Sudski tumači i prevodioci Sremski Karlovci

Sremski Karlovci, živopisan gradić na obroncima Fruške gore, teritorijalno pripada Južnobačkom okrugu i predstavlja jedino mesto u opštini Sremski Karlovci. Naselje se nalazi u vojvođanskoj geografskoj regiji Srem, na desnoj obali Dunava, na 12 kilometara od Novog Sada.

Sremski Karlovci se kao naseljeno mesto ili kao kaštel prvi put spominju u pisanim dokumentima iz 1308. godine. Današnji naziv grada se javlja polovinom 16. veka u rukopisnom Otačniku manastira Krušedol. Tokom Velikog bečkog rata, povlačeći se ka Beogradu, Turci su potpuno uništili i spalili Sremske Karlovce, a nakon pregovora koji su trajali čak 72 dana, upravo je ovde potpisan Karlovački mir, kojim je, u korist hrišćanskih zemalja, potpuno prekrojena karta Evrope. Nakon toga, Sremski Karlovci postaju značajno trgovačko mesto, kao i jedno od crkvenih sedišta srpskog naroda. Prva škola je otvorena 1726. godine, podižu se i crkve, bolnica, štamparija, a u mestu radi i mitropolijska biblioteka. U drugoj polovini 18. veka, u Karlovcima su živeli najbogatiji Srbi, a njihov kapital bio je značajan i za razvoj samog mesta. Tako je 1792. počela da radi i Karlovačka gimnazija i Bogoslovija, u kojima su se školovale mnoge znamenite ličnosti našeg naroda.

Danas u Sremskim Karlovcima živi skoro 9 hiljada ljudi. Obrazovanje se odvija u okviru Osnovne škole „23. Oktobar“, čuvene Karlovačke gimnazije, Prve pravoslavne bogoslovije „Sveti Arsenije“ i Više škole za poslovne sekretare. U privrednom smislu značajna je industrija građevinskog materijala, tekstilna industrija, prerada metala, transport i trgovina. Preovlađuju mala i srednja preduzeća. Turistički kapaciteti se još razvijaju. U Sremskim Karlovcima se nalaze dva hotela i dva manja privatna objekta za smeštaj gostiju. Tu je i nekoliko restorana i kafića.Posetioci Sremskih Karlovaca mogu da uživaju u kompleksu „Dvorska bašta“, jednoj od najstarijih botaničkih bašti u Srbiji, turističko - rekreativnim mogućnostima koje nudi reka Dunav, Stražilovu, najpoznatijem izletištu u okviru nacionalnog parka „Fruška gora“, rezervatu prirode „Koviljsko - petrovaradinski rit“, ali i u obilasku starog gradskog jezgra i brojnih građevina i spomenika koji se tu nalaze. Ovde se misli na Sabornu crkvu Svetog Nikole, izgrađenu 1758. godine, Crkvu uvođenja u hram presvete Bogorodice iz 1746., zgradu Patrijaršije, Kapelu mira, Rimokatoličku crkvu Svetog Trojstva, Karlovačku gimnaziju, u kojoj se nalazi i najstarija školska biblioteka u Srbiji sa oko 18 hiljada knjiga, zatim na Pravoslavnu Bogosloviju, koju je osnovao mitropolit Stevan Stratimirović, Gradsku kuću i karlovački Stefaneum, jedno od najvažnijih zdanja s početka prošlog veka.

S obzirom na to da Akademija Oxford želi da klijentima obezbedi kvalitetno i precizno prevođenje, ali i overu zvanične dokumentacije u skladu sa propisanim pravilima, kao i da proširuje broj korisnika svojih usluga, i stanovnici Sremskih Karlovaca mogu da nam se obrate ukoliko im je potrebna profesionalna obrada bilo koje vrste službenih materijala. Osim toga, možemo da ponudimo i veoma kvalitetne kurseve stranih jezika, koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u srednjim i višim školama, gimnazijama i na fakultetima.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci?

