Sudski tumači i prevodioci Ražanj

U jugoistočnom delu Srbije, u Nišavskom upravnom okrugu, nalazi se naselje Ražanj, koje predstavlja sedište opštine sa istim imenom. Kroz varošicu protiče Ražanjska reka, koja se uliva u Južnu Moravu, a izvire na obližnjoj planini Bukovik. Opština Ražanj ima veoma povoljan geografski položaj, zauzima prostor na samom spoju Balkanske i Karpatske Srbije, kao i Velikog i Južog Pomoravlja. Graniči se sa teritorijama opština Aleksinac, Boljevac, Ćićevac, Kruševac, Soko Banja i Paraćin, a čine je 23 naselja. Preko ovog područja prolazi auto - put Beograd - Niš, a sama varošica Ražanj se nalazi na 55. kilometru od Niša ka glavnom gradu.

Iako na području opštine nisu vršena organizovana arheološka iskopavanja, na osnovu slučajno pronađenih predmeta može se zaključiti da je ovaj kraj bio naseljen još u praistorijsko vreme. Svakako je poznato da se na mestu današnje varošice u rimsko doba nalazilo naselje Arsena, što je, zapravo, naziv izveden iz latinske reči „arsenale“, u značenju „magacin za smeštaj oružja i ratne opreme“. Sredinom 16. veka u blizini Ražnja proneđeni su ostaci rimskog druma, čuvenog Via Militaris, koji i danas postoje.

O poreklu sadašnjeg naziva mesta postoje dve legende. Jedna kaže da su se ovdašnji stanovnici od Turaka branili zašiljenim štapovima koji su ličili na ražnjeve, a po drugoj poreklo ove reči leži u imenu Rožanj, što je najviša tačka planine Bukovik. U prošlosti je čak postojao i Srez ražanjski, u čiji sastav je ulazila cela teritorija današnje opštine Ćićevac, kao i Deligrad i Jasenje, dva sela aleksinačke opštine.Danas u naselju Ražanj živi više od hiljadu stanovnika, a cela opština broji oko 9 hiljada ljudi. Radno sposobno stanovništvo mahom obavlja poslove u trgovini, prerađivačkoj industriji, poljoprivredi, ugostiteljstvu, kao i u državnoj upravi, zdravstvu i obrazovanju. Na području opštine Ražanj nema velikih preduzeća, a najbrojnija su takozvana mikro preduzeća, koja zapošljavaju do 5 radnika. U samoj varošici postoji predškolska ustanova, a osnovne škole rade u Ražnju i Vitoševcu. Kulturni život organizuje mesni Dom kulture i opštinska Narodna biblioteka. U orviru Doma kulture radi amatersko pozorište, kao i sala za bioskopske projekcije.

Među ovdašnjim kulturno - istorijskim spomenicima ističe se manastir Sveti Roman, koji je podignut u 9. veku, još pre Nemanjića, na desnoj obali Južne Morave. Prirodne lepote koje privlače posetioce, svakako, obuhvataju planinu Bukovik, guste šume bogate raznom divljači, kao i nekoliko izletišta. Od 2000. godine u Ražnju se održavaju „Dani Save Jeremića“, posvećeni legendarnom frulašu rodom iz ovih krajeva. To je, zapravo, saborsko okupljanje čiji je cilj očuvanje narodnog stvaralaštva, posebno muzike i frule.

S obzirom na to da Akademija Oxford neprekidno nastoji da proširuje broj svojih korisnika i da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu ljudi, i žiteljima Ražnja i okoline omogućili smo da u našem prevodilačkom centru, ukoliko im je to potrebno, dobiju kvalitetne usluge prevoda službenih materijala, ali i njihove overe pečatom ovlašćenog stručnog lica. Pored toga, organizujemo kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, obuku za rad na računarima, kao i profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Ražanj?

