- Sudski tumači i prevodioci - Sremska Mitrovica

Sudski tumači i prevodioci Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica je administrativni centar Sremskog okruga i najveći je grad jugozapadnog dela Vojvodine. Smatra se i jednim od najstarijih sremskuh gradova, a nastao je konurbacijom tri naselja – Sremske Mitrovice, kao centralnog urbanog područja, Mačvanske Mitrovice na desnoj obali reke Save i Laćarka, najmnogoljudnijeg sela u Srbiji. Grad je sa prestonicom povezan auto – putem E-70, a udaljenost između njih iznosi 75 kilometara. Po podacima sa popisa iz 2002. godine, Sremska Mitrovica ima oko 39 hiljada stanovnika, a broj ljudi koji žive na ovom području se u poslednje vreme povećava.

Na teritoriji današnje Sremske Mitrovice nalazio se antički grad Sirmijum, koji je u jednom periodu bio i prestonica Rimskog carstva. Tu se nalazila kovnica zlatnog novca, veličanstvena carska palata, sa termama i vodovodom, forum, hipodrom, pozorište, amfiteatar i druge impozantne građevine. U drugoj polovini 4. veka Sirmijum postaje važan hrišćanski centar, gde je održano i nekoliko crkvenih sabora.

Tokom vekova Sirmijum su osvajali mnogi vladari, te je usled tih sukoba grad bio potpuno ruiniran. Na tim ruševinama izgrađen je u srednjem veku Grad Svetog Dimitrija ili Dimitrovica, nazvan po obližnjem manastiru. U tursko doba, ovo mesto je bilo poznato kao „Šeher Mitrovica“ i u njemu su mahom živeli muslimani. Kasnije se u Srem, sklanjajući se od Turaka, doseljavaju i Srbi koji podižu čuvene fruškogorske manastire.Posle sklapanja mira u Požarevcu, Sremska Mitrovica postaje pogranični grad u sklopu Habzburške monarhije i dobija nove stanovnike – Mađare, Rusine, Hrvate i Nemce. Pred početak 20. veka u gradu je živelo oko 10 hiljada ljudi, a 1918. pripojen je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.

Sremska Mitrovica je proglašena za jedan od „srpskih gradova budućnosti“, a pored privrednih, njeni potencijali leže i u bogatoj turističkoj ponudi u kojoj je, pre svega, relativno skoro otvoren Vizitorski centar „Carska palata“, gde su izloženi svi arheološki eksponati Surmijuma, ali je prikaz obogaćen i digitalnim animacijama, kafeom, prodavnicom suvenira i utvrđenom rutom kojom se posetioci mogu kretati i pogledati ostatke palate.

Budući da Akademija Oxford nastoji da kontinuirano proširuje mrežu svojih usluga, u ciljno područje uvrstili smo i Sremsku Mitrovicu, gde, svi koji to žele, mogu da nauče ili usavrše neki strani jezik, jer je poznata izreka da je čovek bogat i obrazovan onoliko koliko stranih jezika pozanje. Nakon rada sa veoma stručnim i iskusnim predavačima, lako ćete položiti završni test i dobiti međunarodno priznat sertifikat o stečenom nivou znanja. Pored toga, stanovnicima Sremske Mitrovice možemo da ponudimo i prvoklasnu obuku za rad na računaru, profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja III i IV stepena stručnosti, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, kao i usluge profesionalnih prevodilaca i sudskih tumača koji prevode i overavaju zvaničnu dokumentaciju, ma koliko komplikovana ona bila.

TESTOVI


Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Sremska Mitrovica?

Osim povezanog posla prevoda i overe zvaničnih dokumenata, na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač Sremska Mitrovica će prihvatiti i samo da overi prevod materijala koji ste uradili na nekom drugom mestu. Dakle, iako je paket pomenutih usluga najpovoljniji, budući da na jednom mestu i po prihvatljivoj ceni dobijate kompletnu obradu materijala, nije obavezno da ga u takvom obliku koristite. Međutim, i u slučaju da se radi sa prevodom drugih kolega, overa se sprovodi na isti, zakonom predviđen, način. To znači da će prevodilac i sudski tumač Sremska Mitrovica morati, pre nego što stavi pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, detaljno da proveri da li se prevedeni dokument poklapa sa originalnim, jer, ako to nije tako, prevod ne može dobiti karakteristiku zvaničnog dokumenta.

