Sudski tumač Rušanj

Rušanj je beogradsko prigradsko naselje, koje se nalazi u južnom, šumadijskom predgrađu, na teritoriji opštine Čukarica. Najkraći i najbrži put do centra Beograda, dužine 20 kilometara, vodi Ibarskom magistralom, pored groblja Orlovača, kroz Žarkovo, pa pored Ade Ciganlije i Beogradskog sajma. U slučaju saobraćajne gužve na magistrali, postoje i lokalni putevi ka susednim naseljima Resnik i Pinosava i mogućnost brzog uljučivanja na Avalski put ili put kroz Rakovicu. Od nekadašnjeg sela, karakterističnog po malim šumadijskim kućama, raštrkanim na brdovitom terenu, sa mnoštvom izvora i potočića, opasanog šumom, Rušanj je, posle ratova iz devedesetih i doseljavanja velikog broja prognanih Srba, postao urbanizovano prigradsko naselje sa oko 12 hiljada stanovnika. Većina njih živi u novim, velikim, trospratnim, privatnim kućama, ali još uvek postoji i stari deo naselja sa malim kućama i velikim dvorištima u kojima su štale za domaće životinje. Poljoprivreda je postala sporedna delatnost, a blizina najpoznatije srpske magistrale je stvorila uslove da se meštani uglavnom bave trgovinom i zanatima vezanim za motorna vozila.

Ime sela Rušanj verovatno potiče od reči rušiti, ruševina, jer je ovo naselje u prošlosti mnogo puta rušeno, a samo od prvog pisanog pomena u turskim dokumentima iz 16. veka, bivalo je tri puta potpuno spaljeno, pa obnovljeno. U Rušnju se izdvaja nekoliko urbanih celina, takozvanih krajeva. Centar je najstariji deo naselja i u njemu se nalaze značajne ustanove i objekti: pošta, ambulanta, apoteka, prodavnice, kafane, vrtić, osnovna škola i biblioteka. U Ružića kraju je teren fudbalskog kluba, a Petrović kraj je poznat po crkvi Svete Petke. Tu su, zatim, Drobnjački kraj, Markovića kraj i najnoviji i najnaseljeniji kraj u Rušnju, jedini u kojem se nalaze i stambene zgrade, Orlovac.

Prva škola u selu je počela da radi u drugoj polovini 19. veka, a današnja školska zgrada je iz 1930. i jedna je od stilski najlepših škola u Beogradu. Nova crkva Svete Petke zavrešena je početkom 21. veka ali je izgrađena u vizantijskom stilu i takođe spada među najlepše građevinske objekte u Beogradu.Akademija Oxford, sa velikim zadovoljstvom, stanovnicima Rušnja, kao i svih ostalih delova glavnog grada, može da ponudi izuzetno kvalitetne usluge koje podrazumevaju prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik, kao i overu novih materijala pečatom licenciranog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo kurseve stranih jezika, na kojima ćete, uz visoko kvalifikovane i nadasve iskusne predavače, lako i brzo usvojiti potrebna znanja i, nakon položenog završnog ispita, dobiti međunarodno priznati sertifikat. Tu je i obuka za rad na računarima, osmišljena prema svim savremenim standardima, kao i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikacija i prekvalifikacija, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, što mnogima u ovim kriznim vremenima može olakšati potragu za odgovarajućim zaposlenjem. Za buduće gimnazijalce, srednjoškolce i studente organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim ustanovama koje žele da upišu.

