Sudski tumač Obilić

Gradsko naselje Obilić najazi se u severoistočnom delu Kosova i Metohije i predstavlja administrativni, privredni, kulturni, obrazovni i zdravstveni centar istoimene opštine. Mesto je locirano severozapadno od Prištine, na putu prema Kosovskoj Mitrovici i pripada Kosovskom upravnom okrugu. Opština Obilić formirana je, zajedno sa opštinama Kosovo Polje i Novo Brdo, 1988. godine, od naselja administrativnog područja koja je obuhvatao grad Priština. Pored Obilića, opština obuhvata još 17 mesta, a to su: Babin Most, Mazgit, Breznica, Gornji Grabovac, Raskovo, Kruševac, Sibovac, Ade, Leskovčić, Bakšija, Miloševo, Crkvena Vodica, Plemetina, Hamidija, Rudnik Kosovo, Lazarevo i Šipitula.

Pre oslobođenja od Turaka, naselje Obilić je bilo poznato pod imenom Globoderica. Kada je puštena u rad kosovska železnička pruga 1873. godine, u ovom mestu se nalazila stanica za Prištinu, a to je, ujedno, bila i jedina stanica na potezu od Lipljana do Vučitrna. Tako je Obilić bio važna tačka na železničkom putu na delu Kosova oko ušća Laba u Sitnicu. Vremenom je postala i vrlo važna stanica za lokalni promet žita, te su stoga ovde počeli da pristižu i mnogi uspešni privrednici iz susednih mesta, ali i Cincari iz Gopeša u Makedoniji. Globoderica je u periodu između dva svetska rata bila čaršija sa petnaestak radnji, sa obe strane železničke pruge. Tu su bili dućani za prodaju žita i ostalog bakaluka, pekare, piljare, mesare i po jedna kafana, kovačnica, potkivačnica i berbernica. Usled blizine mesta gde je nekada vođen Boj na Kosovu, nakon proterivanja Turaka, naselje je 1912. godine dobilo ime Obilić, po srpskom junaku Milošu Obiliću, koji je u pomenutoj bici ubio turskog sultana Murata. U poslednje vreme, Albanci ga nazivaju, Kastrioti, po Đurađu Kastriotu Skenderbegu, albanskom nacionalnom heroju, srpskog porekla, iz perioda borbe albanskih plemena protiv turskih osvajača i njihovog otpora islamizaciji.

U samom Obiliću, kako pokazuju podaci sa popisa iz 2011. godine, živi skoro 7 hiljada ljudi, dok je na području cele opštine registrovano više od 23 hiljade stanovnika. Preko 90 odsto žitelja čine Albanci, a u manjem broju ima Roma, Aškalija, Srba, Bošnjaka, Egipćana, Goranaca i Turaka. Najznačajniji privredni subjekat je Termoelektrana Obilić, a u sastavu tog javnog preduzeća, sa sedištem u Obiliću, rade termoelektrane „Kosovo A“ i „Kosovo B“, koje su izgrađene na resursima Kosovsko - metohijskog ugljenog basena.

Od kulturno - istorijskih spomenika značajan je spomenik Milošu Obiliću, koji je bio postavljen u centru grada sve do početka 2000. godine, kada je bio oštećen i, zahvaljujući pripadnicima norveškog KFOR-a, premešten u portu obližnjeg manastira Gračanica. Tu je ostao sve do juna 2014. godine, kada je svečano postavljen na kružnom toku u mestu Gračanica. Na prostoru opštine Obilić nalazi se i Gazimestan, mesto sudara srpske i turske vojske u Kosovskom boju. Tu se može videti spomenik kosovskim junacima, izrađen u obliku srednjovekovne kule, Muratovo turbe i Gazimestan turbe.

U opštini Obilić postoje 4 osnovne škole, po jedna u Obiliću, Crkvenim Vodicama, Babinom Mostu i Plemetini. Tu je i srednja stručna škola „Nikola Tesla“, u kojoj se školuju budući zavarivači, rukovaoci mehanizacijom u površinskoj ekploataciji i elektrotehničari energetike.

