Sudski tumači i prevodioci Svilajnac

Svilajnac je gradsko naselje u jugoistočnom delu centralne Srbije, u Pomoravskom upravnom okrugu. To je centar opštine koja nosi isto ime, a koja je ograničena administrativnim područjima Despotovca, Petrovca na Mlavi, Žabara, Jagodine, Batočine i Velike Plane. Opština pripada srednjem Pomoravlju, a obuhvata i manju geografsku celinu, takozvanu Donju Resavu, koju čini donji tok reke Resave i njeno ušće u Veliku Moravu. Pored gradskog naselja Svilajnac, u sastav opštine ulaze i mesta Bresje, Vrlane, Grabovac, Dubnica, Kupinovac, Lukovica, Proštinac, Roanda, Subotica, Crkvenac, Bobovo, Vojska, Gložane, Dublje, Đurinac, Kušiljevo, Mačevac, Radošin, Roćevac, Sedlare i Troponje.

Geografski položaj Svilajnca, na desnoj obali Velike Morave i u donjem toku Resave, uslovio je da su ovi plodni krajevi bili naseljeni još u najdavnija vremena. Tu su prvo živeli Tračani, a onda su ih zauzeli Rimljani i osnovali provinciju Gornju Meziju. Teritoriju Resave su slovenska plemena prilično rano naselila, a bili su poznati kao Moravci i Braničevci. Tokom perioda Srpske despotovine, područje današnje varoši doživelo je veliki kulturni i ekonomski napredak. U pisanim dokumentima iz 1467. godine govori se o selu „Svilajnac sa 30 kuća“, a veruje se da je naselje dobilo ime po preovlađujućem zanimanju svojih stanovnika, koji su uzgajali svilene bube i proizvodili svilu.

U naselju Svilajnac, kako pokazuju podaci sa popisa iz 2011. godine, živi više od 9 hiljada ljudi, dok cela opština broji preko 23 hiljade žitelja. Srtanovnici ovih krajeva se tradicionalno bave poljoprivredom i trgovinom, a u poslednje vreme napreduje i industrijska proizvodnja. U mestu rade dva velika međunarodna preduzeća koja se bave proizvodnjom i preradom povrća. To je „Tri Stan Fresh Produce“, firma za uzgoj i konzerviranje cvekle i kornišona, kao i „Green Only“, preduzeće za proizvodnju začinskog bilja za tržište Evropske Unije. Polovinom 2010. godine Svilajnac postaje Nacionalni centar za organizaciju proizvodnje organske hrane u oblasti stočarstva. Obrazovne institucije u Svilajncu obuhvataju predškolsku ustanovu, osnovnu školu, Srednju školu, u okviru koje radi Gimnazija, a školuju se i budući ekonomski tehničari, mašinbravari, mehaničari grejne i rashladne tehnike, trgovci, kuvari i konobari. Tu je i Poljoprivredno - veterinarska škola sa Domom učenika, Fakultet ekološke poljoprivrede, koji radi u okviru Univerziteta Educons, kao i Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak.Za kulturni život u Svilajncu zadužen je mesni Centar za kulturu, čija je glavna manifestacija „Sinđelićevi dani“, koja se tradicionalno organizuje krajem maja u spomen resavskog vojvode Stevana Sinđelića. Amatersko pozorište iz Svilajnca je jedno od boljih u Srbiji. Ovdašnja Kulturno - umetničko društvo „Sinđelić“, takođe, postiže značajne rezultate i sastoji se od dečjeg, pripremnog i izvođačkog ansambla.

Od kulturno - istorijskih spomenika značajan je obližnji manastir Manasija, kuća Stevana Sinđelića, Aleja palih boraca, spomenici Mari Resavkinji i Stevanu Sinđeliću, kao i Prirodnjački centar Srbije, naučno - obrazovna ustanova i muzej posvećen naučnom turizmu. U njemu se nalaze 4 tematske izložbe: „Geološki vremeplov“, „Svet dinosaurusa“, „Svet minerala i stena“ i „Biodiverzitet Srbije“.