Prevodioci i sudski tumači Rušanj kvalifikovani su za rad sa sledećim jezicima

Sadržaji zvaničnih dokumenata i javnih isprava u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu biti prevedeni u kombinacijama koje obuhvataju više od 40, kako evropskih, tako i svetskih jezika. Prevodilac i sudski tumač Rušanj najčešće, naravno, dobija zahteve da materijale prevede sa srpskog na neki strani jezik ili, u obrnutom smeru, sa nekog drugog jezika na naš maternji, ali, takođe, poseduje potrebne kvalifikacije i za rad sa jezicima koji su najpopularniji i najrasprostranjeniji po broju govornika. To su, na primer, ruski, engleski, francuski, nemački, španski i portugalski. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani uključuju italijanski, grčki, arapski, turski, poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski, slovenački, kao i jezike koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, odnosno, finski, norveški, danski i švedski. Prevodioci i sudski tumači Rušanj prevode i u okviru jezika zemalja koje se nalaze u našem neposrednom okruženju, a to su makedonski, albanski, hrvatski, bosanski, mađarski, rumunski i bugarski. Na zahtev klijenata, možemo da uradimo i prevode u okviru kineskog i japanskog jezika, kao i da sadržaje službenih materijala, vezanih za sferu farmacije, medicine, veterine ili pravnih nauka, prevedemo u domenu latinskog, koji se već vekovima nigde ne govori, te se otuda i ne ubraja među žive jezike. Iako se korejski, estonski, pakistanski, hebrejski, romski i persijski jezik ne nude često u prevodilačkim agencijama na našim prostorima, s obzirom na to da su njihovi poznavaoci veoma retki, u Akademiji Oxford možete dobiti i prevode koji uključuju neki od pomenutih jezika, budući da se osobe koje su za njih specijalizovane, takođe, nalaze u našoj profesionalnoj ekipi. Nastojeći da zadovoljimo i potrebe klijenata sa govornim poteškoćama ili slušnim ograničenjima, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će ovakvim osobama pružiti svu potrebnu pomoć prilikom obavljanja traženog posla.

Kako je već dobro poznato da Akademija Oxford kontinuirano radi na osavremenjivanju svoje ponude i prilagođavaju usluga zahtevima modernog tržišta, među redovnim poslovima koje obavljamo za svoje stranke nalazi se i direktan prevod između dva strana jezika. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač Rušanj poseduje tako visoke stručne kvalifikacije, opšte obrazovanje i informisanost, kao i iskustvo i prevodilačku veštinu, te mnogobrojne i raznolike afinitete i interesovanja, da je sposoban da dokument izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski, ukoliko je to potrebno klijentu, direktno prebaci na drugi traženi strani jezik. Isti posao se u većini drugih prevodilačkih centara obavlja postupno, po principu „korak po korak”, odnosno, sadržaji službenih spisa se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, a nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Sasvim je, dakle, očigledno da prevodioci i sudski tumači Rušanj direktno rade u korist svojih klijenata, odnosno, da posao obavljaju brže ali i jeftinije, budući da u tu svrhu kod nas ne mora biti angažovano više stručnjaka različitih profila, već se sve obavlja direktno, efikasno, ali maksimalno kvalitetno i precizno, te se stranke vrlo često obraćaju našim stručnjacima ukoliko imaju potrebu za ovakvim tipom prevoda.

Koja sve dokumenta mogu da profesionalno obrade prevodioci i sudski tumači Rušanj?

Jezički stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford su diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika. Zapravo, svi prevodioci i sudski tumači Rušanj poseduju vrhunske stručne kvalifikacije, kao i licence za rad, odobrene od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih rade upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet prevoda koje mogu da ponude podiže zaista na visok nivo i klijentima garantuje da će u našem centru dobiti ispunjenje svojih zahteva, maksimalno profesionalno i korektno. Prevodioci i sudski tumači Rušanj odlično poznaju gramatiku, pravopis i druge normative jezika za koji su specijalizovani, a takođe su vrlo dobro upoznati i sa aktuelnim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u materijalima koje obrađuju, s obzirom na to da, osim prevođenja, rade i overu novih dokumenata prema utvrđenoj procedure. Oni imaju bogato profesionalno iskustvo, izuzetne prevodilačke sposobnosti i neosporne stručne kvalifikacije, te će svojim klijentima obezbediti da na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po jednim od najpovoljnijih cena u region, dobiju i prevod i overu svojih službenih materijala, te da, nakon ovakve obrade, dokumenta odmah mogu da upotrebljavaju u praksi.

U prevodilačkom centru Akademije Oksford sve vrste službenih spisa mogu biti prevedene na traženi jezik, a zatim i legalizovane pečatom ovlašćenog sudskog tumača, bez obzira na koju se oblast društvenog ili privatnog života odnose i koliko su kompleksni njihovi sadržaji.

Prevodioci i sudski tumači Rušanj prevode i overaju sve vrste ličnih dokumenata i isprava, u koja, između ostalog, spadaju lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i radna dozvola.

