Sudski tumači i prevodioci Mali Zvornik

Gradsko naselje Mali Zvornik predstavlja administrativni centar opštine koja nosi isto ime i pripada Mačvanskom upravnom okrugu, u zapadnom delu Srbije. Posed pomenutog mesta u sastav opštine ulaze i naselja Čitluk, Culine, Sakar, Radalj, Donja Trešnjica, Donja Borina, Voljevci, Velika Reka, Budišić, Brasina i Amajić. Mali Zvornik se nalazi u srednjem podrinju, na desnoj obali reke Drine, a naspram mesta Zvornik, koje pripada Bosni i Hercegovini.

Pretpostavlja se da je upravo na prostoru između dva Zvornika bilo staro rimsko naselje Ad Drinum. Budući da se nalazi na strateški važnom mestu, ova varoš je u prošlosti bila česta meta osvajača - Rimljana, Dubrovčana, Nemanjića, Turaka, Ugara, Austrijanaca, Karađorđevića i mnogih drugih. Mali Zvornik je nekada bio i bitno vojno utvrđenje, čemu u prilog govore i ostaci srednjovekovne tvrđave na brdu Orlovine.

Zalaganjem kralja Aleksandra I Ujedinitelja, izgrađen je most preko Drine i svečano otvoren 12. januara 1930. godine, a zanimljivo je i to da se vrlo blizu ovog mosta nalazi brdo u čijoj se unutrašnjosti krije podzemni grad, predviđen za kraljevo sklonište u slučaju rata. Ono je povezano sa lagumima rimskog grada Ad Drinuma, koji je spajao rečne obale.Prva hidrocentrala na Drini izgrađena je upravo u Malom Zvorniku, posle Drugog svetskog rata, a na njenom otvaranju 26. septembra 1955. govorio je Josip Broz Tito. Puštanjem ovog pogona u rad, mesto je postalo važan privredni centar ondašnje države, te se promenio i način života, kao i struktura stanovništva.

U gradskom naselju Mali Zvornik, prema podacima sa popisa iz 2011. godine, živi više od 4 hiljade ljudi, dok ih na području cele opštine ima preko 12 hiljada. Većinsko stanovništvo čine Srbi, a budući da je u pitanju pogranično mesto, podrazumeva se da u manjem broju ima i Muslimana i Bošnjaka. Pored osnovne, u gradu postoji i Srednja škola u čijem se sastavu nalazi gimnazija, dve četvorogodišnje i tri zanatske škole. Kulturni život odvija se u organizaciji biblioteke „17. septembar“, koja vrši funkciju nekadašnjeg Doma kulture. U okviru biblioteke nalazi se i Zavičajna zbirka sa važnim materijalima koji se odnose na istoriju kulturno – prosvetnog života Malog Zvornika i okolnih mesta.

Budući da Akademija Oxford, pored održavanja zavidnog kvaliteta svojih usluga, neprekidno nastoji i da proširuje područja delovanja, Mali Zvornik je postao još jedno od mesta u našoj zemlju čiji stanovnici mogu dobiti kompletnu obradu zvaničnih dokumenata, to jest i prevod i overu, u prevodilačkom centru naše kompanije, koji radi u skladu sa najnovijim svetskim trendovima. Pored toga, svi koji žive u Malom Zvorniku ili u susednim mestima mogu, ukoliko to žele, naučiti ili usavršiti neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima, obučiti se za korišćenje računara, pripremiti za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama ili proći profesionalnu obuku, odnosno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti.

Koje jezike u radu koriste prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik?

Profesionalci koji čine naš tim su pažljivo odabrani i zaista predstavljaju vrhunske stručnjake za oblast kojom se bave. Svi prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik, naime, poseduju diplome odgovarajućih odseka Filoloških fakulteta, veliko iskustvo, vrhunske pisane i govorne sposobnosti kada su u pitanju jezici sa kojima rade, a mnogi od njih su i izvorni govornici. Pored toga, kako bi mogli uspešno da rade sa zvaničnom dokumentacijom, dobro su upoznati sa zakonskim propisima i stručnom pravnom terminologijom, koji se odnose na polje njihovog delovanja.