Jezički stručnjaci koji se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave obradom vaših službenih materijala stekli su sve predviđene profesionalne kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Ražanj su diplomirali na traženim smerovima Filolških fakulteta, a nemali broj njih su i izvori govornici jezika sa kojima rade. To, svakako, doprinosi kvalitetu njihovog rada, kao i višegodišnje iskustvo u poslovima koje obavljaju i široko opšte obrazovanje. S obzirom na to da se bave obradom dokumentacije koja se uključuje u zvanični pravni promet, vrlo dobro poznaju sve važeće propise i zakone, a, naravno, i stručnu pravnu terminologiju koja se pojavljuje u sadržajima službenih materijala. Tako svojim klijentima mogu da omoguće da na jednom mestu, bez ikakvog maltretoranja i lutanja od službe do službe, u dogovorenom roku i po povoljnoj ceni, dobiju dokument na traženom jeziku u formi koja je prihvatljiva u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Prevodioci i sudski tumači Ražanj kvalifikovani su za prevod materijala u okviru više od 40 svetskih jezika, a najčešće, naravno, prevode sa nekog stranog jezika na srpski ili u obrnutom smeru. Međutim, ukoliko je potrebno, klijentima mogu da ponude i prebacivanje sadržaja između dva strana jezika i to na način koji se uglavnom ne praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima, što će reći direktno, bez korišćenja našeg maternjeg jezika. Naime, u ostalim institucijama koje se bave prevodilačkim poslovima, pomenuti postupak se obavlja posredno, po sistemu „korak po korak“, tačnije, dokumenta se prvo sa osnovnog jezika prevode na srpski, pa tek zatim sa srpskog na traženi strani jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Ražanj ima toliko bogata interesovanja, brojne afinitete, široko opšte i stručno obrazovanje, da je sposoban da materijale direktno prebaci sa izvornog jezika koji nije srpski na drugi, takođe, strani jezik. Time postiže veću efikasnost u radu, a može korisnicima da ponudi i nižu cenu, budući da kod nas za realizaciju ove usluge nije potreban rad više različitih stručnjaka.

Osim engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog, koji su svuda zastupljeni i najčešće traženi za prevod službenih spisa, prevodilac i sudski tumač Ražanj u svom radu koristi i italijanski, portugalski, španski, grčki, turski, arapski, ali i jezike koji se govore u našem neposrednom okruženju: makedonski, albanski, bosanski, bugarski, hrvatski, rumunski i mađarski. Sadržaji službenih materijala prebacuju se i u okviru slovenačkog, holandskog, ukrajinskog, skandinavskih jezika - švedskog, finskog, danskog i norveškog, kao i slovenačkog, kineskog i japanskog jezika. Želeći da izađemo u susret i klijentima sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik. Prevodilac i sudski tumač Ražanj u svom radu koristi i jezik Starog Rima, odnosno, latinski, koji se već vekovima nigde ne govori, ali je i danas prisutan u različitim pisanim materijalima koji se tiču medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Iako ih je malo na ovim prostorima, u našoj profesionalnoj ekipi nalaze se i vrhunski stručnjaci za estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, romski i persijski jezik, te i oni predstavljaju deo naše prevodilačke ponude.

U našem prevodilačkom centru svaki posao se završava za najkraće moguće vreme, međutim, ukoliko klijent ima potrebu za obradom materijala u roku koji je još kraći od ponuđenog, može zatražiti takozvani „hitan prevod“, koji će biti završen onda kada sama stranka to zahteva. Svi prevodioci i sudski tumači Ražanj će i u ovakvoj situaciji učiniti sve da ispune zahteve svojih klijenata, a kvalitet njihovog rada će, uprkos otežanim uslovima, ostati nepromenjen. Ono što će se, međutim, razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti jeste cena pomenute usluge, s obziroma na to da je stranka obavezna da, pored osnovnih troškova, plati i „taksu za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, pošto se za veće količine materijala obično daje neki popust, ali i od dužine vremenskog perioda koji nam je klijent ostavio za kompletiranje obrade.