S obzirom na to da Akademija Oxford kontinuirano radi na unapređenju svojih usluga i proširivanju broja svojih korisnika, i žiteljima Svilajnca i okolnih mesta nudimo mogućnost da u našem prevodilačkom centru dobiju prevod svojih službenih materijala na jezik koji im je potreban, kao i overu pečatom ovlašćenog stručnjaka. Takođe, za sve zainteresovane stanovnike ovih krajeva, organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih se uspešnim polaznicima dodeljuju međunarodno priznati sertifikati, ali i profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za različite poslove za koje je potreban III ili IV stepen stručne spreme.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Svilajnac?

Prevodioci i sudski tumači Svilajnac, koji se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave profesionalnom obradom vaše dokumentacije su diplomirani filolozi sa perfektnim poznavanjem leksike, gramatike, pravopisa, sintakse i ostalih segmenata jezika sa kojima rade. Njihove prevodilačke veštine, kao i radno iskustvo su zaista na zavidnom nivou, o čemu svedoče i mnogobrojni zadovoljni klijenti koji, po pravilu, nakon prvog angažovanja, nastavljaju da sarađuju sa nama kad god im se javi potreba za prevodom i overom službenih materijala. Naši jezički stručnjaci će, dakle, precizno i tačno prebaciti sadržaje vaših dokumenata na jezik koji želite, poštujući, pri tom, sva pravila rada sa ovakvim tipom pisanih materijala. Takođe će se držati aktuelnih zakona i propisa, budući da rade sa spisima koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa. Prevodioci i sudski tumači Surdulica perfektno poznaju i stručnu pravnu terminologiju, te će veoma voditi računa o prevodu ovih izraza i odrednica.

Dakle, prebacivanje teksta izvornika na novi jezik mora biti obavljeno veoma pažljivo, budući da u prevodu ne sme biti izostavljena ni jedna sitnica koja se nalazi u osnovnom dokumentu. Nisu dozvoljene bilo kakve improvizacije i uplitanje subjektivnih tumačenja, već se sadržaj, a posebno stručni izrazi i termini, prevode precizno i jezički korektno. U tekstu prevoda ne sme biti slovnih, pravopisnih ni gramatičkih grešaka, a stil izrade novog dokumenta mora odgovarati specifičnom, takozvanom administrativnom, stilu, kojim se pišu službeni materijali. Kada se prevodilački posao završi, spis na novom jeziku pregledaju prvo sami njegovi autori, a potom i lektori, te će on tako zasigurno biti „očišćen“ i od najsitnijih grešaka i nepravilnosti i potpuno usklađen sa originalom. Poklapanje prevoda sa sadržajem izvornog dokumenta je od ključne važnosti, jer će on, jedino ako je pomenuti uslov ispunjen, moći da bude regularno overen pečatom ovlašćenog stručnjaka. U tu svrhu se, na početku procesa overe, i vrši upoređivanje dokumenta na novom jeziku sa njegovim originalom. Ukoliko prevodilac i sudski tumal Svilajnac utvrdi da su to dva sasvim jednaka spisa koji su samo napisani različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj, a zatim će dodati i svojeručni potpis. Sada je ovaj materijal u potpunosti spreman za uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj, budući da je, regularno overen, sa stanovišta zakona jednak svakom drugom originalu.

Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Svilajnac?

Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, dugogodišnjoj praksi i prevodilačkom umeću, prevodioci i sudski tumači Svilajnac kadri su da savladaju i najveće profesionalne izazove, te tako prevode i overavaju sve vrste službenih materijala, bilo da su lične prirode ili se odnose na neku sferu društvenog života.

