Sudski tumači i prevodioci Kovin

Naselje Kovin je sedište istoimene opštine, u Vojvodini, u južnom Banatu, na pedesetak kilometara od Beograda. Područje je smešteno između Pančeva, Alibunara, Vršca, Bele Crkve, a na jugu je ograničeno rekom Dunav. Pristanište u Kovinu nalazi se na Dunavcu, rukavcu najveće evropske reke.

Kovin i okolina bili su naseljeni još u mlađem kamenom dobu, o čemu svedoči nekoliko neolitskih nalazišta. Kasnije su Skordisci, keltsko pleme, naselili ove prostore, pa su ovde otkriveni predmeti i iz rimskog doba. Iz tog istorijskog perioda potiče i utvrđenje koje se danas naziva Stari grad. Pretpostavlja se da je imalo ime Contra Margum, pošto se nalazilo suprotno od ušća Morave u Dunav, gde je bilo drugo utvrđenje, pod nazivom Margum.

Pod današnjim imenom mesto se prvi put spominje u 12. veku, a u vreme vladavine Turaka i Ugara, na tački prelaza preko Dunava, formirano je zemljište, a zatim i kameno utvrđenje, oko koga se lagano širi naselje. Kovin dobija status slobodnog grada 1518. godine. Mirovnim sporazumom između Austrije i Turske, varoš je izgubila dotadašnju važnost, a tek početkom 19. veka postaje sresko sedište. Polovinom prošlog stoleća sagrađen je drumski most preko Dunava, pa se Kovin našao na raskrsnici puteva.Opština Kovin obuhvata sledeća naselja: Gaj, Dubovac, Mramorak, Skorenovac, Bavanište, Deliblato, Malo Bavanište, Pločica, Šumarak i, naravno, sam Kovin. Ovde je sačuvano i nekoliko salaša, posebno u selima Pločice i Gaj. Stanovništvo se, uglavnom, bavi poljoprivredom, a podaci sa poslednjeg popisa pokazuju da ih ima oko 34 hiljade. Na žalost, i ovo je jedan od krajeva gde se u novije vreme beleži konstantni pad nataliteta i smanjenje broja stanovnika, čemu doprinosi i sve manja mogućnost dobijanja posla i, samim tim, nepovoljni uslovi za život.

Pošto je privreda u opštini Kovin praktično u stalnom opadanju, tokom poslednje dve decenije, veliki napori se ulažu u razvoj malih i srednjih preduzeća, pošto oni mogu doneti izvestan ekonomski oporavak.

Kako bi stanovnicima Kovina i okolnih mesta omogućila da lako i brzo obave sve svoje administrativne poslove na međunarodnom nivou, Akademija Oxford i ovde zapošljava izuzetno stručne i iskusne prevodioce sa licencom sudskog tumača, koji svim potencijalnim klijentima mogu da ponude sigurnost, kvalitet i preciznost u poslovima koje vrste.

TESTOVI


Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Kovin?

Svima kojima su potrebni prevod i overa nekog zvaničnog dokumenta ili lične isprave, prevodilac i sudski tumač Kovin će rado izaći u sustret. Proces prevođenja se vrši u okviru čak 40 svetskih jezika od kojih se redovno traže oni najrasprostranjeniji u svetu, poput engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog ili španskog, ali naši vrsni stručnjaci prebacuju sadržaje vaših dokumenata i na portugalski, holandski, italijanski, grčki, arapski, turski, češki, slovački i poljski, ali i sa ovih jezika na neke druge. Klijenti neretko imaju potrebu za prevodom dokumentacije u domenu jezika koji se govore u, nama teritorijalno bliskim, državama, kao što su slovenački, mađarski, albanski, rumunski, bugarski, te hrvatski i bosanski jezik, ali prevodioci i sudski tumači Kovin rade i sa skandinavskim jezicima, odnosno, norveškim, švedskim i finskim, ali i sa ukrajinskim, kineskim, japanskim i latinskim jezikom. U svom stručnom timu imamo i prevodioce koji se retko gde mogu naći, poput onih za pakistanski, korejski, estonski, hebrejski, romski i persijski jezik, a svima koji za tim imaju potrebe nudimo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Prevodilačka praksa naših stručnjaka, u potpunosti usmerena na dobrobit klijenata, ogleda se u direktnom prevođenju sa jednog na drugi strani jezik, bez nužnog međuprevoda na srpski. Preciznije rečeno, prevodioci i sudski tumači Kovin će, tačno i kvalitetno, vašu radnu dozvolu, izdatu, na primer, na ruskom jeziku odmah prevesti na drugi strani jezik koji zahtevate, recimo, nemački. Ova izuzetna karakteristika rada naših jezičkih profesionalaca omogućava da se traženi posao obavi za znatno kraće vreme i, naravno, uz manja novčana ulaganja. Svakako se podrazumeva da prevodilac i sudski tumač Kovin može svaki dokument da prevede na srpski sa bilo kog stranog jezika ili u obrnutom smeru, sa srpskog na neki jezik koji se govori u inostranstvu.