U našem prevodilačkom centru radi se sa više od 40 jezika koji se govore u svetu, uključujući, naravno, i srpski. Osim našeg jezika, moguće je dobiti prevod dokumenata i u okviru ostalih slovenskih jezika, odnosno, ruskog, ukrajinskog, slovenačkog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, bugarskog, poljskog, češkog i slovačkog. Prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik kvalifikovan je i za prebacivanje sadržaja sa ili na engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, ali i ostale evropske jezike – italijanski, grčki, turski, mađarski, rumunski, albanski, ukrajinski, holandski, kao i skandinavske jezike: finski, norveški, danski i švedski. Zvanični materijali kod nas se prevode i u domenu arapskog, japanskog i kineskog jezika, kao i onih koje ne možete tražiti u većini prevodilačkih centara, a to su hebrejski, romski, persijski, pakistanski, korejski i estonski jezik. Latinski se danas nigde ne govori, ali se javlja u spisima vezanim za pojedine oblasti prava, medicine, veterine ili farmacije, te prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik radi i sa ovim jezikom. U svom stručnom timu imamo i vanredno dobrog poznavaoca znakovnog jezika, koji će pružiti odgovarajuću uslugu svim potencijalnim klijentima sa slušnim i govornim teškoćama.

Jezička kombinacija koja se najčešće traži u prevodu zvaničnih materijala sa jedne strane obavezno uključuje srpski jezik, ali to i nije neka posebnost, pošto se na taj način radi i u ostalim prevodilačkim centrima. No, ono po čemu se izdvajamo od ostalih jeste usluga direktnog prevoda koji obuhvata dva strana jezika. Da pojasnimo, ako, na primer, imate neki dokument napisan, recimo, na španskom jeziku koji, iz vama znanog razloga, treba da prevedete na, neka bude, italijanski, možete računati na to da će prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik sadržaj vašeg materijala odmah prebaciti sa španskog na traženi italijanski jezik, a ne prvo sa španskog na srpski, a tek onda sa srpskog na italijanski. Jasno se vidi da je naš način rada efikasniji, ali i da, pored vrhunskog stručnog znanja, zahteva i široko opšte obrazovanje, raznolika interesovanja i sklonosti. Takođe, u ovoj situaciji, cena prevoda biće jeftnija nego na drugim mestima gde se radi po sistemu „korak po korak“.

Koje još usluge mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik?

Treba da znate da, ukoliko odaberete naše stručnjake za obradu vaših zvaničnih materijala, niste u obavezi da u prevodilačkom centru Akademije Oxford uradite i prevod i overu dokumenta, već možete, recimo, zatražiti da prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik samo overi prevod koji je urađen na nekom drugom mestu. Procedura overe u ovom slučaju ista je kao i kada overavamo prevod koji su uradili naši jezički profesionalci, to jest, pre stavljanja pečata moraju se temeljno i sistematično uporediti prevedena i originalna verzija spisa, kako bi se utvrdilo njihovo poklapanje. Reč je o tome da prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik sme svojim pečatom da overi samo onaj prevod koji ni u jednom predviđenom aspektu ne odudara od svog izvora, pošto će, u overenom obliku, praktično zauzeti njegovo mesto u pravnom saobraćaju.

Ponekad se dogodi da prevod koji donesete nije urađen prema zahtevnim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, a ima slučajeva kada ni vi sami iz nekog razloga, niste zadovoljni njegovim kvalitetom. U toj situaciji vam možemo ponuditi usluge naših lektora i korektora, pravih čarobnjaka kada je u pitanju redaktura teksta. Oni će pre svega uraditi jezički pregled originala, a zatim ispraviti sve pravopisne i gramatičke greške iz prevoda, stilski ga prilagoditi duhu ciljanog jezika i otkloniti i najmanju nepodudarnost sa izvornim dokumentom. Na taj način, kvalitet vašeg prevoda će se, u svakom smislu, poboljšati, a nakon ove intervencije imaćete dokument koji će moći, bez prepreka, da prođe kontrolu sudskog tumača i bude na regularan način overen.

Osim kvaliteta prevoda i poštovanja svih zakona i propisa, rad naših stručnjaka odlikuje se i efikasnošću i nastojanjem da se svaki posao završava za najkraće moguće vreme. No, ima situacija kada klijent zaista nije u situaciji da prihvati ponuđene rokove, te zahteva takozvani „hitan prevod“ materijala i sam određuje rok za završetak posla. Podrazumeva se da i tada dajemo sve od sebe da ispunimo očekivanja, te će se svi prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik maksimalno angažovati kako bi obradu kompletirali na vreme. Moramo, međutim, naglasiti da se cena ovog prevoda razlikuje od uobičajene, pošto se obračunava i dodatak za hitnost, čiju visinu određuje broj stranica koje treba obraditi, kao i to koliko je zaista kratak rok koji je klijent odredio.