Pored karakterističnih ličnih isprava, odnosno, lične karte i pasoša, prevodilac i sudski tumač Svilajnac profesionalno obrađuje i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), kao i potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu, ali i ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. Tu se, recimo, mogu ubrojati raznovrsne potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja koja je, u odgovarajućim situacijama, potrebno predati nadležnoj službi u cilju ostvarivanja nekih ličnih prava ili ispunjenja podnetog zahteva. Tako prevodioci i sudski tumači Svilajnac rade i sa vrlo često traženom potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, kao i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, te sa saglasnošću o zastupanju, potvrdom o neosuđivanosti, nasledničkom i svim ostalim zvaničnim izjavama pojedinaca, potvrdom o mestu boravka i mnogim drugim srodnim pisanim materijalima. U širem smislu, u lična dokumenta mogu se ubrojati i ona koja se tiču obrazovanja, a čiji se overeni prevodi traže radi školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Svilajnac obrađuju diplome i sve dodatke koji uz njih idu, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o položenim ispitima, prepise ocena, kao i uverenja o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i ostale zvanične materijale kojima se potvrđuje nivo školske spreme određene osobe ili koji se odnose na neke institucije obrazovnog sistema. S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi odlučuju za korišćenje inostranih medicinskih usluga ili tretman uvoznim lekovima i preparatima, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo pisane materijale iz oblasti medicine ili farmacije. Tako prevodilac i sudski tumač Svilajnac radi sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i ostalim sličnim spisima.

Svi koji posluju ili imaju dodira sa naukom, građevinom ili tehnikom imaju potrebu za overenim prevodima različitih pisanih materijala iz ovih delatnosti. Prevodilac i sudksi tumač Svilajnac može da uradi overeni prevod laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, naučnih i tehničkih patenata, ali i uputstava za rukovanje, građevinskih projekata i propratne građevinske dokumentacije i drugih materijala ovog tipa. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod i overu dokumenata koja su vam potrebna za učešće na nekom tenderu, odnosno, javnom prikupljanju ponuda, bez kojih se ne može ni zamisliti savremeno poslovanje. To su, recimo, obrasci, opšti uslovi, predmeri, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodilac i sudski tumač Svilajnac radi i sa svim ostalim pisanim materijalima potrebnim za poslovanje na nivou više država. Tu, između ostalog, spadaju rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), a uz to i ulazne i izlazne fakture, bilansi uspeha, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnji izveštaji, različite poslovne odluke, kao i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni ugovori i ostsli biznis sporazumi, ali i revizorski izveštaji, statut preduzeća, bilansi stanja i mnoga druga dokumenta koja se upotrebljavaju u sferi međunarodnog biznisa.

U domen rada naših stručnjaka ulaze i pisani materijali koji se koriste u sudskim i pravnim poslovima, te tako prevodilac i sudski tumač Svilajnac prevodi i overava presudu o razvodu braka, ali i sve ostale sudske odluke, rešenja i presude, kao i razne vrste pravno zasnovanih sporazuma, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, te brojne pravilnike, izveštaje, licence, sertifikate, punomoćja, ovlašćenja, a uz to i dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize i ostala srodna dokumenta. Kod nas možete dobiti i precizan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Prevodioci i sudski tumači Svilajnac, pored odgovarajućih stručnih kvalifikacija, poseduju i licencu za rad koju su odobrili nadležni organi Republike Srbije. Oni su, pre imenovanja na funkciju koju obavljaju, položili predviđenu profesionalnu zakletvu i njom se obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema važećim propisima i zakonima i, iznad svega, poštovati ličnost i privatnost svojih klijenata. Takođe su dužni da strogo čuvaju sve podatke koji im se u poslu otkrivaju, a koji su sadržani u dokumentima dostavljenim na obradu. Dakle, možete biti potpuno sigurni da će vaši materijali kod nas biti apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe, te da ćete, uz kvalitetan prevod i overu prema zakonom definisanoj proceduri, dobiti i neophodnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju.