Budući da je za korisnike naših usluga potpuna obrada dokumentacije najpogdnija i finansijski najisplativija, najčešće dobijamo zahteve da i prevedemo i overimo službene materijale. No, ima situacija kada se od nas traži da izvršimo samo overu dokumenata koji su na traženi jezik već prebačeni van našeg prevodilačkog centra. Tada će prevodilac i sudski tumač Ražanj sprovesti uobičajenu proceduru, koja podrazumeva temeljno poređenje dobijenog prevoda sa njegovim originalom, koji se, takođe, mora dostaviti na uvid. Cilj ovog postupka nije, naravno, da se omalovaži rad stručnjaka koji nisu deo naše proesionalne ekipe, već da se utvrdi da li dokument na novom jeziku potpuno sadržinski, stilski i terminološki odgovara svom izvoru, jer jedino tada može biti legalno overen. Ukoliko su svi traženi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Ražanj overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Sada je ovaj dokument, sa stanovišta prava i zakona, sasvim isto što i bilo koji drugi original i može se, bez ograničenja, koristiti u pravnim, administrativnim i svim drugim legalnim poslovima.

Ukoliko se, pak, pokaže da nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno u skladu sa rigidnim pravilima obrade zvanične dokumentacije ili se on u nekim segmentima ne poklapa sa originalom, overa neće moći da se uradi. Tada možemo da vam ponudimo usluge naših visoko stručnih i nadasve iskusnih lektora i korektora, koji će, za kratko vreme, izvršiti redakturu vašeg prevoda i dovesti ga u formu u kojoj će, bez problema, proći kontrolu sudskog tumača. Oni će, naime, prvo detaljno pregledati prevod i original, ispraviti sve eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške, proveriti tačnost stručnih termina i izraza, u svemu uskladiti prevod sa tekstom izvornika i na svim nivoima poboljšati njegov kvalitet.

Prevodilac i sudski tumač Ražanj obrađuje sledeća dokumenta

Jezički stručnjaci Akademije Oxford će, na vaš zahtev, uraditi prevod i overu svih vrsta zvaničnih materijala, bez obzira na koju se oblast društvenog života odnose ili koliko su kompleksni i zahtevni njihovi sadržaji.

Kako se u današnje vreme mnogi poslovi vode na nivou više država ili čak kontinenata, prevodioci i sudski tumači Ražanj prevode i overavaju sva dokumenta koja u tu svrhu mogu biti potrebna. To su, između ostalog, rešenja o osnivanju privrednog lica, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni i mnogi drugi, ulazne i izlazne fakture, revizorski izveštaji, statut i osnivački akt preduzeća, a uz to i bilansi stanja i uspeha, godišnji izveštaji, izvodi iz APR-a (Agencije za privredne registre), raznovrsne poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), kao i potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji i mnoga druga srodna dokumenta. U savremenom poslovanju veoma su česti takozvani tenderi, to jest, javna prikupljanja ponuda, a za učešće na njima potrebno je podneti overene prevode traženih materijala, te tako prevodilac i sudski tumač Ražanj radi sa opštim uslovima, uputsvima za ponuđače, predmerima, obrascima i grafičkom dokumentacijom sa tehničkim specifikacijama.

Svi koji se bave poslovima vezanim za građevinu, nauku ili tehniku imaju potrebu za prevodom i overom odgovarajuće stručne dokumentacije, pa prevodilac i sudski tumač Ražanj profesionalno obrađuje laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, građevinske projekte i odgovarajuću projektnu dokumentaciju i mnoge druge pisane materijale iz ovih oblasti.

Lična dokumenta koja se kod nas prevode i overavaju obuhvataju izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, ali i saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i, naravno, pasoš i ličnu kartu.