Lektori i korektori su deo pažljivo odabranih stručnjaka naše kompanije koji mogu da vam pomognu u slučaju da nešto u prevodu koji ste sa strane uradili nije valjano ili vi sami na njega imate neku zamerku. Njihov posao se sastoji u redakturi tekstualnog sadržaja i njegovoj obradi prema strogim kriterijumima procesa prevoda zvanične dokumentacije. Na taj način će vam omogućiti dobijanje materijala prevedenog na traženi jezik baš onako kako zahteva sudski tumač, te će bez problema proći kontrolu pre overe.

Jezički stručnjaci Akademije Oxford su osposobljeni i za pružanje usluge direktnog prevoda između dva strana jezika, što ih u mnogome izdvaja od drugih koji se bave istim poslom. Reč je o tome da su prevodioci i sudski tumači Sremska Mitrovica u toj meri iskusni u poslu, umešni u prevođenju i poznavanju svojih radnih jezika, da mogu dokument objavljen izvorno na stranom jeziku da odmah, bez prebacivanja ne srpski, direktno prevedu na ciljani jezik, koji, takođe, nije naš. Ovo zaista mogu da urade samo vrhunski jezički znalci, te se mnogi klijenti odlučuju da nas angažuju upravo za ovaj tip usluge, jer brže i jeftinije mogu da dođu do konačne verzije svojih spisa.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod zvanične dokumentacije u okviru neverovatnih 40 jezika, među kojima se nalaze i oni retko zastupljeni na drugim mestima, poput korejskog, hebrejskog, pakistanskog, romskog, estonskog i persijskog. Klijenti, naravno, najčešće traže prevod u okviru srpskog jezika, a zastupljeni su i francuski, engleski, nemački, italijanski, španski, portugalski, kao i svi slovenski jezici – ruski, ukrajinski, češki, poljski, slovački, bosanski, bugarski, hrvatski, makedonski i slovenački. Prevodilac i sudski tumač Sremska Mitrovica osposobljen je i za rad sa skandinavskim jezicima – finskim, danskim, švedskim i norveškim,kao i grčkim, arapskim, turskim, holandskim, te kineskim, japanskim, mađarskim, albanskim i latinskim jezikom. U želji da izađemo u susret osobama sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik.

Dokumenta koja mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Sremska Mitrovica?

Svi članovi profesionalnog tima Akademije Oxford su stekli najviše kvalifikacije kada je reč o jeziku ili jezicima sa kojima rade, a osim poznavanja pravnih i zakonskih propisa i termina, oni imaju ogromno iskustvo u radu sa zvaničnim dokumentima. Shodno tome, prevodioci i sudski tumači Sremska Mitrovica mogu da izdaju overen prevod za sva poslovna dokumenta, ma koliko njihova obrada bila zahtevna, a najčešće rade sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, tenderskom dokumentacijom, rešenjem o osnivanju pravnog lica, kao i sa bilansima stanja i uspeha, svim tipovima poslovnih ugovora, revizorskim, godišnjim i finansijskim izveštajima, ali i sa poslovnim pismima i odlukama, ulaznim i izlaznim fakturama, izvodom iz APR-a (Agencije za privredne registre) i poreskim identifikacionim brojem.

Osim prevoda i overe građevinske i tehničke dokumentacije, to jest, deklaracija proizvoda, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinskih projekata i uputstava za upotrebu, prevodilac i sudski tumač Sremska Mitrovica na ovaj način obrađuje i raznovrsne potvrde, uverenja, izjave ili saglasnosti, koje se podnose nadležnim službama u nekim situacijama. To su, na primer, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrda o slobodnom bračnom stanju ili o redovnom zaposlenju, kao i saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnim primanjima, o stanju na računu u banci, te uverenje o nekažnjavanju, potvrda o kvalitetu proizvoda, o neosuđivanosti, ali i sve vrste izjava pojedinaca.

Pored pomenutog, overen prevod se izdaje za potvdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, ali i za sva ostala dokumenta koja su u vezi sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama, poput, nastavnih planova i programa fakulteta, svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i, svakako, diplome i dodataka diplomi.