Akademija Oxford je u mogućnosti da usluge svojih visokokvalifikovanih i nadasve iskusnih jezičkih stručnjaka ponudi i žiteljima Obilića i okolnih naselja. U našem prevodilačkom centru, naime, možete dobiti prevod svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika, ali i overu materijala pečatom licenciranog profesionalca. Takođe organizujemo kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, obuku za rad na računarima prema najsavremenijim metodama, kao i profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za razne poslove koji traže III ili IV stepen stručne spreme i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.Prevodioci i sudski tumači Obilić za vas prevode i overavaju sledeća dokumenta

U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford obradom vaših službenih materijala bave se vrhunski jezički stručnjaci i diplomirani filolozi sa savršenim poznavanjem leksike, gramatike, pravopisa, sintakse i ostalih segmenata jezika sa kojima rade. Mnogi od njih sadržaje zvaničnih dokumenata prebacuju upravo u okviru svog maternjeg jezika, što klijentima daje potrebnu sigurnost i povećava kvalitet prevođenja. Prevodioci i sudski tumači Obilić su prekaljeni profesionalci visokih stručnih kvalifikacija, opšte obrazovani i vešti u prebacivanju tekstova sa jednog na drugi jezika, tako da je iza njih bogato profesionalno iskustvo, ali i mnogobrojni zadovoljni klijenti, koji se uvek, nakon prve saradnje, ponovo odlučuju da potraže usluge našeg prevodilačkog centra kad god imaju potrebe za obradom službenih materijala. Imajući u vidu činjenicu da u opis njihovog posla spada i overa spisa koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, ne čudi što prevodioci i sudski tumači Obilić perfektno poznaju sve važeće zakone i propise, ali i stručnu pravnu terminologiju, koja je zastupljena u ovom tipu pisanih materijala.

Pre stupanja na odgovornu funkciju koja im je poverena, svi prevodioci i sudski tumači Obilić položili su predviđenu profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali da će u svom radu uvek slediti aktuelne regulative i na odgovarajući način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni će, budite uvereni, učiniti sve što je u njihovoj moći da vaše službene materijale i podatke koji su u njima sadržani, zaštite od bilo kakve moguće zloupotrebe i obezbede vam potrebnu bezbednost i diskreciju. Tome u prilog ide i činjenica da je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford upravo zadovoljan klijent, te ćete u našem prevodilačkom centru dobiti efikasno i profesionalno ispunjavanje svih vaših zahteva uz bezuslovno poštovanje vaše privatnosti.

Zahvaljujući svom opštem znanju, stručnosti, iskustvu i prevodilačkim veštinama, prevodilac i sudski tumač Obilić može da obradi i najzahtevnija dokumenta, bez obzira na koju se oblast privatnog ili društvenog života odnose.

Pored karakterističnih ličnih isprava, to jest, pasoša i lične karte, prevodimo i overavamo i sve ostale službene materijale koji su vezani isključivo na ličnost jedne osobe. To su, između ostalih, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i radna dozvola.

Prevodilac i sudski tumač Obilić radi i sa ugovorima o prodaji roba i usluga, o saradnji, zatim kupoprodajnim ugovorima, ali i svim ostalim vrstama biznis sporazuma. Osim toga, obrađuje i druga dokumenta potrebna za vođenje poslova koji prevazilaze granice jedne države. Tu, recimo, spada rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), ali i potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansi uspeha, revizorski izveštaji, ulazne i izlazne fakture i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a). Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Obilić prevodi i overava i statut preduzeća, finansijske izveštaje, bilanse stanja, godišnje izveštaje i kompletnu tendersku dokumentaciju, bez koje nije moguće učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda. Tu se misli na predmere, obrasce, opšte uslove, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i sva sudska rešenja, presude i odluke, od kojih se, recimo, posebno često traži overeni prevod presude o razvodu braka, ali i sva ostala pravna akta, tačnije rečeno, materijali koji se upotrebljavaju u sudskim i pravnim poslovima koji obuhvataju više država. Tako prevodilac i sudski tumač Obilić obrađuje sve vrste pravno zasnovanih sporazuma, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, kao i raznorazne pravilnike, izveštaje, ovlašćenja, punomoćja, sertifikate, licence, te saglasnost o zastupanju, dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize, sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca i ostala srodna dokumenta. Na vaš zahtev, prevodioci i sudski tumači Obilić uradiće kvalitetan i precizan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice država.