Jezički profesionalci koji se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave obradom vaših službenih materijala su diplomirani filolozi sa vrhunskim teorijskim i primenjenim znanjem jezika sa kojima rade i odgovarajućom licencom odobrenom od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, te se kvalitet njihovog rada zaista ne može osporiti. Imajući u vidu činjenicu da se prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci bave zvaničnim dokumentima i javnim ispravama koje će biti uključene u međunarodni pravni saobraćaj, moraju perfektno poznavati sve važeće zakone i propise, kao i odgovarajuću stručnu pravnu terminologiju koja je zastupljena u ovakvoj vrsti pisanih materijala. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama i bogatom profesionalnom iskustvu, naši stručnjaci mogu klijentima da ponude kvalitetno prebacivanje sadržaja dokumntacije na traženi jezik, kao i overu u skladu sa procedurom koja je zakonom određena.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod službenih materijala sa ili na više od 40 svetskih jezika i to na vrhunskom nivou kvaliteta. Osim onih koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci može, na vaš zahtev, da uradi prevode koji obuhvataju i druge slovenske jezike, kao što su, na primer, ruski, ukrajinski, slovački, poljski, češki, makedonski, bugarski, hrvatski, bosanski i slovenački. Sadržaje zvanične dokumentacije prebacujemo, svakako, i u domenu uvek aktuelnih i traženih jezika, kao što su engleski, francuski, nemački, portugalski, španski, italijanski, grčki, turski ili arapski, kao i sa ili na mađarski, rumunski i albanski. Prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci radi i sa ukrajinskim, holandski, kineskim, japanskim, ali i jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi - švedskim, norveškim, finskim i danskim. Nudimo i prevode u okviru latinskog jezika, koji se više nigde ne upotrebljava u govoru, ali je i dalje zvaničan jezik pojedinih nauka, kao što su medicina, farmacija, veterina ili prava. U našem stručnom timu nalazi se i vrhunski poznavalac znakovnog jezika, koji će u administrativnim poslovima obrade službenih materijala biti dragocena pomoć svim potencijalnim klijentima sa slušnim i govornim teškoćama. Takođe, sa ponosom ističemo da se u našem prevodilačkom centru radi i sa estonskim, korejskim, pakistanskim, hebrejskim, romskim i persijskim jezikom. Takvi prevodi se, naime, uglavnom ne mogu dobiti u ostalim institucijama iz naše branše, budući da su stručnjaci za ove jezike veoma retki na našim prostorima.

Pored uobičajenih prevoda sa nekog stranog jezika na srpski i obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, pružamo i prevodilčake usluge koje obuhvataju dva strana jezika. Naime, prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci poseduje takvo stručno znanje, umešnost u prevođenju, visok nivo opšte informisanosti i široku lepezu interesovanja, da je u situaciji da klijetima ponudi direktan prevod službenih materijala, izvorno sačinjenih na nekom jeziku koji nije srpski, na drugi strani jezik koji im je potreban. Valjalo bi napomenuti da se opisani posao u većini drugih prevodilačkih agencija obavlja po sistemu „korak po korak“, to jest, postupno. Sadržaji se, dakle, sa osnovnog jezika prvo prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Ovakav postupak je dugotrajniji, ali i skuplji, budući da je u njegovom sprovođenju angažovano više stručnjaka različitih specijalnosti. S druge strane, ukoliko se za ovakav tip prevoda obratite našim stručnjacima, dobićete materijal na željenom jeziku za kraće vreme i po mnogo povoljnijoj ceni nego na drugim mestima, jer naš način rada i maksimalna profesionalnost to omogućuju.

