Sudski tumač Vidikovac

Vidikovac je novo solitersko beogradsko naselje, čija gradnja je počela sedamdesetih godina prošlog veka na teritoriji opštine Rakovica. Naselje je planski građeno, u obliku koncentričnih krugova, sa nizovima solitera od kojih najviši imaju po 24 sprata. Ovdašnja glavna ulica, Vidikovački venac, koja se nekada zvala Partizanska, je kružnog oblika, a najveća saobraćajnica, ulica Patrijarha Joanikija, koja povezuje Vidikovac sa drugim delovima grada, prolazi kroz centar i deli naselje na dva dela. Granične konture naselja čine ulica Pilota Mihajla Petrovića, koja vodi u dolinu, ka centru Rakovice, te Ibarska magistrala na zapadnoj strani. Sa severne strane Vidikovca je naselje Cerak Vinogradi, na jugu su Kneževac i Labudovo brdo. Naselje Vidikovac je dobilo ime po brdu na kojem se nalazi njegov veći deo i sa koga se odlično vide istočni delovi Beograda. Manji deo naselja Vidikovac je na padini koja se spušta prema Staroj Rakovici i taj deo se naziva Vidikovačka Padina.

Naselje Vidikovac, koje danas ima oko 20 hiljada stanovnika, projektovano je kao stambeno ali je devedesetih godina nelegalno ili polu - legalno igrađen veliki broj ugostiteljskih, privrednih, trgovinskih i drugih komercijalnih objekata. Danas se ovde nalaze: dve osnovne škole, vrtići, tržni centar, velika zelena pijaca i lokalni buvljak (neuređena pijaca polovne i robe sumnjivog kvaliteta i porekla), sportski tereni, policijska stanica, pošta, apoteke, takoreći sve što je građanima potrebno za prijatan život u naselju. Jedini problem je nedovoljno organizovana zdravstvena služba, jer Vidikovac nema svoj Dom zdravlja, a najbliža ambulanta, privremeno smeštena u nenamenske prostorije, je u susednom naselju Labudovo brdo. Parohijska crkva za pravoslavne vernike sa Vidikovca, Hram Preobraženja Gospodnjeg, nalazi se u centru naselja i počela je sa radom 1996. godine.Udaljenost Vidikovca od strogog centra Beograda je 12 kilometara i postoji dobra povezanost sa svim krajevima grada mnogobrojnim autobuskim linijama. Ibarska magistrala, koja prolazi pored naselja, omogućava da se brzo stigne ili do centra Beograda ili da se novoizgrađenom obilaznicom, bez vožnje kroz grad, dođe do Srema ili uključi na auto - put koji povezuje sever i jug Srbije.

Stanovnici naselja Vidikovac, koji imaju potrebu za prevodom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i overom prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka, mogu ove usluge dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, gde rade iskusni i visoko kvalifikovani jezički stručnjaci. Pored toga, kod nas se žitelji ovog dela grada mogu profesionalno osposobiti, to jest, prekvalifikovati ili dokvalifikovati, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, naučiti neki strani jezik na kursevima koje vode iskusni i profesionalni predavači i nakon toga dobiti mrđunarodno priznat sertifikat o stečenom znanju, ali se i osposobiti za rad na računarima u skladu sa najnovijim svetskim standardima. Budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima takođe možemo da ponudimo i odlično osmišljenu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u željenim obrazovnim institucijama.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Vidikovac?

Svi članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford imaju potrebne stručne kvalifikacije za rad sa zvaničnom dokumentacijom, koji nije ni malo jednostavan i zahteva veliku posvećenost i odgovornost. Svi prevodioci i sudski tumači Vidikovac diplomirali su na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta sa najvišim ocenama i takođe od nadležnih državnih organa dobili licence za rad. Mnogi od njih su izvorni govornici svih radnih jezika, što kvalitet prevoda bez sumnje podiže na viši nivo, a klijentima nudi sigurnost da će dobiti materijal na jeziku koji traže, urađen sasvim u skladu sa originalnim materijalom. Prevodioci i sudski tumači Vidikovac imaju vrhunske pisane i govorne sposobnosti kada su u pitanju jezici za koje su kvalifikovani, a vrlo dobro poznaju i gramatička, pravopisna, sintaksička i druga pravila i u radu ih bezuslovno poštuju. S obzirom na to da se, pored prevođenja, bave i legalizacijom novog dokumenta na zakonom utvrđen način, odlično su upoznati i sa svim pravilima i regulativama, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u službenim spisima. Zahvaljujući dugogodišnjim profesionalnom iskustvu, prevodilačkoj veštini i neospornim stručnim kvalifikacijama, u mogućnosti su da klijentima obezbede overeni prevod dokumenata na jednom mestu, uvek u dogovoreno vreme i po više nego povoljnim cenama.

