Sudski tumači i prevodioci Apatin

Gradsko naselje Apatin je privredno, administrativno, prosvetno i kulturno sedište istoimene opštine, budući da se na njenoj teritoriji nalaze još 4 naselja seoskog karaktera – Kupusina, Svilojevo, Prigrevica i Sonta. Opština Apatin se nalazi na krajnjem zapadu Vojvodine, u Zapadnobačkom upravnom okrugu, između Dunava i Hravatske, sa jedne strane, kao i Sombora i Ođžaka, sa ostalih. Preko ove teritorije prolazi kanal Dunav - Tisa – Dunav, a u samom gradu Apatinu je na popisu 2011. godine zabeleženo više od 17 hiljada stanovnika.

Na teritoriji grada i okoline u dalekoj prošlosti živeli su Sarmati, Kelti, Goti i ostali narodi, a tokom rimskih osvajanja u 1. veku, ovde je postojao vojni šanac sa utvrđenjima, značajnim za odbranu provincije Panonije. U 6. veku dolaze Sloveni, a nakon toga i Mađari, koji ovde osnivaju i svoju državu.

Tokom 14. i 15. stoleća na području današnjeg Apatina nalazili su se dvorci i feudalna imanja ondašnjih bogataša, te se oko njih naseljavaju, lađari, ribari, lovci i vodeničari. Grad su osvojili Turci 1541. godine i tu ostali narednih 140 godina. Sredinom 18. veka, Apatin postaje glavna baza nemačkih kolonista, pa počinje da se širi i razvija. U toku 18. i na početku 19. veka, grad je doživeo pravi ekonomski bum, najviše zahvaljujući trgovini, zanatstvi u brodogradnji. Otvaraju se banke i štedionice, te dolazi i do industrijskog razvoja. Mesto postaje čuveno i po cigli i crepu, koji se ovde proizvode, a kojima su građeni i pokrivani mnogi objekti u Beču i Pešti. U Drugom svetskom ratu, Apatin je ušao u sastav Hortijeve Mađarske i postao je prava ratna baza, a nakon oslobođenja, prema planu kolonizacije, ovde su naseljene mnoge boračke porodice iz Like, te se sastav stanovništva bitno promenio.Danas u gradu sa uspehom radi Apatinska pivara, najveća u Srbiji, a veliki broj preduzeća je uspešno privatizovan. Pomenuti deo naše zemlje privlačan je i za turiste, ne samo zbog obližnje Banje Junaković, već i zbog popularnih manifetacija, kao što su, recimo „Apatinske ribarske večeri“, „Lička olimpijada“ i mnoge druge. Ovde je 2009. godine otvorena i jedna od najsavremenijih, „Međunarodna Marina Apatin“, jedina na Dunavu sa pontonima od lakog plivajućeg betona.

Kako je, pored kvalitetnog rada i veoma pristupačnih cena, osnovni cilj našeg rada i da ljudima u svim delovima Srbije omogućimo pristup našim uslugama, to i svim stanovnicima Apatina i okolnih mesta možemo da ponudimo neki od naših atraktivnih programa, ili obradu zvaničnih dokumenata koju vrše prevodioci i sudski tumači Apatin, kao članovi profesionalnog tima Akademije Oxford. Kod nas se, dakle, možete efikasno i lako obučiti za rad na računarima, koji su postali nezaobilazni u svim sferama, ali i naučiti ili usavršiti neki strani jezik na kursevima koje vode kvalifikovani i iskusni predavači, a nakon kojih možete da dobijete međunarodno priznati sertifikat o znanju koje posedujete. Takođe nudimo i profesionalno osposobljavanje, što će reći, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za razna zanimanja III ili IV stepena, potrebnu svima koji teško nalaze posao u svojoj struci, a za buduće srednjoškolce, gimnazijalce i studente organizujemo i pripramnu nastavu za polaganje prijemnih ispita.