Vrlo često prevodilac i sudski tumač Rušanj ima zadatak da profesionalno obradi dokumenta koja se koriste u biznisu na međunarodnom nivou, to jest, u poslovnim transakcijama, vođenju firmi i svim drugim poslovima koji obuhvataju više država. Tu, na primer, spadaju statut preduzeća, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne facture, bilansi stanja, kao i izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnji izveštaji i različite vrste poslovnih odluka. Prevodilac i sudski tumač Rušanj može da vam izda overeni prevod poreskog identifikacionog broja (PIB-a), potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijskih izveštaja, bilansa uspeha, osnivačkog akta preduzeća i svih tipova poslovnih sporazuma, kao što su, na primer, kupoprodajni ugovori, ali i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi. Budući da se u savremenom poslovanju često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, naši stručnjaci mogu da prevedu i overe i sva dokumenta koja su potrebna za učešće na nekom od njih. To su, recimo, predmeri, obrasci, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, kao i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Oblast rada naših jezičkih stručnjaka obuhvata i dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima, kao i u drugim pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Ovde, na primer, spadaju sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, od kojih se, recimo, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, ali i različiti pravilnici, licence, ovlašćenja, punomoćja, sertifikati, izveštaji, kao i zakonski zasnovani sporazumi, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Rušanj uradiće i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Firme ili pojedinci koji su na neki način upućeni na tehniku, nauku ili građevinu vrlo često imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala iz pomenutih oblasti, te tako prevodilac i sudski tumač Rušanj radi sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje i građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Prevodioci i sudski tumači Rušanj, sa najvećom pažnjom i posvećenošću, pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, imajući u vidu da su ovi pisani materijali direktno vezani za zdravlje i živote ljudi, s obzirom na to da ih klijenti uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili, pak, lečenja uvoznim lekovima i preparatima. Iz ove oblasti kod nas možete dobiti overene prevode dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i ostalih sličnih pisanih materijala.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je donelo mogućnost da pronađu odgovarajuće zaposlenje van granica svoje zemlje ili, pak, da se u inostranstvu školuju i usavršavaju. U tu svrhu potrebno je, međutim, imati overene prevode različitih dokumenata koja se tiču obrazovanja, a kojima se može potvrditi nivo školske spreme pojedinca ili način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama. Prevodioci i sudski tumači Rušanj će, tako, moći za vas da potpuno obrade svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocean, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i, podrazumeva se, diplome i sve dodatke koji se na njih odnose.

Praktično je nemoguće da u inostranstvu ostvarite neka lična prava ili obavite drugi konkretan posao, ukoliko nemate precizno prevedene i regularno overene tražene potvrde, uverenja, saglasnosti, zahteve, dozvole ili izjave. Stoga će prevodilac i sudski tumač Rušanj za vas prevesti i overiti potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnim primanjima, kao i saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, te zahtev za dobijanje vize, potvrdu o mestu boravka, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je izuzetno tražena i aktuelna u svim zemljama, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Budite sigurni da će dokumenta koja nam poverite na prevod i overu, u prevodilačkom centru Akademije Oxford, biti sasvim bezbedna i zaštićena od bilo kakve vrste nepoželjne upotrebe. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Rušanj su, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja treba da obrade. Oni će, dakle, maksimalno poštovati vašu privatnost, kao poslovne tajne čuvati podatke do kojih, tokom rada, dolaze i na svaki način ispuniti vaše zahteve u dogovorenom roku. Tako ćete, osim kvalitetne usluge prevoda i overe, u našem prevodilačkom centru dobiti i svu potrebnu bezbednost i zagarantovanu diskreciju.

Na koji način radi prevodilac i sudski tumač Rušanj?

Obrada zvaničnih materijala podrazumeva prevođenje njihovih sadržaja na jezik koji se traži i overu prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača. Da bi materijal na novom jeziku postao pravno validan, mora, naime, biti zvanično overen, a za to je neophodno da samo prevođenje bude obavljeno strogo u skladu sa predviđenim pravilima, što znači da prevodilac i sudski tumač Rušanj mora vrlo pažljivo celokupan sadržaj osnovnog materijala da prebaci na ciljani jezik i da, pri tom, izuzetno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji su i nosioci smisla zvaničnog spisa, te moraju biti potpuno jasni i nedvosmisleni. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač Rušanj striktno se pridržava gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i ostalih pravila jezika na koji prevodi, a novi materijal izrađuje takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za službene spise, koji se odlikuje šablonskim pisanjem i potpunim izbegavanjem dvosmislenih i stilskih oblikovanih reči i izraza. Jezik, naime, mora biti sasvim precizan, kako bi se isključila svaka mogućnost nesporazuma i dvojakog tumačenja onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, proći će dve stručne kontrole. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, a za drugu lektori, vrhunski jezički stručnjaci, koji će otkloniti i one greške, nepravilnosti i odstupanja od osnovnog dokumenta koje, pri prvom pregledu, eventualno nisu uočene.