Prevodioci i sudski tumači Sremska Mitrovica mogu, na zahtev stranke, da prevedu i overe različitu medicinsku dokumentaciju, koja je uglavnom potrebna radi lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih preparata i lekova. Ovde mislimo na specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Različita dokumenta koja se koriste za međunarodne pravne poslove, takođe, mogu biti predmet prevoda i overe, a tu se ubrajaju sve sudske presude i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, zatim sertifikati, pravilnici, punomoćja, licence, izveštaji, ovlašćenja, kao i zahtev za dobijanje vize i razne vrste ugovora, poput onog o doživotnom izdržavanju. Prevod tekovina Evropske Unije, koji se veoma traži u poslednje vreme, takođe rade naši stručnjaci na vrhunskom nivou kvaliteta.

Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač Sremska Mitrovica može da, nakon korektno urađenog prevoda, da overi i sve lične isprave, tipa lične karte i pasoša, ali i ostalih dokumenata koja se odnose samo na jednu osobu, poput krštenice, venčanog lista i umrlice ili zvaničnim jezikom rečeno, izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih. Osim pomenutog, na ovaj način se obrađuju i sve vrste dozvola – saobraćajna, radna, vozačka, te dozvola za boravak.

Ukoliko se odlučite da iskoristite prednosti naših usluga, možete biti sigurni u apsolutnu diskreciju i poštovanje privatnosti, kao i čuvnje podataka iz dokumenata od bilo kakve nepredviđene upotrebe. Tome u prilog ide odgovornost jezičkih stručnjaka Akademije Oxford, kao i zakletva koju su položili pre stupanja na dužnost. Sigurni smo da ćete saradnjom koju ostvarimo biti u potpunosti zadovoljni i da ćemo u do kraja opravdati vaša očekivanja.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Sremska Mitrovica?

Rad na prevodu i overi zvanične dokumentacije se odvija u dve etape. Prva se, podrazumeva se, odnosi na sam proces prebacivanja sadržaja sa jednog na drugi jezik, što mora biti urađeno sa velikom pažnjom, u skladu sa strogim pravilima prevođenja ovakvog tipa materijala, budući da u njima ništa ne sme biti provizorno. Prevod mora odgovarati originalnom dokumentu u svim bitnim aspektima, što se, pre svega, odnosi na sadržaj, ali i na stil i upotrebljene termine. Takođe, moraju se strogo poštovati pravopis i gramatika ciljanog jezika, a jasno je da u prevodu ne sme biti slovnih grešaka. Druga etapa obrade je ste proces overe materijala.

Iako se mnogima može učiniti da su običan i overeni prevod ustvari sasvim isti spisi, to u očima prava i zakona uopšte nije tako. Radi se o tome da se na overenom prevodu nalazi zvanična potvrda u vidu pečata sudskog tumača, koja predstavlja dokaz da je ovlašćeno i stručno lice utvrdilo istovetnost ovog dokumenta sa njegovim originalom. Takav pisani materijal se može, bez ikakvih prepreka, koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju, budući da ima istu zakonsku snagu kao original.

Molimo vas da imate u vidu činjenicu da bez izvornih dokumenata prevodilac i sudski tumač Sremska Mitrovica neće moći da overi prevod vašeg materijala. Stoga nam, ukoliko želite da sarađujemo, morate dostaviti originale ili, eventualno, njihove kopije koje ste prethodno overili u ovlašćenoj službi, odnosno, opštini ili sudu. Sve materijale možete doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru koji će sa vama utvrditi sve pojedinosti, a nudimo vam i mogućnost da nam ih pošaljete preko kurirske službe koja vrši dostave u vašem gradu ili preporučeno preko Pošte Srbije.

Uprkos tome što se prevodioci i sudski tumači Sremska Mitrovica trude da klijentima uvek ponude najkraći mogući rok za završetak posla, dešava se da, iz nekog razloga, niste u mogućnosti da ih prihvatite i zahtevate da za vas uradimo takozvani „hitan prevod“. Ova usluga se razlikuje od uobičajene, pre svega, po tome što dokumenta moraju biti obrađena za znatno kraće vreme nego što praktikujemo, ali i po ceni koja se određuje shodno broju stranica za prevod i overu, kao i kratkoći traženog roka. Njena specifičnost ogleda se i u mogučnosti da dokumenta skenirate i pošaljete na mejl, budući da je to najbrži način da stignu do nas, a u ovom konkretnom slučaju sve mora biti efikasnije nego inače. Međutim, moramo da naglasimo da, ako želite i overu dokumenata, imate obavezu da nam što pre budete mogli pošaljete ili lično donesete i originalne materijale, jer bez njih nećemo moći da kompletiramo traženu uslugu.

