Sudski tumači i prevodioci Krupanj

Gradsko naselje Krupanj nalazi se u zapadnom delu Srbije i pripada Mačvanskom upravnom okrugu. Smešteno je u kotlini koju okružuju Sokolske planine, kao i Jagodnja i Boranje, a kroz mesto protiču reke Bogoštica, Kržava i Čađavica, od kojih u centru nastaje reka Likodra. Najbliži grad je Loznica, udaljen od Krupnja 28 kilometara.

Krupanj predstavlja administrativno, privredno i kulturno sedište istoimene opštine, koja se, zapravo, teritorijalno gotovo u potpunosti poklapa sa oblašću pod imenom Rađevina. Opštinu Krupanj čine sledeća naselja: Banjevac, Kostajnik, Ravnaja, Bela Crkva, Krasava, Stave, Bogoštica, Kržava, Tolisavac, Brezovice, Tomanj, Brštica, Likodra, Cvetulja, Vrbić, Lipenović, Cerova, Dvorska, Mojković, Šljivova, Zavlaka, Planina i, naravno, Krupanj. Ovo administrativno područje graniči se sa opšinama Loznica, Ljubovija, Koceljeva, Mali Zvornik, Osečina i Šabac.

U pisanim dokumentima Krupanj se prvi put spominje 1417. godine u dubrovačkim spisima, ali se pouzdano zna da je još u doba neolita na ovom području postojala ljudska naseobina. U srednjem veku Krupanj je bio važno rudarsko mesto kroz koje su prolazili dubrovački karavani. Leta 1804. godine, za vreme Prvog srpskog ustanka, Krupanj je oslobodio Đorđe Obradović Ćurčija, hajdučki harambaša, a u mestu je 1837. otvorena prva škola, dok je pet godina kasnije izgrađena crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Krajem 19. veka u Krupnju je napravljena i topionica olova i antimona sa svim pratećim objektima. Tokom Prvog svetskog rata u neposrednoj blizini, vođena je Bitka na Mačkovom kamenu, a u znak sećanja na ovaj događaj u Krupnju je podignuta spomen - kosturnica u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg i spomen - kapela na Mačkovom kamenu. Na početku Drugog svetskog rata, nemačka kaznena ekspedicija je u Krupnju spalila i uništila sve zgrade osim stare apoteke, crkve i bolnice. Status grada Krupanj je dobio 1949. godine, a velike nevolje zadesile su ga i tokom majskih poplava 2014., kada je uništeno mnogo kuća, a život izgubile dve osobe.U samom Krupnju danas živi skoro 5 i po hiljada ljudi, a cela opština broji više od 17 hiljada žitelja. U privrednom pogledu, najrazvijenija je poljoprivreda, posebno uzgoj malina, šljiva i krompira, ali i turizam. Ranije je bilo vrlo značajno i rudarstvo, kao i industrija u samom Krupnju, ali je, na žalost, došlo do stagnacije i propadanja. Na području opštine Krupanj radi predškolska ustanova, dve matične osnovne škole, kao i srednja škola. Dom kulture Biblioteka „Politika“ je organizator kulturnog života u Krupnju i okolini.

Stanovnici ovog dela Srbije se za usluge prevoda i overe službenih materijala mogu obratiti prevodilačkom centru Akademije Oxford, gde će prevodioci i sudski tumači Krupanj ovaj posao obaviti maksimalno profesionalno i efikasno. Možemo, takođe, sa zadovoljstvom da ponudimo sertifikovane kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi, kao i profesionalno osposobljavanje, tačnije, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Krupanj?

Osobe koje rade na obradi vaših službenih dokumenata su stekle potrebno obrazovanje i prošle sve predviđene provere za obavljanje jednog tako odgovornog posla. U pitanju su diplomirani filolozi, specijalizovani za rad sa jednim ili više jezika, a mnogi među njima su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode. Kvalitetu njihovog rada, osim pomenutih stručnih kvalifikacija, svakako doprinosi i veliko profesionalno iskustvo, kao i opšte obrazovanje. Da bi mogli valjano da izvrše overu zvaničnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Krupanj su upoznati sa svim aktuelnim propisima i stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u ovakvom tipu pisanih materijala.

