Sudski tumač Petrovčić

Petrovčić je prigradsko naselje seoskog tipa u beogradskoj opštini Surčin. Nalazi se u Sremu, na krajnjem zapadu teritorije koja administrativno pripada gradu Beogradu i sa tri strane se graniči sa naseljima opštine Pećinci, kao što su Deč, Karlovčić i Ašanja. Na putu ka opštinskom centru Surčinu prvo naselje na koje se nailazi je Bečmen. Udaljenost Petrovčića od centra Beograda je oko 30 kilometara.

Istorija naselja počinje u doba neolita jer iz tog perioda praistorije potiču najstariji arheološki nalazi. Iskopani predmeti od kamena i životinjskih kostiju govore da su se stanovnici, verovatno Iliri i Kelti, bavili zemljoradnjom i stočarstvom, a bronzani predmeti znače i da su se vršili preradu ruda metala. Kasnije su na te prostore došli Rimljani, a zatim je duži vremenski period područje današnjeg Petrovčića bilo bez stanovništva i poznato kao jedna od 11 sremskih pustara. U 17. veku austrijska vlast je, kao nagradu, dodelila oko 1000 hektara zemlje majoru Vuku Isakoviću i njegovim srpskim vojnicima sa kojima je ratovao protiv Turaka. Na mestu pustare vojnici su naselili svoje porodice i tada, 1756. godine, prvi put se pominje Petrovčić kao graničarsko mesto. Inače, Vuk Isaković, srpski vojskovođa, rodom iz sela Sredska kod Prizrena u Metohiji, postao je glavni lik čuvenog romana „Seobe“ koji je 1929. godine napisao Miloš Crnjanski.

Petrovčić ima glavnu ulicu, koja je zapravo lokalni put između Surčina i Pećinaca, oko koje je na dužini od 2 kilometra izgrađeno nekoliko stotina kuća. Tu je i desetak poprečnih ulica sa po nekoliko desetina kuća. U centru sela, u glavnoj ulici se nalaze najvažniji objekti: pošta, ambulanta, osnovna škola i crkva. Na mestu starije crkve podignuta je nova, 1845. godine, u baroknom stilu i posvećena je danu rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Taj dan, 7. jun po novom kalendaru, kod Srba je poznat kao Ivanjdan i to je i seoska slava Petrovčića.Akademija Oxford može da ponudi usluge svojih vrhunskih jezičkih stručnjaka i žiteljima Petrovčića koji imaju potrebu za prebacivanjem sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava i overom prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo i kurseve stranih jezika koje vode veoma iskusni i kvalifikovani predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Stanovnici Petrovčića se kod nas mogu i profesionalno osposobiti, to jest, prekvalifikovati ili dokvalifikovati, za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme i tako lakše doći do odgovarajućeg zaposlenja. Takođe se u Akademiji Oxford mogu obučiti za korišćenje računara, prema svim savremenim standardima i kvalitetno se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima.

Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Petrovčić?

Kompletna obrada zvanične dokumentacije obuhvata dve etape - prevođenje sadržaja konkretnih materijala na ciljani jezik i overu prevedenog spisa u skladu sa utvrđenom procedurom. Da bi dokument prebačen na novi jezik postao pravno validan, mora, dakle, biti zvanično overen, a legalizacija službenih spisa može biti izvršena jedino ako je materijal precizno i kvalitetno preveden. Stoga, prevodioci i sudski tumači Petrovčić izuzetno pažljivo i posvećeno obavljaju ovaj posao i celokupan sadržaj osnovnog dokumenta tačno prebacuju na traženi jezik. Tom prilikom veoma vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, s obzirom na to da kod ovih reči ne sme biti nikakvih improvizacija, već moraju biti precizno prevedene i nedvosmisleno izražene na ciljanom jeziku, budući da predstavljaju srž jednog zvaničnog dokumenta i presudno utiču na njegovo tumačenje. U toku procesa prevođenja, prevodilac i sudski tumač Petrovčić poštuje sva gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala jezička pravila, kao i duh jezika na koji prebacuje tekst dotičnog spisa. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji se primenjuje u službenim spisima bilo koje vrste i karakterističan je po šablonskom pisanju i potpunom izbegavanju dvosmislenih i stilski oblikovanih reči i izraza. Kada prevod bude gotov, prolazi dve stručne kontrole. Prvu će izvršiti sami njegovi autori, a drugu lektori, vrhunski jezički stručnjaci, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje, eventualno, pri prvom pregledu nisu uočene i ispravljene, tako da će novi dokument u savršenom obliku doći u ruke ovlašćenih profesionalaca koji će ga zvanično overiti.