Prvi deo obrade zvaničnih dokumenata predstavlja, zapravo, prebacivanje sadržaja materijala na traženi jezik. Ovaj posao mora biti obavljen vrlo pažljivo i precizno, jer materijal koji nije obrađen u skladu sa predviđenim pravilima ne može ni da bude zvanično legalizovan. Očekuje se, naime, da prevodioci i sudski tumači Vidikovac sve što se nalazi u izvornom dokumentu tačno prevedu na novi jezik, a da pritom posebno vode računa o prebacivanju stručnih izraza i termina, koji moraju biti potpuno jasno i nedvosmisleno izraženi, pošto utiču na tumačenje samog službenog materijala. Tokom rada na prevodu, prevodioci i sudski tumači Vidikovac slede pravopisna, gramatička i druga pravila jezika na koji se sadržaj prebacuje, a novi materijal izrađuje se u takozvanom administrativnom stilu koji se koristi u službenim spisima i vrlo je karakterističan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, prolazi dvostruku kontrolu - prvu će da urade sami prevodioci, a drugu lektori, te će se na taj način ispraviti sve greške, nepravilnosti i odstupanja od originalnog dokumenta, te će prevod, doteran do perfekcije, ući u postupak legalizacije, kada će biti vrlo pažljivo upoređen sa osnovnim dokumentom, koji se, shodno tome, takođe mora dostaviti na uvid. Prevodilac i sudski tumač Vidikovac ima, naime, obavezu da, pre nego što svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem overi prevedeni materijal, potvrdi njegovu identičnost sa originalom i to je, zapravo, svrha ovog postupka upoređivanja. Dakle, ako su prevedena i originalna verzija konkretnog dokumenta u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima, kao i u stilu izrade sasvim identične, prevod će biti legalno overen i uvršćen u rang pravno validnih materijala koji mogu da se koriste u međunarodnom pravnom saobraćaju i podnose svim ustanovama jednog sistema.

Prevodilac i sudski tumač Vidikovac radi sa sledećim jezicima

Na zahtev klijenata, sadržaji zvaničnih dokumenata mogu da budu prebačeni na više od 40 jezika. Prevodioci i sudski tumači Vidikovac najčešće, naravno, dobijaju zahteve za sadržaje zvaničnih materijala prebace na jezike koji su najrasprostranjeniji po broju govornika i traženi u svim delatnostima, a to su, na primer, engleski, ruski, francuski, nemački, portugalski i španski, ali i, naravno, sa ovih na neke druge jezike koji su klijentu u konkretnoj situaciji potrebni. Vrlo često radimo i sa italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, poljskim, češkim i slovačkim, ali i sa jezicima država iz našeg neposrednog okruženja, poput mađarskog, rumunskog, bosanskog, bugarskog, hrvatskog, albanskog i makedonskog. Prevodilac i sudski tumač Vidikovac kvalifikovan je i za rad sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, kao što su, recimo, norveški, švedski, finski i danski, ali i sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, kineskim, japanskim i latinskim jezikom. Iako su stručnjaci za persijski, estonski, hebrejski, korejski, romski i pakistanski jezik vrlo retki na ovim prostorima, možemo da se pohvalimo činjenicom da su jedni od njih takođe članovi naše profesionalne ekipe, pa klijentima sa zadovoljstvom nudimo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika. U našem prevodilačkom centru usluge obrade zvaničnih dokumenata mogu da dobiju i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, s obzirom na to da u svojoj profesionalnoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Jasno je da prevodioci i sudski tumači Vidikovac najčešće imaju zadatak da zvanična dokumenta i javne isprave prevedu sa nekog stranog jezika na srpski ili, obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, no usluga po kojoj se prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na ostale institucije iz iste branše jeste direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Rečju, prevodilac i sudski tumač Vidikovac je veoma stručan, iskusan, opšte obrazovan i informisan i umešan u obavljanju svog posla, da dokument izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš materinji može, ukoliko je to korisniku potrebno, da u jednom potezu prebaci na drugi traženi strani jezik. Prednost ovakvog metoda rada postaje očigledna ako se zna da se isti posao u većini drugih prevodilačkih agencija na ovim prostorima obavlja postupno u skladu sa principom korak po korak, tačnije rečeno, sadržaji zvaničnih materijala se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek nakon toga, sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako postupak traje duže, a više i košta, budući da tako na obavljanju opisanog posla moraju da rade najmanje dva stručnjaka - jedan za osnovni, drugi za traženi jezik.

