Sudski tumači i prevodioci Plandište

Selo Plandište je centar opštine koja nosi isto ime i nalazi se u jugoistočnom delu Vojvodine, na polovini magistralnog puta između Zrenjanina i Vršca. Od Beograda je udaljeno 85 kilometara, a pripada Južnobanatskom upravnom okrugu. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u Plandištu živi skoro 4 hiljade ljudi, većinu čine Srbi, a ima i Makedonaca, Mađara, Rumuna, Roma i ostalih. Na celoj teritoriji opštine ima oko 13 hiljada stanovnika koji, osim u Plandištu, žive u još 13 naselja. Područje se graniči sa Sečnjem, Alibunarom, Vršcem i rumunskom granicom. Budući da na ovom delu žive pripadnici čak 20 nacija i etničkih grupa, u svim državnim institucijama su u ravnopravnoj upotrebi srpski, mađarski, rumunski i slovački, a u selu Dužine u službenoj upotrebi je i makedonski jezik.

Ime naselja potiče od reči „plandovati“, što znači „odmarati se“. Rumuni koriste isti naziv, a Nemci i Mađari ga nazivaju rečju koja u prevodu znači „Zičijevo selo“.

Pretpostavlja se da su prvi stanovnici ovih krajeva bili Sloveni, Bugari, Avari, Gepidi i ostali, međitim o njihovim naseobinama nema pisanih podataka. Tokom srednjeg veka Plandište je bilo poznato kao mesto Bioseg, nazvano prema livadi na kojoj je nastalo. U ovom periodu, Turci su se često sukobljavali sa Mađarima, u cilju širenja svoje teritorije, a gotovo je sigurno da su u tim borbama učestvovali i stanovnici Bioseg livade, koja se nalazila u neposrednoj blizini Dunava, tada prirodne granice između Mađarske monarhije i Turskog carstva. U prvoj polovini 18. veka princ Eugen Savojski je zauzeo Banat i tada se, na mapi Temišvara, Plandište javlja kao naselje Morminz. U sastavu Austrougarskog carstva, mesto je preimenovano u Zičdorf, a nakon Prvog svetskog rata, jugoslovenski kralja Aleksandar proklamovao je prilagođavanje svih toponima srpskom jeziku, pa je današnje Plandište postalo Mariolana.Plandište danas spada u relativno siromašna područja, a stanovništvo se mahom bavi poslovima u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi i trgovini. Na teritoriji opštine postoji 11 osnovnih škola, a velika pažnja poklanja se razvoju sporta i zdravog života.

Stanovnici ovog naselja blizu državne granice često imaju potrebu za overenim prevodima zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pa je Plandište još jedno mesto u Srbiji u kome se mogu dobiti kvalitetne usluge stručnjaka koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford, ali i profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikacija ili dokvalifikacija za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, što može predstavljati znatnu olakšicu u traženju posla, kao i obuka za rad na računaru, kursevi stranih jezika posle kojih se mogu dobiti sertifikati priznati u celom svetu, a uz to i priprema za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama ili na fakultetima.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Plandište?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod službenih materijala na neki od preko 40 jezika koji se govore širom sveta, a za koje su kvalifikovani naši jezički stručnjaci. Podrazumeva se da se najčešće radi sa najrasprostranjenijim i najpopularnijim engleskim, francuskim, nemačkim, ruskim, španskim, francuskim, ali i italijanskim, grčkim, turskim i arapskim jezikom. Prevodilac i sudski tumač Plandište, na zahtev klijenata, prebacuje sadržaje dokumenata i u okviru nama teritorijalno bliskih jezika: albanskog, mađarskog, rumunskog, bugarskog, makedonskog, hrvatskog i bosanskog, ali i onih koji se retko gde nude u prevodilačkim centrima: korejskog, pakistanskog, estonskog, romskog, hebrejskog i persijskog. Radimo i sa skandinavskim jezicima – norveškim, švedskim, finskim i danskim, kao i sa ukrajinskim, poljskim, češkim, slovačkim, holandskim i slovenačkim jezikom. Pored kineskog i japanskog, u svom timu imamo i stručnjaka za latinski jezik koji je i danas, iako se vekovima nigde ne govori, zastupljen u mnogim pisanim materijalima iz oblasti prava, farmacije, medicine i veterine. U želji da izađemo u susret svim potencijalnim klijentima sa slušnim i govornim teškoćama i olakšamo im obavljanje administrativnih poslova, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Sasvim je za očekivati da najčešće radimo prevod koji sa jedne strane uključuje srpski jezik, ali je ipak prevodilačka usluga po kojoj se razlikujemo od drugih iz iste branše direktno prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan primer. Pretpostavimo da imate neki poslovni dokument sačinjen na, recimo, grčkom jeziku koji treba da se prebaci na ruski. U najvećem broju prevodilačkih centara u ovoj situaciji se dokumenta prvo prevode sa grčkog na srpski, pa sa srpskog na traženi ruski jezik. Tada je potrebno angažovati dva stručnjaka – jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik, a ovakav način rada zahteva prilično vremena. Međutim, prevodilac i sudski tumač Plandište je dovoljno stručno i opšte obrazovan i sposoban da, na temelju svojih brojnih interesovanja i sklonosti, ovaj posao obavi direktno, prevodeći materijal odmah sa grčkog na ruski jezik i potpuno zaobilazeći naš maternji jezik. Na taj način se u velikoj meri štedi vreme, ali i novac naših klijenata, budući da se kod nas za opisanu uslugu plaća niža cena, jer se za nju ne traži više različitih prevodilaca.