Prevodioci i sudski tumači Apatin

U slučaju da vam je, iz bilo kog razloga, potreban prevod i overa nekog zvaničnog dokumenta ili javne isprave, možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači Apatin ovu uslugu izvršiti maksimalno profesionalno, uz potpuno poštovanje vaših zahteva i rokova, kao i pod najboljim uslovima i po najkonkurentnijim cenama. Tome u prilog govori činjenica da su svi jezički stručnjaci Akademije Oxford stekli univerzitetske diplome za jezike koje u radu koriste, a neretko su i njihovi izvorni govornici, a uz to savršeno vladaju pravnom terminologijom i zakonskim regulativama koji su bitni za rad sa zvaničnim materijalima. Svi prevodioci i sudski tumači Apatin su, kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na dužnost, pred nadležnim organima položili zakletvu da će svoju dužnost obavljati savesno, postupati prema svim važećim propisima i čuvati poslovne tajne, odnosno privatnost svojih klijenata. Sva vaša dokumenta, koja nam budete poverili, biće apsolutno bezbedna i zaštićena od svake potencijalne zloupotrebe, a vi ćete, nadamo se, biti više nego zadovoljni saradnjom sa našim timom, budući da ćete povoljno, brzo i lako, doći do zakonski prihvatljive verzije vašeg dokumenta, koju ćete moći odmah da plasirate u pravni promet.

Zbog čega je uopšte potrebno overavati prevod zvaničnih materijala? Radi se o jednostavnoj činjenici da sam prevod jednog dokumenta, bez obzira na to koliko je perfektno urađen, ne poseduje zakonsku vrednost, odnosno zvaničnu potvrdu da ga je prekontrolisalo neko stručno lice i kao takav ne može da se uključi u međunarodni pravni saobraćaj. S druge strane, overavanje prevoda vam pruža mogućnost da ga nadalje koristite kao i bilo koji drugi original, s obzorom na to da štambilj licenciranog sudskog tumača u praksi znači da su prevod i original u svim aspektima potpuno jednaki, te da je ovaj materijal sasvim ispravan sa stanovišta zakona.

Prevodioci i sudski tumači Apatin rade kao savršeno uigran tim profesionalaca, budući da su njihove uloge u procesu obrade dokumenata isprepletane i međusobno uslovljene. Naime, na samom početku je od ključne važnosti da materijal bude precizno i tačno preveden na traženi jezik, pošto, s obzirom da je reč o zvaničnim spisima, ovde ne sme biti nikakve improvizacije. Dakle, svi detalji i pojmovi iz originala moraju biti pažljivo preneti na ciljani jezik, uz poštovanje njegovih gramatičkih i pravopisnih pravila, kao i stila kojim je napisan konkretni dokument, te duha jezika na koji se prevodi. O svemu ovome se strogo vodi računa, budući da prevod, pre overe, mora da prođe lektorsku kontrolu, a onda i kontrolu sudskog tumača, koji ga do najsitnijih pojedinosti upoređuje sa originalnim materijalom, kako bi utvrdio da se oni u svemu, osim u korišćenom jeziku, poklapaju. Nakon toga, na prevod stavlja svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga, te ovaj dokument postaje pravno validan i može se, bez prepreka, predavati u sve nadležne službe nekog sistema.

Koja dokumanta i u okviru kojih jezika obrađuje prevodilac i sudski tumač Apatin?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford su nesumnjivo najbolji izbor za prevod i overu dokumenata, budući da su osposobljeni i iskusni u radu sa svim vrstama javnih isprava i zvaničnih materijala.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod celokupne poslovne dokumentacije, neophodne za međunarodni biznis, a prevodilac i sudski tumač Apatin najčešće radi sa raznim fakturama, poreskim identifikacionim brojem, rešenjem o osnivanju privrednog lica, osnivačkim aktom i statutom preduzeća, poslovnim odlukama, bilansima stanja i uspeha i svom tenderskom dokumentacijom, u koju spadaju uputstva za ponuđače, predmere, obrasci, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i opšti uslovi. Pored različitih vrsta izveštaja – revizorskih, godišnjig, finansijskih i ostalih, overeni prevod se izdaje i za kupoprodajne ugovore, kao i one o saradnji i o prometu roba i usluga, te za sve tipove pravno zasnovanih sporazuma, kao što je, recimo, ugovor o doživotnom izdržavanju ili o prometu nepokretnosti.

Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u stranoj zemlji traži se prevod i overa diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavnih planova i programa fakulteta, a prevodilac i sudski tumač Apatin radi i sa svim zvaničnim dokumentima koja se u različitim situacijama podnose nekoj nadležnoj službi, a to su sve vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti, poput, na primer, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, potvrde o stanju na tekućem računu u banci ili o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o redovnom školovanju, zaposlenju ili o redovnim primanjima, te uverenja o nekažnjavanju, različitih izjava pojedinaca, uverenja o položenim ispitima i potvrde o neosuđivanosti.