Uzimajući u obzir činjenicu da je vreme ono što nam u savremenom svetu najviše nedostaje, prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci u svakoj situaciji nastoje da posao završe za što kraće vreme. No, ponekad se desi da je klijentima materijal na novom jeziku zaista potreban u veoma kratkom roku, te nisu u mogućnosti da prihvate ponuđene termine. Tada se radi takozvani „hitan prevod“ dokumenata koji se završava u vremenskom periodu koji sama stranka odredi. Iako se u opisanim okolnostima radi pod velikim pritiskom kako bi se ispunili zahtevi klijenata, kvalitet prevođenja će biti jednako visok kao i u uobičajenim prilikama. Ono što će se, međutim, razlikovati jeste cena prevodilačke usluge, s obzirom na to da se, uz osnovne troškove, obračunava i takozvana „taksa za hitnost“. Njena visina zavisi od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka koji nam je klijent ostavio za završetak celog posla.

Iako smo uvereni da je prevod službenih materijala koji možete kod nas dobiti jedan od najkvalitetnijih na našim prostorima, poštovaćemo vašu odluku da taj posao poverite nekome van prevodilačkog centra Akademije Oxford, a da od nas tražite samo overu dokumentacije. I ovaj posao ćemo obaviti izuzetno profesionalno i kvalitetno, te ćemo poštovati sva propisana pravila obrade službenih materijala. To znači da će prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci, pre samog čina overe, vaš prevod podvrgnuti detaljnoj kontroli, tako što će ga u svim segmentima uporediti sa originalom, koji mu se, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovo ne radimo zato što prevod nisu napisali naši stručnjaci, već je to zakonom definisana procedura koju smo u svakoj situaciji obavezni da poštujemo. Radi se o tome da jedino prevod koji u svim pojedinostima odgovara tekstu izvornika može biti regularno overen i uključen u zvanični pravni promet. Ako je to slučaj i sa vašim dokumentom, prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci će ga overiti svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim će ga i potpisati. Time je postao garant da je materijal na novom jeziku u svemu identičan originalu, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ponekad se, međutim, desi da prevod koji donesete ne može da se overi jer se u nečemu ne poklapa sa originalom ili su u njemu uočene neke druge nepravilnosti. Tada možemo da vam ponudimo usluge naših veoma stručnih i iskusnih lektora i korektora koji će uraditi redakturu kompletnog spornog teksta i na taj način vas poštedeti većih troškova koje bi zahtevalo ponovno prevođenje materijala. Oni će, dakle, prvo detaljno pregledati prevedeni i izvorni dokument, u svim predviđenim pojedinostima ih izjednačiti, proveriti prevod stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne slovne, gramatičke, pravopisne i stilske greške. Nakon njihove intervencije, vaš materijal na ciljanom jeziku će, bez ikakvih problema, proći kontrolu sudskog tumača i biti overen u skladu sa propisima.

Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci?

Prevodilački centar Akademije Oxford je mesto gde možete dobiti prevod i zvaničnu overu svih vrsta službenih materijala, ma koliko bili složeni njihovi sadržaji i ma na koju se oblast društvenog ili privatnog života odnosili. Prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci su sposobni da odole i najtežim profesionalnim iskušenjima, te će vam u svakoj situaciji omogućiti da brzo i lako, po povoljnim finansijskim i ostalim uslovima, dobijete konačnu formu svojih dokumenata koja ćete odmah moći da koristite u praksi.