Prevodioci i sudski tumači Svilajnac prevode u okviru sledećih jezika

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevode službenih materijala koji obuhvataju više od 40 jezika, zastupljenih širom sveta. Osim prebacivanja sadržaja dokumentacije sa ili na srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Svilajnac može da ponudi i prevode u okviru ostalih slovenskih jezika: ruskog, ukrajinskog, hrvatskog, slovenačkog, bosanskog, makedonskog, bugarskog, poljskog, češkog i slovačkog. Podrazumeva se da naši stručnjaci u svom radu koriste i popularne i svuda zstupljene jezike, kao što su engleski, francuski, nemački, španski, portugalski, ali i grčki, italijanski, arapski i turski. Možemo da ponudimo i prevode u domenu mađarskog, rumunskog, albanskog, holandskog i skandinavskih jezika - norveškog, finskog, danskog i švedskog. Budući da su stručnjaci za hebrejski, romski, persijski, estonski, pakistanski i korejski retki na našim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da su jedni od njih članovi naše profesionalne ekipe, te svojim klijentima možemo, sa velikim zadovoljstvom, da ponudimo i prevodilačke usluge koje se tiču ovih jezika. Prevodilac i sudski tumač Svilajnac kvalifikovan je i za rad sa kineskim, japanskim, ali i sa latinskim, koji je, iako već vekovima nije živ, odnosno, govorni jezik, i u naše vreme zastupljen u pisanim materijalima iz oblasti pravnih nauka, medicine, veterine i farmacije. U mogućnosti smo da usluge prevoda i overe službenih materijala pružimo i klijentima sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih poteškoća, budući da u svojim redovima imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Razume se da najčešće radimo prevode koji uključuju srpski jezik, ali to i nije nešto što bi nas izdvojilo od ostalih institucija koje se bave istim poslom, budući da se ovakve prevodilačke usluge svuda nude. Međutim, ono što naš prevodilački centar čini specifičnim jeste usluga neposrednog prevođenja sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Svilajnac u toj meri opšte obrazovan i stručan, širokih shvatanja i interesovanja, ali i vrlo umešan u prevođenju, da jedan dokument koji je izvorno napisan na nekom stranom jeziku može, ako je to potrebno klijentu, direktno, u jednom potezu da prebaci na drugi, takođe strani, jezik. Ovaj posao se, naime, u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, odnosno, u dve faze. Prvo se sadržaji prebacuju sa izvornog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako se nepotrebno gubi vreme, ali i novac, te nam se klijenti redovno obraćaju kada im je potreban ovakav tip prevoda, s obzirom na to da kod nas za kraće vreme i po povoljnijoj ceni nego na drugim mestima dobijaju materijal na jeziku koji im je potreban.

Prevodilac i sudski tumač Svilajnac nastoji da klijentima u svakoj situaciji ponudi najpovoljnije rokove za ispunjenje traženih zahteva, međutim, ponekad se dogodi da stranka nije u mogućnosti da ih prihvati jer joj je prevod potreban što pre. Tada možemo da ponudimo uslugu „hitnog prevoda“ materijala i omogućimo korisniku da sam odredi termin za završetak posla. Iako su okolnosti delovanja izmenjene i otežane, naši stručnjaci će dati sve od sebe da ono što je potrebno ostvare i to u utvrđenom vremenskom intervalu. I u ovakvoj situaciji možete biti sigurni da kvalitet našeg rada neće biti izmenjen, to jest da će ostati na vrhunskom nivou. Postoji, ipak, nešto što će biti drugačije nego inače, a to je cena prevodilačke usluge, koja će sada biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“. Ona se formira shodno broju prevedenih strana, ali i u zavisnosti od dužine vremenskog perioda koji nam je ostavljen za završetak prevoda.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Svilajnac?

Odgovorno tvrdimo da u našem centru možete dobiti jedne od najkvalitetnijih, ako ne i najkvalitetnije, prevode na ovim prostorima, no, ipak, vama prepuštamo da odlučite da li ćete nas angažovati za kompletnu obradu dokumentacije, koja obuhvata i prevod i overu, ili ćete, pak, tražiti da samo overimo prevode koje nisu uradili stručnjaci Akademije Oxford. U ovom drugom slučaju obavezni smo da, takođe, sledimo uobičajenu proceduru overe, koju, uostalom, primenjujemo i kod materijala koje su na traženi jezik prebacili prevodioci i sudski tumači Svilajnac. Preciznije rečeno, moraćemo vaš prevod detaljno i vrlo pažljivo da uporedimo sa njegovim originalom, koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Radi se o tome da jedino prevod koji potpuno u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade, odgovara svom izvoru, može biti regularno overen i prihvaćen od strane nadležnih institucija. Ukoliko, dakle, vaš dokument ispunjava pomenute uslove, biće overen jedinstvenim pečatom licenciranog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom.