Svi koji posluju u domenu nauke, tehnike ili građevine ili su na neki način povezani sa ovim oblastima imaju potrebu za overenim prevodima mnogih stručnih materijala, te prevodioci i sudski tumači Obilić rade i sa građevinskim projektima i propratnom građevinskom dokumentacijom, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka i mnogim drugim dokumentima ovog tipa.

Sa posebnom pažnjom naši stručnjaci pristupaju obradi svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se neposredno odnosi na zdravlje i dobrobit ljudi. Tako prevodimo i overavamo lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoge druge službene materijale koji u toj formi mogu biti potrebni radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja stranih lekova i preparata.

Ukoliko želite da aplicirate za posao, školujete se ili usavršite u nekoj drugoj državi, biće vam potrebni kvalitetni i overeni prevodi raznih dokumenata koja se tiču vašeg nivoa obrazovanja ili samog obrazovnog sistema i njegovih institucija. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Obilić najčešće obrađuje prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i, naravno, diplomu i sve dodatke koji uz nju idu.

U mnogim prilikama nadležne službe će vam tražiti overene prevode raznih potvrda i uverenja, kako biste ostvarili neka lična prava ili podneli konkretni zahtev. Sve to, svakako, možete dobiti u našem prevodilačkom centru, a klijenti nam se posebno često obraćaju sa zahtevom da obradimo potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračne vode sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o mestu boravka, o neosuđivanosti i ostale srodne spise.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Obilić?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford službeni materijali se prevode sa i na preko 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije, uključujući, naravno, i srpski. Osim jezika zemalja koje su nam teritorijalno bliske, tipa bosanskog, hrvatskog, makedonskog, albanskog, bugarskog, rumunskog i mađarskog, prevodioci i sudski tumači Obilić u svom poslu koriste i svuda zastupljene i uvek tražene jezike - ruski, engleski, nemački, francuski, kao i portugalski, španski, italijanski, grčki, turski i arapski. Nudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju slovenački, holandski, ukrajinski, poljski, slovački, češki, te jezike iz skandinavske grupe - norveški, švedski, finski i danski. Prevodilac i sudski tumač Obilić poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa kineskim, japanskim, ali i latinskim jezikom, koji se smatra mrtvim, s obzirom na to da se već vekovima nigde ne govori, ali se još uvek tretira kao jezik nauke, te sa ili na njega prebacujemo sadržaje pisanih materijala iz sfere medicine, prava, veterine ili farmacije. U stručnom timu Akademije Oxford nalaze se i vrhunski poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog i persijskog, koji se ne mogu baš lako naći na našim prostorima, te sa ponosom klijentima nudimo i prevodilačke usluge koje uključuju neki od pomenutih jezika. U želji da podržimo savremena nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju ekipu smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Svi prevodioci i sudski tumači Obilić, osim visokoškolskih diploma i neophodnog znanja za obavljanje poslova vezanih za obradu službenih materijala, imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, ali i brojna interesovanja i sklonosti, te spadamo u jednu od retkih, a možda i jedinu instituciju na ovim prostorima koja, u sklopu redovnih prevodilačkih usluga, nudi i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Budite sigurni da nećete pogrešiti ukoliko nam se, u slučaju potrebe za ovakvim tipom prevoda, budete obratili, budući da će naši stručnjaci tom prilikom uštedeti vaše vreme, ali i novac. Reč je o tome da prevodilac i sudski tumač Obilić opisani posao obavlja u jednom potezu i odmah prebacuje sadržaje sa osnovnog na ciljani jezik, a ne radi postupno, kako je uobičajena praksa u većini ostalih prevodilačkih centara, rečju, ne prevodi sa izvornog stranog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Stoga radi efikasnije, ali i po nižoj ceni, pošto kod nas za pružanje opisane usluge nije potrebno angažovati više strunjaka različitih profila.