Prevodilac i sudski tumač Apatin može, na zahtev klijenta, da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, kao i da, nakon preciznog prevoda, overi sva dokumenta koja su u vezi sa medicinom, farmacijom, naukom, građevinom i tehnikom. To su, između ostalih, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvosa, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i naučni patenti, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, potvrda o kvalitetu proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, tehnički patenti i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade se overeni prevodi i za kompletnu sudsku i pravosudnu dokumentaciju, koja se odnosi na sve vrste pravnih akata, to jest, na sudske odluke, presude i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka, ali i na zahtev za dobijanje vize, ovlašćenja, licence, punomoćja, sertifikate, pravilnike i izveštaje. Pored izvoda iz APR-a (Agencije za privredne registre) i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, prevodilac i sudski tumač Apatin prevodi i overava i sve vrste dozvola – za boravak, vozačku, saobraćajnu, radnu i mnoge druge, ali i, svakako, lične isprave, što će reći, pasoš i ličnu kartu.

Sva pomenuta dokumenta, ali i mnoga koja nismo naveli, mogu da se prevedu na neki od 40 jezika sa kojima radimo, a koji se govore širom sveta. Osim onih koji spadaju u najzastupljenije u prevodilačkom poslu, a to su, engleski, nemački, ruski, francuski, španski, ali i portugalski, grčki, italijanski i turski, naši eksperti u svom radu koriste i ukrajinski, holandski, poljski, češki, slovački, kao i skandinavske jezike – norveški, švedski, finski i danski. Klijentima nudimo i prevod u domenu jezika koji su vrlo retko u ponudi na drugim mestima, a to su, romski, hebrejski, persijski, estonski, pakistanski i korejski, kao i usluge stručnjaka za znakovni jezik namenjene svima koji imaju slušnih i govornih poteškoća. Osim pomenutih jezika, prevodioci i sudski tumači Apatin osposobljeni su za rad i sa rumunskim, albanskim, mađarskim, slovenačkim, makedonskim, bugarskim, kao i sa bosanskim, kineskim, japanskim i arapskim jezikom, a u mogućnosti su da materijale prevedu i sa ili na latinski jezik, uprkos tome što se on više nigde ne upotrebljava u govoru.

Jasno je da se na području naše zemlje uglavnom traži prevod na srpski jezik ili sa njega na neki drugi strani, no usluga koja naš prevodilački centar izdvaja od ostalih iz iste branše jeste direktno prevođenje u okviru dva strana jezika. Recimo, u slučaju da vaša diploma izdata na engleskom jeziku treba iz nekog razloga da se prevede na grčki, mi to nećemo, kao što je uobičajena praksa, raditi po sistemu „korak po korak“, odnosno, prvo materijal prebaciti sa engleskog na srpski, pa zatim sa srpskog na traženi grčki jezik, već će se to uraditi u jednom potezu, zaobilazeći potpuno međuprevod na naš maternji jezik. Ne samo da se na opisan način posao obavlja brže, već će i cena koju klijent za njega plaća biti niža nego na drugim mestima. Ističemo da je za ovakav način rada potrebno izuzetno veliko opšte obrazovanje, pored onog uskostručnog, kao i iskustvo u pomenutim poslovima, što sve ide na ruku angažovanju naših jezičkih stručnjaka.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Apatin?

Iako se klijenti najčešće odlučuju da kod nas obave kompletnu obradu dokumentacije, odnosno, i prevod i overu, postoje situacije kada se traži da naši stručnjaci samo overe zvanični materijal, koji je već prebačen na ciljani jezik u nekom drugom prevodilačkom centru. Svakako da prihvatamo i ovu vrstu posla, ali napominjemo da će i u pomenutoj situaciji morati da bude izvršena detaljna kontrola prevoda, u smislu upoređivanja sa originalom, pre nego što sudski tumač na njega stavi svoj potpis i pečat. Ovo je, prosto, zakonom definisana procedura, koju smo dužni da poštujemo, te vas molimo da razumete da ne smatramo da je prevod koji je uradio neko drugi, a ne naši jezički stručnjaci, lošijeg kvaliteta, nego smo obavezni da primenjujemo propisan način rada.

