Sudski tumač Nova Galenika

Nova Galenika je novo urbano naselje u beogradskoj opštini Zemun. Izgrađeno je šezdesetih godina prošlog veka i sastoji se od stambene i industrijske zone, koje su ograničene novosadskim auto – putem, sa južne, i batajničkim drumom, sa severne strane, i široke su oko jeda kilometar. Dužina stambene zone je oko 700 metara, dok se industrijska zona prostire do Zemun Polja i njena dužina je 3 kilometra. Na tom prostoru se nalaze fabrički pogoni i magacini, megamarketi, tržni i zabavni centri ali i naša prva fabrika lekova, Galenika, po kojoj je naselje dobilo ime.

Prva fabrika lekova na Balkanu je počela sa radom neposredno po završetku Drugog svetskog rata u prostorijama bivše tekstilne fabrike na tadašnjoj periferiji Zemuna. Nazvana je po Galenu, lekaru i farmaceutu iz doba Rimske imperije, i posle nekoliko godina dobila je najsavremeniju tehnološku opremu i počela je da proizvodi penicilin. Ubrzanom izgradnjom, deo periferije Zemuna je postao današnji Novi Beograd, te je fabrika, okružena novim stambenim blokovima, poznatim pod imenom Paviljoni, morala je da bude premeštena na novu lokaciju. Tako je od Stare nastala Nova Galenika, fabrika i naselje predviđeno za stanovanje njenih radnika. Naselje Nova Galenika temeljno je projektovano, tako da i posle pola veka od nastanka nema nikakvih komunalnih problema. Pravougaone ulice su dovoljno široke za kretanje i parkiranje velikog broja vozila, pešaci se kreću trotoarima, kanalizacija je besprekorna, a problema sa snabdevanjem vodom i strujom nikada nije bilo. Noviji deo naselja koji čine nizovi solitera sa po 15 i lamela sa po 5 spratova, sa fasadama od crvene cigle i crnim kosim krovovima, prepoznatljiv je i cenjen u Beogradu zbog kvalitene gradnje i lepog izgleda koji se ni posle nekoliko decenija nije promenio. Većina kuća u naselju su dvospratnice sa garažama i malim dvorištima, okružene drvoredima i zelenim površinama, što naselju daje izgled uređenosti i visokog komfora.

Stanovnici ovog dela Beograda, kojih je preko 10 hiljada, imaju na raspolaganju nekoliko kvalitetnih saobraćajnica za brz i jednostavan odlazak u bilo koji deo grada ili za putovanja u druge gradove, a otvaranje novog mosta preko Dunava je donelo i nove saobraćajne pogodnosti. Dunav je od Nove Galenike udaljen 300 metara i veoma je pristupačan za ljubitelje aktivnosti na reci, a za sve naklonjene sportskim aktivnostima u naselju postoji nekoliko parkova sa dečijim igralištima i veći broj sportskih terena za mali fudbal, košarku i odbojku. Udaljenost Nove Galenike od centra Zemuna je 4, a od centra Beograda 10 kilometara. Ovde su, u skorije vreme, podignuta i dva nova objekta, moderna osnovna škola „Mihajlo Pupin“ i crkva Svete Vere, Ljubavi i Nade.Stanovnici naselja Nova Galenika kojima je potreban prevod i overa zvaničnih dokumenata i javnih isprava, mogu ove poslove obaviti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, gde rade vrhunski jezički stručnjaci. Takođe, možemo da ponudimo obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate i pripremu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim ustanovama.

Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika rade sa sledećim dokumentima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju u svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ma koliko da su njihovi sadržaji kompleksni i na bilo koju oblast privatnog ili društvenog života se oni odnosili.

Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika vrlo često dobijaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koja se koriste u međunarodnom poslovanju, to jest, u vođenju firmi, poslovnim transakcijama ili bilo kojoj vrsti biznisa koji obuhvata više država. Tako rade sa osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, bilansima uspeha, finansijskim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om) i svim vrstama poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih. U našem prevodilačkom centru možete takođe dobiti i overene prevode godišnjih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda, različitih poslovnih odluka, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i bilansa stanja, ulaznih i izlaznih faktura, statuta preduzeća, revizorskih izveštaja i mnogih drugih sličnih pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika može da profesionalno obradi i sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tender, a tu, na primer, spadaju uputstva za ponuđače, predmeri, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, opšti uslovi i obrasci.

Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika prevodi i overava stručne pisane materijale koji se tiču tehnike, nauke ili građevine, kao što su, recimo, naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostali slični spisi.

Pored svih vrsta sudskih rešenja, presuda i odluka, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Nova Galenika u domenu svoje profesije obrađuju i zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, saglasnost o zastupanju, kao i različite vrste zvaničnih izjava pojedinaca. Takođe prevode i overavaju sve tipove pravilnika, punomoćja, izveštaja, ovlašćenja, sertifikata, licenci i zakonski zasnovanih sporazuma, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Ukoliko je to potrebno klijentu, naši stručnjaci će uraditi i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika vrlo pažljivo i posvećeno obrađuju dokumenta koja se tiču farmacije ili medicine, budući da se ona neposredno odnose na zdravlje i živote ljudi, jer se najčešće traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Tako iz ovih oblasti rade sa dokumentacijom o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i drugim srodnim materijalima.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i različite potvrde i uverenja, koje se uglavnom traže kada u inostranstvu treba da podnesete neki zahtev ili, pak, ostvarite odgovarajuća lična prava. Tako će za vas prevesti i overiti potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o neosuđivanosti, onu o stanju na tekućem računu u banci, o mestu boravka i, vrlo često traženu i, u svim zemljama, aktuelnu potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Svi koji žele da konkurišu za neki posao u stranoj zemlji ili, pak, da se školuju i usavršavaju u inostranstvu, moraju imati overene prevode diploma i dodataka diploma, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocean, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i svih ostalih dokumenata koja se tiču odgovarajućih obrazovnih institucija ili kojima se može dokazati nivo školske spreme pojedinca. Profesionalnu obradu svih pomenutih službenih materijala možete, naravno, dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford.

U oblasti ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Nova Galenika rade sa ličnom kartom, pasošem, izvodom iz matične knjige rođenih (krštenicom), vozačkom dozvolom, kao i sa uverenjem o državljanstvu, saobraćajnom dozvolom, izvodom iz matične knjige venčanih (venčanim listom), potvrdom o prebivalištu, radnom dozvolom, izvodom iz matične knjige umrlih (umrlicom) i svim ostalim službenim spisima koji su vezani isključivo za ličnost jedne osobe.

Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Nova Galenika su, pre stupanja na dužnost koju obavljaju, prošli predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se dostavljaju na prevod i overu. Možete, dakle, biti sigurni da će svi vaši materijali koje nam poverite na obradu biti maksimalno sigurni i zaštićeni od bilo kakve vrste eventualne zloupotrebe i da će prevodioci i sudski tumači Nova Galenika maksimalno poštovati vašu privatnost, a podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju čuvati kao poslovnu tajnu. Tako ćete, ukoliko nas angažujete za obradu svojih službenih spisa, osim vrlo preciznog prevoda na traženi jezik i overe prema utvrđenoj procedure, dobiti i svu potrebnu bezbednost i zagarantovanu diskreciju.

U okviru kojih jezika prevode prevodioci i sudski tumači Nova Galenika?

Osobe koje se, u prevodilačkom centru Akademije Oxford, bave prevođenjem i legalizacijom vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava poseduju za to potrebne stručne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Nova Galenika su, naime, sa najvišim ocenama diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili odgovarajuću licencu za rad. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što, svakako, kvalitet rada podiže na još viši nivo, a strankama daje garanciju da će u našem prevodilačkom centru dobiti maksimalno profesionalnu obradu svih vrsta službenih spisa. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika je odličan poznavalac pravopisa, gramatike i drugih jezičkih normative, a takođe, budući da njegov posao obuhvata i overu prevedenih dokumenata, odlično je upoznat i sa aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u takvom tipu pisanih materijala. Naši stručnjaci su, dakle, visoko kvalifikovani, veoma iskusni i poseduju odlične organizacione sposobnosti, te mogu da vam omoguće da na jednom mestu, bez lutanja od službe za službe, dobijete overene prevode traženih dokumenata, pod vrlo povoljnim uslovima i cenama koje su zaista najniže u regionu.

Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika, zastupljenih širom sveta. Osim našeg maternjeg, srpskog, jezika, dokumentaciju mogu da prevedu i na druge slovenske jezike, to jest, na ruski, ukrajinski, bugarski, makedonski, hrvatski, bosanski, slovenački, poljski, češki i slovački, ali i sa ovih jezika na neke druge koji se, u datoj situaciji, traže. Sadržaje službenih spisa možemo da prebacimo i u okviru uvek traženih i u svim oblastima aktuelnih jezika, kao što su engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, ali i grčki, italijanski, turski, arapski, holandski, mađarski, rumunski, albanski, kao i jezici koji pripadaju skandinavskoj grupi, to jest, norveški, finski, danski i švedski. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika radi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju kineski i japanski jezik, a kvalifikovan je i za prevođenje u okviru latinskog jezika, koji se danas uglavnom pojavljuje u stručnim pisanim materijalima iz oblasti prava, farmacije, medicine ili veterine, a inače se tretira kao mrtav jezik, budući da se već vekovima ne koristi kao govorni. Iako su poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog i persijskog prilično retki na našim prostorima, neki od ovih stručnjaka ulaze u sastav profesionalne ekipe Akademije Oxford, te tako klijentima možemo da ponudimo i prevode koji se tiču pomenutih jezika. Nasojeći da i osobama sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima omogućimo da nesmetano obave potrebne poslove, u svoj profesionalni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim potrebama omogućiti da brzo i lako dobiju overene prevode traženih materijala.

Kako je vrlo dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano nastoji da osavremenjuje svoju ponudu i prilagođava je zahtevima savremenog tržišta, među redovnim uslugama koje možemo da ponudimo nalazi se i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan jednostavan primer. Uzmimo, recimo, da imate neko ovlašćenje izdato na engleskom jeziku, koje je potrebno da prevedete na, neka bude, španski. Prevodilac i sudski tumač Nova Galenika će ovaj posao obaviti neposredno, u jednom potezu, to jest, odmah će sadržaj konkretnog dokumenta sa izvornog engleskog prebaciti na traženi španski jezik, a neće prevoditi postupno, kako se inače praktikuje u većini drugih prevodilačkih agencija na ovim prostorima, to jest, neće prvo materijal prevesti sa engleskog na srpski jezik, pa tek nakon toga, sa srpskog na ciljani španski. Dakle, prevodilac i sudski tumač Nova Galenika je u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan i vešt u prevođenju, da može ovaj posao da obavi direktno i na taj način uštedi i vreme i novac svojih klijenata, budući da se kod nas ovaj tip prevođenja radi vrlo efikasno i za njega nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, pa će, samim tim, i cena biti niža.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Nova Galenika?

Proces obrade zvaničnih dokumenata sastoji se od prevođenja sadržaja na traženi jezik i legalizacije privedenog spisa pečatom ovlašćenog stručnog lica. Ova dva segmenta obrade su, međutim, vrlo međusobno povezana i zavise jedan od drugog, budući da prevedeni materijal ne može biti overen ukoliko nije korektno prebačen na ciljani jezik i, obrnuto, document na novom jeziku, ma koliko da je savršeno urađen, sa stanovišta prava i zakona nema nikakvu vrednost, ukoliko nije zvanično legalizovan. Dakle, prvi zadatak koji naši stručnjaci imaju je da vrlo precizno i tačno prebace sadržaje osnovnog dokumenta na novi jezik i da izuzetno vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, budući da od njih zavisi i tumačenje samog zvaničnog spisa. Tokom rada, prevodioci i sudski tumači Nova Galenika slede sva gramatička, pravopisna i druga jezička pravila, a poštuju i duh jezika na koji prevode. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za službene materijale, koji se odlikuje preciznim, jasnim jezikom, kako bi se isključila svaka mogućnost nesporazuma i različitih interpretiranja onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, pregledaju ga najpre sami njegovi autori, a nakon toga, on prolazi i vrlo strogu lektorsku kontrolu, kako bi se korigovale i one greške i nepravilnosti koje, pri prvom pregledu, eventualno nisu uočene.