Postupak legalizacije prevoda počinje njegovim pažljivim i temeljnim upoređivanjem sa osnovnim spisom, koji se, iz tog razloga, našim stručnjacima takođe dostavlja na uvid. Ovo sravnjivanje je od ključne važnosti za obradu zvaničnih materijala, budući da samo dokument koji je na traženi jezik prebačen tako da u potpunosti odgovara tekstu izvornika, u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima, može da bude zvanično overen i svrstan u pravno validne spise. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Petrovčić utvrdi da dotični prevod ispunjava sve pomenute uslove, overiće ga svojim pečatom na kome se nalazi jedinsveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Sada se ovaj dokument može koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju, s obzirom na to da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice.

Koje sve stručne karakteristike poseduju prevodioci i sudski tumači Petrovčić?

Profesionalnu ekipu Akademije Oxford čine diplomirani filolozi, od koji su mnogi i izvorni govornici svojih radnih jezika. Svi prevodioci i sudski tumači Petrovčić su, naime, vrhunski pozvanaoci svog zanata, koji su od nadležnih državnih organa dobili potrebnu licencu za rad. Oni poseduju izvanredne govorne i pisane sposobnosti, kada je u pitanju jezik za koji su specijalizovani, a, takođe, su odlični poznavaoci gramatike, pravopisa, sintakse i ostalih jezičkih normativa. S obzirom na to da njihov posao, pored prebacivanja konkretnih materijala na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju novog dokumenta, prema zakonski definisanoj proceduri, izuzetno dobro su upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, koja se koristi u materijalima koje obrađuju. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu i dugogodišnjim radom sa zvaničnom dokumentacijom, kao i neospornim stručnim kvalifikacijama, prevodilačkom umeću i organizacionim sposobnostima, prevodioci i sudski tumači Petrovčić mogu svojim klijentima da obezbede kompletnu obradu traženih materijala, tako da će sav potrebni posao obaviti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, bez lutanja od jedne do druge službe.

Da bi prevodioci i sudski tumači Petrovčić mogli uopšte da obavljaju jedan tako odgovoran posao, blagovremeno su prošli sve predviđene provere podobnosti i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali da će u svakoj situaciji raditi u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, ali i da će se na odgovarajući način odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na overu. Oni će učiniti sve što je u njihovoj moći da vaše službene materijale zaštite od svake nepoželjne upotrebe, maksimalno će poštovati vašu privatnost i, kao poslovne tajne, tretirati podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju. Tako ćete, dakle, ako se budete odlučili da nas angažujete za usluge prevoda i overe zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pored profesionalno obavljenog posla, dobiti i zagarantovanu diskreciju i svu sigurnost koja se traži prilikom rada sa ovakvim tipom pisanih materijala.

U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Petrovčić prevodi zvanična dokumenta i javne isprave?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford angažovani su stručnjaci specijalizovani za rad sa više od 40 jezika koji se govore kako na području Evrope, tako i u drugim delovima sveta. Osim engleskog, ruskog, francuskog i nemačkog, koji spadaju u red najtraženijih i najrasprostranjenijih jezika u svetu, vrlo često radimo i prevode u okviru španskog, portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog, arapskog ili, pak, nekog od jezika naših suseda, to jest, mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, rumunskog ili bugarskog. Prevodioci i sudski tumači Petrovčić klijentima mogu da ponude i prebacivanje sadržaja zvaničnih materijala na slovenački, ukrajinski, holandski, poljski, češki, slovački, kineski, japanski ili neki od jezika iz skandinavske grupe, kao što su, recimo, danski, finski, norveški ili švedski i, naravno, u obrnutom smeru, sa pomenutih jezika na neke druge koji su korisniku u datoj situaciji potrebni. U profesionalnoj ekipe Akademije Oxford nalaze se i prevodioci i sudski tumači za romski, hebrejski, persijski, pakistanski, korejski i estonski, koje je zaista teško naći na ovim prostorima, te sa velikim zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od pomenutih jezika. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni, te se više ne ubraja u žive jezike, i u naše vreme je zastupljen u stručnim pisanim materijalima vezanim za medicinu, veterinu, pravne nauke i farmaciju, pa prevodilac i sudski tumač Petrovčić može da uradi i prevode koji uključuju pomenuti jezik. Uslugu stručne obrade službenih materijala u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da dobiju i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, budući da u svom stručnom timu imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će ovakvim klijentima obezbediti svu potrebnu pomoć za obavljanje traženog posla.