Prevodilac i sudski tumači Vidikovac posao koji mu je poveren uvek nastoji da završi u što kraćem vremenskom periodu, ali ukoliko se dogodi da korisnik nije u prilici da prihvati ponuđene rokove, pošto mu je potrebno da materijal na novom jeziku dobije što pre, možemo da uradimo i takozvani „hitan prevod“ materijala, koji je karakterističan ne samo po brzini rada, već i po tome što tada klijent dobija mogućnost da sam odredi termin za završetak prevoda koji mu najviše odgovara. Prevodioci i sudski tumači Vidikovac i u takvoj situaciji zadržavaju uobičajeno visok kvalitet rada i preciznost prevoda i čine sve što je u njihovoj moći da zahteve svojih korisnika ostvare u zadatom roku. Ipak, činjenica da rade u izmenjenim i otežanim okolnostima i pod znatno većim pritiskom utiče i na cenu ove prevodilačke usluge, koje će, stoga, biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“, čija visina zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Vidikovac završe prevod.

Prevodioci i sudski tumači Vidikovac obrađuju sledeća dokumenta

Naši jezički stručnjaci vrlo često dobijaju zahteve da profesionalno obrade takozvanu poslovnu dokumentaciju, odnosno materijale koji se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firme i, uopšte, u biznisu koji se obavlja na nivou više država. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Vidikovac radi sa bilansima stanja, rešenjima o osnivanju pravnog lica, statutom preduzeća, finansijskim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, kao i sa izvodima iz Agencije za privredne registre i svim tipovima poslovnih odluka. Kod nas, takođe, možete dobiti i overene prevode poreskog identifikacionog broja (PIB-a), revizorskih izveštaja, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilansa uspeha, osnivačkog akta preduzeća, godišnjih izveštaja i svih vrsta poslovnih sporazuma, kao što su ugovori o saradnji, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga i mnogi drugi.

Oblast delovanja naših stručnjaka pokriva i pisane stručne materijale iz domena tehnike, građevine i nauke, pa tako prevodilac i sudski tumač Vidikovac prevodi i overava deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Osim različitih vrsta punomoćja, ovlašćenja, sertifikata, licenci, izveštaja i pravilnika, prevodilac i sudski tumač Vidikovac može da obradi i sve tipove sudskih odluka, rešenja i presude, od kojih se, na primer, vrlo često traži overeni prevod presude o razvodu braka, ali i različite sporazume koji imaju zakonsku osnovu, kao što su, recimo, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Ukoliko je to potrebno klijentu, prevodilac i sudski tumač Vidikovac može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Budući da se u današnje vreme mnogi odlučuju da potraže medicinsku pomoć van granica svoje zemlje ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, prevodilac i sudski tumač Vidikovac često ima zadatak da prevede i overi dokumenta koja su povezana sa farmacijom ili medicinom i njihovoj obradi pristupa sa posebnom pažnjom i posvećenošću, budući da se neposredno odnose na zdravlje i živote ljudi, te iz ovih oblasti radi sa lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i ostalim srodnim materijalima.

Kako savremeno poslovanje vrlo često podrazumeva učešće na javnim prikupljanjima poslovnih ponuda, takozvanim tenderima, prevodioci i sudski tumači Vidikovac profesionalno obrađuju i sve materijale koji su potrebni za učešće na nekom od njih, a to su, na primer, obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Savremeno doba otvorenih granica mnogima je omogućilo da se zaposle, školu ili usavršavaju van granica svoje zemlje, ali je, u tu svrhu, potrebno da imaju overene prevode različitih dokumenata iz oblasti obrazovanja kojima će moći da potvrde nivo svoje školske spreme ili dokumentuju način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama. Tako iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Vidikovac prevodi i overava prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i, naravno, diplomu i sve dodatke koji uz nju idu.

Ukoliko je potrebno da ostvarite neka lična prava u inostranstvu ili obavite drugi konkretni posao vrlo često ćete, u tu svrhu, nadležnoj službi morati da predate kvalitetno prevedene i regularno overene potvrde, uverenja, saglasnosti, dozvole, zahteve ili izjave, pa prevodioci i sudski tumači Vidikovac mogu da vam obezbede punu obradu potvrde o redovnom zaposlenju, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, dozvole za boravak, a uz to i potvrde o redovnim primanjima, zahteva za dobijanje vize, potvrde o neosuđivanosti, nasledničke i svih drugih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, potvrde o mestu boravka, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja se vrlo često prevodi i overava, budući da bez nje nije moguće ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

U oblasti ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Vidikovac obrađuju ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), pasoš, ali i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i sve ostale službene materijale koji se tiču isključivo jedne osobe.

Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, prevodioci i sudski tumači Vidikovac su, pre stupanja na dužnost, prošli odgovarajuće provere podobnosti za bavljenje jednom tako odgovornim poslom i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, već i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na prevod i overu. Oni će, dakle, u svakoj situaciji čuvati vašu privatnost, dokumenta koja obrađuju zaštititi od bilo kakvog vida nepoželjne upotrebe i prema podacima koji im se, tokom rada, otkrivaju se odnositi kao prema poslovnoj tajni. Tako ćete, ukoliko odlučite da našim stručnjacima poverite obradu svojih zvaničnih materijala, pored vrlo preciznog i kvalitetno urađenog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i sigurnost koja je potrebna prilikom rada sa ovakvim spisima i bezuslovnu diskreciju.

Koje još usluge mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Vidikovac?

S obzirom na to da je kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava najpovoljnija i, u pogledu finansija, najisplativija za naše klijente, budući da na jednom mestu, bez lutanja od službe za službe, dobijaju materijal na traženom jeziku koji je zvanično legalizovan, najčešće upravo i dobijemo zahteve za ovakvom vrstom usluga. Međutim, kako Akademija Oxford uvek nastoji da izađe u susret zahtevima i potrebama svojih klijenata, prihvatićemo i da uradimo samo overu dokumenata koja su na traženi jezik prebačena van našeg prevodilačkog centra. I tada ćemo svakako do kraja sprovesti predviđenu proceduru legalizacije, što znači da nam na uvid morate dostaviti originalna dokumenta kako bi prevodilac i sudski tumač Vidikovac mogao da ih, u svim predviđenim pojedinostima, uporedi sa prevodom koji imate. Ovaj postupak nije predviđen samo za prevode koji nisu izašli iz našeg centra, jer sumnjamo u njihov kvalitet, već se on sprovodi na isti način prilikom overavanja bilo kojih prevedenih materijala, jer je neophodno da se, pre čina legalizacije, potvrdi potpuno poklapanje dokumenta na novom jeziku sa njegovim originalom, kako u sadržaju, tako i u pogledu korišćenih stručnih izraza i termina i stila kojim je napisan. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Vidikovac utvrdi da vaš prevod u svim pomenutim karakteristikama odgovara originalu, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Nakon toga ga možete, bez problema, upotrebljavati u svim administrativnim, pravnim i drugim legalnim poslovima, s obzirom na to da, sa stanovišta prava i zakona, on spada u isti rang kao i ostali originali.

Ponekad se, međutim, ispostavi da vaš prevod nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade zvaničnih materijala, to jest, da u nečemu odudara od osnovnog dokumenta ili sadrži druge greške i nepravilnosti. U takvoj situaciji prevodilac i sudski tumač Vidikovac ne može da sprovede zvaničnu overu, pa će najverovatnije predložiti da lektori i korektori, vrlo važni članovi naše profesionalne ekipe i prekaljeni jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta. Oni će, pre svega, da izvrše temeljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima da izjednače ova dva dokumenta, ali i da izdvoje i isprave eventualne stilske, slovne, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške, kao i da provere i, u slučaju potrebe, koriguju prevod stručnih izraza i termina, koji mora biti sasvim nedvosmislen i precizan, budući da od njega zavisi i smisao samog službenog materijala. Na taj način ćete biti pošteđeni dodatnih većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala i za kraće vreme i manje novca ćete dobiti dokument na jeziku koji ste tražili, urađen sasvim u skladu sa pravilima i očišćen od svih grešaka i nepravilnosti, te ćete, nakon overe, moći odmah da ga koristite u praksi.

Kako ostvariti saradnju sa našim jezičkim stručnjacima?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Vidikovac prave osobe za obradu vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava, imaćete samo obavezu da nam na odgovarajući način na uvid dostavite originalne materijale ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Imate mogućnost da nam dokumenta koja želite da prevedemo i overimo sami donesite u neku od beogradskih poslovnica, tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite oko drugih detalja naše saradnje, ali i varijantu da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na teritoriji glavnog grada. Postoji i mogućnost dostave dokumenata elektronskim putem, no ona je rezervisana samo za situaciju kada tražite „hitan prevod“, jer je tada naročito važno da spisi što pre dođu do naših prevodilaca kako bi oni započeli na vreme posao i, u predviđenom roku, ispunili vaše zahteve. Dakle, jedino tada možete dokumenta skenirati i poslati na naš mejl, ali napominjemo da ćete imati obavezu da nam naknadno, na neki od pomenutih načina i pazeći na rok koji ste odredili za završetak prevoda, dostavite i originalne spise, jer u suprotnom prevodilac i sudski tumač Vidikovac neće moći da do kraja sprovede proces obrade, odnosno, da zvanično overi materijale prebačene na traženi jezik.

