Sudski tumači i prevodioci Kovačica

U jugoistočnom delu Vojvodine nalazi se gradsko naselje Kovačica, kao administrativni centar istoimene opštine. Teritorijalno pripada Južnobanatskom upravnom okrugu, od Pančeva je udaljena 31, od Beograda 55 a od Zrenjanina 35 kilometara. Opština Kovačica graniči se sa Pančevom, Alibunarom, Sečnjem, Zrenjaninom i Opovom, a u njen sastav, pored samog grada Kovačice, ulaze i naselja Padina, Debeljača, Uzdin, Crepaja, Idvor, Samoš i Putnikovo. Više od 40 odsto stanovništva ovog administrativnog područja čine Slovaci, a zatim slede Srbi, Mađari, Rumuni, Romi i ostali. Sva opštinska mesta imaju, ukupno, više od 25 hiljada stanovnika, kako pokazuju podaci sa poslednjeg popisa iz 2011. godine, dok u samom naselju Kovačica živi preko 6 hiljada ljudi.

Naseobina pod imenom Kovačica se prvi put javlja 1751. godine, kada se u ovo mesto sa svojim porodicama doseljavaju srpski graničari, pošto je rasformirana Potiskopomoriška vojna granica. Šesnaest godina kasnije, stvorena je Nemačkobanska vojna granica, te ime Kovačice biva promenjeno u mađarsko Antalfalva (Antalovo selo). Krajem 18. veka u Banat počinju da se doseljavaju Slovaci, mahom u mesta Ečka i Aradac. Međutim, kada su saznali za povoljne uslove života u okviru tadašnje Vojne granice, mnoge slovačke porodice iz Ečke podnele su molbu Ferdinandu I da im dozvoli selidbu u pustaru Kovačicu, kako se onda mesto nazivalo. Mnogi od njih su se, čak ni ne sačekavši zvaničnu dozvolu, početkom 1803. godine preselili u Kovačicu. Poveli su i svog učitelja i sveštenika, podigli su kuće i objekat koji je istovremeno obavljao funkciju škole i molitvenog doma i lepo organizovali život u novoj naseobini.

Na području opštine Kovačica danas postoje predškolske i osnovnoškolske ustanove u svim naseljima, a u gradu Kovačici radi i gimnazija. Nastava u osnovnim školama izvodi se na 4 zvanična jezika ove opštine, a to su srpski, slovački, mađarski i rumunski. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, poslovima u prerađivačkoj industriji, kao i građevinarstvom, trgovinom, uslužnim delatnostima, a mnogi rade i u državnim i zdravstvenim službama.

U opštini Kovačica se već više od 70 godina neguje tradicija naivne umetnosti, te nosi i naziv „Metropola naive“. Za posetioce ovog dela naše zemlje posebno je, tako, zanimljiva Galerija naivne umetnosti, Kompleks Mihaila Pupina u Idvoru, turističko naselje „Relax“, muzeji, etno - kuće i galerije. Tu su, takođe, pravoslavna i evangelistička crkva u Kovačici, park u Debeljači, kao i brojne padine i izletišta, Debeljačka jezera, Uzdinski ribnjak i reka Tamiš.

S obzirom na to da Akademija Oxford kontinuirano nastoji da usluge svojih stručnjaka učini dostupnim što širem krugu ljudi, i stanovnici Kovačice, kao jednog multietničkog i multikulturalnog naselja, mogu kod nas dobiti kvalitetan prevod u okviru više od 40 jezika, kao i overu u skladu sa predviđenim propisima. Takođe organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika i profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme.Na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kovačica?

Članovi stručnog tima Akademije Oxford imaju zadatak da vam u relativno kratkom roku, uz poštovanje svih vaših zahteva i potreba, a po jednoj od najpovoljnijih cena, obezbede overeni dokument korektno prebačen na traženi jezik, koji ćete odmah moći da koristite u pravnim, administrativnim i svim ostalim poslovima. Kako bi to postigli, moraju, pre svega, kompletan sadržaj osnovnog materijala precizno prevesti na ciljani jezik, što posebno važi za stručne termine i izraze, koji zapravo čine suštinu zvaničnog dokumenta ili javne isprave. Prevodilac i sudski tumač Kovačica u svom radu uvažava sva pravopisna i gramatička pravila, kao i, uopšte, duh jezika na koji prevodi, a novi dokument će napisati stilom koji se upotrebljava u službenim materijalima. Da bi prevod dobio savršenu formu i bio „očišćen“ od svih grešaka, pregledaju ga prvo sami prevodioci, a zatim i lektori, vrhunski stručnjaci za korekcije jezičkih nepravilnosti.

