Sudski tumači i prevodioci Kučevo

U severoistočnom delu Srbije, u plodnoj Zviškoj kotlini, u dolini reke Pek, nalazi se varošica Kučevo. U administrativnoj podeli, pripada Braničevskom upravnom okrugu, a, zapravo, leži na mestu gde se „dodiruju“ južni obronci Zviških i severni obronci Homoljskih planina. Kroz naselje protiče reka Pek, jedna od najzlatonosnijih reka u Evropi, a mesto je okruženo prelepom i još gotovo netaknutom prirodom. Kučevo je od Požarevca udaljeno 54, a od Beograda 130 kilometara. Ovuda prolaze regionalni putevi Požarevac - Majdanpek - Negotin i Kučevo - Petrovac na Mlavi, kao i železnička pruga Beograd - Zaječar.

Kučevo predstavlja i sedište opštine koja nosi isto ime i u čiji sastav ulaze i naselja Blagojev Kamen, Ševica, Brodica, Cerovica, Bukovska, Ceremošnja, Velika Bresnica, Turija, Voluja, Srpce, Vuković, Sena, Duboka, Rakova Bara, Zelenik, Radenka, Kaona, Ravnište, Kučajna, Rabrovo, Lješnica, Neresnica, Mala Bresnica, Mustapić i Mišljenovac.

Reka Pek i njena okolina su od davnina bile poznate zahvaljujući plemenitim metalima, te postoje neki podaci koji govore da su ovde još Argonauti tragali za zlatnim runom. Oko 128. godine nove ere na ovom prostoru postojalo je rimsko utvrđenje Guduskum u kome se skladištilo gvožđe, srebro i zlato pronađeno u obližnjem rudniku. Mnogo kasnije, u podnožu ove rimske tvrđave, nići će naselje Kučevo, koje se prvi put javlja u dokumentaciji iz 13. veka, u spisu kojim ugarski kralj Ladislav IV imenuje Gregorijusa za bana oblasti Kučeva i Braničeva. Krajem 14. veka ove teritorije ulaze u sastav Nemanjićke države, a sa dolaskom Turaka menja se i ime naselja u Kruševica. U periodu vladavine kneza Miloša Obrenovića, mesto se zove Gornja Kruševica i postaje središte Sreza Zaviškog. Stari naziv, Kučevo, vraćen je 1886. godine, na predlog istoričara Milana Đ. Milićevića.Danas u Kučevu živi skoro 4 hiljade ljudi, a cela opština broji oko 15 i po hiljada stanovnika. Pored poljoprivrede, važna je i eksploatacija i prerada drveta, rudarstvo i eksploatacija mineralnih sirovina. Na području opštine Kučevo posluje 93 privredna društva i 487 preduzetnika. U gradu radi osnovna i Srednja ekonomsko - trgovinska i mašinska škola, u kojoj se školuju i budući turistički tehničari.

Za kulturni život najznačajniji je mesni Centar za kulturu, koji organizuje brojne manifestacije, kao i Gradska biblioteka sa više nego pristojnim fondom kniga. Svake godine u avgustu ovde se održava smotra narodnog stvaralaštva istočne Srbije „Homoljski motivi“.

Zahvaljujući čistom planinskom vazduhu, Kučevo je vrlo zanimljivo turistima. U centru grada nalazi se hotel „Rudnik“ koji spada u kategoriju objekata sa tri zvezdice. U blizini je i pećina Ceremošnja, jedna od najpoznatijih u Srbiji.

Kučevo je još jedno od mesta u našoj zemlji čiji stanovnici mogu postati korisnici usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje podrazumevaju prevođenje i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Osim toga, mogu pohađati i naše kurseve jezika, koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima, pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, kao i prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, to jest, profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Kučevo?

Službeni materijali u našem prevodilačkom centru mogu, shodno potrebama i željama klijenata, biti prebačeni na više od 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima se najčešće traže ruski, engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, italijanski i grčki, ali i jezici koji se govore u državama naših suseda: makedonski, mađarski, albanski, rumunski, bosanski, bugarski i hrvatski. Prevodilac i sudski tumač Kučevo kvalifikovan je i za rad sa turskim, arapskim, kineskim, japaskim, ali i sa jezicima koji su u ponudi u malom broju ostalih prevodilačkih centara, poput hebrejskog, pakistanskog, romskog, korejskog, estonskog i persijskog jezika. Materijali mogu biti prevedeni i na slovački, poljski, češki, ukrajinski, holandski, slovenački, kao i na skandinavske jezike - švedski, finski, danski i norveški, a, podrazumeva se, i sa pomenutih na neki drugi jezik. Usluge prevoda i overe dokumentacije osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogućiće vrhunski poznavalac znakovnog jezika, takođe član našeg profesionalnog tima. Prevodilac i sudski tumač Kučevo prevodi i u okviru latinskog jezika, koji se i danas može sresti u različitim pisanim materijalima iz oblasti prava, farmacije, veterine i medicine.