Kod nas možete dobiti i uslugu detaljne redakture teksta, ukoliko se, recimo, ispostavi da nešto u vašem prevodu nije urađeno kako treba ili vi sami na njega imate određene zamerke. Lektori i korektori, važni članovi našeg ekspertskog tima, će tada, uz jezički pregled originala, ukloniti sve gramatičke, pravopisne i stilske greške, u svim pojedinostima uskladiti prevod sa izvorom i doterati ga do perfekcije. Nakon toga, vaš dokument će, bez ikakvih problema, moći da dobije zvaničan karakter, stavljanjem pečata licenciranog sudskog tumača.

Uprkos tome što se naši prevodioci i sudski tumači uvek trude da daju najkraći mogući rok za završetak posla, ponekad klijentima ni to nije dovoljno brzo, te zahtevaju takozvani „hitan prevod“ materijala. Ovo znači da se usluga obrade dokumenata mora obaviti znatno brže nego što je to uobičajeno, ali svakako da ćemo za vas i to učiniti.

Dostava i preuzimanje materijala koji se prevode i overavaju

Materijale koje želite da prevedemo i overimo, među kojima svakako moraju biti i originali, možete lično doneti u našu poslovnicu ili ih poslati na našu adresu kurirskom službom ili preporučeno preko Pošte Srbije. Slanje dokumenata na mejl dozvoljeno je samo u slučaju kada se radi „hitan prevod“, pošto je tada najvažnije da ona što pre stignu do nas. No, originale neizostavno morate naknadno dostaviti na bilo koji od pomenuta dva načina, vodeći pri tom računa o roku koji ste naveli za završetak obrade.

Gotove materijale možete, takođe, preuzeti u našoj poslovnici ili naglasiti da želite da vam se pošalju na određenu adresu, što će biti učinjeno preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe. Cenu dostave sami plaćate, nezavisno od troškova za overu i prevod, i to prema zvaničnom cenovniku angažovane službe.

Sve cene usluga stručnjaka Akademije Oxford dostupne su na našem zvaničnom sajtu, a potrebne informacije mogu vam dati i naši ovlašćeni koordinatori. Visina cene prevoda određuje se prema boju prevedenih strana, a na strani se, shodno prevodilačkom principu, nalazi 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo važi za obradu svih vrsta tekstualnih materijala, pa i zvaničnih dokumenata. Cena hitnog prevoda dobija se kada na osnovnu cenu dodate taksu za hitnost, koja se određuje na osnovu količine prevedenog materijala i kratkoće roka koji ste tražili.

Apostille overa

Osim overe koju vrši sudski tumač, kod pojedinih dokumenata se traži da prevod bude overen i Apostille pečatom, a to je procedura koju u Srbiji sprovode teritorijalno nadležni sudovi. Kako prevodilac i sudski tumač Apatin nije dužan da bude detaljno informisan o načinu apostilitanja dokumenata, on vas može samo uputiti u nadležnu instituciju u vašem mestu gde ćete saznati sve što je potrebno. Overa Apostille-om nije komplikovan proces, ukoliko se tačno poznaju svi njeni aspekti, odnosno, da li se overava samo prevod ili i on i original, kao i da li se zahteva da i sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik.

Preporučujemo vam da se na vreme o svemu raspitate, kako biste, bez lutanja od službe do službe i uz manje novca, završili kompletan posao.

Kako dobiti informacije o apostiliranju dokumenata?

Sve što je važno i treba da znate o pomenutim pitanjima, možete saznati u nadležnoj službi Sudske jedinice u Apatinu, u Ulici Svetog Save 2 ili na broj telefona 025-772-152. Direktno nadređen pravosudni organ je Osnovni sud u Somboru, smešten u Ulici Venac Stepe Stepanovića 13, u okviru koga funkcioniše i Sudska jedinica u Ođžacima u Somborskoj 21.


Kategorije prevoda za Apatin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Apatin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Apatin

Spisak sudskih tumača za grad ApatinSudski tumači za grad ApatinSpisak sudskih tumača za grad Apatin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Apatin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ApatinSudski tumači za grad ApatinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Apatin

Sudski tumači i prevodioci u Apatin

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!