Imajući u vidu činjenicu da su u današnje vreme mnogi dobili mogućnost da se obrazuju, usavršavaju ili traže posao van granica svoje zemlje, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo različite pisane materijale koji zalaze u domen obrazovnog sistema. Tako prevodilac i sudski tumač Ražanj radi sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjem o položenim ispitima, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i, podrazumeva se, sa diplomom i dodacima diplomi.

Radi podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja odgovarajućih ličnih prava, nadležnim institucijama je potrebno predati potrebne potvrde, uverenja, saglasnosti ili izjave, te prevodioci i sudski tumači Ražanj mogu da prevedu i overe potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovim primanjima, saglasnost o zastupanju, kao i potvrdu o neosuđivanosti, razne vrste ličnih izjava pojedinaca, potvrdu o mestu boravka, kao i onu koja se uvek traži kada je reč o sklapanju braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, a to je potvrda o slobodnom bračnom stanju.

Sa posebnom pažnjom pristupamo obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, imajući u vidu da je neposredno vezana za zdravlje ljudi. Iz ove oblasti prevodimo i overavamo specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o mediciskim proizvodima i mnoge druge srodne materijale.

Prevodioci i sudski tumači Ražanj kvalifikovani su i da izdaju overen prevod presude o razvodu braka, ali i svih ostalih sudskih rešenja, odluka i presuda, zatim raznovrsnih pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, kao i svih vrsta pravno zasnovanih sporazuma, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Ražanj će uraditi i prevod tekovina Evropske Unije, tačnije, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

U skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Ražanj su, pre imenovanja na dužnost koju obavljaju, prošli predviđene provere podobnosti i položili stručnu zakletvu. Time su se obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema važećim propisima i bezuslovno poštovati ličnost, kao i privatnost svojih klijenata. Dokumenta koja nam dostavljate na obradu biće, dakle, zaštićena od bilo kakve nepoželjne upotrebe, a podaci koji se u njima nalaze tretirani kao poslovna tajna. Tako ćete u našem prevodilačkom centru, pored vrhunskog kvaliteta obrade materijala, dobiti i neophodnu sigurnost i obezbeđenu diskreciju.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Ražanj

Proces obrade zvanične dokumentacije sastoji se iz dve faze. U prvoj se materijali prevode na traženi jezik, a u drugoj overavaju pečatom ovlašćenog stručnog lica. Prebacivanje sadržaja na ciljani jezik je posao koji prevodioci i sudski tumači Ražanj obavljaju sa vrhunskom profesionalnošću i posvećenošću. Tako postižu potrebnu preciznost i tačno prevođenje svih pojedinosti osnovnog dokumenta, a posebno stručnih izraza i termina, koji predstavljau samu suštinu ovakvih materijala. Novi dokument se izrađuje uz poštovanje svih gramatičkih i pravopisnih pravila, kao, uostalom, i stila zvaničnih spisa, koji je karakterističan i vrlo prepoznatljiv. Urađen prevod pregledaju najpre sami njegovi autori, a nakon toga i lektori, čijem iskusnom oku neće promeći ni greške koje su u prvoj kontroli eventualno ostale neuočene. Takav materijal, očišćen od svih nepravilnosti, dolazi do sudskih tumača i tada biva detaljno upoređen sa svojom originalnom verzijom. Cilj ovog postupka je da se utvrdi da li su prevod i original sadržinski, stilski i terminološki dva ista dokumenta, samo napisana različitim jezicima, jer jedino u tom slučaju prevod može biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom. Nakon toga, postaje upotrebljiv u svim nadležnim ustanovama jednog sistema i može se, sa zakonskom snagom originala, koristiti u pravnom prometu.