Postupak njihovog rada mogao bi se grubo podeliti na dva dela - proces prevoda i proces overe dokumentacije. No, iako u vremenskom smislu slede jedan drugi, oni nisu potpuno nezavisni, budući da se međusobno uslovljavaju i dopunjuju. Prevođenje svih tekstova, a posebno zvaničnih dokumenata i javnih isprava, je odgovoran i zahtevan posao, s obzirom na to da se očekuje da svi podaci iz osnovnog spisa budu valajno prebačeni na traženi jezik, pri čemu se posebno mora voditi računa o preciznosti prevoda stručnih termina i izraza. Poštuju se sva gramatička i pravopisna pravila, kao i duh jezika na koji se prevodi, a tekst će biti napisan u stilu izrade službenih materijala. Gotov prevod će najpre prekontrolisati sami stručnjaci koji su na njemu radili, a potom i lektori, čiji je zadatak da uoče i poprave i najmanje jezičke, gramatičke, pravopisne i stilske grešeke.

Na ovom mestu počinje proces overe koji obuhvata proveru prevoda i postupak stavljanja pečata ovlašćenog sudskog tumača. Naime, zadatak jezičkog stručnjaka koji obavlja ovaj posao jeste da detaljno pregleda prevod i uporedi ga u svim pojedinostima sa originalnim dokumentom, pošto zakon predviđa da jedino materijal koji se u svim segmentima poklapa sa svojim izvorom može biti overen i uključen u legalni pravni promet. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Krupanj ustanovi da pred sobom ima dva ista dokumenta, samo napisana različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Na taj način daje zakonsku potvrdu da je dotični spis prekontrolisalo i odobrilo stručno lice, te da se kao takav, može koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima.

Prevodioci i sudski tumači Krupanj prevode vaša dokumenta na sledeće jezike

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod sluzbenih materijala na više od 40 svetskih jezika za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije. Prevodioci i sudski tumači Krupanj pored uobičajenog i uvek traženog engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog, španskog i portugalskog jezika, dokumenta prevode i u okviru italijanskog, grčkog, turskog, arapskog, ali i kineskog i japanskog jezika. Zvanični materijali mogu da budu obrađeni i u jezičkoj kombinaciji koja na jednoj strani obuhvata holandski, ukrajinski, poljski, slovački, češki, te jezike iz skandinavske grupe: danski, norveški, švedski i finski. Prevodioci i sudski tumači Krupanj rade i sa jezicima koji se govore u nama fizički bliskim zemljama, kao što su: mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski, bosanski i slovenački. Kako su na našim prostorima retki poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog ili persijskog jezika, sa ponosom ističemo da su i ovakvi stručnjaci deo našeg profesionalnog tima. Uprkos tome što se latinski već vekovima nigde ne govori, te se smatra mrtvim jezikom, još uvek je zastupljen u pisanim materijalima koji se tiču medicine, prava, veterine ili farmacije pa se u našem prevodilačkom centru rade i prevodi koju uključuju ovaj jezik. Poštujući savremena nastojanja da se osobe smanjenih slušnih i govornih sposobnosti aktivno uključe u sve segmente društvenog života, u svoj stručni tim uključili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Kao što se može i očekivati, najčešće radimo prevode koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, no moramo istaći činjenicu da je prevodilac i sudski tumač Krupanj u toj meri profesionalan i obrazovan da može dokumenta da prevede direktno sa jednog na drugi strani jezik, ukoliko je klijentu ovakva usluga potrebna. Blagodareći svojim mnogobrojnim interesovanjima i afinitetima on će službeni materijal, izvorno sačinjen na bilo kom jeziku koji se govori van Srbije, neposredno da prevede na traženi strani jezik, a da pri tom uopšte neće prebacivati sadržaj na srpski jezik. Da bismo pojasnili prednosti koje ovakav način rada omogućava, reći ćemo da se u većini ostalih prevodilačkih centara pomenuta usluga obavlja tako što se spisi najpre sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek zatim na traženi strani jezik, čime se gubi dragoceno vreme, a i povećavaju troškovi, budući da u realizaciji posla učestvuje više prevodilaca. Naši stručnjaci, međutim, sve završavaju za znatno kraće vreme i po povoljnijim uslovima, a u korist svojih klijenata.

Prevodilac i sudski tumač Krupanj obrađuje sledeća dokumenta

U nasem prevodilačkom centru obrađuju se sve vrste službenih materijala bez obzira na koju se oblast društvenog života odnose ili koliko su složeni njihovi sadržaji. Prevodilac i sudski tumač Krupanj prevodi i overava sva dokumenta potrebna za vođenje poslova koji obuhvataju više država ili čak kontinenata u koja, između ostalog, spadaju svi tipovi poslovnih ugovora, kao što su, na primer, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajni i mnogi drugi, zatim statut i osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, a uz to i potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), te izvodi iz Agencije za privredne registre, bilansi stanja i uspeha, ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju privrednog lica, godišnji izveštaji, ali i sva pisana dokumenta potrebna za učešće na nekom tenderu, kao što su, recimo, obrasci, uputstva za ponuđače, predmeri, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Krupanj izdaju overene prevode lične karte, saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih (krštenice), potvrde o prebivalištu, pasoša, vozačke dozvole, kao i izvoda iz matične knjige venčanih (venčanog lista), uverenja o državljanstvu, radne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih (umrlice), ali i svih ostalih zvaničnih materijala i javnih isprava koje su vezane isključivo za jednu osobu.