Svaki posao koji mu je poveren prevodilac i sudski tumač Obilić završava za što kraće vreme, s obzirom na to da vrlo vodi računa o potrebama svojih klijenata, a svi smo konstantno u nekoj žurbi i sve nam je potebno što pre. No, ukoliko ponuđeni rokovi nisu povoljni za stranku, budući da joj je materijal na novom jeziku potreban i ranije, može da zatraži takozvani „hitan prevod“ i da sama odredi termin za završetak posla. I u takvim okolnostima naši stručnjaci neće odstupiti od uobičajenog kvaliteta rada i daće sve od sebe da ispune ono što se od njih očekuje. Jedina stvar koja će biti različita u odnosu na redovne prilike biće cena prevodilačke usluge, koja će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnos“. Ovaj dodatak se obračunava na osnovu broja prevedenih strana, ali i dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da naši prevodioci završe posao.

Koje još usluge mogu da vam pruže prevodioci i sudski tumači Obilić?

Iako s razlogom smatramo da su prevodi i, uopšte, obrada dokumenata, koje možete dobiti u našem prevodilačkom centru jedni od najkvalitetnijih koji se nude, prihvatićemo i vaš eventualni zahtev da samo overimo materijal koji je na traženi jezik već prebacio neki drugi stručnjak, a ne članovi naše profesionalne ekipe. Tada, takođe, sprovodimo zakonom definisanu proceduru koja nalaže da se prevod detaljno prekontroliše i uporedi sa izvornim dokumentom, kako bi se videlo da li su ova dva spisa u sadržaju, ali i u stilu izrade i korišćenim terminima sasvim identični. Da ne bi bilo zabune, ovo ne radimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda napisanog van prevodilačkog centra Akademije Oxford, već je to postupak koji smo dužni da sprovodimo u svakoj situaciji, pa i u slučaju materijala koje su na ciljani jezik prebacili prevodioci i sudski tumači Obilić. Dakle, ako vaš prevod ispunjava sve navedene uslove, biće overen pečatom ovlašćenog stručnog lica i njegovim svojeručnim potpisom, te će tada, bez ikakvih ograničenja, moći da se uključi u međunarodni pravni saobraćaj i bude tretiran kao i bilo koji drugi original.

U slučaju da se ustanovi da nešto u prevodu koji imate nije urađeno prema strogim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili postoje izvesne nepodudarnosti sa tekstom izvornika, prevodilac i sudski tumač Obilić će predložiti da se uradi redaktura spornog teksta. Taj posao će biti poveren našim visoko stručnim i nadasve iskusnim lektorima i korektorima, vrhunskim jezičkim stručnjacima i važnim članovima naše profesionalne ekipe. Oni će prvo detaljno pregledati prevod i original, u svim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako je potrebno, poboljšati prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne stilske, gramatičke, pravopisne i slovne greške. Tako ćete brzo i za manje novca nego što biste izdvojili za naknadno prevođenje, dobiti materijal na jeziku koji vam je potreban koji će glatko proći sve provere i biti overen u skladu sa zakonom.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Obilić?

Bez obzira na to iz kog razloga su vam potrebni overeni prevodi dokumenata, možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači Obilić ovu uslugu izvršiti maksimalno profesionalno, uz poštovanje rokova i svih vaših zahteva, a na visokom nivou kvaliteta i po pristupačnim cenama. Sam postupak prebacivanja sadržaja na ciljani jezik je odgovoran i nimalo lak posao,budući da se očekuje da kompletan sadržaj osnovnog dokumenta bude adekvatno izražen u novom spisu, a posebna se pažnja poklanja prevodu stručnih izraza i termina koji mora da bude vrlo precizan, jer se na njima bazira suština ovih pisanih materijala. Prevodilac i sudksi tumač Obilić odlično poznaje sva gramatička i pravopisna pravila jezika na koji prevodi, te ih u radu apsolutno poštuje, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se praktikuje u zvaničnoj dokumentaciji i ima svoje specifičnosti. Urađen prevod pregledaju najpre sami njegovi autori, a zatim i lektori, te se tako osigurava ispravljanje i najmanje uočljivih grešaka i nepravilnosti, pa dokument u savršenoj formi ulazi u postupak overe. Tada će biti temeljno i vrlo pažljivo upoređen sa osnovnim spisom, sa ciljem da se utvrdi njihova apsolutna jednakost, jer isključivo prevodi koji se potpuno podudaraju sa tekstom izvornika mogu biti regularno overeni i svrstani u pravno validna dokumenta. Dakle, ako materijal na novom jeziku zadovoljava te kriterijume, prevodilac i sudski tumač Obilić stavlja na njega svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga. Tako daje zvaničnu potvrdu da je dotični dokument pregledalo i odobrilo stručno lice i da je kao takav pogodan za upotrebu u pravnom sistemu.