Usluga po kojoj se naš prevodilački centar razlikuje od ostalih institucija koje se bave ovim poslom je, svakako, direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Naime, u većini prevodilačkih agencija se materijali sa jednog na drugi jezik koji se govori u inostranstvu prevode posredno, po sistemu „korak po korak“, tačnije, sadržaji se prvo sa izvornog jezika prebacuju na srpski, pa tek posle toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Kučevo je dovoljno stručan i opšte obrazovan, iskusan i širokih interesovanja i sklonosti, da je sposoban da ovaj posao obavi neposredno, odmah prevodeći sa osnovnog stranog na ciljani, takođe strani, jezik. Takvim postupkom, skraćuje se vreme potrebno za obavljanje posla, ali se i smanjuju troškovi, budući da nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih profila.

Kompletna obrada dokumenata je za vas, kao klijente, svakako najpovoljnija, kako u finansijskom smislu, tako i po pitanju efikasnosti. No, podrazumeva se da niste u obavezi da uvek koristite obe usluge, već nam, recimo, možete doneti na overu i materijal koji vam je već neko drugi, van našeg prevodilačkog centra, prebacio na traženi jezik. Postupak overe će biti potpuno isti kao i kada su u pitanju prevodi izašli iz pera naših stručnjaka. To znači da nam se na uvid mora, osim prevedenog, dostaviti i originalni materijal, budući da prevodilac i sudski tumač Kučevo ima profesionalnu obavezu da ova dva dokumenta uporedi po pitanju sadržaja, upotrebljenih termina i stila izrade i tek ako utvrdi da je reč o dva sasvim jednaka spisa, koji su samo napisani različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Na taj način, postaće zakonski garant da je dokument na novom jeziku identičan svom izvoru, te da, kao takav, može zauzeti njegovo mesto u pravnom prometu.

Ako se, pak, ispostavi da nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno u skladu sa rigidnim pravilima obrade službenih materijala ili da se prevod i original u nečemu razlikuju, overa neće moći da se uradi. U tom slučaju, mogu da pomognu naši lektori i korektori, stručnjaci bez premca kada je u pitanju korigovanje jezičkih grešaka. Oni će, dakle, detaljno pregledati i prevedeni i osnovni materijal, izdvojiti i ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke, stilske i slovne greške, proveriti prevod stručnih termina i izraza i potpuno izjednačiti prevod sa originalom. Nakon njihove intervencije, dobićete dokument na traženom jeziku urađen prema svim propisanim pravilima koji ćete, nakon overe, odmah moći da koristite u praksi.

U slučaju da vam je prevod službenih materijala potreban u zaista kratkom roku, te ne možete da prihvatite termine koje prevodilac i sudski tumač Kučevo nudi, uradićemo za vas „hitan prevod“ dokumenata koji podrazumeva završavanje obrade u roku koji vi sami precizirate. Iako se posao obavlja brže i pod pritiskom, kvalitet rada svakako neće izostati, a jedino što će se u ovom slučaju razlikovati od uobičajene obrade jeste cena prevoda, budući da ste dužni da, uz osnovne troškove, platite i takozvani dodatak za hitnost, čija visina zavisi od broja prevedenih strana, ali i od dužine roka koji ste sami odredili za ispunjenje vaših zahteva.

Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Kučevo?

Profesionalci koji se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave obradom vaših službenih materijala su vrhunski stručnjaci i poznavaoci svojih radnih jezika. Svi prevodioci i sudski tumači Kučevo su diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta, a mnogi su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode. Osim ovih kvalifikacija, na vrhunski kvalitet njihovog rada utiče i bogato iskustvo u oblasti rada sa zvaničnom dokumentacijom, kao i vanredno dobro poznavanje aktuelnih propisa i stručne pravne terminologije. Zahvaljujući svemu pomenutom, naši jezički stručnjaci predstavljaju pravi izbor za obradu službenih materijala, budući da će vam omogućiti da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i pod povoljnim finansijskim uslovima dobijete overeni prevod dokumenata koje ćete, bez ikakvih problema, moći da predate svim nadležnim institucijama.

Osim ličnih isprava, odnosno, lične karte i pasoša, prevodioci i sudski tumači Kučevo profesionalno obrađuju i sve vreste dozvola - vozačku, saobraćajnu, radnu, dozvolu za boravak i mnoge druge, ali i različite izvode, poput, na primer, onih iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, poznatijih kao krštenice, venčanog lista i umrlice, ali i, u poslovnom svetu poznatih, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a).