Nemojte oklevati da nam se obratite ni ukoliko već imate prevod dokumenta koji vam je potreban za dalji pravni promet. U tom slučaju, prevodilac i sudski tumač Kovin će svojim pečatom overiti vaš prevod, ali tek nakog što ga pažljivo uporedi sa originalom i utvrdi da su oni sasvim jednaki. Ako to nije tako ili u prevodu koji vam je neko drugi uradio mora nešto da se promeni, nudimo vam izuzetno kvalitetnu i brzu uslugu naših lektora i korektora. Oni će, nakon što urade redakturu celog prevoda, moći da vam ponude dokument sasvim u skladu sa propisima koje predviđa posao prebacivanja zvaničnih spisa na neki drugi jezik i sa kojim kasnije nećete imati nikakvih problema, ni na overi, niti u daljem međunarodnom pravnom saobraćaju i poslovanju.

Na koji način radi prevodilac i sudski tumač Kovim?

Važna napomena koja se odnosi na sve naše buduće klijente je da, svakako, imaju na umu da, na početku naše saradnje, moraju prevodiocima i sudskim tumačima da dostave originalne materijale na uvid ili,makar, njihove kopije, koje su prethodno overene u nadležnoj instituciji, na zakonom predviđen način. Ovo je veoma važno, pošto je za samu overu dokumentacije neophodno da prevodilac i sudski tumač Kovin sa velikom pažnjom pregleda i uporedi prevedenu ispravu sa njenim originalom, jer, ako ove dve verzije jednog istog dokumenta nisu u svemu, osim u jeziku, potpuno iste, overa ne može da se izvrši. Ovo je, naime, procedura koja je propisana zakonom i koju su svi u ovom poslu obavezni da primenjuju.

A zašto je za vas važan overeni prevod dokumenta? Radi se o tome da je, praktično gledano, sam prevod nekog zvaničnog dokumenta potpuno bezvredan u očima zakonodavca. Ne postoji, naime, ništa što bi potvrdilo da je taj prevod kompatibilan sa originalnim dokumentom i ne možete ga koristiti za ostvarivanje bilo kakvih prava ili obavljanje poslova. Overeni prevod je nešto sasvim drugačije. Pečat ovlašćenog sudskog tumača koji se na njemu nalazi je pravni garant da je stručno lice utvrdilo identičnost originala i prevoda, te da se takav dokument može predati u bilo koju nadležnu instituciju i bez smetnji koristiti za poslove ili sticanje nekih beneficija u inostranstvu.

U svakom slučaju, materijale koje prevodioci i sudski tumači Kovin preba da obrade možete doneti lično u našu filijalu i predati ih ovlašćenom licu, a prihvatamo i da nam ih pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom koju sami odaberete. Ponekad klijentima omogućujemo i da nam dotične materijale skeniraju i pošalju na mejl, ali to se primenjuje samo onda kada se traži da prevodilac i sudski tumač Kovin što pre završi posao, to jest kada je klijentu neophodan hitan prevod. No, i tada od vas moramo da zahtevamo blagovremenu dostavu originalnih dokumenata jer, bez njih, posao neće biti do kraja završen, to jest, prevedeni materijali neće moći da se overe pečatom sudskog tumača Kovin.