Iako u najvećem broju slučajeva radimo potpunu obradu zvaničnih materijala, odnosno i prevod i overu, događa se da klijenti žele da samo overimo prevod koji im je uradio neko drugi, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Svakako da ćemo privatiti da za vas i to učinimo, ali morate da znate da smo i u ovoj situacij dužni da sprovedemo zakonsku proceduru koja podrazumeva proveru kompatibilnosti vašeg prevoda originalnom dokumentu. Prevodilac i sudski tumač Plandište će to uraditi tako što će ova dva dokumenta uporediti prema sadržaju, ali i prema stručnim terminima i stilu kojim su napisani. Tek kada se uveri da su oni u svemu, osim u jeziku kojim su pisani, potpuno jednaki, overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Nakon toga ovaj dokumet možete slobodno koristiti u praksi i predavati ga u sve nadležne institucije nekog državnog sistema.

Ukoliko se, međutim, ispostavi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade zvaničnih materijala, prevodilac i sudski tumač Plandište neće moći da ga overi svojim pečatom. U tom slučaju možemo da vam ponudimo usluge lektora i kolektora, naših uvaženih kolega i nezaobilaznih članova stručnog tima Akademije Oxford. Oni će precizno i profesionalno pregledati vaš dokument i uraditi njegovu redakturu, ispravljajući sve eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške i usklađujući ga sa izvorom u svim predviđenim pojedinostima. Nakon njihove intervencije, imaćete prevedeni materijal koji će, bez ikakvih teškoće, proći overu sudskog tumača i biti svrstan u red zvaničnih spisa, uključenih u međunarodni pravni promet.

Sa kojim sve dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Plandište?

Budući da su svi članovi našeg stručnog tima visoko obrazovani profesionalci, sa diplomama odgovarajućih odseka Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, kvalitet prevoda i celokupne obrade vaših materijala je zagarantovan. Prevodioci i sudski tumači Plandište, pored profesionalnih kvalifikacija, odlično poznaju i zakonske propise i odgovarajuću pravnu terminologiju, tako da su kadri da se nose i sa najzahtevnijom zvaničnom dokumentacijom i kvalitetno je prebace na traženi jezik. A kako bi prevedena dokumenta postala važeća u pravnom i zakonskom smislu, neophodna je i njihova overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača, što je proces koji se u našem prevodilačkom centru sprovodi prema utvrđenim zakonskim regulativama. Nakon što prevodioci i sudski tumači Plandište kompletno obrade vaša dokumenta, imaćete materijal koji ćete odmah moći da koristite, sa istom zakonskom težinom koju ima i svaki drugi original.

Kod nas, dakle, možete dobiti overeni prevod bilo kog tipa službenih spisa, bili oni lični, poslovni, sudski, građevinski, medicinski, obrazovni ili neki drugi.

Dokumenta koja se tretiraju kao lična, a koja prevode i overavaju naši stručnjaci, obuhvataju ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i radnu dozvolu.

Poslovna dokumentacija je nešto što prevodioci i sudski tumači Plandište veoma često obrađuju, budući da su ovakvi materijali neophodni za biznis na međunarodnom nivou. Ovde, između ostalog, spadaju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski, godišnji, revizorski i svi ostali poslovni izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), poslovne odluke, kao i izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansi uspeha i stanja, statut i osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, ali i svi tipovi poslovnih ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi. Klijenti nam neretko traže i overeni prevod svih dokumenata potrebnih za učešće na tenderima, bez kojih se ne da ni zamisliti savremeno poslovanje. To su uputstva za ponuđače, opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, obrasci i predmeri.

