Sudski tumači i prevodioci Bač

Gradsko naselje Bač nalazi se u Južnobačkom okrugu i predstavlja administratuvno sedište opštine koja nosi isto ime. Od glavnog grada Republike Srbije udaljen je 140, a od Novog Sada 62 kilimetra. Teritorija opštine Bač se graniči sa Bačkom Palankom i Ođžacima, kao i sa Vukovarom u Hrvatskoj, koji se nalazi sa druge strane Dunava, a ostim Bača, u njen sastav ulazi još 5 naseljenih mesta – Bačko Novo Selo, Bođani, Vajska, Plavna i Selenča. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011., u gradu živi više od 5 hiljada ljudi, dok ih u celoj opštini ima preko 14 hiljada. Većinsko stanovništvo čine Srbi, ali ima i Slovaka, Hrvata, Mađara, Roma i ostalih, dok jedno u selu Selenča živi najveći broj osoba slovačke nacionalnosti. Zanimljiva je i činjenica da je čitava oblast u Vojvodini, Bačka, nazvana upravo po ovom mestu.

Kako se u muzeju u Budimpešti čuva mač iz bronzanog doba, pronađen u okolini današnjeg Bača, smatra se da su ovi krajevi bili naseljeni još u tom periodu. U doba rimske vladavine ovde se nalazila naseobina širih razmera koja je, najverovatnije, uništena usled najezda Varvara. Iz vremena cara Justinijana, poslednjeg rimskog i prvog vizantijskog cara, potiču i prvi pisani tragovi u kojima se spominje Bač, u jednom pismu iz 535. godine.

Shodno nekim istorujskim izvorima, ovde se u 9. veku nalazila avarska tvrđava, a Bač je početkom drugog milenijuma već postao izgrađen i utvrđen grad. Turci su ga osvojili početkom 15. stoleća, nakon pada Beograda i Mohačke bitke. U vremenu posle Velike seobe Srba, u Baču su uglavnom živeli Srbi i Hrvati (Šokci), a u doba austijske dominacije, Nemci i Mađari počinju da naseljavaju ove krajeve. Nakon Drugog svetskog rata mnogi Mađari i Nemci odlaze iz Vojvodine, a u Bač i okolna mesta dolaze kolonisti iz Bosne i Hercegovine.U pomenutom delu Srbije danas je poljoprivreda osnovna delatnost, pre svega ratarstvo. Pored toga razvijena je i agroindustrija, industrijska proizvodnja, građevinarstvo, ugostiteljstvo i trgovina. Na području opštine Bač obrazovanje se odvija u 6 osnovnih i jednoj srednjoj školi.

Kao i u većini krajeva Srbije, Akademija Oxford i u Baču može sa velikim zadovoljstvom da ponudi svoje kvalitetne programe i usluge, svima koji za tim imaju potrebe. Osim kurseva stranih jezika, nakon kojih polaznici dobijaju međunarodno priznati sertifikat, organizujemo i profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i obuku za rad na računarima, bez kojih se ne da ni zamisliti savremeni život. Svim budućim srednjoškolcima, gimnazijalcima i brucošima iz Bača i okoline možemo da ponudimo i veoma kvalitetnu i sveobuhvatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bio kojoj obrazovnoj instituciji koju žele da upišu. Najzad, ali ne i najmanje važno, za prevod i overu svih vaših dokumenata tu su prevodioci i sudski tumači Bač, iskusni i kvalifikovani za rad sa zaista svim zvaničnim materijalima.