Sada materijal na traženom jeziku dospeva u ruke sudskog tumača koji će, kako nalažu pravila obrade zvanične dokumentacije, najpre pregledati prevod i uporediti ga u svim pojedinostima sa originalom, kako bi se uverio da se radi o dva potpuno jednaka spisa, samo napisana različitim jezicima. U tom slučaju moći će prevod da overi svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim i da ga potpiše. Tako postaje zakonski garant da je dotični dokument na novom jeziku sasvim veran tekstu izvornika i da, kao takav, može zauzeti mesto originala u međunarodnom pravnom prometu.

Da bi kvalitetno i stručno mogli da obave svoj posao, prevodioci i sudski tumači Kovačica su morali prethodno da ispune sve predviđene uslove. Svi su diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta, a mnogi su i izvorni govornici svojih radnih jezika. Vrhunske pisane i govorne sposobnosti koje poseduju omogućavaju da dokumenta prevode kvalitetno i precizno, a tome u prilog ide i njihovo dugogodišnje iskustvo, umešnost i opšte obrazovanje. Budući da se bave i zvaničnom overom dokumenata, naši stručnjaci poseduju i potrebna pravna znanja i poznavanje aktuelnih zakonskih regulativa, ali i stručne pravne treminologije koja je zastupljena u materijalima koje obrađuju.

Prevodioci i sudski tumači Kovačica obrađuju sledeća dokumenta

Prevodilački centar Akademije Oxford i profesionalci koji u njemu rade mogu vam obezbediti overene prevode baš svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ma koliko složeni bili njihovi sadržaji.

Osim najrazličitijih sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, pravilnika i izveštaja, prevodioci i sudski tumači Kovačica prevode i overavaju i sva ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim ili pravnim poslovima. Ovde mislimo na pravno utemeljene sporazume, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, nasledničku i sve ostale izjave pojedinaca, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, kao i sudske odluke, rešenja i presude, od kojih se, recimo, vrlo često na ovaj način obrađuje presuda o razvodu braka. Ukoliko to klijent traži, prevodioci i sudski tumači Kovačica mogu uraditi i kvalitetan prevod pravnih akata, to jest, tekovina Evropske Unije.

U našem prevodilačkom centru radi se i sa tehničkom, naučnom i građevinskom dokumentacijom u koju, između ostalog, spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, naučni i tehnički patenti i mnogi drugi slični materijali.

Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju za lečenje u inostranstvu ili za upotrebu stranih lekova i preparata često se očekuje da prevodilac i sudski tumač Kovačica prevede i overi različitu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta iz ovih oblasti.

Za školovanje, zapošljavanje ili usavršavanje van granica svoje zemlje potrebno je priložiti overene prevode raznih dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja određene osobe ili koja su u nekoj vezi sa pojedinim institucijama obrazovnog sistema. Shodno tome, prevodilac i sudski tumač Kovačica radi sa diplomom i dodacima koji uz nju idu, nastavnim planovima i programima fakulteta, prepisom ocena, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, te sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenjem o položenim ispitima i sličnim pisanim materijalima.

Često se radi ostvarivanja nekih prava ili ispunjavanja podnetih zahteva traži i podnošenje overenog prevoda odgovarajućih potvrda i uverenja. Tako se, na primer, ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom ukoliko se ne priloži valjano prevedena i overena potvrda o slobodnom bračnom stanju. Osim pomenute, prevodioci i sudski tumači Kovačica obrađuju i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, ali i onu o neosuđivanosti.

U lična dokumenta koja mogu biti prevedena i overena u našem centru spadaju izvodi iz matične knjge rođenih, venčanih i umrlih, pasoš, vozačka, saobraćajna i radna dozvola, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i, svakako, lična karta.

Da bi se poslovalo u okviru više država potrebno je imati adekvatno obrađenu poslovnu dokumentaciju, tačnije kvalitetno prevedena i na regularan način overena poslovna dokumenta. Tako prevodilac i sudski tumač Kovačica, pored ostalog radi i sa potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim izveštajima, bilansima stanja, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), a uz to i sa statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, rešenjem o osnivanju pravnog lica, kao i sa različitim tipovima biznis ugovora - kupoprodajnim, onim o prodaji roba i uskuga, o saradnji i mnogim drugim, izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnjim izveštajima, poslovnim odlukama, osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha i celokupnom tenderskom dokumentacijom u koju su uključeni obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Kovačica su, da bi uopšte mogli da obavljaju tu odgovornu dužnost, morali da pred nadležnim državnim organima polože profesionalnu zakletvu koja ih obavezuje da u svakoj situaciju postupaju prema važećim propisima, ali i da bezuslovno poštuju privatnost svojih klijenata i na adekvatan način se odnose prema dokumentima koja im se dostavljaju na obradu. Naime, podaci koji se našim jezičkim stručnjacima tokom rada otkrivaju smatraju se poslovnom tajnom, te su oni dužni da sve materijale sačuvaju od nepoželjnih upotreba bilo kakve vrste i da klijentima obezbede maksimalnu sigurnost i diskreciju.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Kovačica?