Kada se prevodi završe i prođu kontrolu i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Dostava ili isporuka dokumenata obavlja se u skladu sa dogovorom, a na način koji korisniku, naravno, najviše odgovara. Mi nudimo mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da, u posebnom zahtevu, navedete adresu firme, kućnu ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu poverićemo kurirskoj službi sa kojom već duže vreme uspešno na tom planu sarađujemo ili će vam materijale dostaviti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Dostavu dokumenata ćete platiti nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Visina ovih troškova obračunava se u skladu sa zvaničnim cenovnikom angažovane dostavne službe, a izmirićete ih najverovatnije na licu mesta, prilikom preuzimanja materijala, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u zvaničnom cenovniku na sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim predstavništvima u Beogradu. Važno je da znate da se cena prevoda određuje prema broju obrađenih strana i da je uobičajena praksa da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Vidikovac poštuju pravilo svoje profesije koje predviđa da jedna strana prevedenog teksta sadrži 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve tipove pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta, uprkos tome što jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva sadrži znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi zvaničnih dokumenata?

Prevedeni materijali, overeni pečatom licenciranog sudskog tumača, se mogu slobodno koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju, s obzirom na to da su validni sa stanovišta zakona i tretiraju se jednako kao i ostali originali. Međutim postoje i dokumenta koja, osim ove overe, moraju biti legalizovana i takozvanim Apostille pečatom. To je formalnost uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Predviđeno je, naime, da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica, bez potrebe da se naknadno kontrolišu ili overavaju.

Postupak overe Apostille pečatom vrlo je specifičan, s obzirom na to da se ne primenjuje na isti način od svih dokumenata. Tako je u nekim situacijama potrebno prvo sadržaj konkretnih dokumenata prevesti na traženi jezik i uraditi overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, a tek nakon toga sprovesti apostiliranje, dok je kod drugih materijala postupak sasvim obrnut, to jest, prvo se radi overa Apostille pečatom, a nakon toga prevodioci i sudski tumači obavljaju svoj uobičajeni posao. Apostille pečat ima oblik štambilja i u njega su, na tačno propisan način, uneti odgovarajući podaci, pa se dešava da je potrebno, osim tekst samog dokumenta, i sadržaj Apostille pečata prebaciti na traženi jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod materijala, no, ponekad se dešava da je neophodno da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali ona nije predviđena za sve vrste zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kod ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao.

U našoj zemlji overu dokumenata Apostille-om vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u gotovo svakom većem mestu. Kako prevodioci i sudski tumači Vidikovac nisu zaduženi za ovu vrstu legalizacije, nemaju ni obavezu da do detalja poznaju pomenuti postupak, pa će vam oni o tome dati samo bazične informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu gde ćete moći o svemu da se obavestite. Prilikom raspitivanja o Apostille overi, izuzetno je važno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da overite, kao i za šta su vam potrebni dati overeni prevodi, jer ćete na taj način osigurati dobijanje tačnih i upotrebljivih informacija. Ako ustanovite da je za vaš konkretni spis potrebno uraditi overu Apostille pečatom, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original dokumenta koji apostilirate, njegovu fokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sve potrebne informacije u vezi sa apostiliranjem materijala koji će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nadležnim službama nekog od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda, no, s obzirom na to da naselje Vidikovac pripada teritoriji opštine Rakovica za koju je nadležan Drugi osnovni sud, najbolje će biti da pomenuta obaveštenja potražite u ovoj pravosudnoj ustanovi, koja se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. U istom delu Beograda smešten je i Višem sudu, gde takođe možete dobiti informacije o Apostille overi i gde, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo u ovom tekstu dali sva potrebna objašnjanja našeg načina rada i postupka prevoda i overe zvaničnih materijala, no, rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, ako nas kontaktirate mejlom ili telefonom, a možete i doći u neku od naših poslovnica u Beogradu i na licu mesta porazgovarati sa ovlašćenim službenikom. Ako procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše profesionalne ekipe.


Kategorije prevoda za Vidikovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vidikovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vidikovac

Spisak sudskih tumača za grad VidikovacSudski tumači za grad VidikovacSpisak sudskih tumača za grad Vidikovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vidikovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VidikovacSudski tumači za grad VidikovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vidikovac

Sudski tumači i prevodioci u Vidikovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!

Drugi osnovni sud