Tako doteran prevod ulazi u postupak overe, kada će biti vrlo detaljno i pažljivo upoređen sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak upoređivanja prevedene i originalne verzije istog spisa sprovodi se da bi stručno lice potvrdilo njihovo potpuno poklapanje u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina kao i u stilu izrade, jer je to uslov koji prevod mora da ispuni kako bi bio zvanično overen. Dakle, ukoliko materijal na novom jeziku poseduje sve navedene karakteristike, prevodilac i sudski tumač Nova Galenika overava ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega stavlja svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj materijal postaje pravno validan i može se koristiti u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima, budući da se tretira isto kao i bilo koji drugi original.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Nova Galenika?

Iako klijenti najčešće od nas traže da uradimo kompletnu obradu odgovarajućih zvaničnih dokumenata, budući da na taj način, na jednom mestu i u relativno kratkom roku, dobijaju materijal na jeziku koji im je potreban, zvanično legalizovan i pogodan za upotrebu u pravnom saobraćaju, prihvatamo i da ispunimo zahteve svojih stranaka kojima je potrebna samo legalizacija dokumenta koji je na novi jezik preveden van našeg prevodilačkog centra. U takvoj situaciji, takođe, sprovodimo kompletnu proceduru overe, što znači da smo dužni da prevod koji imate u svim predviđenim pojedinostima uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate staviti na raspolaganje. Ovaj postupak sprovodi se na isti način kod svih prevoda koje je potrebno legalizovati i nije rezervisan samo za one koji nisu izašli iz pera naših stručnjaka. Dakle, neophodno je da prevodilac i sudski tumač Nova Galenika, pre samog čina overe, utvrdi da su prevedeni i originalni dokument zapravo dva sasvim ista materijala, samo napisana različitim jezicima, to jest, da se u potpunosti podudaraju u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza. Ako je to zaista tako, na prevod će staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis i tim činom ga uvrstiti u pravno validne materijale, koje će, kao takve, prihvatiti svaka nadležna ustanova jednog sistema.

Ako se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli nije adekvatan, to jest, da u njemu postoje neke greške i nepravilnosti ili odstupanja od osnovnog dokumenta, prevodilac i sudski tumač Nova Galenika neće moći da sprovede zvaničnu overu. Tada će vaš dokument preuzeti naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, koji će, umesto da ga ponovo prevode na ciljani jezik, uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške i, takođe, pregledati prevod stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, izvršiti izvesne korekcije, budući da ove reči moraju imati sasvim jasno i nedvosmisleno značenje, jer utiču na smisao samog zvaničnog dokumenta. Tako ćete, za relativno kratko vreme i za znatno manje novca nego što bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala, dobiti dokument na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima rada sa službenim spisima, koji ćete, nakon overe, odmah moći da upotrebljavate u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Nova Galenika sve zahteve svojih klijenata nastoje da ostvare u što kraćem vremenskom period, ali ponekad se desi da stranka ne može da prihvati ponuđene rokove, jer joj je prevod konkretnog dokumenta potreban što pre. Tada možemo da ponudimo uslugu takozvanog „hitnog prevoda”, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik dobija mogućnost da sam odredi termin za završetak opisanog posla, koji mu, naravno, najviše odgovara. Naši stručnjaci i u ovoj situaciji, kada rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih, zadržavaju visok kvalitet rada i nastoje da sve zahteve svojih klijenata ispune u traženom roku. Ipak, cena ove prevodilačke usluge razlikuje se od redovnih, budući da se tada, osim osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost”. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Nova Galenika završe prevod. Što je, naime, taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Nova Galenika u potpunosti obrade vaše službene materijale, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, makar, njihove fotokopije koje ste pre toga overili u za to nadležnoj instituciji. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti i oko drugih detalja naše saradnje. Takođe možete dokumenta poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi koje su aktivne na području glavnog grada. Jedino u situaciji kada tražite „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da je tada naročito važno da ona što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao započeo na vreme i sve završilo u roku koji ste tražili. No, i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Nova Galenika mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima.