Osim različitih tipova poslovnih ugovora, od kojih su najčešće u opticaju kupoprodajni, oni o prodaji roba i usluga ili o saradnji, prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci profesionalno obrađuje i sva ostala dokumenta potrebna za vođenje poslova na međunarodnom nivou. To su, između ostalog, rešenja o osnivanju privrednog lica, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, bilansi uspeha, poreski identifikacioni broj (PIB), raznovrsne poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansi stanja, kao i sve vrste poslovnih izveštaja - godišnji, finansijski, revizorski i mnogi drugi. U domen rada naših stručnjaka spadaju i sva dokumenta potrebna za učešće na nekom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu. To su, recimo, opšti uslovi, uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru izdaje se overeni prevod standardnih ličnih isprava, to jest, pasoša i liče karte, ali i svih vrsta dozvola - vozačke, saobraćajne, radne, dozvole za boravak i ostalih, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, poznatih kao krštenica, venčani list i umrlica. Prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci prevodi i overava i sve vrste potvrda i uverenja koje je, radi podnošenja nekog zahteva ili ostvarivanja odgovarajućih ličnih prava, potrebno podneti nadležnim službama. Tu, pored ostalog, spadaju potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o neosuđivanosti, uverenja o položenim ispitima, ali i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, zatim one o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, te potvrde o kvalitetu proizvoda i, posebno često tražene, potvrde o slobodnom bračnom stanju, s obzirom na to da bez njih nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Pored uputstava za rukovanje, prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci profesionalno obrađuju i ostalu građevinsku, naučnu i tehničku dokumentaciju u koju, recimo, spadaju deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, građevinski projekti i propratna građevinska dokumentacija i mnogi drugi slični pisani materijali.

Osim različitih vrsta pravno utemeljenih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o doživotnom izdržavanju, oni o prometu nepokretnostii slični, prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci prevodi i overava i presudu o razvodu braka, kao i ostale sudske odluke, rešenja i presude. U domen njegovog rada spadaju i sve vrste pravnih akata koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. To su, pored ostalih, raznovrsni izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, sertifikati, licence, kao i saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i druga dokumenta ovog tipa. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci izdaju overen prevod uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, ali i mnogih drugih zvaničnih materijala koji su u vezi sa medicinom ili farmacijom, a potrebni su klijentima radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Tu se mogu ubrojati specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga srodna dokumenta.

Kako se u današnje vreme mnogi školuju, usavršavaju ili traže posao u inostranstvu, klijenti nam često upućuju zahteve da prevedemo i overimo dokumenta iz oblasti obrazovanja, koja se tiču nekih obrazovnih institucija ili kojima se potvrđuje nečiji nivo obrazovanja. Tako iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci rade sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnim planovima i programima fakulteta i mnogim drugim pisanim materijalima ove vrste.

U skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci su, pre imenovanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene prorvere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu. Njome su se obavezali da će u radu uvek postupati prema aktuelnim zakonima i propisima i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju na obradu. Jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford jeste maksimalno uvažavanje stranaka i poštovanje njihove privatnosti, kao i bezuslovno čuvanje podataka sadržanih u dokumentima i javnim ispravama koje naši stručnjaci prevode i overavaju. Budite, dakle, sigurni da ćemo učiniti sve da vaše materijale zaštitimo od bilo kakve nepoželjne upotrebe, kao i da ćete, u našem centru, pored vrhunskog kvaliteta obrade dokumenata, dobiti i neophodnu bezbednost i bezuslovnu diskreciju.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci?

Glavni cilj obrade službenih materijala jeste da se klijentima omogući dobijanje dokumenata na novom jeziku koja će biti validna sa stanovišta zakona, odnosno, upotrebljiva u zvaničnom pravnom prometu. Da bi se to postiglo, ona, pre svega, moraju da budu precizno prebačena na traženi jezik, što je u slučaju ovakvog tipa pisanih materijala složen i odgovoran posao, budući da sadržaj prevoda mora u potpunosti da odgovara tekstu izvornika. To znači da svi podaci iz osnovnog dokumenta moraju biti tačno izraženi na novom jeziku, a to se posebno odnosi na stručne izraze i termine, koji predstavljaju osnovu jednog zvaničnog spisa. Prevodioci i sudski tumači Sremski Karlovci perfektno vladaju i svim gramatičkim i pravopisnim pravilima jednog ili više jezika sa kojima rade, te će prevod napisati u skladu sa ovim normama, kao i sa duhom ciljanog jezika, upšte. Takođe, novi dokument pišu karakterističnim, takozvanim administrativnim, stilom, koji je vrlo specifičan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, prolazi dve stručne kontrole. Prvu vrše sami prevodioci, a drugu lektori, te se tako obezbeđuje ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti, a novi dokument u savršenom obliku stiže do sudskih tumača. Na tom mestu počinje proces overe. Na samom početku ovog postupka, stručno lice će izvršiti temeljno i sistematično upoređivanje prevoda sa originalom, koji mu se mora, iz tog razloga, dostaviti na uvid. Ukoliko, dakle, utvrdi da su osnovni i dokument na novom jeziku identični po pitanju sadržaja, korišćenih termina i stila pisanja, prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci overava prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega stavlja svojeručni potpis. Sada je ovaj materijal u očima zakona sasvim isto što i njegov original i može se, kao takav, podnositi u sve nadležne institucije.