Prevodilac i sudski tumač Plandište radi i sa sudskom i pravosudnom dokumentacijom u koju spadaju sva pravna akta, odnosno, sudske odluke, presude i rešenja, saglasnost o zastupanju, pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, kao i punomoćja, sertifikati, licence, dozvola za boravak, različite izjave pojedinaca, a uz to i sve vrste pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični materijali. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overen prevod tekovina Evropske Unije, koji se često traži u poslednje vreme.

Možete nam poveriti i obradu tehničke, građevinske, naučne, farmaceutske i medicinske dokumentacije, jer su prevodioci i sudski tumači Plandište kvalifikovani i za rad sa naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima, ali i sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i lekarskim nalazima.

Ukoliko planirate da se zaposlite, školujete ili usavršavate u inostranstvu biće vam potreban overen prevod mnogih dokumenata iz sfere obrazovanja. Tako prevodioci i sudski tumači Plandište profesionalno obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

U mnogim situacijama potrebno je, u cilju ostvarivanja ili potvrđivanja nekih prava, nadležnim službama podneti precizno prevedene i overene različite potvrde i uverenja, te se u našem prevodilačkom centru radi i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju bez koje se, recimo, ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom.

Kada je reč o bezbednosti vaših zvaničnih dokumenata i podataka koji se u njima nalaze možete biti potpuno spokojni ukoliko odlučite da angažujete naše stručnjake, budući da je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford poštovanje privatnosti klijenata i zašttita materijala koje obrađujemo od bilo kakve zloupotrebe. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Plandište, pre stupanja na ovu odgovornu dužnost, položili predviđenu zakletvu i prošli sve provere podobnosti. Oni su, dakle, profesionalno obavezni da rade u skladu sa važećim propisima i interese i bezbednost klijenata stave na prvo mesto, što u kombinaciji sa njihovim visokim profesionalnim kvalifikacijama čini da postanu pravi izbor kada je obrada službenih materijala u pitanju.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Plandište?

Obrada zvanične dokumentacije mogla bi se grubo podeliti na dve celine - prevod i overu, ali su, naravno, ovi poslovi međusobno uslovljeni i isprepletani. Prevođenje sadržaja dokumenata je zahtevan i odgovoran posao koji se radi precizno, bez ikakvih improvizacija, budući da je reč o materijalima koja će biti uključena u pravni sistem. Veoma je važno da sve pojedinosti osnovnog dokumenta budu tačno izražene na ciljanom jeziku, što se naročito odnosi na stručne izraze i termine, koji i čine osnovu zvaničnih spisa. Svakako se moraju poštovati sva gramatička i pravopisna pravila jezika na koji se prevodi, kao i stil pisanja službenih materijala. Rad prevodilaca, za svaki slučaj, pre overe, kontroliše lektor, kako bi ispravio sve greške koje do tada, eventualno, nisu uočene. Druga faza obrade sastoji se od overe i započinje proverom prevoda, tako što ga prevodilac i sudski tumač Plandište detaljno upoređuje sa originalom kako bi utvrdio da li su ova dva dokumenta jednaka u svim predviđenim pojedinostima. Kada se uveri da je to zaista tako, overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisuje ga. Sada je ovaj dokument potpuno upotrebljiv sa stanovišta prava i zakona i može se, bez smetnji, koristiti u međunarodnim pravnim, administrativnim i ostalim poslovima.

Da bi, dakle, prevodilac i sudski tumač Plandište mogao da ispuni sve vaše zahteve morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili barem njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj instituciji. To možete uraditi tako što ćete lično doći u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili tako što ćete ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe. U slučaju da vam je potreban „hitan prevod“ dokumenata, koji treba da se završi za znatno kraće vreme od uobičajenog, nudimo vam mogućnost da skenirate meterijale i pošaljete ih na naš mejl, budući da je to najbrži način dostave, a u ovoj situaciji je to najvažnije za ispunjenje vaših zahteva. Ipak, ukoliko želite da prevode i overi sudski tumač, morate nam naknadno, imajući u vidu rok koji ste odredili, na neki od opisanih načina dostaviti i originale.