Sa kojim sve dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik?

Jezički profesionalci koji sačinjavaju našu ekipu kadri su da se uhvate u koštac čak i sa najzahtevnijim materijalima, budući da su i profesionalno i iskustveno upućeni u pravila obrade svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava.

Od materijala koji su vezani isključivo za jednu osobu prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, kao i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu).

U savremenom svetu većina poslova se obavlja na međunarodnom nivou, te prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik profesionalno obrađuju sve pisane materijale iz ovog domena, a najčešće, ugovore koji se tiču nekih poslova, poput onih o prodaji roba i usluga, o saradnji ili kupoprodajnih, statut i osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, kompletnu tendersku dokumentaciju, a uz to i poslovne odluke, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja i uspeha, kao i godišnje izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a) i ostala dokumenta koja su povezana sa biznisom.

Predmet rada naših stručnjaka mogu biti i sva dokumenta koja se koriste u pravnim poslovima i sudskim procesima, pa prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik obrađuje presudu o razvodu braka i sve druge vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao i saglasnost o zastupanju, razne pravilnike, izveštaje, ovlašćenja, punomoćja, pravno zasnovane sporazume (ugovore o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slične), ali i sertifikate, licence, dozvole za boravak, izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize i ostale pisane materijale koji se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Prevodilački centar Akademije Oxford je jedno od retkih mesta gde možete dobiti prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Savremeno doba teži otvaranju granica i povezivanju naroda i zemalja, te je omogućilo mnogima da se školuju, usavršavaju ili zasnuju radni odnos u inostranstvu. Stoga prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik dobija zahteve da prevede i overi dokumenta koja se na neki način odnose na nivo obrazovanja ili na pojedine institucije obrazovog sistema. Takvi su, recimo, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena i, naravno, diplome i svi dodaci koji uz njih idu.

Odgovarajućim državnim institucijama često je potrebno predati overeni prevod nekih potvrda i uverenja u cilju ostvarivanja ili potvrđivanja nekih prava ili podnošenja zahteva, te se u našem prevodilačkom centru radi i sa potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenjem o nekažnjavanju, kao i sa potvrdom o stanju na bankovnom računu, o neosuđivanosti ili onom o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži radi sklapanja braka sa nekim stranim državljninom ili državljankom.

Mnoge firme ili pojedinci bave se građevinskim poslovima, kao i onima povezanim sa naukom ili tehnikom, te su prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik osposobljeni i za izdavanje overenog prevoda građevinskih projekata, naučnih i tehničkih patenata, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i ostalih srodnih materijala.

Veliki je broj ljudi koji nam se obraća sa molbom da za njih prevedemo i overimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i razne druge pisane materijale iz domena medicine ili farmacije koji se mogu upotrebiti u svrhu lečenja u inostranstvu ili korišćenja uvoznih lekova i preparata.

Moramo, svakako, istaći i da se u našem prevodilačkom centru posebna pažnja poklanja zaštiti dokumenata koja su nam poverena. Naime, jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford jeste maksimalno uvažavanje zahteva klijenata, kao i njihove privatnosti, a svi prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik su, kako zakon nalaže, pre stupanja na dužnost, položili propisanu zakletvu koja ih obavezuje da posao obavljaju u skladu sa važećim regulativama, kao i da iznad svega vode računa o podacima koji im se tokom rada otkrivaju i zaštite ih od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Budite, dakle, sasvim sigurni da ćete kod nas dobiti brzu i kvalitetnu uslugu, po jednoj od najpovoljnijih cena u regionu, ali i da će sva vaša dokumenta biti bezbedna, a diskrecija zagarantovana.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Mali Zvornik?

Zbog čega je uopšte bitno da prevod nekog dokumenta bude overen? To je, zapravo, zakonska potvrda da je isti proveren od strane stručnog lica i da je potvrđena njegova istovetnost priginalu. U suprotnom, ma koliko savršeno urađen, prevod nekog dokumenta, kao takav, neće moći da se koristi u pravnom prometu, pošto je sa stanovišta zakona, on potpuno bezvredan, budući da njegov sadržaj nije proveren.