Kako bi prevodioci i sudski tumači Ražanj mogli da kompletno obrade vaša dokumenta, to jest, da ih, nakon prevoda, i overe, morate nam na uvid dostaviti originale ili, u krajnjem slučaju, njihove regularno overene fotokopije. To možete učiniti lično, dolaskom u našu poslovnicu, gde ćete materijale predati ovlašćeom koordinatoru i sa njim precizirati sve potrebne detalje. Druga mogućnost je da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje su vam dostupne. Dostava spisa elektronskim putem nije dozvoljena, osim ako se od nas traži „hitan prevod“, kada je svaki sekund dragocen, pa prihvatamo da nam skenirane materijale pošaljete na mejl, ali naglašavamo da nam naknadno morate doneti ili na gore opisane načine poslati i originale, kako bi prevodioci i sudski tumači Ražanj mogli da završe sav posao obrade.

Prevedena i overena dokumenta se spajaju sa originalima i možete ih lično podići u našem predstavništvu ili tražiti da vam ih pošaljemo na adresu koju budete naveli. Ova usluga se posmatra kao dodatna u odnosu na one koje su vam pružili naši stručnjaci, te ćete je i platiti nezavisno od cena prevoda i overe. Visinu troškova odrediće služba koja bude izvršila dostavu, a to može biti Pošta Srbije ili kurirska služba sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo.

Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupan je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našoj filijali. Valjalo bi da pojasnimo i da se cena prevoda formira shodno broju obrađenih strana, a da se na veće količine materijala uvek daju odgovarajući popusti. Prevodilac i sudski tumač Ražanj se, kao i mnoge njegove kolege, pridržava prevodilačkog standarda po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. To pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekstualni sadržaj.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Pored legalizacije službenih materijala koju vrši licencirani sudski tumač, postoji i overa Apostille pečatom, koju u našoj zemlji obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Ova formalnost se sprovodi od kada je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Dokumenta overena Apostille-om ne prolaze nikakve dalje provere niti overe i mogu se, bez ikakvih problema, upotrebljavati u pravnim sistemima država koje su potpisale gore pomenutu konvenciju.

Postupak apostiliranja službenih materijala nije posebno komplikovan, ali ima svojih specifičnosti koje i te kako utiču na tok overe. Pre svega, Apostill-om se ne overavaju sva dokumenta, te su, na primer, od ove vrste legalizacije uvek izuzete administrativne isprave koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača, ali je vrlo bitno znati tačan redosled postupaka u ovom procesu. Naime, postoje dokumenta kod kojih se prvo na traženi jezik prevodi sadržaj i vrši overa, pa se tek onda nose u sud na apostiliranje, a ima i onih gde je postupak upravo obrnut - prvo se stavlja Apostille, pa onda prevodioci i sudski tumači Ražanj rade svoj posao, prebacujući na traženi jezik i sadržaj samog pečata, koji je urađen u obliku štambilja, te se u njega, na propisan način, upisuju traženi podaci. Valja da napomenemo da se kod pojedinih službenih materijala Apostille-om overava samo prevod, a kod nekih drugih i prevod i original.

Budući da prevodilac i sudski tumač Ražanj nema obavezu da bude detaljno upoznat sa tokom apostiliranja, uputiće vas u nadležnu pravosudnu ustanovu u vašem mestu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati i tako obezbediti nesmetan tok overe vaših dokumenata.

Gde dobiti obaveštenja o Apostille overi?

Za područja opština Aleksinac, Ražanj i Soko Banja nadležan je Osnovni sud u Aleksincu, te se svi žitelji pomenutih mesta u ovoj instituciji mogu informisati o potrebnim postupcima vezanim za Apostille overu. Sud se nalazi u Ulici Ace Milojevića 2, a broj telefona je 018-804-821.


Kategorije prevoda za Ražanj

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ražanj


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ražanj

Spisak sudskih tumača za grad RažanjSudski tumači za grad RažanjSpisak sudskih tumača za grad Ražanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ražanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad RažanjSudski tumači za grad RažanjCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ražanj

Sudski tumači i prevodioci u Ražnju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!