Kada prevodilac i sudski tumač Plandište završi obradu materijala, overeni prevodi se spajaju sa originalima i vraćaju klijentu. Preuzimanje se može izvršiti lično u našoj poslovnici, a moguće je i da vam pošaljemo dokumenta na kućnu, adresu firme ili neku drugu koju navedete u zahtevu. Dostavu će izvršiti Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke ili kurirska služba koju obično angažujemo. Treba da znate da troškove ove usluge vi plaćate i to nezavisno od cene overe i prevoda. Visinu novčane nadoknade odrediće služba koja vam uruči dokumenta, a možete je platiti prilikom preuzimanja.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Neki pisani službeni materijali, pored pečata ovlašćenog sudskog tumača, zahtevaju i posebnu vrstu overe, takozvani haški Apostille pečat, kako bi postali validni u očima zakona. Ova potvrda je uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije, koju je 1961. godine potpisalo stotinak država, a koja predviđa ukidanje legalizacije stranih javnih isprava. Dokumenta overena Apostille-om ne podležu daljoj kontroli i mogu se, bez problema, koristiti u pravnom prometu svih zemalja potpisnica pomenute Konvencije. Apostiliranje nije posebno komplikovan proces, ali se razlikuje od jednog do drugog dokumenta, a važna informacija je i to da ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača.

U našoj zemlji se, takođe, sprovodi ova overa, budući da predstavljamo pravne sledbenike nekadašnje Jugoslavije, koja se saglasila sa odredbama haškog sporazuma. Apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu spada u domen osnovnih sudova, koji se, prema novom Zakonu o sedištima sudova, nalaze u svakom većem mestu u Srbiji. Samu potvrdu izdaje predsednik suda ili ovlašćeni sudija, a ona se stavlja na originalni dokument ili na njegov dodatak.

Prevodilac i sudski tumač Plandište nije u obavezi da poseduje sve informacije o Apostille overi, budući da ova ne spada u njegovu nadležnost. No, kako se u našem prevodilačkom centru interesi klijenata uvek stavljaju na prvo mesto, kod nas ćete, svakako, dobiti sva potrebna objašnjenja i podatke o institucijama u kojima se možete o svemu raspitati, što će vam značajno olakšati posao.

Preporučujemo vam da se na vreme obavestite o svim pojedinostima Apostille overe, kako bi proces obrade vaših zvaničnih dokumenata išao pravim tokom i kako biste sve završili bez nepotrebnih komplikacija. Službeno lice osnovnog suda treba, dakle, da pitate da li se za vaš konkretni dokument traži apostiliranje samo prevoda ili i njega i originala, kao i da li je potrebno prevoditi i sadržaj pečata na ciljani jezik. Ako se prevode podaci iz Apostille-a, moraćete najpre doneti dokumenta u osnovni sud na apostiliranje, a nakon toga ih dostavljate našim stručnjacima koji prebacuju sve što treba na ciljani jezik i overavaju materijale. U drugom slučaju, koji je i jednostavniji, prevodioci i sudski tumači Plandište najpre urade sve što je potrebno, a onda se dokumenta nose u sud na Apostille overu.

Za apostiliranje je potrebno da predate original spisa koji se overava, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte. Postoje i ona dokumenta za koja se ni u jednom slučaju ne radi Apostille overa, a to su administrativne isprave direktno vezane za neki trgovinski ili carinski posao i isprave koje su izdali diplomatsko - konularni predstavnici.

Gde se raspitati o Apostille overi?

Stanovnici Plandišta sve potrebne informacije o apostiliraju mogu pokušati da dobiju u Prijemnoj kancelariji u Plandištu, u Ulici Vojvode Putnika 53, ili na broj telefona 013-861-072. Ako je potrebno, mogu se obratitii ovlašćenom službeniku u direktno nadređenom Osnovnom sudu u Vršcu, koji se nalazi u Ulici Žarka Zrenjanina 41-43. Tamošnji broj telefona je 013-831-343. U okviru suda radi i Sudska jedinica u Beloj Crkvi, u Ulici Jovana Cvijića bb.

Ovlašćeni koordinatori u našoj filijali su uvek radi da odgovore na sva vaša pitanja u vezi sa načinom funkcionisanja jezičkih stručnjaka ili sa nekim pojedinostima obrade dokumenata. Možete doći lično u poslovnicu i raspitati se o svemu ili nas kontaktirati telefonom ili mejlom. Ukoliko i to bude potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od članova profesionalne ekipe Akademije Oxford.


Kategorije prevoda za Plandište

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Plandište


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Plandište

Spisak sudskih tumača za grad PlandišteSudski tumači za grad PlandišteSpisak sudskih tumača za grad Plandište

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Plandište

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PlandišteSudski tumači za grad PlandišteCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Plandište

Sudski tumači i prevodioci u Plandište

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!