Vaša dokumenta i javne isprave mogu u našem prevodilačkom centru da budu prebačena na više od 40 svetskih jezika za koje naši stručnjaci imaju tražene kvalifikacije. Pored uvek aktuelnog engleskog, francuskog, nemačkog i ruskog, prevodimo i u kombinaciji koja obuhvata španski, portugalski, italijanski, arapski, grčki i turski jezik, ali i jezike iz našeg neposrednog okruženja - mađarski, bosanski, rumunski, hrvatski, bugarski, albanski i makedonski. Prevodilac i sudski tumač Kovačica poseduje potrebnu stručnost i za rad sa kineskim, japanskim, ali i latinskim jezikom, koji je još uvek aktuelan u domenu medicine, prava, veterine ili farmacije, iako se više ne smatra živim jezikom. Sadržaji službenih materijala mogu biti prebačeni na slovenački, češki, poljski, slovački, ali i na jezike iz skandinavske grupe: norveški, danski, finski i švedski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. Imajući u vidu da je u našoj zemlji malo pravih poznavalaca korejskog, romskog, persijskog, estonskog, pakistanskog i hebrejskog jezika, sa ponosom ističemo da su i ovi profesionalci deo naše prevodilačke ekipe. U želji da olakšamo obavljanje poslova prevoda i overe dokumentacije svim licima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Iako je prevod službenih materijala koji na jednoj strani uključuje srpski jezik nešto što se, bez sumnje, najčešće radi u našem prevodilačkom centru, moramo da napomenemo da su prevodioci i sudski tumači Kovačica, blagodareći svojim visokim stručnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju i informisanosti, te brojnim interesovanjima i afinitetima, kadri da klijentima ponude i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Da bi vam bilo jasnije, reći ćemo da se pomenuta usluga u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja posredno, po sistemu „korak po korak“, tačnije sadržaji se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. S druge strane, prevodilac i sudski tumač Kovačica odmah materijal prebacuje sa osnovnog na ciljani jezik, potpuno, pri tom, zaobilazeći srpski, te tako postiže da njegov rad bude efikasniji, ali i jeftiniji od drugih, budući da za ispunjenje ovakvog zahteva klijenata kod nas neće biti potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Kovačica?

Iako je kompletna obrada dokumenata nešto što je za klijente najpovoljnije, budući da odmah i na istom mestu dobijaju preveden i pravno validan materijal, oni nisu obavezni da u svakoj situaciji koriste obe usluge naših stručnjaka. Naime, mogu tražiti, na primer, da samo overimo prevod koji je već urađen van našeg centra i mi ćemo to obaviti maksimalno profesionalno. U tu svrhu je, međutim, potrebno da nam se na uvid dostavi i originalni dokument, s obzirom na to da zakonom definisana procedura, koju smo dužni da sprovedemo, predviđa da se prevod mora uporediti sa originalom, kako po pitanju sadržaja, tako i što se tiče upotrebljenih termina i, uopšte, stila izrade. Ako prevodioci i sudski tumači Kovačica utvrde da je reč o dva potpuno jednaka spisa koji su samo napisani različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Na taj način mu je dodelio isti status koji imaju i ostali originali i omogućio nesmetanu upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ukoliko se, pak, pokaže da se prevod i original ne poklapaju u svim predviđenim aspektima ili da nešto u samom tekstu prevoda nije urađeno prema strogim pravilima obrade zvanične dokumentacije, materijal preuzimaju lektori i korektori, nezaobilazni članovi našeg stručnog tima, koji imaju zadatak da poprave kvalitet prevedenog dokumenta tako što će uraditi njegovu redakturu. Nakon što, dakle, pregledaju izvorni i novi tekst, izdvojiće i ispraviti sve slovne, gramatičke, pravopisne i stilske greške, u potpunosti izjednačiti prevod sa originalom i ponuditi vam materijal na traženom jeziku koji ćete, odmah nakon overe, moći da koristite u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Kovačica će vam, budite sigurni, u svakoj situaciji ponuditi najkraće rokove za završavanje predviđenog posla, ali ako se dogodi da vam je prevedeni materijal potreban veoma brzo, možete tražiti „hitan prevod“ koji će biti urađen u roku koji sami odredite. Uprkos radu pod pritiskom i u otežanim okolnostima, kvalitet obrade dokumenata će, bez sumnje, ostati isti, a jedino što će se, u ovom slučaju, promeniti jeste cena usluge. Naime, u opisanoj situaciji, klijenti će, pored osnovne cene, morati da plate i takozvanu taksu za hitnost, čija visina zavisi od broja prevednih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je postavljen našim stručnjacima.