Sada se, ovako doteran prevod, overava, no, pre samog čina legalizacije, mora da prođe još jednu proveru, koja se ogleda u detaljnom upoređivanju sa originalnim materijalom, koji se, u tu svrhu, našim stručnjacima takođe mora dostaviti na uvid. Svrha ovog sravnjivanja dva dokumenta jeste da se utvrdi njihovo potpuno poklapanje u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza, jer jedino pod tim uslovom prevod može da bude zvanično legalizovan. Dakle, ukoliko materijal na novom jeziku poseduje sve pomenute karakteristike, prevodilac i sudski tumač Rušanj će ga overiti svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj materijal se može nesmetano koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju, jer, sa stanovišta zakona, ima isti tretman kao i bilo koji drugi original.

Koje još poslove za vas može da obavi prevodilac i sudski tumač Rušanj?

Prevodioci i sudski tumači Rušanj najčešće imaju zadatak da u potpunosti obrade službene materijale, budući da je ovakva usluga najpovoljnija i finansijski najisplativija za naše klijente, jer tako na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po vrlo povoljnoj ceni, dobijaju materijale na jeziku koji su tražili, dovedene u formu prihvatljivu za međunarodni pravni saobraćaj. No, kako uvek nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima svojih korisnika, prihvatićemo i da, ako to od nas tražite, samo overimo dokument koji je na novi jezik prebacio neki stručnjak van prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ne naši prevodioci. U takvoj situaciji se, takođe, sprovodi zakonom definisana procedura overe, koja, pre svega, podrazumeva vrlo pažljivo i temeljno upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim spisom, koji ste isto u obavezi da nam dostavite na uvid. Ovaj postupak se primenjuje prilikom legalizacije svih prevedenih materijala i ne odnosi se samo na prevode koji nisu izašli iz pera naših stručnjaka, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet. Neophodno je, dakle, da prevodilac i sudski tumač Rušanj, pre samog čina overe, potvrdi da su prevedeni i originalni materijal zapravo dva ista spisa, samo napisana različitim jezicima, a da se u potpunosti poklapaju u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza, kao i stila kojim su napisani. Ako je sve to zaista tako, prevod će overiti svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način omogućiti korišćenje dotičnog materijala u pravnim, administrativnim i svim drugim legalnim poslovima.

Ako se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli nije urađen na odgovarajući način, to jest, ako u nekim pojedinostima odstupa od izvornog spisa ili sadrži druge greške i nepravilnosti, prevodilac i sudski tumači Rušanj neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju. Tada vam, naime, mogu pomoći naši lektori i korektori, koji će uraditi stručnu redakturu spornog teksta i u potpunosti ga pripremiti za legalizaciju. Oni će prvo detaljno pregledati i prevod i original, u svim predviđenim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i ostale jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ukoliko je potrebno, izvršiti neke korekcije, budući da ove reči moraju biti sasvim tačno prevedene i da tu ne sme biti prostora ni za kakve improvizacije, jer od njihovog značenja zavisi i smisao samog zvaničnog dokumenta. Nakon ove stručne intervencije, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima rada sa zvaničnim spisima, a bićete pošteđeni većih troškova koje bi uslavilo ponovno prevođenje istog dokumenta, pa ćete dati material, odmah nakon legalizacije, moći da koristite u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Rušanj sve poslove koji im se povere završavaju za vrlo kratko vreme. No, dešava se, ipak, da ponekad klijenti ne mogu da prihvate ponuđene termine, jer im je prevod dokumenata potreban što pre. Tada možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod”, koji je poseban ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik može sam da odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da zahteve klijenata ostvare u traženom roku, maksimalno profesionalno i kvalitetno, ali, budući da rade u izmenjenim i otežanim okolnostima, kao i pod znatno većim pritiskom nego inače, cena ove prevodilačke usluge biće viša od redovne, s obzirom na to da tada korisnik, osim osnovnih troškova, plaća i takozvanu „taksu za hitnost”. Visina ovog dodatka uslovljena je brojem prevedenih strana, ali i dužinom vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Rušanj završe traženi posao. Što je, naime, taj rok kraći, iznos takse će biti viši.