U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuju i spisi potrebni za vođenje sudskih i pravnih poslova na međunarodnom nivou. To su, recimo, raznovrsni pravilnici, izveštaji, sertifikati, ovlašćenja, licence, punomoćja, ali i dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize, različite izjave pojedinaca, saglasnost o zastupanju, kao i svi tipovi pravno zasnovanih sporazuma, poput, na primer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, ali i razne sudske presude, odluke i rešenja, od kojih se, recimo, vrlo često traži overen prevod rešenja o razvodu braka. Prevodilac i sudski tumač Krupanj, na zahtev svojih klijenata, može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Osim dokumenata vezanih za oblast tehnike, nauke i građevine, kao što su, recimo, građevinski projekti, naučni i tehnički patenti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, prevodioci i sudski tumači Krupanj u domenu svoje profesije obrađuju i najrazličitiju farmaceutsku i medicinsku dokumentaciju. Ovde spadaju, na primer, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, obimna dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i mnoga druga dokumenta koja su potrebna klijentima za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili upotrebu uvoznih lekova i preparata.

Današnji svet sa otvorenim granicama mnogima je omogućio zaposlenje, usavršavanje ili školovanje u inostranstvu, te se u tu svrhu često traže overeni prevodi diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih srodnih dokumenata.

Prevodioci i sudski tumači Krupanj rade i sa različitim uverenjima i potvrdama koje je u mnogim situacijama potrebno predati nadležnim institucijama u cilju potvrđivanja ili ostvarivanja određenih prava. Takva je, na primer, potvrda o o slobodnom bračnom stanju, neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, a tu su i potvrda o neosuđivanosti, zatim ona o stanju na bankovnom računu, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima.

Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Krupanj su, pre imenovanja na dužnost koju vrše, prošli sve predviđene provere, a takođe i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Njome su se obavezali da će svoj posao u svakoj situaciji obavljati prema aktuelnim propisima, te da će uvek iznad svega poštovati privatnost svojih klijenata. To znači da će sva vaša dokumenta, dok su na obradi u našem prevodilačkom centru, biti maksimalno zaštićena od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a podaci koji se u njima nalaze tretirani kao poslovna tajna. Angažujući naše stručnjake, dobićete, dakle, vrhunski prevod traženog dokumenta, regularnu overu pečatom licenciranog sudskog tumača i bezuslovnu sigurnost i diskreciju.

Koje još usluge mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Krupanj?

Iako većina naših klijenata traži da u isto vreme obavimo kompletnu obradu dokumenata, odnosno da ih, nakon prevoda, i overimo, prihvatamo da uradimo i samo overu materijala čiji prevod je već urađen van našeg prevodilačkog centra. U ovoj situaciji imamo obavezu da postupamo jednako kao i kada se overava prevod koji su napisali naši jezički stručnjaci. To znači da prevodilac i sudski tumač Krupanj mora da uporedi dobijeni prevod sa njegovim originalom, koji mu se u tu svrhu takođe dostavlja na uvid. Ukoliko utvrdi da se prevedeni dokument u svim predviđenim aspektima poklapa sa svojim izvorom, overiće ga svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Ovim činom, materijal na novom jeziku postaje, sa stanovišta prava i zakona, potpuno jedak originalu i može se umesto njega legalno uključiti u pravni promet.

Ponekad se, međutim, dogodi da se prevod ne podudara sasvim sa originalom ili da nešto u njemu nije urađeno prema pravilima, te tada ne može da bude overen. Stoga će prevodilac i sudski tumač Krupanj da predložim redakturu spornog teksta, koju će uraditi profesionalni lektori i korektori, uvaženi članovi našeg tima. Oni će, najpre, izvršiti jezički pregled prevoda i originala, izdvojiti i ispraviti sve pravopisne, gramatičke i stilske greške, potpuno izjednačiti prevod sa osnovnim dokumentom i klijentu ponuditi perfektan materijal koji će, bez ikakvih problema, moći da se overi i koristi u međunarodnim pravnim i ostalim legalnim poslovima.

