Valjalo bi da naglasimo i da se Apostille overa ne sprovodi kod svih tipova zvaničnih dokumenata, pa se tako ovaj postupak nikada ne vrši kod administrativnih isprava koje se neposredno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koje je usvojila Vlada Kosova, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu, na području Kosova i Metohije, obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše u okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu Apostille-om može da podnese stranka lično, zatim neko od članova njene porodice, koji će, tom prilikom, srodstvo morati da dokaže važećom ličnom ispravom ili, pak, treća osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostiliranje se završava u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a izuzetak čini situacija kada se na ovaj način overavaju materijali potrebni za lečenje u inostranstvu. Tada se overa Apostille-om obavlja znatno brže, tačnije rečeno, završava se u roku od 24 sata, a stranke kojima je ovakav način legalizacije potreban su oslobođene plaćanja svih predviđenih taksi. Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.


Kategorije prevoda za Mamuša

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Mamušu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Mamuša

Spisak sudskih tumača za grad MamušaSudski tumači za grad MamušaSpisak sudskih tumača za grad Mamuša

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mamuša

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad MamušaSudski tumači za grad MamušaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mamuša

Sudski tumači i prevodioci u Mamuši

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!