Čin overe, međutim, neće moći da se sprovede u slučaju da se ispostavi da prevod u nečemu odudara od teksta izvornika ili su u njemu uočene neke druge nepravilnosti. No, i u ovakvoj situaciji možemo da vam pomognemo! Svakako vam nećemo nuditi da prevodioci i sudski tumači Svilajnac ponovo prevode vaš dokument, već će naši lektori i korektori uraditi redakturu spornog materijala i omogućiti vam da brže i jeftinije dobijete dokument na traženom jeziku koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen. Oni će, dakle, prvo pregledati prevod i original, u svemu izjednačiti njihove sadržaje, proveriti i, ako je potrebno, popraviti prevod stručnih izraza i termina, korigovati eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške i spis prilagoditi duhu traženog jezika.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Svilajnac potpuno obrade vaša dokumenta, morate nam na uvid dostaviti originalne materijala ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije. Možete ih lično doneti u naše predstavništvo i predati ovlašćenom koordinatoru, a možete ih i poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Jedino ako tražite da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, ali, kako se elektronskom poštom ne mogu dostavljati originali, imaćete obavezu da nam ih naknadno na neki od predviđenih načina pošaljete ili donesete, kako bi prevodilac i sudski tumač Svilajnac mogao da sprovede proces overe prevoda.

Obrađena dokumenta, zajedno sa originalima, možete lično podići u poslovnici Akademije Oxford ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam budu dostavljena. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo ili ćete meterijale dobiti u formi preporučene poštanske pošiljke. Dostava na adresu se naplaćuje prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe i to potpuno odvojeno od troškova vezane za usluge naših stručnjaka koje ste, u konkretnoj situaciji, koristili.

Cena prevoda se obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, u skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos tome što jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Cene svih usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome raspitati kod ovlašćenih službenika u našoj filijali.

Šta je to Apostille overa?

Overa dokumenata Apostille pečatom predstavlja potvrdu na višem nivou od overe pečatom licenciranog stručnjaka. Nju u našoj zemlji sprovode predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova i uvedena je nakon što je stotinak svetskih država potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. godine. Apostilirana dokumenta se mogu upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica i ne zahtevaju dalje provere niti overe.

Apostille overa nikada ne isključuje onu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, a ni ne primnjuje se kod svih tipova zvaničnih dokumenata. Tako se, recimo, nikada ne radi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Pored toga, apostiliranje ima svoje specifičnosti, te se ne sprovodi uvek na isti način. Kod nekih materijala potrebno je Apostille-om overiti samo prevod, a kod nekih drugih i prevod i original. Takođe, ima situacija kada se traži da i sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik, budući da je Apostille urađen u obliku štambilja i da se u njega, na tačno određen način, upisuju traženi podaci.

Kako prevodilac i sudksi tumač Svilajnac nije zadužen za apostiliranje, on nema ni obavezu da do detalja poznaje ovaj postupak, te će vam samo pružiti osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu u kojoj ćete moći da se o svemu podrobno raspitate. Ako ustanovite da vaš konkretni materijal treba apostilirati, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde u Svilajncu pitati za overu Apostille-om?

Sve potrebne informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se upotrebljavati u inostranstvu možete dobiti u Sudskoj jedinici u Svilajncu, u Ulici Svetog Save 64 ili na broj telefona 035-312-179. Ukoliko bude bilo potrebno, možete se obratiti i neposredno nadređenoj instituciji, odnosno, Osnovnom sudu u Despotovcu, čija je adresa Saveza Boraca 71, a broj telefona 035-611-145.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ukoliko nam se obratite mejlom ili telefonom ili, pak, lično dođete u poslovnicu. Ako bude potrebe, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Svilajnac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Svilajnac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Svilajnac

Spisak sudskih tumača za grad SvilajnacSudski tumači za grad SvilajnacSpisak sudskih tumača za grad Svilajnac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Svilajnac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SvilajnacSudski tumači za grad SvilajnacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Svilajnac

Sudski tumači i prevodioci u Svilajncu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!