Poželjno je i da, prilikom dostave materijala, naglasite našem koordinatoru na koji način želite da ih, po završenom poslu preuzmete. U opticaju su dve mogućnosti – prva je da dođete po njih u našu poslovnicu, a druga je da vam ih pošaljemo na određenu adresu. Isporuka se vrši preko kurirske službe sa kojom naša kuća sarađuje ili ih šaljemo preporučeno preko Pošte. Ko god da vam ih dostavlja, odrediće visinu cene koju ćete biti u obavezi da platite, a odvojeno će vam biti obračunati i troškovi za prevod i overu dokumenta ili neke druge usluge koje smo za vas obavili.

Sve cene naših usluga navedene su u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford i možete ih pronaći na oficijelnom sajtu naše kompanije ili se u vezi sa tim raspitati u našoj filijali. Obučen tim koordinatora koji tamo rade je uvek spreman da vam pruži adekvatna obaveštenja o svemu što vas interesuje.

Dokumenta koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Kovin

Verujemo da nećemo preterati ako kažemo da naši stručnjaci rade sa bukvalno svim dokumentima za koja se, osim prevoda, predviđa i overa sudskog tumača. Ona se, vrlo grubo, mogu podeliti u dve velike grupe – lična i poslovna.

Lična dokumenta, osim uobičajenih isprava – lične karte, pasoša i vozačke dozvole, obuhvataju i izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih. U ovu grupu spada i medicinska i farmaceutska dokumentacija, potrebna mnogima radi lečenja van zemlje ili tretmana nekim uvoznim preparatima i lekovima. Iz ovog domena, prevodioci i sudski tumači Kovin najčešće rade sa lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, kao i uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda. Kao lična se mogu okarakterisati i sva pisana dokumenta koja su povezana sa nekom od institucija obrazovnog sistema, a overeni prevod se posebno često traži za diplome sa svim dodaa cima koji uz njih idu, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i za potvrde o redovnom studiranju ili školovanju, uverenja o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta. U ovu vrstu dokumenata spadaju i sve moguće potvrde i uverenja koje se izdaju na zahtev pojedinca, a služe za osvarivanje određenih prava u nadležnim institucijama sistema. Tako se overeni prevodi rade za potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uvek potrebnu kada je u pitanju sklapanje braka sa strancem, zatim za uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, kao i onu o neosuđivanosti.

Prevodilac i sudski tumač Kovin prihvata da, u domenu svog posla, obradi i svu poslovnu i sudsku dokumantaciju, ma koliko komplikovane i zahtevne one bile. Od poslovnih zvaničnih spisa najčešće se prevode i overavaju rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, a uz to i godišnji i revizorski izveštaji, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a) i poreski identifikacioni broj (PIB). Savremeno međunarodno poslovanje nameće potrebu za overenim prevodima raznih dokumenata koja se predaju radi učešća na nekom tenderu, pa prevodioci i sudski tumači Kovin rado izlaze klijentima u susret i kada su ovakve usluge u pitanju. Od poslovnih dokumenata overavaju se prevodi i različitih ugovora, poput onih o prometu roba i usluga ili kupoprodajnih, zatim mnoge poslovne odluke, tehnički i naučni patenti, te ulazne i izlazne fakture i, uopšte uzev, sav pisani materijal koji se traži za vođenje firme ili zaključivanje nekog posla. Tehnička i građevinska dokumentacija takođe je potrebna za međunarodne biznis transakcije, tako da se, nakon kvalitetnog prevoda, overavaju uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Zvanični spisi koji se koriste u međunarodnim pravnim poslovima ili sudskim procesima obuhvataju sva pravna akta, te se, iz ove oblasti, overavaju prevodi sudskih presuda i rešenja, različitih vrsta pravilnika i izveštaja, te saglasnost o zastupanju, sertifikati, punomoćja i licence, kao i dozvole za boravak, izjave i sve vrste ugovora koji propisuju neka prava i obaveze, poput onih o doživotnom izdržavanju. U poslednje vreme, klijenti vrlo često traže i prevod tekovina, to jest, pravnih akata Evropske Unije, tako da su naši stručnjaci osposobljeni i za pružanje ove vrste usluge.