Prevodioci i sudski tumači Bač rade sa sledećim jezicima i dokumentima

Svi stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford su pravi jezički profesionalci, sa univerzitetskim diplomama i izuzetnim govornim i pisanim sposobnostima, kada je reč o jezicima sa kojima rade, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što zaista ide u prilog vrhunskom kvalitetu njihovih usluga. Osim jezika koji spadaju u najtraženije, kada je reč o obradi zvanične dokumentacije, poput, ruskog, engleskog, nemačkog i francuskog, prevodilac i sudski tumač Bač klijentima može da ponudi i prevod sa ili na italijanski, grčki, španski, portugalski, ukrajinski, poljski, turski, kao i rad u okviru slovenačkog, češkog, holandskog, arapskog, kineskog, japanskog, ali i skandinavskih jezika – norveškog, švedskog, finskog i danskog. Vrlo često se traže prevodi dokumenata i u domenu jezika naših suseda, kao što su mađarski, bugarski, rumunski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski, a u našem prevodilačkom centru možete zatražiti i dobiti i prevod na latinski jezik ili sa njega na neki drugi, bez obzira na činjenicu da on više ne spada u žive, to jest govorne jezike. U stručnom timu Akademije Oxford nalaze se i vrsni poznavaoci znakovnog jezika, kao i, u malom broju prevodilačkih centara zastupljeni, srtučnjaci za hebrejski, estonski, romski, pakistanski, korejski i persijski jezik.

Podrazumeva se, naravno, da najčešće dobijamo dokumenta koja treba prevesti na srpski jezik, ili sa njega na neki strani, ali dešava se da klijenti traže i prevod sa jednog stranog jezika na drugi, koji, takođe, nije srpski. Upravo je to oblast u kojoj se naši jezički profesionalci ističu svojim znanjem i stručnošću, budući da ne praktikuju uobičajeni način rada u ovakvim situacijama, što će reći, da prvo urade prevod sa izvornog jezika na naš maternji, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik, već to rade direktno sa osnovnog na ciljani jezik, čime postižu veću efikasnost u radu, a klijentima mogu da ponude i nižu cenu. Saradnja sa našim ekspertima je, dakle, bez sumnje, pravi izbor, s obzirom na to da ovakvo prevođenje mogu samo da rade visokoobrazovane osobe sa širokim interesovanjima i vrhunskim nivoom poznavanja jezika.

Bilo iz kog razloga da tražite prevod i overu dokumenata i ličnih isprava, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači Bač to uraditi profesionalno, sasvim uvažavajući i poštujući vaše zahteve, a iznad svega vašu privatnost. Oni će učiniti sve da materijale koje im poverite zaštite od bilo kakve eventualne zloupotrebe, a čuvanje tajnosti podataka koji im se otkrivaju je našto što se u njihovom radu jednostavno podrazumeva. Pre imenovanja na ovu odgovornu poziciju, svi naši jezički stručnjaci položili su zakletvu koja ih, prema Zakonu o uređenju sudova Republike Srbije, obavezuje da rade pošteno, u skladu sa svim važećim propisima, a interese i sigurnost klijenata uvek stavljaju na prvo mesto.

Prevodilac i sudski tumač Bač profesionalno je osposobljen za obradu svih vrsta poslovnih, ličnih, sudskih, obrazovnih, ali i mnogih drugih tipova zvaničnih dokumenata. Pored klasičnih ličnih isprava, to jest, lične karte i pasoša, može da prevede i overi i sve ostale materijale koji su vezani isključivo za jednu osobu, a to su: izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične kjige umrlih, radna dozvola, kao i sve moguće potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, koje se u izvesnom smislu mogu tretirati kao lične, a koje se podnose nadležnim institucijama u cilju potvrđivanja ili ostvarivanja nekih zakonskih prava, te podnošenja raznih zahteva. To su, recimo, potvrda o redovnim primanjima ili o stanju na tekućem računu u banci, saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju ili o neosuđivanosti, te razne vrste ličnih izjava, tipa nasledničke i ostalih. Prevodioci i sudski tumači Bač specijalizovani su i za izdavanje overenih prevoda diplome i dodataka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i svih ostalih zvaničnih spisa i materijala koji su, na neki način, povezani sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama.