Kada se podnose zahtevi različitim institucijama ili se radi na ostvarivanju određenih prava, potrebno je posedovati regularno overene prevode traženih potvrda i uverenja, te tako, prevodilac i sudski tumač Kučevo radi sa potvrdom o prebivalištu, uverenjem o državljanstvu, potvrdom o kvalitetu proizvoda, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, kao i sa uverenjem o položenim ispitima, potvrdom o stanju na bankovnom računu, o neosuđivanosti ili onom o slobodnom bračnom stanju, koja je posebno često tražena, budući da se bez nje ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji.

Prevodioci i sudski tumači Kučevo stručni su i za prevod i overu svih vrsta ugovora, bili oni poslovne prirode ili zakonski utemeljeni. To su, na primer, ugovori o sardnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni, ali i oni o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi.

Pored uputstava za lekove i onih za rukovanje, prevodilac i sudski tumač Kučevo prevodi i overeva sva dokumenta iz oblasti nauke, građevine, tehnike, ali i medicine i farmacije. Ovde, na primer, spadaju naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i mnogi pisani materijali koji su klijentima potrebni za korišćenje medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili zbog upotrebe uvoznih lekova i preparata. To su, između ostalih, karakteristike i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostali srodni spisi.

U našem prevodilačkom centru se, osim raznih vrsta izveštaja - godišnjih, finansijskih, revizorskih i mnogih drugih, prevode i overavaju i sva ostala dokumenta potrebna za vođenje poslova na međunarodnom nivou. Ovde mislimo na poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse uspeha, osnivački akt preduzeća, kao i ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, statut preduzeća i ostale pisane materijale ovog tipa. Kako se savremeno poslovanje ne može ni zamisliti bez javnih prikupljanja ponuda, takozvanih tendera, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo dokumenta koja su u tu svrhu potrebna. To su, recimo, predmeri, opšti uslovi, obrasci, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Kučevo mogu, na zahtev klijenata, da obrade i sva dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama, kao što je, na primer, diploma i svi dodaci koji uz nju idu, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakuteta i ostali materijali koji mogu biti potrebni u slučaju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu.

Za vođenje međunarodnih pravnih i sudskih poslova potreban je overeni prevod zahteva za dobijanje vize, saglasnosti o zastupanju, različitih izjava pojedinaca, kao i sertfikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja, pravilnika i sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka. Jedna smo od retkih institucija koja može da vam ponudi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, koji se često traži u poslednje vreme.

Zaštita dokumenata koja nam se dostavljaju na obradu je zaista nešto o čemu se u prevodilačakom centru Akademije Oxford posebno vodi računa. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Kučevo imaju profesionalnu obavezu da maksimalno uvažavaju potrebe i privatnost svojih klijenata i da se na odgovarajući način odnose prema materijalima i podacima koji su im povereni. To znači da će svi vaši spisi biti bezuslovno zaštićeni od bilo kakve upotrebe koja izlazi iz okvira stručne obrade, a tome u prilog ide i činjenica da su svi naši profesionalci, pre imenovanja, položili predviđenu zakletvu i obavezali se ne samo da će u svom radu slediti aktuelne regulative, već da će iznad svega poštovati ličnost korisnika svojih usluga i čuvati poslovne tajne. Kod nas ćete, dakle, uz vrhunski kvalitet prevoda i overe dobiti i zagarantovanu bezbednost i apsolutnu diskreciju.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kučevo?