Prevodioci i sudski tumači Petrovčić najčešće, naravno, rade prevode sa srpskog na neki strani jezik ili, pak, u obrnutom smeru, sa našeg na drugi traženi jezik. Međutim, prevodilačka usluga po kojoj su naši stručnjaci poznati jeste direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Petrovčić poseduje izuzetne strunčne kvalifikacije, široko opšte obrazovanje i informisanost, bogato profesionalno iskustvo i prevodilačku veštinu, a takođe i širok spektar raznovrsnih interesovanja i afiniteta, tako da svojim klijentima može da obezbedi neposredno prebacivanje sadržaja traženih materijala, originalnog sačinjenih na nekom jeziku koji nije srpski na drugi traženi strani jezik, a da pri tom uopšte ne koristi međuprevod na srpski. Radi se o tome da se isti posao u većini drugih prevodilačkih agencija obavlja posredno, u skladu sa principom „korak po korak“, odnosno, materijali se prvo prebacuju sa osnovnog jezika na srpski, a tek u drugoj fazi sa našeg na ciljani strani jezik. Tako, dakle, posao traje duže, a opisana prevodilačka usluga će više i koštati, jer na njenom izvršavanju moraju da rade stručnjaci različitih specijalnosti, dok se u prevodilačkom centru Akademije Oxford ovakav posao obavlja u jednom potezu, efikasno i kvalitetno, uz poštovanje svih zahteva korisnika koji, na taj način, dobijaju mogućnost da brže i jeftinije dođu do prevedenih dokumenata koja su im potrebna, pa nas vrlo često angažuju za usluge ovakve vrste.

Prevodioci i sudski tumači Petrovčić vrlo cene vreme svojih klijenata i nastoje da svaki posao obave u što kraćem roku. Međutim, ukoliko se dogodi da stranka nije u mogućnosti da prihvati termine koji se nude, jer joj je materijal na traženom jeziku potreban što pre, možemo da ponudimo i takozvani „hitan prevod“, koji će biti završen u terminu koji sam korisnik bude odredio, ali, takođe, vrlo precizno i kvalitetno, kao i u svim drugim situacijama. Ipak, činjenica da prevodioci i sudski tumači Petrovčić u ovoj prilici rade pod znatno većim pritiskom nego inače i u otežanim okolnostima uticaće na cenu opisane prevodilačke usluge, koja će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka određuje se prema broju prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Petrovčić završe traženi posao. Što je, zapravo, taj rok kraći iznos pomenute takse će biti viši.

Koja sve zvanična dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Petrovčić?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na oblast koju tretiraju njihovi sadržaj ili kompleksnost konkretnog teksta.

Osim standardnih ličnih isprava, poput pasoša i lične karte, prevodioci i sudski tumači Petrovčić prevode i overavaju i vozačku dozvolu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, kao i venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i razna druga dokumenta koja se odnose samo na ličnost jedne osobe.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i sve tipove sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i druga pravna akta, tačnije rečeno, dokumenta koja su potrebna za vođenje međunarodnih sudskih procesa i obavljanje ostalih pravnih poslova koji obuhvataju više država. Tu, između ostalog, spadaju raznovrsni pravilnici, izveštaji, licence, sertifikati, ovlašćenja, punomoćja, kao i pravno zasnovani sporazumi, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i precizan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država, za šta su takođe kvalifikovani prevodioci i sudski tumači Petrovčić.

Budući da u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da van granica svoje zemlje potraže odgovarajuće medicinske usluge ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prisutna je i stalna potreba za prevodom i overom medicinske i farmaceutske dokumentacije. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Petrovčić rade sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overene prevode različitih saglasnosti, dozvola, zahteva, izjava, potvrda i uverenja, koje je potrebno da predate nadležnoj službi ukoliko želite da ostvarite neka lična prava u inostranstvu ili završite drugi konkretni posao. Tako prevodilac i sudski tumač Petrovčić prevodi i overava saglasnost o zastupanju, potvrdu o mestu boravka, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o neosuđivanosti, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, kao i potvrdu o redovnim primanjima, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračne vode sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, pa se, otuda, vrlo često traži prevod i overa ovog dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači Petrovčić profesionalno obrađuju i sve službene materijale koji se koriste u međunarodnom poslovanju, to jest, u poslovnim transakcijama, vođenju firme i svim ostalim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Ovde, na primer, spadaju bilansi stanja, revizorski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju privrednog lica, a uz to i svi tipovi poslovnih sporazuma, od kojih se, recimo, najčešće obrađuju kupoprodajni ugovori, kao i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Kod nas možete dobiti i overene prevode različitih vrsta poslovnih odluka, godišnjih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansa uspeha, osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja i ostalih sličnih pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Petrovčić može profesionalno da obradi i celokupnu tendersku dokumentaciju u koju, na primer, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, jer, bez ovih dokumenata, firma ili pojedinac ne može da učestvuje na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, koji se u modernom poslovanju vrlo često praktikuju.