Da još jednom podvučemo da će vam prevodioci i sudski tumači Kovin omogućiti da u dogovorenom roku, po povoljnim cenama i na jednom mestu omogućiti da dođete do prevoda vašeg dokumenta koji je sasvim jednak originalu, a njegov zvanični karakter biće potvrđen i garantovan pečatom i potpisom ovlašćenog sudskog tumača. Kada je reč o bezbednosti vaših materijala, kao i podataka koji se u njima nalaze, možete biti potpuno spokojni, jer su se svi prevodioci i sudski tumači Kovin, pre zvaničnog imenovanja, pred ovlašćenim licima, zakletvom obavezali da će čuvati sve poslovne tajne, pa se podrazumeva i privatnost svih svojih klijenata. Ako tome dodamo i to da su svi članovi našeg stručnog tima stekli visoko obrazovanje za jedan ili više jezika sa kojim rade, te da savršeno vladaju svom pravnom i zakonskom terminologijom koja se u prevođenju dokumenata koristi, može se zaključiti da svoje materijale poveravate pravim ekspertima u ovoj oblasti i da se nećete pokajati što ste angažovali baš nas!

Dodatne informacije o overi dokumenata

Nakon što je jedan broj država, uključujući i našu tadašnju, 1961. godine potpisao Konvenciju u Hagu, uvedena je legalizacija dokumenata, namenjenih inostranom prometu, takozvanim Apostille pečatom. Ova vrsta overe potvrđuje i dozvoljava da se dokumenti izdati u jednoj zemlji mogu koristiti u svim instutucijama ostalih država potpisnica. Sam proces apostiliranja materijala nije posebno komplikovan, ali samo ako se na vreme raspitate o svemu što se na ovaj posao odnosi. Prvo treba da znate da se ovaj pečat ne traži za sve javne isprave i zvanična dokumenta, već samo za neka od njih. Takođe, apostiliranje ne isključuje obavezno i overu sudskog tumača, a ponekad zakon predviđa da se Apostille pečat stavlja i na prevedeni i na originalni dokument, te da se, osim teksta materijala koji se overava, prevodi i sam pečat.

Svi ovi aspekti legalizacije su i te kako bitni i za posao prevođenja i overavanja, tim pre što prevodilac i sudski tumač Kovin nema obavezu da bude sa svima njima detaljno upoznat. Zbog toga vas molimo da se u nadležnoj instituciji blagovremeno o svemu raspitate, kako bi naši stručnjaci mogli kvalitetno i regularno da obave svoj posao.

U Republici Srbiji poslove legalizacije dokumenata namenjenih korišćenju u inostranstvu obavljaju osnovni sudovi.

Kako do obaveštenja o Apostille pečatu?

Žitelji Kovina i okoline sve potrebne informacije o apostiliranju dokumenata i javnih isprava mogu dobiti u Sudskoj jedinici u Kovinu, u Ulici Cara Lazara 83 ili na broj telefona 013-742-601. Ova ustanova je do nedavno radila u sklopu Osnovnog suda u Pančevu, a sada se nalazi u sastavu Osnovnog suda u Smederevu, čija adresa je Trg republike broj 2.

Nadamo se da smo ovim prigodnim tekstom uspeli da odgovorimo na sva vaša pitanja i razjasnimo sve nedoumice. No, ako postoji još nešto što zahteva dodatno pojašnjavanje, molimo vas da se obratite našem ovlašćenom predstavniku, koji će vam, ukoliko proceni da je to poželjno, zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim stručnim licem.

Najzad, neće biti zgoreg da dodamo i to da Akademija Oxford svima koji za tim imaju potrebu nudi savremenu obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja III i IV stepena, te kurseve stranih jezika posle kojih će vaše znanje biti potvrđeno međunarodnim sertifikatima. Uz to, pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita koju, takođe, organizujemo, omogući će svim đacima da upišu željenu školu ili fakultet.


Kategorije prevoda za Kovin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kovin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kovin

Spisak sudskih tumača za grad KovinSudski tumači za grad KovinSpisak sudskih tumača za grad Kovin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kovin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KovinSudski tumači za grad KovinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kovin

Sudski tumači i prevodioci u Kovinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!