Preporučljivo je da našem koordinatoru na neki način naglasite i kako želite da preuzmete svoja dokumenta, tačnije, overene prevode i originale. Svakako možete lično doći po njih u našu poslovnicu, a mogu vam stići i na određenu adresu putem kurirske službe sa kojom mahom radimo ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Morate znati da sami plaćate cenu dostave materijala, u skladu sa cenovnikom dotične službe, a ti troškovi se obračunavaju nezavisno od cena prevoda i overe.

Inače, sve cene usluga prevodilaca i sudskih tumača, te lektora, korektora i drugih naših stručnjaka možete pronaći na oficijelnom sajtu Akademije Oxford ili se o njima raspitati u poslovnici kod ovlašćenih službenika. U vezi sa formiranjem cena, valjalo bi da znate da na to utiče dužina teksta koji se obrađuje, a da se, prema pravilima prevođenja, na strani otkucanog teksta nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima. Iako je tekst na jednoj strani dokumenata uglavnom znatno kraći, pomenuto pravilo se primenjuje i u slučaju njihovog prevoda.

Još neke informacije o overi zvaničnih pisanih materijala

Osim pečatom licenciranog sudskog tumača, prevedeni dokument može biti overen i na drugi način – haškim Apostille pečatom. Ova potvrda je uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije, čijim je odredbama precizirano da zvanični spisi i javne isprave izdati u državnim organima jedne zemlje, mogu, nakon apostiliranja, da se nesmetano koriste i u pravnom prometu svih zemalja potpisnica haške Konvencije. Kako Apostille pečat ne isključuje overu sudskog tumača, ali može, nekim svojim aspektima, da utiče na redosled poslova u procesu prevoda i overe, molimo vas da se blagovremeno u nadležnoj pravosudnoj instituciji raspitate o svim detaljima, budući da prevodilac i sudski tumač Sremska Mitrovica nema obavezu da vas o tome informiše.

Ukoliko je za vaš konkretni dokument predviđena Apostille overa, morate znati da li prvo materiajle donosite na obradu našim stručnjacima, pa ih zatim apostilirate ili sve radite u obrnutom smeru. Naime, u pojedinim slučajevima se, tek nakon prevoda i overe sudskog tumača, stavlja Apostille pečat, a u drugim prilikama je najpre potrebno uraditi Apostille overu, pa tek onda predati materijale jezičkim profesionalcima, koji treba da prevedu i sadržaj samog pečata.

U Republici Srbiji su za ovu vrstu overe dokumenata, koja će se uključiti u međunarodni pravni saobraćaj, zaduženi osnovni sudovi, sa sedištima u svim većim mestima.

Koga i gde pitati za Apostille potvrdu?

Žitelji Sremske Mitrovice i susednih naselja sve informacije o apostiliranju pisanih materijala mogu dobuti u odgovarajućoj službi Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji se nalazi na Trgu Svetog Dimitrija 39. Možete pokušati da se o svemu raspitate i na broj telefona 022-600-100, a svakako ne zaboravite da napomenete i u koju svrhu planirate dalje da koristite overeni prevod, da biste bili sigurni da su podaci koje dobijete zaista validni.

Moguće je da u ovom podužem tekstu nismo odgovorili na sva vaša pitanja u vezi sa prevodom i overom zvanične dokumentacije i drugim detaljima koji se tiču naših usluga, te vas molimo da nam se svakako obratite ukoliko želite bilo kakvo objašnjenje. Zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju u našoj poslovnici, u slučaju da se za tim ukaže potreba.


Kategorije prevoda za Sremska Mitrovica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sremsku Mitrovicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Sremska Mitrovica

Spisak sudskih tumača za grad Sremska MitrovicaSudski tumači za grad Sremska MitrovicaSpisak sudskih tumača za grad Sremska Mitrovica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sremska Mitrovica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sremska MitrovicaSudski tumači za grad Sremska MitrovicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sremska Mitrovica

Sudski tumači i prevodioci u Sremskoj Mitrovici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!