Primarni zadatak stručnjaka koji rade u našem prevodilačkom centru jeste da vam omoguće da za relativno kratko vreme dobijete dokument na novom jeziku koji će biti pravno validan i upotrebljiv u pravnom saobraćaju. Kako bi to postigli, pre svega moraju da sve podatke iz osnovnog dokumenta precizno izraze na novom jeziku, a posebno se velika pažnja poklanja prebacivanju stručnih izraza i termina, budući da upravo oni daju smisao zvaničnom dokumentu ili javnoj ispravi. Prevodilac i sudski tumač Kučevo poznaje i sledi sva gramatička i pravopisna pravila jezika na koji prevodi, kao i način pisanja, odnosno, stil službenih materijala. Da bi prevod bio doveden do perfekcije, pre procesa overe proći će dve kontrole - jednu koju će izvršiti sami prevodioci i drugu za koju su zaduženi lektori. Na taj način će se uočiti i korigovati sve nepravilnosti, te će prevod u svom savršenom obliku stići do sudskih tumača. Njihov prvi zadatak ogleda se u detaljnom i sistematičnom poređenju prevedenog i originalnog dokumenta, kako bi se utvrdilo da li se oni poklapaju u sadržaju, upotrebljenim terminima, ali i stilu izrade. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Kučevo overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Na taj način dao je službenu potvrdu da je dotični materijal, u pravnom smislu, potpuno isto što i ma koji drugi original, te da se, sa jednakom zakonskom snagom, može koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Iz opisanog načina rada naših stručnjaka jasno se može videti zbog čega stalno podvlačimo da nam se, za kompletnu obradu dokumentacije, moraju na uvid dostaviti i originalni spisi, jer u suprotnom, prevodioci i sudski tumači Kučevo neće moći da valjano sprovedu postupak overe koji je definisan zakonom, te će tako i prevodi vaših dokumenata ostati neupotrebljivi u pravnom prometu. Materijale koje želite da obradimo možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih detalja naše saradnje. Imate i mogućnost da ih, ako vam tako više odgovara, na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. Budući da se originali ne mogu slati elektronskom poštom, ne prihvatamo ovakav način dostave. Izuzetak od ovog pravila je samo situacija kada se od nas traži da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, te se tada, jednostavno, ne sme izgubiti ni trenutak dragocenog vremena. Stoga u opisanom slučaju dozvoljavamo da nam skenirane materijale pošaljete na mejl, ali vam moramo naglasiti da imate obavezu da naknadno, a imajući u vidu rok koji ste sami odredili za završetak obrade, donesete ili na pomenute načine pošaljete i originale, kako bi prevodi mogli da se na predviđen način overe.

Kada su dokumenta potpuno obrađena, odnosno, prevedena i overena, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Možete ih lično podići u našoj poslovnici ili u specijalnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. U tu svrhu ćemo angažovati kurirsku službu, našeg dugogodišnjeg sardanika na ovom polju, ili Poštu Srbije, koja će vam dokumenta dostaviti u obliku preporučene pošiljke. Moramo da naglasimo da cena slanja materijala ide na vaš račun i da se obračunava sasvim nezavisno od troškova prevoda, overe i drugih usluga našeg prevodilačkog centra. Platićete je prilikom preuzimanja materijala, a u skladu sa važećim cenovnikom službe koja će vam ih dostaviti.

Cene svih usluga koje mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Kučevo dostupne su vam u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa možete dobiti i kod ovlašćenih koordinatora u našoj filijali. Cena prevoda određuje se shodno broju obrađenih strana, budući da je uobičajena praksa da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust. Na jednoj strani prevoda se, prema opšteprihvaćenom prevodilačkom principu, nalazi 1800 slovnih mesta, u šta su uračunati i razmaci između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenat, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tako dug tekst.

Važne informacije o overi službenih materijala

Postoje dokumenta za koja se, osim overe pečatom licenciranog sudskog tumača, traži i takozvana Apostille overa, koju u našoj zemlji sprovode predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova. Ova potvrda omogućava da se službeni materijal koristi u svim državama koje su 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, na osnovu čijih odredaba je i uveden postupak apostliranja.

Apostille overa je formalnost koja ima svoje specifičnosti. Naime, ona ni u jednom slučaju ne isključuje overu za koju je zadužen sudski tumač, ali se različito primenjuje od jednog do drugog dokumenta. Ponekad se, recimo, traži da i sadržaj samog pečata bude prebačen na ciljani jezik, a ima situacija kada je, osim prevoda, potrebno apostilirati i original.

Budući da prevodioci i sudski tumači Kučevo nisu zaduženi za Apostille overu materijala koji će se koristiti u inostranstvu, nemaju obavezu da do tančina poznaju pravila ovog postupka. Ipak, oni će se svakako potruditi da vam objasne o čemu se tačno radi i da vas upute na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu u kojoj ćete se o svemu raspitati.

Ako je za vaš dokument predviđeno apostiliranje, nadležnoj sudskoj službi podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji želite da overite, njegovu fotokopiju, koju će zadržati sud, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako u Kučevu dobiti informacije o Apostille-u?

Žitelji ovog dela Srbije sve što ih interesuje o apostiliranju materijala mogu saznati u Sudskoj jedinici u Kučevu, u Ulici Žike Popovića 31 ili na broj telefona 012-852-538. Neposredno nadređena pravosudna ustanova je Osnovni sud u Požarevcu, koji se nalazi na Trgu Stevana Maksimovića 1, a tamošnji brojevi telefona su 012-544-090 i 012-544-091.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije, ukoliko nam se obratite telefonom, mejlom ili lično dođete u našu poslovnicu. Ako ovlašćeni koordinator proceni da je to potrebno, zakazaće vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Kučevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kučevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kučevo

Spisak sudskih tumača za grad KučevoSudski tumači za grad KučevoSpisak sudskih tumača za grad Kučevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kučevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KučevoSudski tumači za grad KučevoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kučevo

Sudski tumači i prevodioci u Kučevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!