Iz opisanog načina rada naših stručnjaka jasno se vidi da je za ispunjenje vaših zahteva neophodno da imamo uvid u originalna dokumenta ili, makar, u njihove regularno overene fotokopije. Materijale koje želite da obradimo možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, a možete ih na našu adresu poslati preporučeno preko Pošre Srbije ili neke kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Isključivo u sitiaciji kada treba da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl. No, kako slanje originala nije moguća elektronskim putem, moraćete nam ih naknadno na neki od gore pomenutih načina dostaviti, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci neće moći da, nakon prevoda, overi vaše materijale.

Gotova dokumenta zajedno sa originalima možete lično podići u našoj filijali ili naglasiti da želite da vam ih na navedenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom sa kojom već duže vreme na tom polju sarađujemo. Dostava materijala se naplaćuje u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i sasvim nezavisno od cena usluga naših stručnjaka koje ste koristili. Ove troškove ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja materijala.

Cene svih usluga koje nudimo, inače, možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našoj filijali. Prema standardnom pravilu prevodilačke profesije, na jednoj strani prevoda se nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekst. Na osnovu tog principa određuje se i cena prevoda, na koju utiče i broj obrađenih strana, budući da se na veće količine materijala obično odobrava neki popust.

Šta je to Apostille overa dokumenata?

Neki službeni materijali, pored overe koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, moraju proći i overu Apostille pečatom, kako bi bili uključeni u zvanični pravni promet. Ovu potvrdu u našoj zemlji izdaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, ali ona nije predviđena za sve vrste dokumenata. Nikada se, na primer, ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici ili kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, postupak overe Apostille-om nije isti za sva dokumenta. Kod nekih je dovoljno legalizovati samo prevod, dok se kod drugih, recimo, zahteva apostiliranje i prevoda i originala. Apostille pečat je urađen u obliku štambilja i u njega se, na propisan način, unose traženi podaci, te se u nekim slučajevima traži da i sadržaj samog pečata bude prebačen na ciljani jezik.

Svi pomenuti podaci su veoma važni za neometan tok overe vaših dokumenata, te je bitno da informacije o tome na vreme pribavite. Kako prevodilac i sudski tumač Sremski Karlovci nije zadužen za sprovođenje ovog postupka, nema ni obavezu da poznaje sve njegove pojedinosti, te će vam on dati samo osnovne smernice i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete dobiti sva potrebna obaveštenja.

Za overu Apostille-om potrebno je da odgovarajućoj službi osnovnog suda podnesete predviđeni zahtev i predate original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Za područje opštine Sremski Karlovci nadležan je Osnovni sud u Novom Sadu, te se u ovoj ustanovi možete obavestiti o svemu u vezi sa apostiliranjem dokumenata. Adresa suda je Sutjeska 3, a broj telefona 021-4876-100.


Kategorije prevoda za Sremski Karlovci

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sremske Karlovce


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Sremski Karlovci

Spisak sudskih tumača za grad Sremski KarlovciSudski tumači za grad Sremski KarlovciSpisak sudskih tumača za grad Sremski Karlovci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sremski Karlovci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sremski KarlovciSudski tumači za grad Sremski KarlovciCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sremski Karlovci

Sudski tumači i prevodioci u Sremskim Karlovcima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!