Kada se prevedena dokumenta legalizuju, zajedno sa originalima, će vam biti vraćena, a možete ih lično podići u nekoj od naših beogradskih filijala ili, u posebnom zahtevu, navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke ili kurirska služba, naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Napominjemo da troškove pomenute usluge sami plaćate, u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe, i to ćete najverovatnije učiniti prilikom preuzimanje materijala, direktno plaćajući kuriru na ruke. Ova novčana nadoknada je potpuno nezavisna od cena prevoda, overe, redakture i drugih usluga koje su za vas, u konkretnoj situaciji, obavili naši stručnjaci.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Cena prevodilačke usluge se, inače, formira prema broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, shodno opšteprihvaćenom prevodilačkom standard, nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih spisa, iako jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst. Da dodamo još i to da je uobičajena praksa da se na veće količine materijala koji se prevodi obično daje i neki popust.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Prevedena dokumenta, overena pečatom ovlašćenog stručnog lica, postaju pravno validna i mogu se koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju. No, postoje i oni službeni materijali koji, u tu svrhu, moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost sprovodi se prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apstiniranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Predviđeno je, zapravo, da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati niti overavati.

Postupak Apostille overe, dakle, ni u jednoj situaciji ne isključuje legalizaciju koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, a specifičan je, pre svega, zbog toga što nije isti kod svih službenih materijala. Tako je, recimo, kod nekih dokumenata potrebno da prvo prevodilac i sudski tumač tekst prevede na traženi jezik i izvrši overu svojim pečatom, a nakon toga se material nosi u osnovni sud na apostiliranje. Kod drugih spisa postupak je sasvim obrnut, to jest, prvo se radi Apostille overa, a nakon toga jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Kako je Apostille pečat urađen u obliku štambilja, u koji su, na propisan način, uneti traženi podaci, ponekad se zahteva da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj pečata bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevedenoj i na originalnoj verziji datog materijala. Postupak overe Apostille-om nije predviđen za sve tipove službenih spisa, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Kako prevodioci i sudski tumači Nova Galenika nisu zaduženi za postupak overe Apostille pečatom, oni će vam o tome pružiti samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Vrlo je važno da tada ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno dobiti validne i korisne informacije. Ako utvrdite da je za vaš dokument potrebna overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, kao i original spisa koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za postupak overe Apostille pečatom?

Sve informacije u vezi sa apostiliranjem službenih materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. No, budući da je za opštinu Zemun, na kojoj se nalazi naselje Nova Galenika, nadležan Treći osnovni sud, najbolje će biti da ova obaveštenja potražite u ovoj instituciji. Pomenuti sud nalazi se na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina 16, a informacije o Apostille-u možete dobiti i u Višem sudu, koji je smešten na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja se tiču procesa obrade zvaničnih dokumenata ili načina rada naših stručnjaka, nemojte se ustručavati da nas kontaktirate mejlom ili telefonom ili da, pak, lično dođete u neku od naših poslovnica u Beogradu i na licu mesta porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. Svakako ćemo se truditi da vam pružimo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Nova Galenika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Novu Galeniku


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Nova Galenika

Spisak sudskih tumača za grad Nova GalenikaSudski tumači za grad Nova GalenikaSpisak sudskih tumača za grad Nova Galenika

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova Galenika

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova GalenikaSudski tumači za grad Nova GalenikaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova Galenika

Sudski tumači i prevodioci Nova Galenika

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!