Iako se prevodioci i sudski tumači Krupanj uvek trude da posao koji im je poveren završe za što kraće vreme, događa se da klijenti nisu u mogućnosti da prihvate ponuđene rokove, pa traže „hitan prevod“ materijala, u terminu koji će sami odrediti. U takvoj situaciji naši stručnjaci čine sve što je u njihovoj moći kako bi ispunili ono što se traži. Međutim, uprkos brzini rada, kvalitet obrade je nešto što se svakako neće promeniti. Usled delovanja pod otežanim okolnostima, cena ovakvog „hitnog prevoda“ biće uvećana za takozvanu taksu za hitnost, čija visina zavisi od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka koji je klijent odredio za kompletiranje obrade.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Krupanj, nakon kvalitetnog prevoda, i overe vaša dokumenta, morate nam na uvid dostaviti originale, kako bi mogla da se sprovede zakonska procedura legalizacije. Imate dve mogućnosti za predaju materijala. Prva podrazumeva ličnu dostavu, odnosno da sami donesite dokumenta u našu poslovnicu i tamo ih predate ovlašćenom službeniku, a druga mogućnost je da materijale koje želite da obradimo pošaljite na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Isključivo u slučaju kada za vas radimo „hitan prevod“ možete materijale skenirati i poslati ih na naš mejl, međutim, kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, moramo da napomenemo da imate obavezu da ih naknadno donesite u našu poslovnicu ili pošaljite na neki od pomenutih načina.

Kada se vaša dokumenta do kraja obrade, spajaju se sa originalima i možete ih lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu tražiti da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu. Troškovi dostave idu na račun naručioca usluge a naplaćuju se prema važećem cenovniku angažovane službe, potpuno nezavisno od cena prevoda, overe i drugih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste u datoj situaciji koristili. Dostavu službenih materijala na vašu adresu izvršiće kurirska služba sa kojom oblično sarađujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene poštanske pošiljke.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Trebalo bi da znate da se prevodioci i sudski tumači Krupanj pridržavaju prevodilačkog standarda, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi dosta kraći tekstualni sadržaj. Sama cena prevoda određuje se na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine se obično daje odgovarajući popust.

Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije?

Kao što smo već napomenuli, da bi prevod jednog službenog dokumenta ili javne isprave postao pravno validan, mora biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Međutim, postoje i oni materijali kod kojih ova vrsta overe nihe dovoljna, već se traži potvrda višeg nivoa, takozvani Apostille pečat. Ova formalnost uvedena je nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Dokumenta overene Apostille-om ne zahtevaju dalje overe i mogu se upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica gore pomenute Konvencije.

Apostille pečat je izrađen u obliku štambilja i u njega se, na propisan način, upisuju potrebni podaci. Ovu vrstu overe u našoj zemlji sprovode predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se sedišta, prema novom sistemu organizacije, nalaze u svakom većem mestu. Za overu Apostille-om potrebno je nadležnoj sudskoj službi predati odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njeguvu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Budući da prevodioci i sudski tumači Krupanj nemaju profesionalnu obavezu da budu upoznati sa svim detaljima procesa apostiliranja, oni vam mogu samo pružiti informacije kojima, s tim u vezi, raspolažu i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je važno da obaveštenja o postupku Apostille overe za vaš konkretni dokument pribavite na vreme, s obzirom na to da se apostiliranje na drugačije načine sprovodi kod različiih dokumenata. Ima, recimo, slučajeva kada je potrebno, osim prevoda, ovim pečatom overiti i originalni materijal, a ponekad se traži da i sadržaj samog Apostille pečata bude prebačen na traženi jezik.

Valja napomenuti da postoje i dokumenta za koja se nikada ne traži apostiliranje, a to su administrativne isprave koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Gde u Krupnju dobiti informacije o apostiliranju službenih materijala?

Sva obaveštenja o postupku Apostille overe možete dobiti u Sudskoj jedinici u Krupnju, u Ulici 1. Maja 5 ili na broj telefona 015-681-313. Ako je potrebno, možete se obratiti i neposredno nadređenoj pravosudnoj ustanovi, a to je Osnovni sud u Loznici, čija je adresa Jovana Cvijića bb, a broj telefona 015-893-308.

Ukoliko postoji išta što u ovom podužem tekstu nije dovoljno razjašnjeno, a tiče se načina rada našeg prevodilačkog centra ili, pak, samog procesa obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nam se obratite telefonom, mejlom, ili da lično dođete u poslovnicu. Učinićemo sve da što detaljnije odgovorimo na sva vaša pitanja, a ako treba, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Krupanj

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Krupanj


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Krupanj

Spisak sudskih tumača za grad KrupanjSudski tumači za grad KrupanjSpisak sudskih tumača za grad Krupanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Krupanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KrupanjSudski tumači za grad KrupanjCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Krupanj

Sudski tumači i prevodioci u Krupnju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!