Na koji način ostvariti saradnju sa našim jezičkim stručnjacima?

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Rušanj u potpunosti obrade vaša dokumenta, to jest, da ih, nakon prevoda na novi jezik, i overe u skladu sa predviđenom procedurom, morate nam na uvid dostaviti originalne spise ili, maker, njihove regularno overene fotokopije. Dokumenta koja želite da prevedemo i overimo možete lično da donesete u neku od naših filijala u Beogradu i tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru, koji će vam pojasniti i ostale detalje naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, materijale možete i poslati na našu adresu preporučeno, preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna na teritoriji Beograda. Jedino u slučaju da vam je potreban „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da u takvoj situaciji ne smemo da gubimo ni sekund dragocenog vremena, ako želimo da u predviđenom roku ispunimo vaše zahteve, a elektronska dostava nam omogućava takvu brzu isporuku. Ipak, i u opisanoj situaciji imaćete obavezu da nam naknadno, poštujući rok koji ste tražili, na neki od gore pomenutih načina donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Rušanj mogao da ih uporedi sa prevodima u toku procesa legalizacije.

Kada se materijali na novom jeziku overe, zajedno sa originalima, će vam biti vraćeni, a možete ih lično podići u nekom od naših predstavništava u glavnom gradu ili, pak, u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već godinama uspešno sarađujemo ili Pošta Srbije, u vidu preporučene pošiljke. Cena ove usluge formira se prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, sasvim nezavisno od troškova prevoda, overe i drugih poslova koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanje materijala, direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našim beogradskim poslovnicama. Inače, cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se odobrava i neki popust na veće količine materijala. Prevodioci i sudski tumači Rušanj pridržavaju se pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard primenjuje se kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva sadrži znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa zvaničnih dokumenata i javnih isprava?

Overa prevedenih dokumenata Apostille pečatom uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa kojom se u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Ova vrsta overe ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, a podrazumeva da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati ili legalizovati.

Apostille overa se ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pa je tako ponekad potrebno prvo materijale prevesti na traženi jezik i uraditi overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a zatim sprovesti overu Apostille-om, dok je kod drugih spisa postupak obrnut, to jest, prvo se radi apostiliranje, a zatim prevodilac i sudski tumač materijal prebacuje na traženi jezik i radi overu svojim pečatom. Ima slučajeva kada se traži da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj Apostille-a bude prebačen na novi jezik, budući da ovaj pečat ima oblik štambilja u koji su, na odgovarajući način, uneti konkretni podaci. Najčešće je dovoljno Apostille-om overiti samo prevod, no, ponekad se zahteva da dotični pečat bude i na prevodu i na original. Apostiliranje, takođe, nije predviđeno za sve vrste zvaničnih dokumenata, te se tako ovaj postupak nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno povezanih sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom.

U Republici Srbiji overu Apostille-om vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, što znači da prevodioci i sudski tumači Rušanj nisu zaduženi za ovaj postupak, te tako ne moraju ni da poznaju sve njegove pojedinosti. Zbog toga će vam oni u vezi sa apostiliranjem dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete o svemu moći detaljno da se raspitate. Vrlo je bitno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument treba da overite Apostille-om, kao i u koju svrhu ćete koristiti konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno dobiti validne i upotrebljive informacije. Ako ustanovite da je za vaš dokumenta potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koje će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde potražiti informacije o Apostille overi?

Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostiliranja dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete potražiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda, no, najbolje će biti da se za to obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za područje opštine Čukarica, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Rušanj. Ovaj sud je smešten na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom delu grada, tačnije, u Timočkoj ulici broj 15, nalazi se i Viši sud, gde, takođe, možete potražiti informacije o Apostille overi. U okviru ove pravosudne ustanove, pored služba overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim podužim tekstom detaljno objasnili postupak obrade zvaničnih materijala i način rada našeg prevodilačkog centra, no, rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ukoliko nas kontaktirajte mejlom ili telefonom ili dođete lično u neku od naših beogradskih poslovnica. Nastojaćemo da vam pružimo što potpunije odgovore, a ako procenimo da je i to potrebno, dobićete termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Rušanj

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Rušanj


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Rušanj

Spisak sudskih tumača za grad RušanjSudski tumači za grad RušanjSpisak sudskih tumača za grad Rušanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Rušanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad RušanjSudski tumači za grad RušanjCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Rušanj

Sudski tumači i prevodioci Rušanj

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!