Prevod zvanične dokumentacije je kompleksan i nimalo lak posao pošto tu nema mesta ni za kakve improvizacije. Sve mora biti urađeno precizno i strogo prema pravilima, posebno prebacivanje stručnih termina na ciljani jezik. Gotov prevod kontrolišu i lektori i otklanjaju eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške, a onda sudski tumač vrši upoređivanje prevoda sa originalom. Kada se uveri da su ove dve verzije istog dokumenta u svemu, osim u korišćenom jeziku, sasvim jednake, prevod će overiti svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Nakon toga, on će biti regularno prihvaćen u svakoj državnoj instituciji, pošto ima istu zakonsku snagu kao i bilo koji original.

Ukoliko odlučite da je prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik pravi izbor za obradu vaših zvaničnih materijala, molimo vas da imate na umu da je neophodno da nam na uvid dostavite izvorne materijale ili barem njihove overene kopije. To možete učiniti lično, donoseći ih u našu poslovnicu, gde će ih preuzeti ovlašćeni koordinatori ili ih poslati na adresu predstavništva Akademije Oxford u vašem mestu, preporučeno preko Pošte Srbije ili nekom kurirskom službom. U slučaju da za vas treba da uradimo „hitan prevod“ materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, pošto će tako najbrže stići do prevodilaca. Međutim, treba da znate da prevodi neće moći da se overe bez originalnih dokumenata, te naglašavamo da ćete morati naknadno, a vodeći računa o roku koji ste postavili za završetak posla, da ih dostavite na neki od prethodno opisanih načina.

Kada se materijali kompletno obrade, spajaju se sa originalima i možete ih lično preuzeti u našoj filijali ili u posebnom zahtevu tražiti da vam se pošalju na adresu koju navedete. Dostavu će izvršiti kurirska služba koju obično angažujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Troškovi ove usluge će ići na vaš račun, a obračunavaju se nezavisno od onih koji se tiču prevoda i overe i to prema zvaničnom cenovniku firme koja je izvršila dostavu.

Cene svih naših usluga navedene su u cenovniku Akademije Oxford, koji vam je dostupan na oficijelnom sajtu kompanije, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Valjalo bi da znate i da se prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik pridržava prevodilačkog standarda koji predviđa da se na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 karektera, sa sve razmacima između reči. Ovo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani najčešće nalazi dosta kraći tekstualni sadržaj.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Osim overe pečatom sudskog tumača koji je licenciran za jezik prevoda, postoje dokumenta za koje je predviđena i neka vrsta overe na višem nivou. To je takozvana Apostille potvrda, koja se izdaje na osnovu odredaba haške Konvencije, potpisane 1961. od strane stotinak država. Dokument overen Apostille-om ne zahteva dodatne provere i može se koristiti na teritorijama svih potpisnica pomenute Konvencije.

Budući da prevodilac i sudski tumač Mali Zvornik nije zadužen za overu Apostille pečatom, najtoplije vam preporučujemo da se u nadležnoj pravosudnoj instituciji na vreme o svemu raspitate kako biste sve poslove u vezi sa overom vašeg materijala završili u predviđenom roku i bez dodatnih peripetija. Ovo je vrlo važno pošto se pravila apostiliranja razlikuju od dokumenta do dokumenta.

U Republici Srbiji su za overu Apostille-om zaduženi osnovni sudovi, a za dobijanje ove potvrde biće vam potreban original dokumenta koji overavate, njegova fotokopija, koja će ostati sudu, kao i fotokopija vaše lične karte. Treba da znate da se pomenuta overa nikada ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko – konzularni predstavnici i za one neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Za područje Malog Zvornika nadležan je Osnovni sud u Loznici, koji se nalazi u Ulici Jovana Cvijića bb. Broj telefona je 015-893-308, a ova pravosudna institucija ima sudske jedinice u Krupnju i Ljuboviji, gde se, takođe, mogu dobiti informacije o Apostille-u. Vrlo je važno da nadležnom službeniku precizno navedete koji tačno dokumen želite da overite, kao i za šta planirate da ga koristite u budućnosti. Na taj način ćete moći da dobijete validna i upotrebljiva obaveštenja.


Kategorije prevoda za Mali Zvornik

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Mali Zvornik


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Mali Zvornik

Spisak sudskih tumača za grad Mali ZvornikSudski tumači za grad Mali ZvornikSpisak sudskih tumača za grad Mali Zvornik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mali Zvornik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mali ZvornikSudski tumači za grad Mali ZvornikCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Mali Zvornik

Sudski tumači i prevodioci u Malom Zvorniku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!