Dostava i preuzimanje materijala

Budući da se kompletna obrada vaše dokumentacije ne može uraditi bez izvornih materijala, molimo vas na imate u vidu da nam na neki od predviđenih načina morate na uvid dostaviti originale. Možete ih sami doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom službeniku, a imate mogućnost i da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koju sami odaberete. Kako slanje originalnih materijaal nije moguće elektronskom poštom, ovaj način dostave je isključen u svim situacijama osim u onoj kada treba da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, te nam tada skenirane spise možete poslati na mejl, s obzirom na to da je ovo najbrži način da ona stignu do naših prevodilaca. Međutim, ne smete zaboraviti da ste u obavezi da naknadno, na neki od predviđenih načina, našim stručnjacima dostavite i originale, kako bi mogli da overe prevode vaših dokumenata.

Preporučljivo je i da na početku naše saradnje ovlašćenom koordinatoru napomenete na koji način želite da preuzmete gotova dokumenta, kao i njihove originale. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju za ove poslove obično angažujemo. Ova usluga se tretira kao dodatna, te se naplaćuje nezavisno od cena overe, prevoda i ostalih korišćenih usluga našeg prevodilačkog centra. Pomenute troškove izmirićete prilikom preuzimanja dokumenata, a prema važećem cenovniku službe koja vam ih bude dostavila.

Cena prevoda se u uobičajenim okolnostima određuje prema broju obrađenih strana, pošto je praksa da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust. Shodno prevodilačkom standardu, koga se pridržavaju i prevodioci i sudski tumači Kovačica, jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta , sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, te i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana mahom sadrži znatno kraći tekst.

Šta još valja da znate u vezi sa overom službenih materijala?

Za uključivanje u pravni promet kod većine dokumenata dovoljna će biti overa koju vrši licencirani sudski tumač, međutim, ima i onih spisa koja moraju biti overena i na višem nivou, takozvanim Apostille pečatom. Ova potvrda, pak, nikada ne isključuje onu za koju je zadužen sudski tumač, ali se na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata. Apostilirani materijalai ne podležu bilo kakvoj daljoj proveri niti overavanju i mogu se slobodno upotrebljavati u pravnim sistemima država koje su 1961. godine u Hagu potpisale međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, na osnovu koje je overa Apostille-om i uvedena.

Službena dokumenta koja nikada ne podležu apostiliranju jesu isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika i adinistrativne isprave neposredno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Apostille pečat je urađen u obliku štambilja i u njega se, na tačno utvrđen način, upisuju traženi podaci. Tako postoje oni spisi kod kojih je predviđeno da i sadržaj pečata bude preveden na ciljan jezik, a ne samo tekst zvaničnog dokumenta, a ima i onih kod kojih se zahteva da, pored prevoda, i original bude overen Apostill-om.

Kako su u našoj zemlji za apostiliranje zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, prevodilac i sudski tumač Kovačica nema obavezu da do tančina bude upućen u sve pojedinosti ovog postupka. No, pošto Akademija Oxford na prvo mesto uvek stavlja interese svojih klijenata, naši stručnjaci će sa vama podeliti sve informacije koje su im s tim u vezi dostupne i uputiti vas na pravosudnu instituciju u vašem mestu u kojoj ćete moći da se o svemu podrobno raspitate. Veoma je važno da, tom prilikom, nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da overite, kao i u koju svrhu planirate da ga u budućnosti koristite, kako biste obezbedili dobijanje pouzdanih i upotrebljivih informacija.

Ukoliko utvrdite da je za vaš konkretni materijal potrebno apostiliranje, nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overvate, njegovu fotokopiju, koju će sud zadržati, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde u Kovačici pitati za Apostille overu?

Žitelji Kovačice i okolnih naselja obaveštenja o legalizaciji dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu mogu dobiti u Sudskoj jedinici u Kovačici, u Ulici Maršala Tita 52 ili na broj telefona 013-661-143. Ako je potrebno, mogu se obratiti i ustanovi višeg nivoa, to jest, Osnovnom sudu u Pančevu, čija je adresa Vojvode Radomira Putnika 13-15, a broj telefona 013-344-366.

Nemojte se ustručavati da nas na neki način kontaktirate ukoliko postoji išta što biste želeli da nas pitate, a tiče se načina rada našeg prevodilačkog centra ili procesa overe dokumentacije. Pokušaćemo što detaljnije da vam sve pojasnimo, a ako bude bilo potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kovačica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kovačicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kovačica

Spisak sudskih tumača za grad KovačicaSudski tumači za grad KovačicaSpisak sudskih tumača za grad Kovačica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kovačica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KovačicaSudski tumači za grad KovačicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kovačica

Sudski tumači i prevodioci u Kovačici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!