Jezički stručnjaci Akademije Oxford poseduju potrebne kvalifikacije i za obradu stručnih pisanih materijala iz oblasti nauke, građevine ili tehnike, pa tako prevodilac i sudski tumač Petrovčić prevodi i overava naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Ukoliko želite da konkurišete za neki posao ili se, pak, školujete i usavršavate van granica svoje zemlje, morate imati i kvalitetno prevedene i regularno overene spise koji se u tu svrhu predaju nadležnim ustanovama. Tako će za vas prevodioci i sudski tumači Petrovčić u potpunosti obraditi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomu i sve dodatke koji uz nju idu, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i sva ostala dokumenta koja su vezana za konkretne obrazovne institucije ili kojima možete dokazati nivo svoje školske spreme.

Koje još poslove u vezi sa obradom zvaničnih dokumenata za vas mogu da obave prevodioci i sudski tumači Petrovčić?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford najčešće, zapravo, rade potpunu obradu službenih spisa, jer je to najpovoljnije i, u finansijskom pogledu, najisplativije za naše klijente, budući da na taj način na jednom mestu dobijaju materijal na jeziku koji im je potreban, regularno overen i spreman za korišćenje u pravnom prometu. No, prevodioci i sudski tumači Petrovčić su uvek spremni da ispune zahteve svojih klijenata i izađu u susret svim njihovim potrebama, te će stoga prihvatiti da, ako se to od njih zahteva, i samo overe određeni materijal, za čiji prevod nisu angažovani stručnjaci Akademije Oxford, već neki drugi kolega koji nije član našeg profesionalnog tima. U tom slučaju smo, takođe, obavezni da u potpunosti poštujemo predviđenu proceduru legalizacije i prevod koji imate detaljno i pažljivo uporedimo sa originalnim dokumentom, koji nam se, iz tog razloga, takođe mora blagovremeno dostaviti na uvid. Svrha ovog postupka jeste da se potvrdi potpuno poklapanje prevoda i teksta izvornika u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, kao i stila izrade, jer jedino u tom slučaju materijal na novom jeziku može da bude zvanično legalizovan. Valjalo bi da naglasimo i to da ovo sravnjivanje nije namenjeno samo prevodima koje nisu uradili naši stručnjaci, jer sumnjamo u njihov kvalitet, pa želimo da ih prekontrolišemo, već se postupak legalizacije obavlja uvek na isti način kod svih materijala prebačenih na novi jezik. Ako, dakle, prevodilac i sudski tumač Petrovčić utvrdi da su u prevod i original u svim predviđenim pojedinostima identični, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način omogućiti njegovo korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju i jednak tretman koji imaju i svi drugi originalni.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji donesete nije urađen sasvim u skladu sa propisanim pravilima, to jest, da u nečemu odstupa od osnovnog materijala ili sadrži druge greške i nepravilnosti. U tom slučaju prevodilac i sudski tumač Petrovčić ne može da sprovede zvaničnu overu, te će najverovatnije predložiti da naši vrhunski jezičkih stručnjaci, lektori i korektori, urade redakturu spornog teksta i tako ga dovedu u formu koja je prihvatljiva za legalizaciju. Oni će prvo izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, izdvojiti i korigovati sve slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške, u svim traženim segmentima izjednačiti ova dva dokumenta i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina, koji, dakle, mora biti sasvim jasan i precizan, budući da su ove reči nosioci značenja samog zvaničnog spisa i kod njih ne sme biti prostora ni za kakva dvostruka tumačenja ili improvizacije. Nakon opisane stručne intervencije, dobićete materijal na jeziku koji vam je potreban, urađen sasvim u skladu sa pravilima obrade službenih materijala, koji ćete, odmah nakon overe, moći bez ograničenja da koristite u praksi.

Na koji način ostvariti saradnju sa profesionalnom ekipom Akademije Oxford?