Da bi prevodilac i sudski tumač Obilić mogao da ispuni vaše zahteve, vrlo je važno da znate da ste obavezni da dostavite na uvid originalna dokumenta jer, kao što ste iz opisanog načina rada naših stručnjaka videli, zakonska procedura nalaže da sudski tumač mora prvo da uporedi prevode sa originalima, kako bi se uverio da su oni istovetni. Materijale koje treba da obradimo možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Budući da se originalna dokumenta ne mogu slati elektronskim putem, ovakav način dostave nije prihvatljiv. No, ukoliko tražite da uradimo „hitan prevod“ materijala , možete ih skenirati i poslati na naš mejl, s ozirom na to da u toj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena. Ipak, moramo da naglasimo, da ćete imati obavezu da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, donesete ili na pomenute načine pošaljete i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Obilić mogao da do kraja sprovede postupak obrade.

Poželjno je i da nam na početku saradnje napomenete kako bi vam odgovaralo da preuzmete overene prevode dokumenata i njihove originale. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da navedete adresu na koju želite da vam budu poslati putem preporučene poštanske pošiljke ili preko kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na tom polju. Troškovi dostave će ići na vaš račun, budući da se smatrate naručiocem ove usluge, a plaćate ih sasvim odvojeno od cene prevoda, overe i drugih poslova koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili naši stručnjaci. Najverovatnije ćete dugovanja izmiriti prilikom preuzimanja materijala, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete dobiti i od ovlašćenog službenika u našem predstavništvu. Cena prevoda se obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema opštprihvaćenom prevodlačkom standardu, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. To pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično sadrži kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Overa Apostille pečatom je postupak uveden nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i podrazumeva da se tako overeni materijali mogu koristiti u pravnim sistemima svih zemalja potpisnica. Apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali se ovaj proces razlikuje od jednog do drugog dokumenta. U nekim situacijama potrebno je Apostille-om overiti samo prevod, dok se kod drugih traži da pečat bude i na prevodu i na originalu. Takođe ima dokumenata kada je potrebno i sadržaj samog Apostille pečata prevesti na ciljani jezik. Valja napomenuti i da se apostiliranje ne sprovodi kod svih službenih materijala, te su, recimo, iz ovog postupka uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici i administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao.

Na osnovu administrativnog uputstva koje je sačinila Vlada Kosova, Apostille overu obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja radi pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille-a može da podnese stranka lično, neko od članova porodice ili lice koje je stranka ovlastila. Izdavanje Apostille-a vrši se u roku od 5 dana od podnošenja zahteva, a u slučajevima lečenja u inostranstvu može biti urađen za 24 sata. Apostiliranje za ovakve materijale je oslobođeno plaćanja.

Molimo vas da nam se na neki način obratite ukoliko imate bilo kakvih pitanja o procesu obrade dokumentacije ili u vezi sa našim načinom rada. Nastojaćemo da vam što potpunije odgovorimo, a ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Obilić

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Obilić


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Obilić

Spisak sudskih tumača za grad ObilićSudski tumači za grad ObilićSpisak sudskih tumača za grad Obilić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Obilić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ObilićSudski tumači za grad ObilićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Obilić

Sudski tumači i prevodioci u Obiliću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!