U savremenom svetu je zaista mnogo firmi koje posluju i u drugim zemljama, te se overeni prevod traži i za mnoga poslovna dokumenta. Vrlo često je potrebno na ovaj način obraditi dokumentaciju potrebnu za učešće na nekom tenderu, što predstavlja jedan od bitnijih modela modernog biznisa. Ovde spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Osim pomenutog, prevodioci i sudski tumači Bač iz poslovne sfere prevode i overavaju i izvode iz APR-a (Agencije za privredne registre), rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha i stanja, kao i godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, poslovne odluke, ulazne i izlazne fakture, poreski identifikacioni broj (PIB), te sve tipove poslovnih ugovora – one o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajne i razne druge. U širem smislu u zvanične materijale koji se tiču poslovanja, mogu se svrstati i tehnička, građevinska i naučna dokumentacija, koja se takođe, na zahtev klijenta, prevodi i overava u našem centru. Tu mislimo, recimo, na građevinske projekte, potvrde o kvalietu proizvoda, naučne i tehničke patente,kao i na uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Prevodilac i sudski tumač Bač može da prevede i overi i sve vrste pravno utemeljnih sporazuma, kao što su, na primer, ugovor o doživotnom izdržavanju ili onaj o prometu nepokretnosti, ali i sva druga pravna akta, odnosno, sudske odluke, presude i rešenja, dozvolu za boravak, zahtev za dobijanje vize, te raznovrsne pravilnike, izveštaje, licence, ovlašćenja, sertifikate i punomoćja. Prevodilački centar Akademije Oxford je jedno od retkih mesta u Srbiji gde možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unuje.

Klijenti, takođe, često od nas traže overeni prevod raznih pisanih materijala koji se tiču medicine ili farmacije, a koji su im uglavnom potrebni radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim preparatima i lekovima, te tako, prevodilac i sudski tumač Bač obrađuje i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Koje još usluge nude prevodioci i sudski tumači Bač?

Ukoliko je već neki jezički stručnjak uradio prevod vašeg dokumenta i sada vam je potrebna samo overa istog, možete nam se slobodno obratiti. Naime, iako je za vas najbolje i najbrže da kod nas dobijete ceo paket usluga, odnosno, i prevod i overu, izaći ćemo vam u susret i kada je samo određeni segment obrade zvaničnih materijala u pitanju. Jedina vaša obaveza u ovom slučaju jeste da, pored prevoda koji imate, na uvid dostavite i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Bač mogao da sprovede zakonsku proceduru overe i da temeljno uporedi prevod sa izvorom. Isti princip rada se primenjuje i za prevode koji izlaze iz našeg centra, tako da ovde nije u pitanju sumnja u kvalitet tuđeg rada, već, jednostavno, regularan način overe koji se primenjuje u svim za to nadležnim službama. Ako, dakle, sudski tumač utvrdi da se prevedeni i originalni materijal poklapaju u svim predviđenim aspektima, prevod će overiti svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Nakon toga, vaš dokument preveden na traženi jezik, postaje sa stanovišta zakona potpuno isti kao i njegov original i može se koristiti u praksi, bez ikakvih teritorijalnih ograničenja.

Ponekad se, međutim, ispostavi da nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno shodno rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije, a ponekad i vi sami niste njime zadovoljni. U tom slučaju možemo da vam ponudimo uslugu naših izuzetno stručnih i iskusnih lektora i korektora, koji će, ako vi to budete tražili, uraditi redakturu prevedenog teksta, ispraviti sve eventualne gramatičke, stilske i pravopisne greške, ono što nije u skladu sa originalom dovesti u traženu formu i pružiti vam dokument doteran do perfekcije, koji savršeno odgovara originalu, kao i svim principima rada sa ovakvim tipom materijala.

Svi prevodioci i sudski tumači Bač nastoje da prevod i overu dokumenata završe za što kraće vreme, ali ima situacija kada su naše usluge klijentima potrebne, kako bi se narodski reklo „za juče“, odnosno u još kraćem roku nego što to obično praktikujemo. Tada se radi takozvani hitan prevod, koji podrazumeva maksimalno angažovanje naših stručnjaka sa ciljem da svoj rad uklope u termin koji klijent traži za završetak kompletnog posla.

Dostava i preuzimanje materijala koji se prevode i overavaju

Kako bi prevodi vaših dokumenata postali važeći u očima zakona, nužno je da budu overeni od strane licenciranih sudskih tumača. A da bi pomenuti stručnjaci mogli da ispune vaše zahteve i prevedene materijale svrstaju u red pravno validnih, morate im na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u za to predviđenoj službi.