Da bi prevodioci i sudski tumači Petrovčić u potpunosti ispunili vaše zahteve, to jest, uradili kompletnu obradu traženih materijala, koja uključuje i prevod i zvaničnu overu, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste, pre toga, overili u nadležnoj ustanovi. Spise koje treba prevesti i overiti možete lično da donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko drugih detalja naše saradnje. Imate, takođe, i mogućnost da dokumenta pošaljete na našu adresu preko neke kurirske službe koja je aktivna na području Beograda ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Jedino u slučaju da tražite „hitan prevod“, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl ,budući da je to najbrži način dostave, a u ovoj situaciji nismo u mogućnosti da gubimo dragoceno vreme, jer nam je svaki sekund važan za ispunjenje vaših zahteva u predviđenom roku. Ipak, i tada ćete biti u obavezi da nam naknadno, poštujući termin koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od gore navedenih načina, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Petrovčić mogao da ih, u postupku legalizacije, uporedi sa prevodima.

Overeni prevodi će vam, nakon završetka obrade, zajedno sa originalima, biti vraćeni i možete ih lično podići u nekom od predstavništva Akademije Oxford u Beogradu ili, pak, navesti adresu u odgovarajućem zahtevu na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže vreme uspešno sarađujemo ili Pošta Srbije, u vidu preporučene pošiljke. Troškove ove usluge platićete nezavisno od cene overe, prevoda, redakture i drugih poslova koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Visina novčane nadoknade koja se odnosi na dostavu materijala biće obračunata prema cenovniku angažovane službe i najverovatnije ćete je izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja dokumentacije.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Petrovčić mogu da vam ponude navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije u vezi sa tim možete potražiti i od ovlašćenih koordinatora u našim beogradskim filijalama. Važno je da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana, a da je uobičajeno da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Petrovčić pridržavaju se pravila svoje profesije koje predviđa da jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa, shodno tome, i kod zvaničnih spisa, uprkos činjenici da jedna strana u ovom slučaju obuhvata znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi zvaničnih dokumenata i javnih isprava?

Da bi prevedeni materijali postali pravno validni i spremni za korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju moraju biti overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, postoje i neka dokumenta koja, u tu svrhu, moraju proći takozvanu Apostille overu. Ova formalnost se primenjuje shodno odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Zahvaljujući tome, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a ovaj postupak obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Pomenutom Konvencijom predviđeno je, zapravo, da apostilirana dokumenta mogu, bez ograničenja, da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne moraju biti naknadno kontrolisana niti legalizovana.

Overa Apostille pečatom ni u jednom slučaju, dakle, ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se, zapravo, na različite načine vrši kod konkretnih zvaničnih dokumenata. Naime, ima materijala kod kojih je potrebno da prvo ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst prevede na ciljani jezik i sprovede overu svojim jedinstvenim pečatom, pa se onda dokument nosi u osnovni sud na Apostille overu, dok je u drugim slučajevima postupak sasvim obrnut, to jest, prvo se sprovodi apostiliranje, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Apostille pečat je urađen u obliku štambilja i predviđeno je da se u njega, na propisan način, unose traženi podaci, tako da se ponekad dešava da je potrebno da, osim teksta konkretnog materijala, i sadržaj Apostille-a bude preveden na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevode, međutim, dešava se da je potrebno da Apostille pečat bude i ne prevodu i na originalu, kako bi konkretni materijal postao pravno validan. Važno je da znate da overa Apostille-om nije namenjena svim vrstama zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom.

Kako prevodioci i sudski tumači Petrovčić nisu zaduženi za sprovođenje Apostille overe, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka vezane za pojedinačna dokumenta, te će vam, stoga, u vezi sa tim dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete o svemu moći da se podrobno raspitate. Vrlo je važno da, tom prilikom, ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument treba da apostilirate, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno doći do validnih i upotrebljivih informacija. Ako utvrdite da se za vaš materijal traži overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti informacije o overi Apostille pečatom?

Sva obaveštenja u vezi sa postupkom Apostille overe možete dobiti u odgovarajućoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, najbolje će biti da se, kao stanovnik Petrovčića, obratite Trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za beogradsku opštinu Surčin, na čijoj se teritoriji vaše naselje nalazi. Ovaj sud je smešten na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina broj 16, a informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti i u Višem sudu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadležni koordinatori u beogradskim poslovnicama Akademije Oxford vrlo rado će odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču obrade zvaničnih materijala ili načina rada naših stručnjaka, ukoliko nas kontaktirate telefonom ili mejlom ili dođete lično u neku od naših filijala i tamo porazgovarate sa nadležnim službenicima. Nastojaćemo da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Petrovčić

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Petrovčić


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Petrovčić

Spisak sudskih tumača za grad PetrovčićSudski tumači za grad PetrovčićSpisak sudskih tumača za grad Petrovčić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Petrovčić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PetrovčićSudski tumači za grad PetrovčićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Petrovčić

Sudski tumači i prevodioci u Petrovčiću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!