Sve materijale koji se obrađuju možete lično da donesete u našu filijalu ili da ih pošaljete na adresu poslovnice u vašem gradu i to preko neke kurirske službe ili preporučeno, posredstvom Pošte Srbije. Dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl isključivo u slučaju ako za vas radimo hitan prevod, te je izizetno važno da oni što pre stignu do naših prevodilaca. No, međutim, ako očekujete da prevode i overimo na propisan način, molimo vas da nam naknadno donesete ili pošaljete i originale, obavezno imajući u vidu rok koji ste odredili za kompletiranje obrade.

Koordinatoru u našoj poslovnici možete napomenuti ili, pak, u posebnom zahtevu navesti, i na koji način želite da preuzmete overene prevode i originale vaših dokumenata, kada prevodilac i sudki tumač Bač završi posao. Svakako da ih možete lično preuzeti u našem predstavništvu, a možete zatražiti i da vam ih pošaljemo na navedenu adresu. Ovaj posao ćemo poveriti kurirskoj službi sa kojom uglavnom sarađujemo ili će ga obaviti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Naglašavamo da će jedna od pomenutih službi, koju budemo angažovali, odrediti visinu novčane nadoknade koju ćete vi platiti nezavisno od cene prevoda i overe.

Sve cene naših usluga navedene su u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome možete zatražiti i od ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Bitno je da znate da se na jednoj strani prevedenog teksta bilo koje vrste materijala, pa i zvaničnih dokumenata, shodno prevodilačkom standardu, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči, a cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana. U slučaju hitnog prevoda na osnovnu cenu se dodaje i takozvana taksa za hitnost, čija visina zavisi od količine materijala koji se prevode, kao i od toga koliko kratak rok klijent postavi za završetak posla.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Iako ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača, Apostille overa, koju vrši teritorijalno nadležan sud, neophodna je kako bi se prevodi pojedinih zvaničnih dokumenata svrstali u pravni sistem. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja Konvencije o ukidanju potrebe leglizacije stranih javnih isprava i sprovodi se u cilju neometanog korišćenja zvaničnih spisa, izdatih u jednoj državi, na teritorijama svih ostalih koje su potpisale pomenuti dokument.

Budući da prevodilac i sudski tumač Bač ne mora da zna sve detalje apostiliranja, on vas može samo uputiti na nadležnu pravosudnu ustanovu u kojoj ćete se o svemu raspitati. Sam proces overe Apostille-om nije posebno komplikovan, ali morate znati da li se njime overava i prevod i original ili je dovoljno da se pečat nalazi samo na prevodu, a posebno je važno da pitate da li se traži i prevod sadržaja pečata, jer u tom slučaju dokument koji ste preveli u našem centru nosite u osnovni sud na apostiliranje, a onda ga vraćate nama kako bi prevodioci na ciljani jezik prebacili i podatke iz pečata.

Zahtev za Apostille overu podnosite osnovnom sudu nadležnom za vaše mesto, a u tu svrhu će vam biti potreban original prevoda koji overavate, njegova fotokopija koja ostaje sudu i fotokopija vaše lične karte.

Kako dobiti validne informacije o Apostille-u?

Veoma je važno da službeniku nadležne institucije precizno navedete koji dokument treba da overite, kao i za šta ćete ga tačno u praksi dalje koristiti, da biste dobili pouzdane i upotrebljive informacije. Sve to možete saznati u Kancelariji za prijem pismena, overu isprava i potpisa, te za davanje informacija o održavanju sudskuh dana u Baču, na Trgu Zorana Đinđića 2. Broj telefona ove službe je 021-770-535, a radi samo ponedeljkom od 07:00 do 15:00 casova. Nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Bačkoj Palanci, u Ulici Kralja Petra I, broj 18, a tamošnji brojevi telefona su 021-754-299 i 021-6041-044.


Kategorije prevoda za Bač

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bač


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bač

Spisak sudskih tumača za grad BačSudski tumači za grad BačSpisak sudskih tumača za grad Bač

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bač

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BačSudski tumači za grad BačCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bač

Sudski tumači i prevodioci u Baču

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!